Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаE. ТГФК
 

45. Цитохроми – компоненти дихального ланцюга мітохондрій, що переносять електрони від убіхінону на молекулярний кисень. Яка частина молекули цитохрома бере участь в окиснювально-відновних реакціях?

A. Атом заліза

B. Вінільний радикал

C. Пірольне кільце

D. Білкова частина

E. Метиновий мостик

 

46. Цитохроми – залізовмісні білки мітохондрій. Який порядок розміщення цитохромів у дихальному ланцюгу?

A. в-с1-с-а-а3

B. в-с-с1-а-а3

C. в1 1-с-а-а3

D. в1-с-с1-а-а3

E. в-с-с13

 

47. Яке з наведених тверджень вірне? Послідовність розташування компонентів дихального ланцюга визначається:

A. Величиною редокс потенціалу

B. Хімічною структурою переносника

C. Величиною протонного електрохімічного потенціалу

D. Є довільною

E. Величиною стандартної вільної енергії гідролізу

 

48. Ензими дихального ланцюга окиснюють біологічні субстрати та транспортують відновлювані еквіваленти на кисень з утворенням молекули води. Де вони локалізуються?

A. На внутрішній мембрані мітохондрій

B. В цитоплазмі

C. На зовнішній мембрані мітохондрій

D. В матриксі мітохондрій

E. На плазматичній мембрані

 

49. Мітохондрії – субклітинні органели, що містяться в цитоплазмі всіх клітин, за винятком зрілих еритроцитів, бактерій, синьо-зелених водоростей. Яка головна функція мітохондрій?

A. Окисне фосфорилування

B. Реплікація ДНК

C. Гідроліз речовин

D. Біосинтез білків

E. Секреція

 

50. У деяких органоїдах клітини відбуваються процеси біологічного окиснення, спряжені з фосфорилуванням, в результаті чого вивільняється енергія. У яких органоїдах здійснюються ці процеси?

A. Мітохондріях

B. Рибосомах

C. Ядрі

D. Ендоплазматичному ретикулумі

E. Комплексі Гольджі

 

51. Біологічне окислення є основним молекулярним механізмом, за рахунком якого забезпечуються енергетичні потреби живих організмів. Який клас ферментів каталізує цей процес?

A. Оксидоредуктази

B. Трансферази

C. Гідролази

D. Ліази

E. Лігази

 

52. Послідовність передавання електронів від одного компонента дихального ланцюга мітохондрій до іншого визначається їх стандартними редокс-потенціалами. У якого з компонентів дихального ланцюга мітохондрій величина редокс-потенціалу є максимальною?A. Цитохрому а3

B. НАДН±Н+

C. ФАДН2

D. Цитохрому в

E. Цитохрому с1

 

53. Послідовність передавання електронів від одного компонента дихального ланцюга мітохондрій до іншого визначається їх стандартними редокс-потенціалами. У якого з компонентів дихального ланцюга мітохондрій величина редокс-потенціалу є найменшою?

A. НАДН+Н+

B. ФАДН2

C. Цитохрому в

D. Цитохрому с1

E. Цитохрому а3

 

54. При перенесенні електронів у дихальному ланцюгу мітохондрій вивільняється енергія. У якому процесі вона використовується?

A. Окисному фосфорилюванні

B. Субстратному фосфорилюванні

C. Пероксидному окисненні

D. Мікросомальному окисненні

E. Мобілізації жирів

 

55. Який останній компонент мультиензимного комплексу дихального ланцюга мітохондрій, що здатний транспортувати як електрони, так і протони?

A. Убіхінон

B. НАД

C. Залізо-сірчаний білок

D. Цитохром в

E. Цитохром а3

 

56. У дихальному ланцюгу з однієї молекули НАДН+Н+ утворюється:

A. 3 молекули АТФ

B. 5 молекул АТФ

C. 4 молекули АТФ

D. 2 молекули АТФE. 1 молекула АТФ

 

57. У дихальному ланцюгу з однієї молекули ФАДН2 утворюється:

A. 2 молекули АТФ

B. 5 молекул АТФ

C. 4 молекули АТФ

D. 3 молекули АТФ

E. 1 молекула АТФ

 

58. Для якого із зазначених субстратів тканинного дихання коефіціент фосфорилювання Р/О = 3?

A. Ізоцитрату

B. Цитрату

C. Сукцинату

D. Сукциніл-КоА

E. Ацил-КоА

 

59. Для якого із зазначених субстратів тканинного дихання коефіціент фосфорилювання Р/О = 2?

A. Ацил-КоА

B. Б-кетоглурату

C. Малату

D. Ізоцитрату

E. L-Глутамату

 

60. Який з компонентів входить до складу комплексу І дихального ланцюга (НАДН-коензим Q-редуктази):

A. ФМН

B. ФАД

C. Гем

D. Ліпоєва кислота

E. Сукцинат

 

61. Специфичним акцептором фосфату в процесі окисного фосфорилування є:

A. АДФ

B. АМФ

C. АТФ

D. цитохроми

E. ФАД

 

62. Які з компонентів дихального ланцюга мітохондрій транспортують тільки електрони?

A. Цитохром с

B. ФАД

C. НАД

D. Убіхінон

E. Сукцинатдегідрогеназа

 

63. Як відбивається на утворенні АТФ потрапляння в кров 2,4-динітрофенолу?

A. Зменшує вихід АТФ, бо роз'єднує дихання і фосфорилування

B. Не впливає на утворення АТФ

C. Підвищує утворення АТФ

D. Посилює окиснення і фосфорилювання.

E. Зменшує вихід АТФ і тепла.

 

64. Роз’єднувачі окисного фосфорилування спричинюють “неконтрольоване” дихання. Механізм їх дії полягає у:

A. Спричинюють втрату мембранного потенціалу

B. Інгібування перенесення електронів цитохромами

C. Інгібування АТФ-синтази

D. Конкурентне інгібування НАД-залежних дегідрогеназ

E. Пригнічують одночасно і транспорт електронів і синтез65. Рушійною силою утворення АТФ в дихальному ланцюгу мітохондрій є:

A. Утворення протонного електрохімічного потенціалу

B. Транспорт електронів цитохромами

C. Відновлення молекулярного кисню з вивільненням вільної енергії

D. Розщеплення високоенергетичних субстратів

E. Вивільнення великої кількості енергії під час транспорту електронів

66. Призначенням бурого жиру в міжлопатковій ділянці новонароджених є:

A. Служити джерелом тепла за рахунок роз'єднання дихання і фосфорилування.

B. Служити теплоізоляційним матеріалом.

C. Здійснювати механічний захист тканин і органів

D. Джерело для утворення кетонових тіл.

E. Служити пластичним матеріалом.

 

67. АТф-синтетаза утворює АТФ під час окисного фосфорилування. Синтез Атф здійснюється в:

A. Матриксі мітохондрій

B. Цитозолі клітини.

C. Пероксисомах.

D. Зовнішній мембрані мітохондрій.

E. Мікросомах.

 

68. До лікарні потрапив хворий з отруєнням інсектицидом – ротеноном. Яка ділянка мітохондріального ланцюга переносу електронів блокується цією речовиною?

A. НАДН-коензим Q-редуктаза

B. АТФ-синтетаза

C. Коензим Q-цитохром С-редуктаза

D. Сукцинат-коензим Q-редуктаза

E. Цитохром С-оксидаза

 

69. Ціаніди – клітинні отрути, інгібітори транспорту електронів на термінальній ділянці дихального ланцюга мітохондрій. Який механізм їх токсичної дії?

A. Утворення комплексів з Fe3+-формою гему цитохром оксидази

B. Блокування електронного транспорту на рівні НАДН-коензим-Q-редуктази

C. Блокування перенесення електронів з цитохрому в на с1

D. Інгібування функцій АТФ-синтетази

Роз’єднання дихання та окисного фосфорилювання в мітохондріях

 

70. При тиреотоксикозі підвищується продукція тиреоїдних гормонів Т3 і Т4, спостерігають схуднення, тахікардія, психічна збудливість та ін. Як саме впливають тиреоїдні гормони на енергетичний обмін у мітохондріях клітин?

A. Роз’єднують процеси окиснення та окисного фосфорилування

B. Блокують дихальний ланцюг

C. Активують субстратне фосфорилування

D. Блокують субстратне фосфорилування

E. Активують окисне фосфорилування

 

71. Судово-медичний експерт під час розтину тіла 20-річної дівчини встановив, що смерть настала внаслідок отруєння ціанідами. Порушення якого процесу найбільш імовірно стало причиною смерті дівчини?

A. Тканинного дихання

B. Синтезу гемоглобіну

C. Транспорту кисню гемоглобіном

D. Синтезу сечовини

E. Транспорту водню за допомогою малатаспартатного механізму

 

72. Ціаністий калій - отрута, що при зводить до миттєвої смерті. На які ферменти в мітохондріях діє ціанистий калій?

A. Цитохромоксидаза [аа3].

B. Флавінові ферменти.

C. Цитохром b.

D. НАД+-залежні дегідрогенази.

E. Цитохром Р450.

 

73. При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і накопичення гідрогену пероксиду. Вкажіть фермент, який забезпечує його руйнування.

A. Каталаза.

B. Цитохромоксидаза.

C. Сукцинатдегідрогеназа.

D. б-rетоглутаратдегідрогеназа.

E. Аконітаза.

 

74. до лікарні потрапила пацієнтка з отруєнням снодійними препаратами – похідними барбітурової кислоти. Яку з нижче наведених сполук слід ввести хворій для відновлення тканинного дихання на період виведення снодійного препарату з організму?

A. Ацил-КоА

B. Ізоцитрат

C. Малат

D. Піруват

E. Глутамат

 

75. Яке з наведених тверджень вірне? Спряження електронного транспорту в мітохондріях з біохімічною системою синтезу АТФ здійснюється за рахунок:

A. Утворення протонного електрохімічного потенціалу

B. Порушення цілісності внутрішньої мембрани мітохондрій

C. Різниці редокс потенціалів компонентів дихального ланцюга

D. Проходить спонтанно

E. Дії інгібіторів електронного транспорту

 

76. Паціент, який працює на хімічному підприємстві з виробництва синильної кислоти, звернувся в стаціонар зі скаргами на приступи утрудненого дихання, запаморочення. Який механізм дії синильної кислоти на тканинне дихання?

A. Блокування сполучення електронів з киснем

B. Взаємодія з гемом цитохрому а3

C. Приєднання до азоту піримідинового кільця НАД

D. Блокування активності цитохрому с

E. Блокування перенесення електронів з цитохрому на цитохром с1

 

77. У процесі метаболізму в оргазнізмі людини виникають активні фор­ми кисню, у тому числі супероксидний аніон. Цей аніон інактивується за допомогою ферменту:

A. Супероксиддисмутази.

B. Каталази.

C. Пероксидази.

D. Глутатіонпероксидази

Е. Глутатіонредуктази

 

78. як впливають на енергетичний вихід АТФ іони К+, якщо потрапляють у мітохондрію?

A. Вихід АТФ зменшується, бо іони К+ як іонофори зменшують величину мембранного електрохімічного потенціалу

B. Частина енергії дихання використовується на транспорт іонів

C. Збільшується утворення АТФ, бо зростає позитивний потенціал?

D. Не змінюють вихід АТФ

E. Величина зміни АТФ буде залежати від кількості іонів К+

 

79. Підвищену стійкість “моржів” до холодної води пояснюють тим, що в них синтезуються у великих кількостях гормони, які посилюють процеси окиснення і утворення тепла в мітохондріях шляхом роз'єднання біологічного окиснення та окисного фосфорилування. Які це гормони (гормон)?

A. Йодвмісні гормони щитоподібної залози (йодтироніни)

B. Адреналін і норадреналін

C. Глюкагон

D. Інсулін

E. Кортикостероїд

 

80. З їжею в організм людини потрапив ротенон, який застосовується як інсектицид. Інгібування транспорту електронів через який ферментативний комплекс спостерігається при цьому?

A. НАДН-КoQ-редуктазний

B. Сукцинат-КoQ-редуктазний

C. КoQ-цитохром с- редуктазний

D. Цитохром с-оксидазний

E. Усі перелічені

 

81. Спряження тканинного дихання з окисним фосфорилуванням відбувається за наявності електрохімічного градіенту іонів Н+ між матриксом та міжмембранним простором. Яка з перерахованих речовин може роз’єднувати процеси дихання та фосфорилування?

A. Динітрофенол

B. Ціаніди

C. Глюкоза

D. Соматотропін

E. Ротенон

82. Ціанід калію — смертельна отрута. Залежно від дози, смерть настає через декілька секунд чи хвилин.Токсична дія зумовлена пригніченням дії:

A. Цитохромоксидази

B. Гемоглобіну

C. каталази

D. АТФ-синтетази

E. НАДФН-дегідрогенази

 

83. Хворий знаходиться на обліку в ендокринологічному диспансері з приводу гіпертиреозу. До схуднення, тахікардії, тремтіння пальців рук, приєдналися симптоми гіпоксії – головний біль, втомлюваність, мерехтіння “мушок” перед очима. Який механізм дії тироїдних гормонів лежить в розвитку гіпоксії?

A. Роз’єднання окиснення та фосфорилювання

B. Посилення синтезу дихальних ферментів

C. Специфічне зв’язування активних центрів дихальних ферментів

D. Гальмування синтезу дихальних ферментів

E. Конкурентне гальмування дихальних ферментів

 

84. В організм пацієнта помилково потрапила речовина, внаслідок дії якої дихальний ланцюг був частково заблокований і з субстратів міг окислюватись тільки аскорбат. Яка речовина потрапила в організм?

A. Антиміцин А

B. Ціаністий калій

C. Барбітурати натрію

D. Морфій

E. 2, 4-динітрофенол

 

85. Інгібітори електронного транспорту – речовини, які діють як клітинні отрути, що спричинюють феномен тканинної гіпоксії. Які з перерахованих речовин належать до цього класу?

A. Похідні барбітурової кислоти

B. 2,4-Динітрофенол

C. Жирні кислоти

D. СССР

E. Тироксин

 

86. Інгібітори електронного транспорту, зв’язуючись з окремими компонентами дихального ланцюга мітохондрій, блокують перенесення електронів. Інгібітором транспорту електронів через НАД-коензим-Q-редуктазний комплекс є:

A. Пієрицидин а

B. Ціаніди

C. Монооксид вуглецю

D. Антиміцин А

E. 2,4-динітрофенол

 

87. При патологічних процесах, які супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекул кисню в дихальному ланцюзі і нагромадження пероксиду водню. Вкажіть фермент, який запобігає нагромадженню недоокислених продуктів в організмі?

А. Каталаза

В. Сукцинатдегідрогеназа

С. Цитохромоксидаза

D. Аконітаза

Е. a-кетоглутаратдегідрогеназа

 

88. Пацієнт звернувся з скаргами на напади утрудненого дихання, запаморочення. З’ясувалося. Що він працює на хімічному підприємстві з виробництва синильної кислоти. З порушенням функції якого ферменту можуть бути пов’язані вказані симптоми?

А. Цитохромоксидаза

В. Сукцинатдегідрогенази

С. Каталази

D. Лактатдегідрогенази

Е. Піруватдегідрогенази

89. Клітину обробили речовиною, яка блокує процес фосфорилювання нуклеотидів у мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений у першу чергу?

А.Окиснювальне фосфорилювання

В.Синтез мітохондріальних білків

С.Фрагментація великих мітохондрій на менші

D.Інтеграція функціональних білкових молекул

Е.Ресинтез АТФ

 

90. У пацієнта після введення йому великих доз тироксину підвищилася температура тіла. Гіпертермія в даному випадку зумовлена роз'єднанням процесів біологічного окиснення та:

A. Окиснювального фосфорилювання

B. Окиснювального дезамінування амінокислот

C. Пероксидного окиснення ліпідів

D. Окиснювального декарбоксилювання пірувату

E. Бета-окиснення жирних кислот

 

91. У хворих на тиреотоксикоз спостерігаються гіпертермія, булімія, зменшення маси тіла, що пов’язане з порушенням:

A. Спряження окислення і фосфорилвання

B. Бета-оиснення жирних кислот

C. Циклу лимонної кислоти

D. Синтезу жирів

E. Розпаду АТФ

 

92. До реанімаційного відділення в тяжкому стані, без свідомості надійшов паціент. Діагностовано передозування барбітуратами, які спричинили феномен тканинної гіпоксії. На якому рівні відбулося блокування електронного транспорту?

A. НАДН-коензим Q-редуктаза

B. АТФ-синтетаза

C. Коензим Q-цитохром С-редуктаза

D. Сукцинат-коензим Q-редуктаза

E. Цитохром С-оксидаза

 

93. Відомо, що деякі сполуки роз’єднують тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Яка речовина має такі властивості?

A. 2,4-динітрофенол

B. Чадний газ

C. Антиміцин А

D. Молочна кислота

E. Ацетил-КоА

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.043 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты