Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозширений фільтр
Читайте также:
  1. Дослідження роботи випростовувачів з ємнісними фільтрами
  2. Пункт меню „Змінити фільтр”.
  3. Робота з даними в режимі таблиці СУБД MS Access: редагування, форматування, пошук, впорядкування та фільтрація даних.
  4. Робота з даними в режимі таблиці СУБД MS Access: редагування, форматування, пошук, впорядкування та фільтрація даних.
  5. Фільтри
  6. Фільтри НВЧ.

 

Для фільтрації списків програма Місгозой ЕхсеІ крім команди Автофильтр пропонує користувачам команду Расширенный фильтр, яку використовують для створення складних умов відбору даних.

В меню Дані - Фільтр є корисна опція Розширений фільтр, яка дозволяє оформити критерій для фільтрації у вигляді таблиці і вивести відфільтровані записи в будь-який діапазон робочого листа. Порядок роботи з розширеним фільтром такий.

• Спочатку слід створити таблицю-критерій. Для цього під початковою таблицею введіть назви стовпців, по яких ви збираєтеся провести фільтрацію. Назви стовпців краще всього вводити копіюванням з відповідного рядка початкової таблиці, оскільки необхідно співпадання (з точністю до пропуску) назв стовпців в таблиці критеріїв і в початковій таблиці. Рядком нижче під назвами введіть з клавіатури критерії відбору. Як критерії можуть виступати текстові записи, співпадаючі із значеннями осередків (для стовпців з текстом), або числа або умови, оператори порівняння, що містять (для стовпців з числами). Таблиця-критерій може розміщуватися, взагалі кажучи, в будь-якому місці листа, але зручніше її поміщати все ж таки під початковою таблицею.

• Активізуйте будь-який елемент початкової таблиці і виконайте команду Данные - Фільтр - Розширений фільтр. В результаті з'явиться діалог Расширенный фільтр, в якому потрібно задати параметри розширеного фільтру (рис. 8).

 

 

• У верхнє поле введення вікна Розширений фільтр потрібно ввести діапазон фільтрованої таблиці (програма звичайно самf правильно встановлює початковий діапазон), а в середньому полі введення необхідно задати діапазон таблиці-критерію (в даному випадку $А$13:$Е$14).

командою Автофильтр, а саме:

- задавати для кількох стовпців умови,з'єднані логічним опера­тором ИЛИ. Наприклад, із загального списку співробітників можна вибрати осіб віком старше 50 років або таких, річна за­робітна плата яких перевищує 10000 грн;

- задавати три або більше умовдля конкретного стовпця з вико­ристанням хоча б одного логічного оператора ИЛИ. Наприк­лад, можна вивести на екран список співробітників, чиї прізви­ща починаються з "А", "Г" чи "Н";

- задавати обчислювані умови.Наприклад, можна вивести на ек­ран списки тільки тих співробітників, заробітна плата яких на 25 % перевищує середню.Крім того, команду Расширенный фильтр використовують для від­бору рядків зі списку за деякою умовою та копіювання відібраних рядків в іншу частину робочого аркуша.

Команда Расширенный фильтр вимагає визначення умов відбору рядків в окремому діапазоні комірок робочого аркуша. Діапазон умов рекомендується задавати в порожніх рядках над списком.

Для використання розширеного фільтрадо створеного засобами Ехсеl списку необхідно виконати такі дії.

• Вставити кілька порожніх рядків у верхній частині робочого арку­ша над списком (щоб вивільнити місце для діапазону умов).

• Задати діапазон умов відбору рядків, який повинен містити що­найменше два рядки. У верхній рядок вводять один або кілька за­головків стовпців, у другому і наступних задають умови відбору.,;

Між значенням умов і списком повинен бути щонайменше один порожній рядок. За винятком обчислюваних умов, заголовки в діа­пазоні умов повинні точно співпадати із заголовками стовпців у списку. У діапазоні умов можна ввести будь-яку кількість умов. Програма Ехсеl сприймає їх за таким правилом:- умови одного рядка вважаються з'єднаними логічним операто­ром Й (тобто всі умови повинні виконуватись одночасно);

- умови у двох рядках вважаються з'єднаними логічним операто­ром ИЛИ (тобто достатньо виконання хоча б однієї умови). • Для того щоб знайти дані, які відповідають одній умові в одному стовпці або іншій умові в іншому стовпці, слід ввести умови від­бору в різні рядки діапазону умов відбору. Наприклад, наведений далі діапазон умов відображає всі рядки, що містять значення "Ар­тикул 1" у стовпці "Товар" або "Іванов" у стовпці "Менеджер", або обсяг продажів на суму понад 1000 грн у стовпці "Обсяг про­дажів".

За наявності для одного стовпця двох і більше умов відбору треба ввести їх безпосередньо одна під одною в суміжні рядки. Наприклад, наведе­ний діапазон умов відображає рядки, що містять у стовпці "Менеджер" список співробітників, чиї прізвища починаються з "А", "Г" та "Н".

Для того щоб знайти дані, які відповідають одному з кількох наборів умов, кожний з яких містить умови більше як для одного стовпця, необхідно ввести ці умови відбору в окремі рядки. На­приклад, наведений діапазон умов відображає рядки, що містять у стовпці "Менеджер" співробітників, прізвища яких починаються з "І" і які мають обсяг продажів на суму понад 5000 грн., або пріз­вища яких починаються з "Г", а обсяг продажів на суму менше 6000 грн.

Кілька умов, необхідно вклю­чити в діапазон умов кілька стовпців з однаковими заголовка­ми. Наприклад, наведений діапазон умов відображає рядки, які містять у стовпці "Обсяг продажів" обсяг продажів від 5000 до 8000 грн.Задаючи текстові умови, слід дотримуватися таких правил:

- одна літера означає, що пошуку підлягають усі значення, що по­чинаються із зазначеної літери;

- символ ">" або "<" означає, що пошуку підлягають значення, що за абеткою стоять після введеного текстового значення або перед ним;

- формула - текст означає, що пошуку підлягають значення, які точно співпадають з введеним рядком символів текст. Після введення діапазону умов відбору слід виконати команду Данные/Фильтр/ Расширенный фильтр.

У вікні цієї команди треба ввести в поле Исходный диапазон діапазон комірок таблиці, до якого буде застосовано розширений фільтр, а в поле Диапазон условий - діапазон комірок робочого аркуша, де задаються умови відбору рядків, що містять заголовки стовпців.

Перемикач Обработка слід встановити в положення Фильтровать список на месте і натиснути кнопку ОК.

У результаті виконання команди Расширенный фильтр прихо­вуються всі рядки, що не задовольняють введені умови. Номери відібраних рядків виділяються синім кольором.

Умовою відбору може бути обчислене значення, що є результатом виконання певної формули. При використанні обчислюваної умови слід дотримуватися таких правил:

- заголовок над обчислюваною умовою повинен відрізнятися від будь-якого іншого заголовка стовпця у списку. Заголовок умо­ви може бути порожній або містити довільний текст;

- посилання на комірки, що перебувають за межами списку, по­винні бути абсолютними;

- посилання на комірки списку повинні бути відносними (за од­ним винятком, який розглянемо далі).

Наприклад, для відображення рядків, що містять список праців­ників, у яких обсяг продажів перевищує середній, необхідно:

- у комірку, що перебуває за межами списку (наприклад, D2), ввести формулу =СРЗНАЧ(Р8:РЗО), за допомогою якої обчис­люється середнє значення за стовпцем "Обсяг продажів" з діа­пазону Р8:РЗО;

 

 

№ 38. Правила побудови критеріїв для вибірки

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 72; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты