Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДОДАТОК Г
Читайте также:
  1. Додаток
  2. ДОДАТОК 1
  3. Додаток 1.
  4. Додаток 1. Таблиці ASCII-кодів Windows та DOS
  5. Додаток 2
  6. Додаток 2
  7. Додаток 2
  8. Додаток 4
  9. ДОДАТОК А
  10. Додаток А

Внесок вчених англо-американської школи в розвиток обліку

Видатні Внесок у розвиток обліку

вчені

Роберт Основна праця – „Основи управлінського обліку» (1977). Н.Антоні Створив сучасну форму управлінського обліку. Багато уваги

(... - ...) приділив питанням калькулювання та оцінки, пропонував оцінку за собівартістю. Вважав, що саме ця історична оцінка відрізняється реалістичністю, простотою в роботі, позбавляє облік від неминучого в інших випадках суб’єктивізму і складних процедур, пов’язаних із переоцінкою засобів та фінансових результатів. Зазначав, що облік собівартості залежить від цілей управління; указував, що калькуляція може проводитися: 1) за центрами відповідальності - для контролю за технологічними процесами і діяльністю осіб, зайнятих у них; 2) за видами виробів (повна собівартість) - для калькуляції цін; 3) за видами виробів (часткова собівартість) – для контролю за використанням вільних виробничих потужностей. Виділяв три функції управлінського обліку: 1) планування і координація майбутнього розвитку підприємства; 2) оперативне управління; 3) оперативний контроль і оцінка результатів роботи підприємства.

Лоуренс Уперше обґрунтував той факт, що на підприємстві може бути

Роберт безгрошовий прибуток (або безгрошовий збиток). Це можливо

Діксі в результаті зміни цін активів підприємства: якщо ринкова ціна

(1864-1932) активів стане більшою за облікову, то виникає безгрошовий

(потенційний) прибуток, і навпаки, якщо ринкова ціна стає

нижчою за облікову – виникає безгрошовий (потенційний)

збиток.

Вважав, що призначення бухгалтерського балансу полягає в чіткому розподілі фінансових результатів між суміжними звітними періодами і правильному відображенні фінансового стану підприємства.

Був першим ідеологом і теоретиком аудиту, обґрунтував теоретичні засади аудиту. У 1892 р. визначив аудит як діяльність, пов’язану з підтвердженням імовірності, правильності та об’єктивності бухгалтерського балансу. На його думку, мета аудиту полягає у виявленні: 1) обманів (фальсифікацій), 2) випадкових помилок, 3) недоліків в організації обліку.


121 Продовж. додатка Г

Видатні Внесок у розвиток обліку

вчені

Чартер Основні праці: „Оперативно-калькуляційний облік виробництваГаррісон і збуту” (1931); „Облік собівартості на допомогу виробникові”

(1881-...) (1935). Один із засновників системи стандарт-кост (1911), яка

передбачає попередню калькуляцію і жорстке нормування

майбутніх витрат.

Вважав, що облік не тільки фіксує дані, але й фільтрує їх із метою рішення управлінських завдань. В результаті співпраці з Г.Емерсоном була створена система стандарт-кост, основною метою якої було визначення ефективності праці підприємства і усунення неефективності шляхом порівняння фактичних витрат з нормативними. Ідея „стандарт – кост” у Ч. Гаррісона трансформувалася у два правила: всі витрати повинні бути вказані у зіставленні зі стандартами (нормативами); збільшення і зменшення при порівнянні дійсних витрат зі стандартами повинно бути розмежовано за причинами. Крім того, він пов’язав ідеї „стандарт – кост” з психологією. Основна мета теорії розглядалась „як викликання реакції на відповідний ряд стимулів”. Генрі Ренд Один з авторів Положення про принципи бухгалтерського Хетфілд обліку, прибічник персоналістичного напряму. Стверджував, (1866-1945) що рахунок „Збитки і прибутки” – збірно-розподільчий, за пізнішою термінологією французької школи, рахунок-екран. На ньому протягом року фіксуються деякі дані, які списуються в результаті реформації. Самостійного значення рахунок не мав. Він трактував амортизацію як регулятив, вважав, що вона не має самостійного змісту, а є тільки втраченою частиною вартості, „бо все обладнання знаходиться на безупинному шляху на звалище”. А.Ч. Прибічник інституалістського напряму, відокремлював Літтлтон категорію ціни в політичній економії, де вона визначається (... - ...) попитом і пропозицією, і в бухгалтерському обліку, де вона визначається витратами. А.Ч. Літтлтон дотримувався думки, що амортизація – основна частина витрат підприємства. При цьому він стверджував, що амортизаційний фонд збільшує капітал, тобто відбувається збільшення власних засобів. Описав передумови розвитку системи подвійного запису, а також визначив історичні передумови виникнення бухгалтерського обліку. Спільно з В.Е. Патоном розробив ряд основних принципів обліку (самостійно господарюючого суб’єкта, безперервності та ін.)
122 Продовж. додатка Г

Видатні Внесок у розвиток обліку

Вчені

Роберт Представник персоналістичної школи в англомовній обліковій

Монтго- думці, творець сучасного аудиту. В сфері обліку показав, що

мері дивіденди – це частина прибутку, а не витрати підприємства.

(1872-1953) Обґрунтував необхідність принципу обачності (консерватизму)

в оцінці балансових статей; одним із перших висловився за

стандартизацію бухгалтерських процедур і тестування даних

звітності при проведенні аудиту. Перший запропонував

розробити кодекс професійної поведінки осіб облікової

професії.Джордж Очолював інституалістську школу в Америці. Визначав

Олівер вирішальне значення вартісного вимірника і суттєву роль

Мей аналізу господарської діяльності в системі бухгалтерського

(1875-1961) обліку. Критерієм для вибору того або іншого методологічного

підходу вважав корисність. Був категорично проти

нав’язування державою будь-яких облікових принципів.

Стверджував, що стандартизація повинна відбуватися знизу, а

не зверху, тільки з врахуванням взаємних інтересів всіх

учасників господарського процесу може бути досягнуто успіху.

Зазначав, що необхідно поповнювати звіти пояснювальними

записками, які містять опис принципів оцінки.

Вільям Запропонував перші американські бухгалтерські стандарти.

Ендрю Вважав, що бухгалтерський облік має дві мети: допомагати в

Патон прийнятті управлінських рішень і відображати інформацію про

(1889-1991) господарські операції. Скептично відносився до управлінського

обліку. Послідовно відстоював персоналістичний підхід,

пропонував відображати на спеціальних рахунках відхилення

вартості акцій, які трактувалися як резерви, а не регулятиви.

Вимагав переоцінки кожного виду цінностей за поточними

ринковими цінами.

Чарльз Показав важливість і корисність абстрактного викладення

Езра бухгалтерських ідей. Написав праці: „Алгебра рахунків” (1880),

Шпруг „Філософія рахунків” (1908). Вважаючи цінності предметом

(1842-1912) бухгалтерського обліку, він описував їх таким балансовим

рівнянням: А = П + К, де: А – те, що я маю, і те, кому я вірю

(дебітори), дорівнює П – те, що я повинен, плюс К – те, що я

коштую. Це була логічна база для виведення подвійного

запису. Ідея Ч.Е. Шпруга вважається вихідною точкою сучасної

теорії обліку. Наголошував, що саме баланс розглядається як

основа всієї фінансової звітності.


123


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 28; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты