Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тематика контрольних робіт
Контрольна робота № 1

Тема: ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ

План:

1. Мислення як предмет формальної логіки.

2. Логіка як наука про закони і форми правильного мислення.

3. Теоретичне та практичне значення логіки.

 

 

Контрольна робота № 2

Тема: ІСТОРІЯ ЛОГІЧНИХ ВЧЕНЬ

План:

1. Виникнення логіки як науки.

2. Основні етапи розвитку логіки.

3. Сучасна некласична логіка.

 

 

Контрольна робота № 3

Тема: МИСЛЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ

План:

1. Наукове розуміння процесу пізнання.

2. Чуттєве пізнання і абстрактне мислення та їх взаємозв’язок.

3. Основні форми мислення: поняття, судження, умовивід.

 

 

Контрольна робота № 4

Тема: МАТЕРІАЛІСТИЧНА ДІАЛЕКТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ ЛОГІКИ

План:

1. Поняття діалектичної логіки.

2. Співвідношення формальної та діалектичної логіки.

3. Формальне та діалектичне трактування основних законів мислення.

 

Контрольна робота № 5

Тема: ТЕОРЕТИЧНЕ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ

План:

1. Значення логіки для науки і техніки.

2. Роль логіки у формуванні наукових переконань.

3. Логічна культура особистості.

 

Контрольна робота № 6

Тема: ПОНЯТТЯ

План:

1. Поняття як форма відображення дійсності.

2. Мовні форми вираження понять.

3. Роль поняття у пізнанні.

 

 

Контрольна робота № 7

Тема: ЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ

План:

1. Предикати як логічна форма вираження змісту понять.

2. Об’єм понять. Класи і підкласи.

3. Закон зворотного відношення між об’ємом та змістом поняття.

 

 

Контрольна робота № 8

Тема: ВИДИ ПОНЯТЬ І ВІДНОШЕННЯ МІЖ НИМИ

План:

1. Види понять.

2. Відношення між поняттями. Порівняльні та непорівняльні поняття.

3. Типи сумісності та несумісності.

 

 

Контрольна робота № 9

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ І ДІЛЕННЯ ПОНЯТЬ

План:

1. Структура і види визначень.

2. Значення визначень в науці та судженнях.

3. Класифікація, структура і види поділу.

 

 

Контрольна робота № 10

Тема: СУДЖЕННЯ

План:

1. Судження як логічна форма відображення дійсності.

2. Судження, висловлення і речення.

3. Прості та складні судження.

 

 

Контрольна робота № 11

Тема: ПРОСТІ ТА СКЛАДНІ СУДЖЕННЯ

План:

1. Прості судження, їх види і склад. Категоричні судження.

2. Характеристика і види складних суджень.

3. Логічні відношення між судженнями.

 

 

Контрольна робота № 12

Тема: ОСНОВНІ ЗАКОНИ ПРАВИЛЬНОГО МИСЛЕННЯ. ЗАКОН ТОТОЖНОСТІ І ЗАКОН ПРОТИРІЧЧЯ

План:

1. Поняття логічного закону.

2. Закон тотожності та його методологічна функція.

3. Закон протиріччя та його методологічна функція.

 

 

Контрольна робота № 13

Тема: ОСНОВНІ ЗАКОНИ ПРАВИЛЬНОГО МИСЛЕННЯ. ЗАКОН ВИКЛЮЧЕНОГО ТРЕТЬОГО І ЗАКОН ДОСТАТНЬОЇ ПІДСТАВИ

План:

1. Поняття логічного закону.

2. Закон виключеного третього та його методологічна функція.

3. Закон достатньої підстави та його методологічна функція.

 

 

Контрольна робота № 14

Тема: УМОВИВІД. БЕЗПОСЕРЕДНІ УМОВИВОДИ

План:

1. Умовивід як форма мислення.

2. Безпосередні умовиводи: перетворення та обернення.

3. Безпосередні умовиводи: протиставлення суб’єктові та протиставлення предикатові.

 

 

Контрольна робота № 15

Тема: УМОВИВІД

План:

1. Умовивід як форма мислення.

2. Форми і види умовиводів: дедуктивні та індуктивні.

3. Форми і види умовиводів: умовиводи по аналогії.

 

 

Контрольна робота № 16

Тема: ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ. ПРОСТИЙ КАТЕГОРИЧНИЙ СИЛОГІЗМ

План:

1. Склад простого категоричного силогізму.

2. Загальні правила категоричного силогізму.

3. Фігури та модуси категоричного силогізму.

 

Контрольна робота № 17

Тема: ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ. СКЛАДНІ УМОВИВОДИ

План:

1. Скорочені і складні силогізми.

2. Розділово-категоричні умовиводи.

3. Умовно-категоричні умовиводи.

 

 

Контрольна робота № 18

Тема: ІНДУКТИВНІ УМОВИВОДИ

План:

1. Поняття індуктивного умовиводу.

2. Види індуктивних умовиводів: повна і неповна індукція.

3. Індуктивні методи встановлення причинних зв’язків між явищами.

 

 

Контрольна робота № 19

Тема: ВИДИ НЕПОВНОЇ ІНДУКЦІЇ

План:

1. Популярна індукція.

2. Роль індуктивних умовиводів в пізнанні. Взаємозв’язок індукції та дедукції в процесі пізнання.

3. Наукова індукція.

 

 

Контрольна робота № 20

Тема: УМОВИВОДИ ПО АНАЛОГІЇ

План:

1. Аналогія як умовивід і його структура. Види аналогій.

2. Умови достовірності виводів по аналогії.

3. Роль аналогії в науці.

.

 

Контрольна робота № 21

Тема: ЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ

План:

1. Поняття та сутність логічної аргументації.

2. Пояснення і факт. Доведення і спростування.

3. Логічна структура аргументації. Софізми, паралогізми, парадокси та апорії.

 

Контрольна робота № 22

Тема: ПОНЯТТЯ ДОВЕДЕННЯ

План:

1. Структура доведення: теза, аргументи, демонстрація.

2. Види доведень: пряме доведення, непряме доведення.

3. Різновиди непрямого доведення: апологічне (від супротивного) та розділове (методом виключення).

 

 

Контрольна робота № 23

Тема: СПРОСТУВАННЯ

План:

1. Поняття та сутність спростування.

2. Способи спростування: спростування тези (пряме та непряме), критика аргументів, критика демонстрації, спростування шляхом доведення до абсурду.

3. Логічні вимоги до наукової критики.

 

 

Контрольна робота № 24

Тема: ПРАВИЛА ДОВЕДЕНЬ

План:

1. Правила і помилки стосовно тези.

2. Правила і помилки стосовно аргументів.

3. Правила і помилки стосовно демонстрації.

 

 

Контрольна робота № 25

Тема: ДИСКУСІЯ ЯК МЕТОД ОБГОВОРЕННЯ І ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧЛИВИХ ПИТАНЬ В НАУЦІ І ПРАКТИЦІ

План:

1. Суперечка, диспут, дискусія.

2. Види дискусій.

3. Класифікація, основні принципи і правила ведення суперечки, дискусії.

 

 

Контрольна робота № 26

Тема: ПРОБЛЕМА І ЇЇ РОЛЬ В ПІЗНАННІ

План:

1. Поняття проблемної ситуації.

2. Питання як форма відображення проблеми. Передумови і види питань.

3. Теоретичні умови позитивного вирішення проблеми: рішення в межах існуючої теорії; рішення, яке потребує модифікації існуючої теорії; рішення створення принципово нової теорії.

 

Контрольна робота № 27

Тема: ГІПОТЕЗА

План:

1. Гіпотеза як форма розвитку знання.

2. Побудова і способи підтвердження гіпотез.

3. Гіпотеза і наукові передбачення.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Оцінка за виконання комплексної контрольної роботи (ККР) виставляється за чотирьох-бальною системою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) відповідно до основних критеріїв і показників рівня знань, виявлених студентами. Кожна вірна відповідь на тест оцінюється в 1 бал, сумарно за виконання роботи можна отримати 38 балів. Студенти виконали завдання на 35-38 балів, отримують оцінку “відмінно”, на 31-35 балів - “добре”, на 26- 34 бали – “задовільно”, менше 26 білів – “незадовільно”.

Оцінка “відмінно” виставляється за: 1) знання та розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі; 2) здатність студента диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 3) послідовний, логічний безпомилковий виклад матеріалу на папері; 4) правильне, сумлінне, охайне оформлення письмової роботи; 5) відсутність помилок, виправлень тощо.

Оцінка “добре” виставляється за: 1) знання та розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі; 2) здатність студента диференціювати та уніфікувати знання; 3) послідовний, логічний виклад матеріалу на папері; 4) правильне, охайне оформлення письмової роботи; 5) допущення окремих, несуттєвих помилок, виправлень тощо.

Оцінка “задовільно” виставляється за: 1) поверхове знання та розуміння всього програмного матеріалу в обсязі, який дозволяє засвоювати наступний програмний матеріал; 2) обмежену здатність студента диференціювати та уніфікувати знання; 3) послідовний виклад матеріалу на папері з допущенням окремих суттєвих помилок; 4) правильне оформлення письмової роботи.

Оцінка “незадовільно” виставляється за: 1) поверхове знання та розуміння програмного матеріалу в обсязі, який не дозволяє засвоювати наступний програмний матеріал; 2) нездатність студента диференціювати та уніфікувати знання; 3) непослідовний виклад матеріалу на папері з допущенням істотних помилок; 4) неохайне оформлення письмової роботи.

ІНДИВІДУАЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

1. Логіка – це:

а) наука про умовиводи і докази

б) наука про правила мислення

в) наука про форми і закони мислення

г) наука про форми і закони пізнання

 

2. Формальна логіка з'явилася:

а) у середні віки

б) в античності

в) у Новий час

г) в епоху Відродження

 

3. Традиційна логіка є:

а) символічною

б) аристотелівською

в) математичною

г) сучасною

 

4. Поняття – це:

а) чи словословосполучення

б) форма мислення

в) істиний тезис

г) деякий предмет

 

5. Будь-яке поняття має:

а) величину

б) обсяг

в) розмір

г) фігуру

 

6. «Сонце» - це поняття:

а) одиничне

б) фізичне

в) нульове

г) загальне

 

7. «Дурість» - це поняття:

а) конкретне

б) відвернене

в) абстрактне

г) негативне

 

8. «Нечипура» - це поняття:

а) позитивне

б) негативне

в) нейтральне

г) порожнє

 

9. Поняття, більше по обсязі називається:

а) видовим

б) родовим

в) нульовим

г) загальним

д) широким

 

10. Поняття «зірка» і «сузір'я» знаходяться у відносинах:

а) підпорядкування

б) перетинання

в) визначення

г) розподілу

д) виключення

е) супідрядності

 

11. Відносини між поняттями зображуються:

а) круговими схемами Эйлера

б) круговими схемами Бойлера

в) круговими схемами Пейджера

г) круговими схемами Аристотеля

 

12. Відносини між поняттями:

а) дочка

б) унучка

в) жінка (обличчя жіночої статі) зображуються схемами.

 

13. Визначення «Філософи – це люди, що займаються філософією» є:

а) двозначним

б) круговим

в) вузьким

г) широким

д) філософським

 

14. Розподіл поняття розкриває його:

а) форму

б) зміст

в) значення

г) обсяг

 

15. У розподілі «Люди бувають чоловіками, жінками, спортсменами і танцюристами» допущена помилка:

а) стрибок у розподілі

б) чотири терміни

в) двозначність

г) підміна підстави

д) поспішне узагальнення

 

16. Можливим результатом узагальнення для поняття «колесо автомобіля» буде поняття:

а) автомобіль

б) засіб пересування

в) величезне колесо

г) вироб людини

 

17. Можливим результатом обмеження для поняття «олівець» буде поняття:

а) письмове приладдя

б) канцелярський товар

в) дерев'яний предмет

г) вироб людини

 

18. Судження – це:

а) пропозиція

б) незакінчена думка

в) узагальнене поняття

г) форма мислення

д) закон мислення

 

19. Судження виражається у формі:

а) оповідального речення

б) питального речення

в) спонукального речення

г) словосполучення

 

20. Істиним чи хибним може бути:

а) поняття

б) судження

в) термін

г) квантор

 

21. Предмет судження називається:

а) сутністю

б) змістом

в) суб'єктом

г) силогізмом

д) предикатом

 

22. Судження «Усі люди – не мавпи» є судженням виду:

а) А

б) Е

в) О

г) І

д) D

 

23. Суб'єкт і предикат у судженні “Усі сосни не берези” знаходяться у відносинах:

а) перетинання

б) рівнозначності

в) сумісності

г) несумісності

д) протилежності

е) супідрядності

 

24. Протиставленням предикату для судження “Усі горобці – птаха” буде судження:

а) Деякі птахи – горобці

б) Усі не птахи не є горобцями

в) Усі горобці не є не птахами

г) Деякі птахи не є горобцями

 

25. Судження «Усі хижаки - тварини» і «Тигри – це тварини» знаходяться у відношенні:

а) часткової сумісності

б) підпорядкування

в) субконтрарності

г) тотожності

 

26. Якщо судження «Усі люди вивчали логіку» є хибним, то судження «Усі люди не вивчали логіку» є:

а) істиним

б) хибним

в) неправильним

г) правдивим

 

27. Складне судження «Посієш вітер – пожнеш бурю» є:

а) імплікацією

б) сублімацією

в) кон’юнкцією

г) диз'юнкцією

 

28. Складне судження «Вже північ наближається, а Германа досі немає» є:

а) імплікацією

б) сублімацією

в) кон’юнкцією

г) диз'юнкцією

 

29. Судження «Якщо Сонце є трикутником, то всі крокодили – це літаючі істоти» є:

а) істиним

б) хибним

в) безглуздим

г) невизначеним

 

30. Умовивід – це:

а) закон мислення

б) складне судження

в) форма мислення

г) загальний висновок

д) помилкове поняття

 

31. Дедуктивні умовиводи називаються:

а) алогізмами

б) силогізмами

в) софізмами

г) парадоксами

д) логіцизмами

 

32. Індукція – це:

а) складне судження

б) логічне з’єднання

в) вид умовиводу

г) вид дедукції

д) закон логіки

 

33. Всякий простий силогізм має:

а) форму

б) фігуру

в) розмір

г) обсяг

 

34. Зв'язок між суб'єктом і предикатом висновку в простому силогізмі виконує:

а) старший термін

б) більший термін

в) молодший термін

г) середній термін

д) менший термін

 

35. У силогізмі:

Закони – це вічні принципи природи.

Загальний військовий обов'язок – це закон.

Загальний військовий обов'язок – це вічний принцип природи.

допущено помилку

а) підміна підстави

б) чотири терміни у силогізмі

в) поспішне узагальнення

г) нестрога диз'юнкція

д) тавтологія

 

36. Эпіхейрема – це:

а) вид складного судження

б) різновид умовиводу

в) розділ індукції

г) закон дедукції

д) правило силогізму

 

37. У силогізмі:

Древні римляні були або політиками ,або ораторами, або письменниками.

Цицерон був політиком…………………………………………………...

Цицерон не був ні оратором, ні письменником.

допущено помилку

а) чотири терміни у силогізмі

б) підміна підстави

в) поспішне узагальнення

г) сполучно – розділове “або”

 

38. Силогізм:

Якщо кожен кут трикутника дорівнює 60*, то трикутник – рівносторонній.

У трикутнику АВС кожен кут дорівнює 60*.

Трикутник АВС – рівносторонній.

є

а) простим категоричним силогізмом

б) розподільно - категоричним

в) умовно – розподільним

г) суто умовним

д) умовно – категоричним

 

 

ПИТАННЯ З КУРСУ ЛОГІКИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1. Предмет і значення логіки.

2. Загальна характеристика поняття.

3. Відношення між поняттями. Операції над поняттями.

4. Визначення і поділ понять.

5. Класифікація.

6. Просте судження, види і структура.

7. Умовне судження.

8. Єднальні судження.

9. Розподільні судження.

10. Основні закони логіки.

11. Загальна характеристика умовиводів.

12. Дедуктивні умовиводи.

13. Фігури і модуси категоричного силогізму.

14. Індуктивні умовиводи.

15. Зв’язок індукції і дедукції.

16. Поняття доведення. Побудова доведення. Види доведення.

17. Спростування. Правила доведення і спростування.

 

 

 

 

Навчально-методичне видання

(українською мовою)

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 202; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты