Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВВЕДЕНИЕ. (Прыняты на чатырнаццатай сесіі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР адзінаццатага склікання 26 студзеня 1990 года).
Читайте также:
  1. C. Введение антирабической сыворотки
  2. I ВВЕДЕНИЕ
  3. БДСМ – Введение в теорию Доминирования
  4. БИБЛЕР В. С. МЫШЛЕНИЕ КАК ТВОРЧЕСТВО (ВВЕДЕНИЕ В ЛОГИКУ МЫСЛЕННОГО ДИАЛОГА). - М., 1975
  5. Введение
  6. ВВЕДЕНИЕ
  7. Введение
  8. ВВЕДЕНИЕ
  9. ВВЕДЕНИЕ


(Прыняты на чатырнаццатай сесіі Вярхоўнага Савета Беларускай ССР адзінаццатага склікання 26 студзеня 1990 года).

«Мова – не толькі сродак зносін, а і душа народа, аснова і важнейшая частка яго культуры. Жыве мова – жыве народ. Кожная мова, яе літаратурная, жывая мясцовая і гістарычная разнавіднасць – неацэнны скарб, які належыць не аднаму народу, а ўсяму чалавецтву.

Гонар і абавязак усіх – шанаваць родную мову, садзейнічаць яе развіццю і росквіту, паважліва ставіцца да моў іншых народаў…».

«Артыкул 2. Дзяржаўная мова, іншыя мовы ў Беларускай ССР.

У адпаведнасці з Канстытуцыяй (Асноўным Законам) Беларускай ССР дзяржаўнай мовай Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспуб-лікі з'яўляецца беларуская мова.

Беларуская ССР забяспечвае ўсебаковае развіццё і функцы-яніраванне беларускай мовы ва ўсіх сферах грамадскага жыцця.

Беларуская ССР забяспечвае права свабоднага карыстання рускай мовай як мовай міжнацыянальных зносін народаў Саюза ССР.

Беларуская ССР праяўляе дзяржаўны клопат аб свабодным развіцці і ўжыванні ўсіх нацыянальных моў, якімі карыстаецца насельніцтва рэспублікі.

Рэспубліканскія і мясцовыя дзяржаўныя, партыйныя органы, прадпрыемствы, установы і грамадскія арганізацыі ствараюць грамадзянам Беларускай ССР неабходныя ўмовы для вывучэння беларускай і рускай моў і дасканалага валодання імі.

Закон не рэгламентуе ўжыванне моў у неафіцыйных зносінах, у зносінах членаў працоўных калектываў паміж сабой, ва Узброеных Сілах СССР, пагранічных, унутраных і чыгуначных войсках …»

(Беларуская мова. Энцыклапедыя. Мінск:БелЭН, 1994. С. 647–652).

Прыкладныя тэмы паведамленняў

1. Асноўныя канфесіі на тэрыторыі Беларусі.

2. Месца pэлігіі ў духоўным адраджэнні беларускага народа.

3. Беларуская навука на мяжы тысячагоддзяў.

4. Беларуская літаратура ў канцы XX–пачатку XXI стст.

5. Мастацтва Беларусі на мяжы XX–пачатку XXI стст.

6. БДСГА – унікальны помнік архітэктуры.

(Селяшчук М. «Люблю цябе сустракаць»)

 

(Лук’яненка П. «Пляж»)

 

(Кішчанка А. «Адзінства двух пачаткаў»)

 

 

літаратура

 

Асноўная

 

1.Белорусы / под ред. В.К. Бондарчик. М.: Наука, 1998. 503 с.: ил.

2.Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый: вучэб. дапаможнік / В.І. Галубовіч [і інш.]; пад рэд. В.І. Галубовіча і Ю.М. Бохана. Мінск: Сучасная школа, 2007. 472 с.

3.Гісторыя Беларусі: у 2 ч. Ч. 1. Са старажытных часоў да канца ХVІІІ ст.: курс лекцый / І.П. Крэнь [і інш.]. Мінск: РІВШ БДУ, 2000. 656 с.

4.Гісторыя Беларусі: у 2 ч. Ч. 2. XIX – XX стагоддзі: курс лекцый / П.І. Брыгадзін [і інш.]. Мінск: РІВШ БДУ, 2002. 656 с.

5. Гісторыя Беларусі: у 2 ч. Ч. 2. Люты 1917 – 2002 гг. / Я.К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. 2-е выд. Мінск: Універсітэцкае, 2003. 464 с.6. Гісторыя Беларусі: у 2 ч. Ч. 1. Ад старажытных часоў – па люты 1917 г. / Я.К. Но-вік [і інш.]; пад рэд. Я.К. Новіка, Г.С. Марцуля. Мінск: Вышэйш. шк., 2003. 416 с.

7.Культурология: учеб. пособие / З.А. Неверова [и др.]; под общ. ред. А.С. Неверова. Минск: Вышэйш. шк., 2004. 367 с.

8.Лыч, Л. Гісторыя культуры Беларусі / Л. Лыч, У. Навіцкі. 3-выд., дап. Мінск: Современная школа, 2008. 512 с.

9.Современная Беларусь: энциклопедический справочник. В 3 т. Т.3. Культура и искусство / Минск: Белорусская наука, 2007. 779 с.: ил.

10. Цітоў, В.С. Этнаграфічная спадчына. Беларусь: краіна і людзі / В.С. Цітоў. 2-е выд. Мінск: Беларусь, 2001. 208 с.: іл.

 

Дадатковая

 

11. Баландзін, К. Культура Беларусі: здабыткі і страты ў гады Вялікай Айчыннай вайны/ К. Баландзін // Беларускі гістарычны часопіс. 2005. № 5. С. 20 – 27.

12. Барыс, С. Адраджэнне рэлігійнага жыцця ў Беларусі ў 1988 – 2003 гг. / С. Ба-рыс // Беларускі гістарычны часопіс. 2004. № 5. С.16–27.

13. Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / рэдкал. Г.П. Пашкоў [і інш.]. Мінск: БелЭн, 1996 – 2004.

14. Беларускі народны каляндар / аўт.-уклад. А.Ю. Лозка; маст. А.І. Дашкевіч. Мінск: Полымя, 1992. 205 с.: іл.

15. Беларускія народныя абрады / склад., навук. рэд. Л.П. Касцюкавец. Мінск: Бела-русь, 1994. 128 с.

16. Беляева, Г. Литература и искусство в первое послевоенное десятилетие / Г. Беляева //Гісторыя: праблемы выкладання. 2009. № 2. С.13–18.

17. Беляева, Г. Литература и искусство во второй половине 1950-х – первой половине 1980-х годов/Г. Беляева //Гісторыя: праблемы выкладання. 2009. № 2. С. 49–52.

18. Богдан, П. Мастацкія асаблівасці традыцыйных беларускіх паясоў / П. Бог-дан// Беларускі гістарычны часопіс. 2010. № 3. С.17–25.

19. Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя: у 2 т. Т. 1. Абелінскі – Кадэнцыя / рэдкал.: Г.П. Пашкоў [і інш.]; маст. З.Э. Герасімовіч. Мінск: БелЭн, 2005. 688 с.: іл.

20. Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя: у 2 т. Т. 2. Кадэцкі корпус – Яцкевіч/ рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]; маст. З.Э. Герасімовіч. 2-е выд. Мінск: БелЭн, 2007. 792 с.: іл.

21. Гардзееў, Ю. Да пытання развіцця беларускай мовы ў XVIII ст./ Ю. Гар-дзееў //Беларускі гістарычны часопіс. 2008. № 11. С. 3–10.22. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал: М.Касцюк [і інш.]. Мінск: НКФ “Эка-перспектыва”, 2007.

23. Грабянчук, І. Дзяржаўная палітыка па ахове помнікаў гісторыі як умова развіцця музейнай справы ў Беларусі ў канцы XVIII – пачатку XX ст. / І. Грабянчук // Беларускі гістарычны часопіс. 2011. № 2. С. 31–36.

24. Дук, Дз. Станаўленне Полацка ў IX – XIII стст. / Дз. Дук //Беларускі гістарычны часопіс. 2007. № 11. С. 25–31.

25. Загарульскі, Э. Пераадоленне язычніцтва падчас хрысціянізацыі заходніх зямель Русі /Э. Загарульскі // Беларускі гістарычны часопіс. 2009. № 8. С. 31–36.

26. Захаркевіч, С. Традыцыйная культура этнічных меншасцей Беларусі ў ХІV – XVШ стст. /С. Захаркевіч // Беларускі гістарычны часопіс. 2005. № 10. С. 45 – 50.

27. Землякоў, Л. Праблема “адукацыя і рэлігія” ў кантэксце дзяржаўна-канфесіянальных адносін у Рэспубліцы Беларусь /Л. Землякоў, М. Шчокін // Беларускі гістарычны часопіс. 2010. № 3. С. 3–11.

28. Землякоў, Л. Рэлігія ў сучаснай Беларусі /Л. Землякоў, І. Жылінская// Беларускі гістарычны часопіс. 2008. № 6. С. 3–12.

29. Ілюстраваная гісторыя “Краіна Беларусь” /аўтар тэксту У. Арлоў//Martin, Slovakia. 2003. 319 с.

30. Коршук, А. Каштоўнасныя асаблівасці нацыянальнай свядомасці беларусаў/ А. Коршук // Беларускі гістарычны часопіс. 2010. № 2. С.15–19.

31. Котович, О. Золотые правила народной культуры/ О. Котович, Я. Крук. Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. 592 с.

32. Кушнярэвіч, А. Гісторыка-архітэктурная тыпалогія мураванага дынастыч-нага абарончага дойлідства ВКЛ / А. Кушнярэвіч // Беларускі гістарычны часопіс. 2005. № 12. С. 34 –45.

33. Кушнярэвіч, А. Замкі тыпу кастэль Вялікага Княства Літоўскага ў еўра-пейскім архітэктурным кантэксце/ А. Кушнярэвіч, М. Волкаў //Беларускі гістарычны часопіс. 2011. № 2. С. 13–21.

34. Кушнярэвіч, А. Храмы-кастэлі Вялікага княства Літоўскага /А. Кушнярэ- віч // Беларускі гістарычны часопіс. 2010. № 2. С. 26–37.

35. Малахава, Л. Каларыстычны вобраз нацыянальнага адзення беларусаў і яго рэгіянальныя асаблівасці /Л. Малахава// Беларускі гістарычны часопіс. 2006. № 7. С. 43 – 46.

36. Мусіенка, С. Этнаканфесіянальнае асяроддзе Рэспублікі Беларусь: стан і тэндэнцыі развіцця / С. Мусіенка // Беларускі гістарычны часопіс. 2005. № 9. С. 33 – 36.

37. Мысліцелі і асветнікі Беларусі: энцыклапедычны даведнік / гал. рэд. Б.І. Са-чанка [і інш.]; маст. Э.Э. Жакевіч. Мінск: БелЭн, 1995. 671 с.: іл.

38. Народная культура Беларусі: энцыклапедычны даведнік / пад агульн. рэд. В.С. Цітова. Мінск: БелЭн, 2002. 426 с.: іл.

39. Помнікі мастацкай культуры Беларусі эпохі Адраджэння: зб. артыкулаў / рэд. С.В. Марцэлеў. Мінск: Навука і тэхніка, 1994. 253 с.: іл.

40. Смірнова, А. Сярэдневяковая школа і універсітэт: інтэлектуальнае і паўся-дзённае жыццё шкаляроў і магістраў /А. Смірнова //Беларускі гістарычны часопіс. 2010. № 2. С. 3–14.

41. Смык, С. Жывапіс і архітэктура Беларусі ў 1860-я гады – пачатку ХХ ста-годдзя /С. Смык // Гісторыя: праблемы выкладання. 2009. № 5. С. 45–53.

42. Сысоў, У.М. З крыніц спрадвечных / У.М. Сысоў. Мінск: Вышэйш. шк., 1997. 415 с.

43. Ткачоў, М.А. Замкі Беларусі (XIII – XVII стст.) / М.А. Ткачоў. Мінск: Полымя, 1977. 83 с.

44. Чантурия, В.А. Памятники архитектуры и градостроительства Белоруссии / В.А. Чантурия. Минск: Полымя, 1986. 240 с.: ил.45. Шыпценка, С. Новыя рэлігійныя рухі /С. Шыпценка // Беларускі гістарычны часопіс. 2004. № 5. С. 28–33.

46. Этнаграфія Беларусі: энцыклапедыя / гал. рэд. І. П. Шамякін. Мінск: БелСЭ, 1989. 575 с.: іл.

 

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ...................................................................................................... 13

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ............................................................................... 16

1.1. Объективные предпосылки возникновения науки и ее основные положения 16

1.2. Основные положения теории риска...................................................... 23

1.2.1. Определение понятия «риск»........................................................ 24

1.2.2. Классификация видов риска......................................................... 26

1.2.3. Уровень приемлемого риска, подходы к его определению...... 29

1.2.4. Метод «дерева отказов» при моделировании опасности, анализе и оценке риска........................................................................................................... 33

1.2.4.1. Основные понятия....................................................................... 33

1.2.4.3. Определение ущерба и оценка риска........................................ 37

1.3. Характеристика человека как элемента системы «человек-машина-среда» 39

1.4. Общая характеристика среды как элемента системы «человек-машина-среда»........................................................................................................................... 46

1.5. Классификация работ по условиям труда и тяжести.......................... 46

1.6. Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация организации работ по охране труда.................................................................................... 48

1.6.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с Положением о порядке ее проведения................................................... 48

1.6.2. Аттестация рабочих мест по условиям труда на основе методики интегральной оценки условий труда..................................................... 55

1.6.3. Сертификация организации работ по охране труда................. 60

1.7. Анализ и прогнозирование уровня безопасности производственной деятельности.................................................................................................... 65

1.7.1. Статистический анализ.................................................................. 65

1.7.2. Прогнозирование травматизма.................................................... 67

1.8. Социально-экономический аспект обеспечения безопасности производственной деятельности.................................................................................................... 69

1.9. Профессиональный отбор и безопасность труда................................. 75

2. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА.. 80

2.1. Законодательные акты в области охраны труда................................ 80

2.1.1. Система стандартов безопасности труда..................................... 82

2.1.2. Основные направления государственной политики в области охраны труда........................................................................................................... 83

2.1.3. Коллективные договоры и соглашения...................................... 85

2.1.4. Трудовой договор........................................................................... 88

2.2. Требования охраны труда к участникам трудового процесса.......... 89

2.2.1. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда...... 89

2.2.2. Обязанности работника в области охраны труда...................... 91

2.3. Организация охраны труда на производстве...................................... 92

2.3.1. Государственное управление охраной труда.............................. 92

2.3.2. Государственная экспертиза условий труда............................... 93

2.3.3. Служба охраны труда в организациях....................................... 95

2.4. Обеспечение прав работников на охрану труда.................................. 96

2.4.1. Право и гарантия работника на безопасные и безвредные условия труда..................................................................................................................... 96

2.4.2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, специальным питанием, санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием.......................................................................................... 98

2.4.3. Организация обучения по охране труда..................................... 99

2.4.4. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве................................................................................................................... 103

2.4.5. Виды ответственности за нарушение трудового законодательства и иных нормативных актов................................................................................ 107

2.5. Особенности регулирования трудовых отношений на производстве 110

2.5.1. Рабочее время и время отдыха работников.............................. 110

2.5.2. Особенности регулирования труда женщин и работников в возрасте до восемнадцати лет.................................................................................... 110

2.6. Защита трудовых прав и свобод работников на производстве....... 114

2.6.1. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов.................................. 116

2.6.2. Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами............................................................... 118

2.6.3. Самозащита работниками трудовых прав............................... 120

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА...................... 121

3.1. Общие сведения...................................................................................... 121

3.2. Опасные зоны машин и механизмов................................................... 121

3.3. Технические средства безопасности..................................................... 123

3.3.1. Оградительные устройства......................................................... 124

3.3.2. Предохранительные устройства................................................. 127

3.3.3. Тормозные устройства................................................................. 131

3.3.4. Блокировочные устройства........................................................ 133

3.3.5. Сигнализация................................................................................ 134

3.3.6. Нормирование разрывов и габаритов безопасности............... 137

3.3.7. Дистанционное управление......................................................... 139

3.3.8. Контроль за исправностью средств безопасности.................... 139

3.4. Тягово-сцепные свойства и тормозные качества машин. Безопасность труда операторов мобильной сельскохозяйственной техники.......................... 141

3.4.1. Свойства и состояние опорных поверхностей с малой несущей способностью........................................................................................... 143

3.4.2. Свойства и состояние опорных поверхностей с высокой несущей способностью (дорог).............................................................................. 147

3.4.3. Технологические особенности пневматического движителя колесных машин сельскохозяйственного назначения........................................ 150

3.4.4. Дифференциалы колесных машин сельскохозяйственного назначения................................................................................................................... 153

3.4.5. Пути и средства повышения тягово-сцепных свойств и тормозных качеств мобильных колесных машин сельскохозяйственного назначения................................................................................................................... 154

3.5. Безопасность труда при эксплуатации машин в растениеводстве.. 164

3.5.1. Общие требования безопасности к конструкциям тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудованию................................. 164

3.5.2. Меры безопасности при эксплуатации машинно-тракторных агрегатов................................................................................................................... 167

3.5.3. Меры безопасности при работе с пестицидами и минеральными удобрениями............................................................................................ 170

3.6. Безопасность труда в животноводстве................................................ 174

3.6.1. Меры безопасности при заготовке кормов и их приготовлении 174

3.6.2. Меры безопасности при обслуживании оборудования для раздачи кормов и уборки навоза........................................................................ 177

3.6.3. Меры безопасности при обслуживании доильных и холодильных установок................................................................................................. 180

3.6.4. Меры безопасности при уходе за животными.......................... 182

3.7. Безопасность труда при переработке продуктов сельскохозяйственного производства.................................................................................................. 184

3.7.1. Меры безопасности при переработке зерна.............................. 185

3.7.2. Меры безопасности в мукомольном производстве.................. 187

3.7.3. Меры безопасности при переработке молока........................... 188

3.7.4. Требования безопасности при производстве творога.............. 190

3.7.5. Меры безопасности при эксплуатации технологического оборудования для переработки мяса............................................................................. 191

3.7.6. Меры безопасности в консервном производстве...................... 194

3.8. Безопасность труда при техническом обслуживании и ремонте машин 199

3.8.1. Меры безопасности при техническом обслуживании машинно-тракторного парка................................................................................. 199

3.8.2. Меры безопасности при разборочно-сборочных и слесарных работах................................................................................................................... 203

3.8.3. Меры безопасности при холодной обработке металла........... 206

3.8.4. Меры безопасности при электросварочных и газосварочных работах................................................................................................................... 210

3.9. Безопасность труда на транспортных и погрузочно-разгрузочных работах......................................................................................................................... 215

3.9.1. Общие сведения............................................................................. 215

3.9.2. Меры безопасности при работе на транспортном агрегате.... 217

3.9.3. Обеспечение устойчивости транспортного агрегата............... 222

3.9.4. Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 225

3.10. Безопасность труда при использовании энергосилового оборудования......................................................................................................................... 228

3.10.1. Общие сведения........................................................................... 228

3.10.2. Меры безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов................................................................................................................... 229

3.10.3. Меры безопасности при эксплуатации котельных установок и сосудов, работающих под давлением.................................................................. 234

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА............................. 239

4.1. Состояние воздушной среды и нормализация ее параметров......... 239

4.1.1. Микроклимат и его влияние на организм человека............... 239

4.1.2. Влияние вредных веществ на организм человека и их нормирование................................................................................................................... 245

4.1.3. Мероприятия по оздоровлению воздушной среды.................. 251

4.1.4. Вентиляция производственных помещений.............................. 252

4.1.5. Расчет необходимого воздухообмена......................................... 252

4.1.6. Расчет естественной и механической вентиляции.................... 254

4.1.7. Кондиционирование воздуха...................................................... 258

4.2. Производственное освещение............................................................... 261

4.3. Защита от производственного шума................................................... 268

4.3.1. Общие сведения о шуме............................................................... 268

4.3.2. Защита от ультразвука и инфразвука....................................... 271

4.3.3. Нормирование шума.................................................................... 274

4.3.4. Методы защиты от шума............................................................. 275

4.4. Защита от производственных вибраций............................................. 278

4.4.1. Общие сведения о виброопасности............................................. 278

4.4.2. Методы снижения вибрации....................................................... 280

4.5. Защита от производственных излучений........................................... 281

4.5.1. Электромагнитное излучение..................................................... 281

4.5.2. Инфракрасное излучение............................................................ 283

4.5.3. Ультрафиолетовое излучение..................................................... 283

4.6. Санитарно-гигиенические требования к территории и зданиям.... 283

5. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ.............................................. 288

5.1. Воздействие электрического тока на организм человека................ 289

5.2. Факторы, влияющие на исход поражения током.............................. 294

5.3. Нормирование напряжений прикосновения и токов, проходящих через тело человека.......................................................................................................... 301

5.4. Основные причины электротравматизма.......................................... 302

5.5. Исследование опасности поражения током в трехфазных электрических сетях 310

5.6. Защита электрооборудования от токов коротких замыканий и токов перегрузки......................................................................................................................... 316

5.7. Технические способы и средства обеспечения электробезопасности 318

5.8. Меры защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям 320

5.9. Меры защиты от поражения током при косвенном прикосновении 322

5.9.1. Защитное заземление.................................................................... 322

5.9.2. Защитное автоматическое отключение..................................... 337

5.9.3. Уравнивание потенциалов.......................................................... 349

5.9.4. Выравнивание потенциалов....................................................... 350

5.9.5. Двойная или усиленная изоляция.............................................. 352

5.9.6. Малое (сверхнизкое) напряжение............................................... 354

5.9.7. Защитное разделение цепей......................................................... 355

5.9.8. Изолирующие помещения, зоны, площадки............................ 356

5.9.9. Электрозащитные средства......................................................... 356

5.10. Организация безопасной эксплуатации электроустановок........... 361

5.10.1. Требования к электротехническому персоналу..................... 362

5.10.2. Требования к электротехнологическому и к неэлектротехническому персоналу................................................................................................. 363

5.10.3. Проверка знаний персонала..................................................... 364

5.10.4. Управление электрохозяйством предприятия........................ 365

5.10.5. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.................................................................................. 365

5.10.6. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.................................................................................. 366

5.11. Меры безопасности при обслуживании электросварочных установок 368

5.12. Электробезопасность полевых механизированных работ............. 370

5.13. Защита от статического электричества............................................. 372

5.14. Молниезащита...................................................................................... 374

5.14.1. Общие сведения........................................................................... 374

5.14.2. Характеристики грозовой деятельности................................. 374

5.14.3. Определение вероятного количества поражений молнией наземных сооружений.............................................................................................. 375

5.14.4. Воздействие молнии на различные объекты.......................... 377

5.14.5. Классификация защищаемых объектов.................................. 379

5.14.6. Средства и способы молниезащиты......................................... 381

5.14.7. Зоны защиты молниеотводов................................................... 383

5.14.8. Заземлители молниезащиты..................................................... 387

5.14.9. Упрощенная молниезащита сельскохозяйственных объектов 389

5.15. Требования безопасности к устройству и эксплуатации электрооборудования жилых помещений........................................................................................ 390

6. пожарная безопасность. ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ......... 399

6.1. Общие сведения...................................................................................... 399

6.2. Сущность процесса горения................................................................. 400

6.3. Характеристика строительных материалов и веществ по пожарной и взрывной опасности...................................................................................... 401

6.4. Категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности..................................................................................... 403

6.5. Огнестойкость зданий и сооружений.................................................. 404

6.6. Расчет эвакуационных путей и выходов............................................ 406

6.7. Профилактика пожаров и взрывов..................................................... 407

6.7.1. Требования пожарной безопасности к территории сельскохозяйственных предприятий............................................................................................ 408

6.7.2. Требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям в животноводстве....................................................................................... 409

6.7.3. Пожарная безопасность в ремонтных мастерских и пунктах технического обслуживания.......................................................................................... 411

6.7.4. Пожарная безопасность в складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей................................................................................................. 412

6.7.5. Пожарная безопасность зерноскладов и зерносушилок......... 413

6.7.6. Пожарная безопасность при уборке и переработке сельскохозяйственных культур..................................................................................................... 414

6.8. Средства и способы пожаротушения................................................... 416

6.8.1. Тушение водой.............................................................................. 416

6.8.2. Тушение пенами............................................................................ 417

6.8.3. Тушение инертными разбавителями......................................... 418

6.8.4. Тушение галогеноуглеводородными составами...................... 419

6.8.5. Тушение порошками.................................................................... 420

6.8.6. Огнетушители............................................................................... 420

6.8.7. Генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) и модули порошкового пожаротушения (МПП).......................................................................... 424

6.8.8. Тушение пожаров на мобильной сельскохозяйственной технике 426

6.8.9. Пожарная сигнализация.............................................................. 428

6.8.10. Автоматические установки пожаротушения.......................... 429

6.9. Организация тушения пожара............................................................. 432

6.9.1. Организация пожарной охраны................................................. 432

6.9.2. Обязанности администрации предприятия по пожарной безопасности................................................................................................................... 433

6.9.3. Требования безопасности при тушении пожаров.................... 434

6.10. Предотвращение взрывов пылевоздушных смесей на предприятиях по переработке зерна......................................................................................... 436

6.10.1. Условия образования взрывов пылевоздушных смесей....... 436

6.10.2. Причины возникновения взрывоопасных концентраций горючей пыли................................................................................................................... 436

6.10.3. Причины образования тепловых источников........................ 437

6.10.4. Рекомендации по предотвращению пылевых взрывов......... 438

6.10.5. Содержание в исправном состоянии технологического и транспортного оборудования.......................................................................................... 439

6.10.6. Содержание в исправном состоянии электрооборудования и электросетей............................................................................................. 440

6.10.7. Требования, предъявляемые к молниезащитным устройствам 440

6.10.8. Отвод статического электричества.......................................... 441

6.10.9. Обучение рабочих и технического персонала........................ 441

6.10.10. Локализация взрывов.............................................................. 442

7. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ......................................................................................... 443

7.1. Последовательность оказания первой помощи................................. 444

7.2. Первая помощь утопающим................................................................. 445

7.3. Первая помощь при поражении электрическим током.................... 453

7.4. Первая помощь при кровотечениях.................................................... 457

7.5. Первая помощь при ожогах................................................................. 463

7.6. Первая помощь при обморожениях.................................................... 465

7.7. Первая помощь при ушибах................................................................. 466

7.8. Первая помощь при переломах, вывихах и растяжениях................ 467

7.9. Первая помощь при попадании инородных тел................................ 473

7.10. Первая помощь при обмороке, тепловом и солнечном ударах..... 474

7.11. Первая помощь при отравлениях...................................................... 476

7.12. Помощь при укусах животных и насекомых................................... 477

7.13. Переноска и перевозка пострадавшего............................................. 481

7.14. Аптечки первой помощи..................................................................... 483

ЛИТЕРАТУРА............................................................................................... 486

 


ВВЕДЕНИЕ

В агропромышленном производстве за период с 1995 по 2005 год погибли 13886 человек. По данным Федеральной службы по труду и занятости в 2005 году в Агропромышленном комплексе (АПК) на производстве погибли 875 человек, что составило 19,8 % от общего числа погибших на производстве в Российской Федерации. Ежегодный ущерб от несчастных случаев и профзаболеваний составляет 4,0…4,5 млрд рублей.

Наиболее травмоопасными отраслями со смертельным исходом в АПК являются животноводство, растениеводство, техническое обслуживание, ремонт машин и оборудования, на долю которых приходится 66,7 % погибших. Меньшую опасность смертельного травмирования представляют отрасли переработки сельскохозяйственной продукции (пищевая, мясная, молочная, плодоовощная, мукомольная), на долю которых приходится 3,2 % погибших.

Основными источниками травмирования являются гусеничные и колесные тракторы, грузовые и легковые автомобили, автобусы, на долю которых приходится более половины погибших. От воздействия электрического тока при эксплуатации оборудования и грузовых разрядов погибли 5,5 % работников.

Основными причинами травматизма являются нарушение работниками и должностными лицами правил и инструкций по охране труда, нарушение требований технологического процесса, эксплуатация неисправных машин и оборудования.

Высока профессиональная заболеваемость работников: ежегодно из сферы агропромышленного производства, в связи со стойкой утратой трудоспособности, выбывает около 75 тысяч работников трудоспособного возраста. На агропромышленное производство приходится 1/10 всех случаев профессиональных заболеваний, более половины которых сопровождаются стойкой утратой трудоспособности. Ежегодные потери рабочего времени по заболеваемости, связанные с временной утратой трудоспособности, составляют 100…110 млн человеко-дней, что равносильно выключению из производственной сферы 400 тыс. человек.

Наметилась тенденция к росту числа инвалидов труда, количество которых в настоящее время превышает 1,0 млн человек. Неблагоприятные условия труда приводят к тому, что 70 % квалифицированных механизаторов оставляют работу тракториста-машиниста за 10…12 лет до наступления пенсионного возраста.

Материальный ущерб от всех зарегистрированных видов нарушений состояния здоровья работников (производственный травматизм и профессиональная заболеваемость) составляет ежегодно более 4 млрд рублей.

Поэтому вопросы совершенствования условий и охраны труда должны решаться на основе научно обоснованных социально-экономических нормативов на всех этапах функционирования производства, создания новой техники и технологий, внедрения аттестации рабочих мест с последующей их сертификацией при объективном государственном и общественном контроле за соблюдением социальных нормативов и требований.

Несмотря на меры, принимаемые федеральными органами исполнительной власти, состояние условий и охраны труда в АПК остается на опасном уровне. За последние пятнадцать лет в связи со снижением объема работ и количества работников число травм в АПК несколько снизилось. Однако абсолютные и относительные показатели травматизма остаются высокими.

Одной из причин неблагополучного состояния охраны труда в АПК является недостаточный уровень обучения требованиям безопасности на всех ступенях народного образования, в том числе и в высшей школе. В настоящее время в высших учебных заведениях введен курс «Безопасность жизнедеятельности», рассматривающий вопросы безопасности человека в среде обитания. Он включает разделы «Безопасность жизнедеятельности на производстве», «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях» и «Экология агропромышленного производства».

Данное учебное пособие рассматривает вопросы безопасности человека в процессе труда при производстве и переработке продуктов сельского хозяйства. В современном агропромышленном производстве применяются машины нескольких тысяч наименований. Для каждой из них должностными лицами должны быть разработаны требования безопасности в соответствии с системой стандартов безопасности труда. Авторы изложили в рамках утвержденной программы прежде всего вопросы безопасности труда на производстве, которые чаще всего приходится решать специалисту.

Наряду с теоретическими основами безопасности труда в настоящем учебном пособии с достаточной полнотой изложены вопросы законодательства, организации работы по охране труда, описаны вредные и опасные производственные факторы, их влияние на организм человека, средства и способы защиты от их воздействия. В пособии представлены новые технические решения автоматических систем, повышающих безопасность мобильных машин и улучшающих условия труда работников сельскохозяйственного производства.

По сравнению с предыдущим изданием учебника более подробно освещены вопросы аттестации рабочих мест и сертификации работ по охране труда, профессионального отбора работников опасных профессий, компенсации для пострадавших при несчастных случаях и профессиональных заболеваниях.

Также переработаны в соответствии с новыми нормативно-техническими материалами и правилами и значительно расширены разделы «Правовые и организационные вопросы охраны труда», «Основы электробезопасности», «Пожарная безопасность. Взрывобезопасность» и «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве».


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 38; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.085 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты