Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фінансові результати діяльності Білоцерківського хлібокомбінату за 2011-2013 pp.
Показник 2011 р., тис.грн 2012р., тис. грн 2013р.,   тис.грн. Абсол. Відхиле- ння 2012р. від 2011р., тис.грн Абсол. Відхиле- ння 2013р. від 2012р., тис.грн
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   90715,0   96562,7   100704,3   5847,7   4141,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 74688,6 80720,4 82450,4 6031,8
Валовий прибуток (збиток) 16026,4 15842,3 18253,9 -184,1 2411,6
Інші операційні доходи 687,9 396,4 734,8 -291,5 338,4
Адміністративні витрати 6475,4 5534,6 5546,1 -940,8 11,5
Витрати на збут 8826,8 9549,9 10460,9 723,1 911,0
Інші операційні витрати 687,0 580,3 813,1 -106,7 232,8
Операційний прибуток (збиток) 725,1 573,9 2168,6 -151,2 1594,7
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Інші витрати
Прибуток до оподаткування 725,1 573,9 2168,6 -151,2 1594,7
Податок на прибуток 236,2 307,8 651,3 71,6 343,5
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності 488,9 266,1 1517,3 -222,8 1251,2
Надзвичайні доходи
Надзвичайні витрати
Податок з надзвичайного прибутку
Чистий прибуток (збиток) 488,9 266,1 1517,3 -222,8 1251,2

Джерело: [складено автором за даними підприємства]

Реалізуючи вироблену продукцію, промислове підприємство відшкодовує собівартість продукції та інші витрати і одержує грошові накопичення у вигляді прибутку. Тому прибуток є узагальнюючим якісним показником ефективності господарювання.

Як видно з таблиці чистий дохід від реалізації продукції у 2012 р. зріс на 5847,7тис.грн., а у 2013 р. – на 4141,6 тис.грн., порівняно з 2012 р. Собівартість реалізованої продукції зросла у 2012 р. на 6031,8 тис.грн., порівняно з 2011р., а у 2013, порівняно з 2012 р., зросла на 1730 тис.грн.( на 11% порівняно з 2012р.). Валовий прибуток у 2013р., становив 18253,9 тис.грн., що на 2411,6 тис. грн. більше ніж у 2012р. Значно зросли інші операційні доходи: у 2013 р. збільшились на 338,4 тис.грн. порівняно з 2012р., а у 2011 спостерігаємо спад на рівні 184,1 тис грн. порівняно з попереднім роком. Відповідно зросли адміністративні витрати та витрати на збут. У 2012р. адміністративні витрати скоротились на 940,8 тис.грн, порівняно з 2011р., а от витрати на збут зросли на 723,1 тис. грн. У 2013 р. адміністративні витрати збільшились на 11,5 тис. грн порівняно з 2012р., та збільшились витрати на збут на 911,0 тис.грн. ( на 18,5 % порівняно з 2011р.). А от інші операційні витрати зменшились у 2012 р. на 106,7 тис. грн ( 15,5 %) порівняно з 2011 р., а у 2013р. зросли на 232,8 тис.грн.( 40,1 %) порівняно з 2012р. У 2012р. операційний прибуток був менший на 151,2 тис.грн. порівняно з 2011р., а у 2013 операційний прибуток значно збільшився порівняно з 2012 р. на 1594,7 тис. грн. У 2011 – 2013 роках не спостерігається отримання інших фінансових доходів та витрат загалом так як і будь-яких надзвичайних надходжень або витрат. Прибуток до оподаткування у 2012р. був менший ніж у 2011р. на 151,2 тис.грн. ( на 20,8 %), а у 2013 р. зріс порівняно з 2012 р. на 1594,7 тис.грн. ( на 377,7 %). Протягом років відповідно збільшився податок на прибуток. Прибуток від звичайної діяльності у 2012 р. був значно низький, порівняно з 2011 р. зменшився на 222,8 тис.грн., а у 2013 р. прибуток від звичайної діяльності значно зріс і становив 1251,2 тис.грн., що можна пояснити збільшенням операційного прибутку.

На ПАТ «Білоцерківський хлібокомбінат» протягом 2011 – 2013рр. не провадилось надзвичайної діяльності, тому чистий прибуток був рівним прибутку від звичайної діяльності і склав відповідно у 2011 р. – 488,9 тис.грн., у 2012р. – 266,1 тис.грн., у 2013р. – 1517,3 тис. грн. загалом прослідковується позитивна динаміка.

Прибуток протягом року направлявся на утримання: гуртожитків, медпункту, профкому, буфету, столової, на оздоровлення та проведення культурних заходів, для виплати вихідної допомоги, та матеріальної допомоги пенсіонерам, додаткові виплати та нарахування до фонду оплати праці та на благодійну допомогу.

Фінансовий стан - це одна з найважливіших характеристик виробничо-фінансової діяльності підприємства, він характеризується здатністю підприємства своєчасно погашати свої боргові зобов'язання. Під фінансовим станом підприємства також розуміють рівень його забезпеченості відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного здійснення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств наведено в таблиці 2.14

Таблиця 2.14


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 147; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты