Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПроведення тижня менеджера
Читайте также:
  1. Актуальные требования к профессиональной культуре и компетенции менеджера
  2. Анализ организационной культуры менеджера
  3. Ассертивность менеджера.
  4. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  5. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  6. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
  7. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях
  8. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
  9. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.
  10. Види вправ з лексики й методика їх проведення
№ п/п Назва заходів Час виконання Місце виконання Відповідальний Примітка
           
           

Творче завдання 2: Підготуватися до тестового опитування

ТЕСТИ

 

1. Планування в управлінні – це:

а) встановлення цілей організації;

б) конкретизація цілей управління в системі показників соці- ально-господарської діяльності підприємства;

в) розробка стратегії і тактики діяльності, орієнтованої на досягнення цілей менеджменту.

2. За предметом виділяють планування:

а) цілей, засобів, процесів;

б) довгострокове, середньострокове, короткострокове, опера- тивне;

в) загальне, з галузей діяльності, за проектами.

3. Середньострокове планування містить плани на період:

а) більше 5 років; б) 1–5 років;

в) до 1 року.

4. Принцип економічності планування означає:

а) точність прогнозів;

б) витрати на планування повинні бути меншими за очікува- ний ефект;

в) безперервність процесу планування у часі та просторі.

5. Балансові методи планування ґрунтуються на:

а) раціональному розподілі наявних ресурсів; б) визначенні потреби в ресурсах;

в) взаємозв’язку ресурсів, які мають бути в організації, та їх потребою в плановому періоді.

6. Нормативний метод складання планів полягає в:

а) закладенні в основу планування завдань норм витрат різних

ресурсів на одиницю продукції;

б) складанні співвідношення між потребами та наявними в організації ресурсами;

в) використанні методів лінійного програмування.

7. Довгострокове планування базується на методі:

а) екстраполяції;

б) аналізу перспектив розвитку фірми на основі врахування тенденцій;

в) песимістичного прогнозування.

8. Стратегічне планування містить:

а) розвиток способів реалізації та оцінку стратегії порівняно з місією організації;

б) визначення місії та мети організації;

в) аналіз середовища й стану організації, оцінку стратегічних альтернатив, вибір стратегії.

9. Перша фаза стратегічного планування “формулювання стра- тегії” містить такі кроки:

а) визначення мети економічної діяльності, факторів оточення, аналіз внутрішніх можливостей;

б) визначення методів реалізації стратегії та вибір найоптималь- ніших;в) детальний розгляд усієї діяльності та її результатів, їх порів- няння із запланованими.

10. Базовим принципом стратегічного планування є:

а) незмінність планів; б) адаптивність планів;

в) багатоваріантність рішень.

11. Бізнес-план потрібний для:

а) державних установ;

б) самого підприємця, що його розробляє; в) інвесторів.

12. Організаційний план бізнес-плану містить відомості про:

а) виробників аналогічних товарів;

б) структуру управління, розподіл обов’язків, делегування повноважень в організації;

в) обладнання, технологію, виробничу структуру підприємства.

Складовими елементами адміністративного напрямку планування реалізації стратегії є:

а) тактика, політика, процедури, правила;

б) економічні важелі, бюджети, система показників та управ- ління за цілями.

13. Політика – це:

а) короткотермінова стратегія;

б) загальне керівництво для дій і прийняття рішень, які полег- шують досягнення цілей;

в) дії, які слід виконувати в певній ситуації.

14. Правила і процедури:

а) вказують працівникам напрям дій; б) спонукають до повторень;

в) сприяють порівнянню з минулим.15.Застосування тактики, політики, процедур і правил дає змогу:

а) визначити мету організації;

б) розробити стратегію діяльності;

в) створити організаційно-розпорядчий механізм, спрямований на забезпечення реалізації стратегії.

17. Стратегічний менеджмент – це:

а) система нових прийомів, інструментів філософії в управ- лінській діяльності, яка зорієнтована на загальноорганізаційний інтерес;

б) система управління організацією, яка базується на довго- строковому плануванні;

в) система прийомів та інструментів, які використовуються для внутрішнього аналізу підприємства.

18. Основою стратегічного менеджменту є:

а) планування виробничої діяльності підприємства; б) середньострокове планування;

в) стратегічне планування.

19. Правила стратегічного бізнесу охоплюють:

а) визначення критеріїв оцінки результатів діяльноcті, обґрунту- вання їх якісної і кількісної сторони;

б) управлінську діяльність, зорієнтовану на зовнішнє середо- вище і покликану забезпечити задоволення загальносистемних потреб;

в) формування внутрішньосистемної концепції організації;

г) оперативну діяльність управлінських працівників у системі менеджменту.

20. Стратегія – це:

а) сукупність засобів, за допомогою яких реалізуються коротко- строкові цілі підприємства;

б) детальний, всебічний комплексний план, призначений для здійснення місії організації;

в) ціль, що визначає причину існування організації.

21. Стратегію розробляє:

а) вище керівництво;

б) середнє керівництво; в) нижче керівництво.

22. Реалізація стратегічних планів передбачає участь:

а) вищого та середнього керівництва; б) середнього керівництва;в) керівників усіх рівнів.

23. Стратегічний план на приватних підприємствах повинен розроблятися на основі:

а) особистих планів засновників; б) перспектив всієї організації; в) інтересів керівництва фірми.

 

Література:

1. А.В. Шегда Менеджмент, - К: Знання, 2004 с. 687 (136-141)

2. Г.В. Осовська, О.А. Осовський-Основи менеджменту, - К: Кондор, 2010 с.368 (125-140)

 

 

Тема 23. Функція „організація”

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты