Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТематика контрольних робіт
Читайте также:
  1. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  2. Алкогольные психозы, систематика, клиника.
  3. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  4. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
  5. БАКАЛАВРСЬКИХ) РОБІТ З КУРСУ
  6. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  7. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  8. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
  9. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях
  10. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ

Контрольна робота № 1

Тема: ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ

План:

1. Мислення як предмет формальної логіки.

2. Логіка як наука про закони і форми правильного мислення.

3. Теоретичне та практичне значення логіки.

 

 

Контрольна робота № 2

Тема: ІСТОРІЯ ЛОГІЧНИХ ВЧЕНЬ

План:

1. Виникнення логіки як науки.

2. Основні етапи розвитку логіки.

3. Сучасна некласична логіка.

 

 

Контрольна робота № 3

Тема: МИСЛЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ

План:

1. Наукове розуміння процесу пізнання.

2. Чуттєве пізнання і абстрактне мислення та їх взаємозв’язок.

3. Основні форми мислення: поняття, судження, умовивід.

 

 

Контрольна робота № 4

Тема: МАТЕРІАЛІСТИЧНА ДІАЛЕКТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ ЛОГІКИ

План:

1. Поняття діалектичної логіки.

2. Співвідношення формальної та діалектичної логіки.

3. Формальне та діалектичне трактування основних законів мислення.

 

Контрольна робота № 5

Тема: ТЕОРЕТИЧНЕ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ

План:

1. Значення логіки для науки і техніки.

2. Роль логіки у формуванні наукових переконань.

3. Логічна культура особистості.

 

Контрольна робота № 6

Тема: ПОНЯТТЯ

План:

1. Поняття як форма відображення дійсності.

2. Мовні форми вираження понять.

3. Роль поняття у пізнанні.

 

 

Контрольна робота № 7

Тема: ЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ

План:

1. Предикати як логічна форма вираження змісту понять.

2. Об’єм понять. Класи і підкласи.

3. Закон зворотного відношення між об’ємом та змістом поняття.

 

 

Контрольна робота № 8

Тема: ВИДИ ПОНЯТЬ І ВІДНОШЕННЯ МІЖ НИМИ

План:

1. Види понять.

2. Відношення між поняттями. Порівняльні та непорівняльні поняття.

3. Типи сумісності та несумісності.

 

 

Контрольна робота № 9

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ І ДІЛЕННЯ ПОНЯТЬ

План:

1. Структура і види визначень.

2. Значення визначень в науці та судженнях.

3. Класифікація, структура і види поділу.

 

 

Контрольна робота № 10

Тема: СУДЖЕННЯ

План:

1. Судження як логічна форма відображення дійсності.

2. Судження, висловлення і речення.

3. Прості та складні судження.

 

 

Контрольна робота № 11

Тема: ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ СУДЖЕННЯ

План:

1. Прості судження, їх види і склад. Категоричні судження.

2. Характеристика і види складних суджень.

3. Логічні відношення між судженнями.

 

 

Контрольна робота № 12

Тема: ОСНОВНІ ЗАКОНИ ПРАВИЛЬНОГО МИСЛЕННЯ. ЗАКОН ТОТОЖНОСТІ І ЗАКОН ПРОТИРІЧЧЯ

План:

1. Поняття логічного закону.

2. Закон тотожності та його методологічна функція.

3. Закон протиріччя та його методологічна функція.

 

 

Контрольна робота № 13

Тема: ОСНОВНІ ЗАКОНИ ПРАВИЛЬНОГО МИСЛЕННЯ. ЗАКОН ВИКЛЮЧЕНОГО ТРЕТЬОГО І ЗАКОН ДОСТАТНЬОЇ ПІДСТАВИПлан:

1. Поняття логічного закону.

2. Закон виключеного третього та його методологічна функція.

3. Закон достатньої підстави та його методологічна функція.

 

 

Контрольна робота № 14

Тема: УМОВИВІД. БЕЗПОСЕРЕДНІ УМОВИВОДИ

План:

1. Умовивід як форма мислення.

2. Безпосередні умовиводи: перетворення та обернення.

3. Безпосередні умовиводи: протиставлення суб’єктові та протиставлення предикатові.

 

 

Контрольна робота № 15

Тема: УМОВИВІД

План:

1. Умовивід як форма мислення.

2. Форми і види умовиводів: дедуктивні та індуктивні.

3. Форми і види умовиводів: умовиводи по аналогії.

 

 

Контрольна робота № 16

Тема: ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ. ПРОСТИЙ КАТЕГОРИЧНИЙ СИЛОГІЗМ

План:

1. Склад простого категоричного силогізму.

2. Загальні правила категоричного силогізму.

3. Фігури та модуси категоричного силогізму.

 

Контрольна робота № 17

Тема: ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ. СКЛАДНІ УМОВИВОДИ

План:

1. Скорочені і складні силогізми.

2. Розділово-категоричні умовиводи.

3. Умовно-категоричні умовиводи.

 

 

Контрольна робота № 18

Тема: ІНДУКТИВНІ УМОВИВОДИ

План:

1. Поняття індуктивного умовиводу.

2. Види індуктивних умовиводів: повна і неповна індукція.

3. Індуктивні методи встановлення причинних зв’язків між явищами.

 

 

Контрольна робота № 19

Тема: ВИДИ НЕПОВНОЇ ІНДУКЦІЇ

План:

1. Популярна індукція.

2. Роль індуктивних умовиводів в пізнанні. Взаємозв’язок індукції та дедукції в процесі пізнання.

3. Наукова індукція.

 

 

Контрольна робота № 20

Тема: УМОВИВОДИ ПО АНАЛОГІЇ

План:

1. Аналогія як умовивід і його структура. Види аналогій.

2. Умови достовірності виводів по аналогії.

3. Роль аналогії в науці.

.

 

Контрольна робота № 21

Тема: ЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ

План:

1. Поняття та сутність логічної аргументації.

2. Пояснення і факт. Доведення і спростування.

3. Логічна структура аргументації. Софізми, паралогізми, парадокси та апорії. 

Контрольна робота № 22

Тема: ПОНЯТТЯ ДОВЕДЕННЯ

План:

1. Структура доведення: теза, аргументи, демонстрація.

2. Види доведень: пряме доведення, непряме доведення.

3. Різновиди непрямого доведення: апологічне (від супротивного) та розділове (методом виключення).

 

 

Контрольна робота № 23

Тема: СПРОСТУВАННЯ

План:

1. Поняття та сутність спростування.

2. Способи спростування: спростування тези (пряме та непряме), критика аргументів, критика демонстрації, спростування шляхом доведення до абсурду.

3. Логічні вимоги до наукової критики.

 

 

Контрольна робота № 24

Тема: ПРАВИЛА ДОВЕДЕНЬ

План:

1. Правила і помилки стосовно тези.

2. Правила і помилки стосовно аргументів.

3. Правила і помилки стосовно демонстрації.

 

 

Контрольна робота № 25

Тема: ДИСКУСІЯ ЯК МЕТОД ОБГОВОРЕННЯ І ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧЛИВИХ ПИТАНЬ В НАУЦІ І ПРАКТИЦІ

План:

1. Суперечка, диспут, дискусія.

2. Види дискусій.

3. Класифікація, основні принципи і правила ведення суперечки, дискусії.

 

 

Контрольна робота № 26

Тема: ПРОБЛЕМА І ЇЇ РОЛЬ В ПІЗНАННІ

План:

1. Поняття проблемної ситуації.

2. Питання як форма відображення проблеми. Передумови і види питань.

3. Теоретичні умови позитивного вирішення проблеми: рішення в межах існуючої теорії; рішення, яке потребує модифікації існуючої теорії; рішення створення принципово нової теорії.

 

Контрольна робота № 27

Тема: ГІПОТЕЗА

План:

1. Гіпотеза як форма розвитку знання.

2. Побудова і способи підтвердження гіпотез.

3. Гіпотеза і наукові передбачення.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Оцінка за виконання комплексної контрольної роботи (ККР) виставляється за чотирьох-бальною системою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) відповідно до основних критеріїв і показників рівня знань, виявлених студентами. Кожна вірна відповідь на тест оцінюється в 1 бал, сумарно за виконання роботи можна отримати 38 балів. Студенти виконали завдання на 35-38 балів, отримують оцінку “відмінно”, на 31-35 балів - “добре”, на 26- 34 бали – “задовільно”, менше 26 білів – “незадовільно”.

Оцінка “відмінно” виставляється за: 1) знання та розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі; 2) здатність студента диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 3) послідовний, логічний безпомилковий виклад матеріалу на папері; 4) правильне, сумлінне, охайне оформлення письмової роботи; 5) відсутність помилок, виправлень тощо.

Оцінка “добре” виставляється за: 1) знання та розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі; 2) здатність студента диференціювати та уніфікувати знання; 3) послідовний, логічний виклад матеріалу на папері; 4) правильне, охайне оформлення письмової роботи; 5) допущення окремих, несуттєвих помилок, виправлень тощо.

Оцінка “задовільно” виставляється за: 1) поверхове знання та розуміння всього програмного матеріалу в обсязі, який дозволяє засвоювати наступний програмний матеріал; 2) обмежену здатність студента диференціювати та уніфікувати знання; 3) послідовний виклад матеріалу на папері з допущенням окремих суттєвих помилок; 4) правильне оформлення письмової роботи.Оцінка “незадовільно” виставляється за: 1) поверхове знання та розуміння програмного матеріалу в обсязі, який не дозволяє засвоювати наступний програмний матеріал; 2) нездатність студента диференціювати та уніфікувати знання; 3) непослідовний виклад матеріалу на папері з допущенням істотних помилок; 4) неохайне оформлення письмової роботи.

ІНДИВІДУАЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

1. Логіка – це:

а) наука про умовиводи і докази

б) наука про правила мислення

в) наука про форми і закони мислення

г) наука про форми і закони пізнання

 

2. Формальна логіка з'явилася:

а) у середні віки

б) в античності

в) у Новий час

г) в епоху Відродження

 

3. Традиційна логіка є:

а) символічною

б) аристотелівською

в) математичною

г) сучасною

 

4. Поняття – це:

а) чи словословосполучення

б) форма мислення

в) істиний тезис

г) деякий предмет

 

5. Будь-яке поняття має:

а) величину

б) обсяг

в) розмір

г) фігуру

 

6. «Сонце» - це поняття:

а) одиничне

б) фізичне

в) нульове

г) загальне

 

7. «Дурість» - це поняття:

а) конкретне

б) відвернене

в) абстрактне

г) негативне

 

8. «Нечипура» - це поняття:

а) позитивне

б) негативне

в) нейтральне

г) порожнє

 

9. Поняття, більше по обсязі називається:

а) видовим

б) родовим

в) нульовим

г) загальним

д) широким

 

10. Поняття «зірка» і «сузір'я» знаходяться у відносинах:

а) підпорядкування

б) перетинання

в) визначення

г) розподілу

д) виключення

е) супідрядності

 

11. Відносини між поняттями зображуються:

а) круговими схемами Эйлера

б) круговими схемами Бойлера

в) круговими схемами Пейджера

г) круговими схемами Аристотеля

 

12. Відносини між поняттями:

а) дочка

б) унучка

в) жінка (обличчя жіночої статі) зображуються схемами.

 

13. Визначення «Філософи – це люди, що займаються філософією» є:

а) двозначним

б) круговим

в) вузьким

г) широким

д) філософським

 

14. Розподіл поняття розкриває його:

а) форму

б) зміст

в) значення

г) обсяг

 

15. У розподілі «Люди бувають чоловіками, жінками, спортсменами і танцюристами» допущена помилка:

а) стрибок у розподілі

б) чотири терміни

в) двозначність

г) підміна підстави

д) поспішне узагальнення

 

16. Можливим результатом узагальнення для поняття «колесо автомобіля» буде поняття:

а) автомобіль

б) засіб пересування

в) величезне колесо

г) вироб людини

 

17. Можливим результатом обмеження для поняття «олівець» буде поняття:

а) письмове приладдя

б) канцелярський товар

в) дерев'яний предмет

г) вироб людини

 

18. Судження – це:

а) пропозиція

б) незакінчена думка

в) узагальнене поняття

г) форма мислення

д) закон мислення

 

19. Судження виражається у формі:

а) оповідального речення

б) питального речення

в) спонукального речення

г) словосполучення

 

20. Істиним чи хибним може бути:

а) поняття

б) судження

в) термін

г) квантор

 

21. Предмет судження називається:

а) сутністю

б) змістом

в) суб'єктом

г) силогізмом

д) предикатом

 

22. Судження «Усі люди – не мавпи» є судженням виду:

а) А

б) Е

в) О

г) І

д) D

 

23. Суб'єкт і предикат у судженні “Усі сосни не берези” знаходяться у відносинах:

а) перетинання

б) рівнозначності

в) сумісності

г) несумісності

д) протилежності

е) супідрядності

 

24. Протиставленням предикату для судження “Усі горобці – птаха” буде судження:

а) Деякі птахи – горобці

б) Усі не птахи не є горобцями

в) Усі горобці не є не птахами

г) Деякі птахи не є горобцями

 

25. Судження «Усі хижаки - тварини» і «Тигри – це тварини» знаходяться у відношенні:

а) часткової сумісності

б) підпорядкування

в) субконтрарності

г) тотожності

 

26. Якщо судження «Усі люди вивчали логіку» є хибним, то судження «Усі люди не вивчали логіку» є:

а) істиним

б) хибним

в) неправильним

г) правдивим

 

27. Складне судження «Посієш вітер – пожнеш бурю» є:

а) імплікацією

б) сублімацією

в) кон’юнкцією

г) диз'юнкцією

 

28. Складне судження «Вже північ наближається, а Германа досі немає» є:

а) імплікацією

б) сублімацією

в) кон’юнкцією

г) диз'юнкцією

 

29. Судження «Якщо Сонце є трикутником, то всі крокодили – це літаючі істоти» є:

а) істиним

б) хибним

в) безглуздим

г) невизначеним

 

30. Умовивід – це:

а) закон мислення

б) складне судження

в) форма мислення

г) загальний висновок

д) помилкове поняття

 

31. Дедуктивні умовиводи називаються:

а) алогізмами

б) силогізмами

в) софізмами

г) парадоксами

д) логіцизмами

 

32. Індукція – це:

а) складне судження

б) логічне з’єднання

в) вид умовиводу

г) вид дедукції

д) закон логіки

 

33. Всякий простий силогізм має:

а) форму

б) фігуру

в) розмір

г) обсяг

 

34. Зв'язок між суб'єктом і предикатом висновку в простому силогізмі виконує:

а) старший термін

б) більший термін

в) молодший термін

г) середній термін

д) менший термін

 

35. У силогізмі:

Закони – це вічні принципи природи.

Загальний військовий обов'язок – це закон.

Загальний військовий обов'язок – це вічний принцип природи.

допущено помилку

а) підміна підстави

б) чотири терміни у силогізмі

в) поспішне узагальнення

г) нестрога диз'юнкція

д) тавтологія

 

36. Эпіхейрема – це:

а) вид складного судження

б) різновид умовиводу

в) розділ індукції

г) закон дедукції

д) правило силогізму

 

37. У силогізмі:

Древні римляні були або політиками ,або ораторами, або письменниками.

Цицерон був політиком…………………………………………………...

Цицерон не був ні оратором, ні письменником.

допущено помилку

а) чотири терміни у силогізмі

б) підміна підстави

в) поспішне узагальнення

г) сполучно – розділове “або”

 

38. Силогізм:

Якщо кожен кут трикутника дорівнює 60*, то трикутник – рівносторонній.

У трикутнику АВС кожен кут дорівнює 60*.

Трикутник АВС – рівносторонній.

є

а) простим категоричним силогізмом

б) розподільно - категоричним

в) умовно – розподільним

г) суто умовним

д) умовно – категоричним

 

 

ПИТАННЯ З КУРСУ ЛОГІКИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1. Предмет і значення логіки.

2. Загальна характеристика поняття.

3. Відношення між поняттями. Операції над поняттями.

4. Визначення і поділ понять.

5. Класифікація.

6. Просте судження, види і структура.

7. Умовне судження.

8. Єднальні судження.

9. Розподільні судження.

10. Основні закони логіки.

11. Загальна характеристика умовиводів.

12. Дедуктивні умовиводи.

13. Фігури і модуси категоричного силогізму.

14. Індуктивні умовиводи.

15. Зв’язок індукції і дедукції.

16. Поняття доведення. Побудова доведення. Види доведення.

17. Спростування. Правила доведення і спростування.

 

 

 

 

Навчально-методичне видання

(українською мовою)

 

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 29; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.068 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты