Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаші курс студенттеріне арналған тест тапсырмалары
Читайте также:
  1. Азақ тілі пәні бойынша 2014-2015 оқу жылына арналған тест сұрақтары
  2. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  3. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  4. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  5. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  6. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  7. Вирусология пәні бойынша тест сұрақтары мен тапсырмалары 5В 120100-Ветеринарлық медицина
  8. Информатика» пәнінен 2-рейтинг тапсырмалары
  9. І. Емтиханға дайындалуға және өзін-өзі тексеруге арналған тапсырмалар
  10. ІІ. Өзін-өзі тексеруге арналған тесттер

 

~ Философиялық білім:

| «адам-әлем» қатынасын ашатын дүниетаным+

| практикадан қол үзген білім

| ғылым және шығармашылық

| әлемді «шығармашылық бейнелену»

| тәжірибеге негізделген дүниетаным

~ Ауаны алғашқы бастама деп қарастырған:

| Анаксимен+

| Анаксагор

| Анаксимандр

| Гераклит

| Зенон

~ Әлемге деген жалпы көзқарас пен ондағы адамның орнын ... анықтайды.

| дүниетаным+

| таным

| теология

| аксиология

| сана

~Бір ғана бірыңғай бастамадан келіп шығатын философиялық ілім:

| монизм+

| плюрализм

| конвенционализм

| релятивизм

| дуализм

~ «Қызметтік адамдар» мектебінен шыққан Қытай философы:

| Конфуций+

| Лао-Цзы

| Чжун-Цзы

| Мэн-Цзы

| Сюнь-Цзы

~Орыс мәдениетінде батысшылдық ... бағыт ұстанады.

| еуропалық құндылықтарға+

| Ресейдің өзіндік даму жолына

| адамның құдайлығына

| әлемді танудағы интуитивизмге

| қауым мен православиеге

~ Гегель бойынша адамның танымы:

| субъективтік рухтың объективтік рухпен үйлесімі+

| эмпирикалық тәжірибе

| интеллектуалдық интуиция

| тұрақты детализация үрдісі

| идеяларды «еске салушылық»

~ Позитивизмнің негізін салушы:

| Конт+

| Юм

| Фихте

| Маркс

| Бергсон

~ Философиялық шығармасында «жоғарғы адамға» табынуды ұсынған:

| Ф.Ницще+

| А.Камю

| К.Маркс

| А.Шпенглер

| З.Фрейд

~ Құдайды табиғатпен теңестіру:

| пантеизм+

| ницшешілдік

| психоанализ

| персонализм.

| экзистенциализм

~Философия - бұл:

| даналыққа құштарлық+

| дінге қарсы пікірлер

| дедукциялық ойлау әдісі

| индукциялық ойлау әдісі

| құдай болмысын негіздеу тәсілі~ Р.Декарт бойынша ...ғана шындық.

| анық және нақты қабылдайтын заттар+

| түсімізде көретін заттар

| біз жасай алатын заттар

| табиғаттың қасиеті мен сапасын бейнелеу

| идеялар әлемінің бейнесі

~ Экспериментальдық немесе теориялық тексерудегі теорияның жалғандығын ... нақтылайды.

| фальсфикация +

| гипотеза

| верификация

| концепция

| теория

~ Адамның қоршаған ортаға көзқарастарының, бағалар, нормалар мен қондырмаларының жиынтығын ... анықтайды.

| дүниетаным+

| дүниені қабылдау

| дүниені түсіну

| дүниеге қатынас

| дүниені түйсіну

~ «Өзіңді - өзің таны» пікірінің авторы:

| Сократ+

| Аристотель

| Парменид

| Фалес

| Гераклит

~ Патристика және схоластика ... философиясының басты кезеңдері.

| Орта ғасырлық+

| Қайта өрлеу

| Антикалық

| Жаңа дәуір| Қазіргі дәуір

~ Гегель философиясының орталық түсінігі - «... идея»:

| абсолюттік+

| субъективтік

| табиғи

| ғарыштық

| адамдық

~ «Билік етуші» трактатының авторы:

| Н.Макиавели+

| П.Абеляр

| Т.Мор

| Б.Телезио

| Т.Камнанелло

~ Адамды «ойлаушы құрақ» ретінде сипаттаған философ:

| Б.Паскаль+

| Платон

| Д.Юм

| Д.Локк

| Б.Спиноза

~ Канттың таным теориясының негізгі сипаттамасы:

| критицизм+

| догматизм

| скептицизм

| романтизм

| релятивизм

~ Абай өз заманындағы қазақ қоғамын ... ретінде сипаттады.

| сыни, қайта жаңғыруды талап ететіндігі+

| дінмен қамтылған үдеріс

| нақтылы мақсат жолындағы кезең

| Ғарыш әлемінің тәртібі

| алтын ғасыр

~ Жалпы билік қағидасын жасаған орыс идеалист- философы:

| Соловьев+

| Булганов

| Шестов

| Бердяев

| Флоренский

~ Білімнің пайдалылығы қызметін дәріптеуші:

| прагматизм+

| марксизм

| позитивизм

| персонализм

| неотомизм

~ ... ХХ - ғасыр философиясында зерттеудің орталығына ғылыми тілді талдауды қояды.

| неопозитивизм+

| психоанализ

| сциентизм

| экзистенциализм

| герменевтика

~ «Тірек уақыты» теориясының авторы:

| Ясперс+

| Г.Марсель

| М.Хайдеггер

| А.Камю

| Ж-П.Сартр

~Уақыт философиялық категория ретінде:| материяның өмір сүру формасы+

| ақыл-ойда ғана өмір сүреді

| материалдық үдерістерден тәуелсіз таза ұзақтық

| құдай жаратқан болмысының жалпы жағдайы

| бәрі пайда болып және жоғалатын ағымдағы ұзақтық

~ Диалектика ... туралы ілім.

| табиғат, қоғам және ойлаудың жалпы заңдары+

| дискуссия заңдары

| логикалық қайшылықтар

| табиғаттағы қозғалыс заңдары

| материалдық және идеалдық болмыстың дамуы

~ «Бұл ғарыш ешкім жасамаған, бірде өшіп, бірде жанып тұратын мәңгілік от» -деген Гераклит ойы ... болады.

| монистік+

| идеалистік

| дуалистік

| плюралистік

| метафизикалық

~ Қоғамдық болмыстың жалпы заңдары мен құндылықтары туралы ілім:

| әлеуметтік философия+

| философиялық антропология

| болмыс туралы ілім

| гносеология

| антрософия

~ Кант бойынша априорлық білім:

| тәжірибеге дейінгі +

| тәжірибелік

| сезімдік

| материалдық

| шынайы емес

~ «Тәрбиенің құдіреттілігін» адамгершіліктік қатынасты ... бекітті.

| Гельвеций+

| Вольтер

| Ланстри

| Руссо

| Гольбах

~ Кант бойынша тәжірибеге дейін және одан тәуелсіз түрде алынатын білім:

| априори+

| антиномия

| деструктивтік

| императивтік

| апостериори

~ «Кеңістік пен уақыт материядан тыс жеке, өзімен-өзі өмір сүреді» тұжырымы:

| субстанциалдық+

| метафизикалық

| объективтік

| субъективтік

| реляциялық

~ Ғылыми ақыл-ойға деген жағымсыз қатынасты ... қолдайды.

| постмодернизм+

| ницешылдық

| психоанализ

| персонализм

| экзистенциализм

~ «Ойлай алмайтын материя ойлаушы саналы нәрсені туындатуы мүмкін еместігін ойлап көріңіз » пікірін ... сипаттайды.

| идеализм+

| материализм

| догматизм

| плюрализм

| дуализм

~ Ұнді философиясының ортодоксалды бағытындағы мектебінің бірі

| вайшешика+

| джайнизм

| ахимса

| нирвана

| буддизм

~ Аналитикалық философия және герменевтика ... мәселелерін зерттейді.

| түсіністік+

| құрылымдық

| эпистемалар

| ақиқаттар

| сенімдер

~Философияның негізгі мәселесі:

| ойлаудың болмысқа деген қатынасы жайлы+

| ойлаудың негізгі заңдары туралы

| өмір мен өлім жөнінде

| мораль туралы

| болмыс туралы

~ Қайта өрлеу дәуірі философиясының ерекше белгісі:

| антропоцентризм+

| неоцентризм

| теоцентризм

| космоцентризм

| гелиоцентризм

~ Орта ғасыр философиясында әмбебап байланыстардың табиғатын түсінуде ... қалыптасты.

| реализм мен номинализм+

| монизм мен дуализм

| рационоализм мен иррацианализм

| догматизм мен скептецизм

| материализм мен идеализм

~ Жаңа заман философиясында эмпиризм ең шынайы деп ... білімді мойындайды.

| тәжірибелік+

| интуитивтік

| абстрактілі

| көркемдік

| діни

~ Көп дүниелік жөніндегі теорияның авторы:

| Д.Бруно+

| Н. Кузанский

| Г.Галилей

| Н.Коперник

| Т.Мор

~ Түйсікті бір ғана шынайы таным көзі деп мойындайтын ілім:

| сенсуализм+

| дедукция

| эмпиризм

| рационализм

| прагматизм

~ Философиялық антропология пәні:

| адам+

| қоғам

| мәдениет теориясы

| билік саясаты

| идеалдар, құндылықтар

~Қазақ ағартушысы, көрнекті педагог-жаңашылы және жазушы:

| Ы.Алтынсарин+

| А.Құнанбаев

| Ш.Уәлиханов

| Ш.Құдайбердіұлы

| М.Әуезов

~ Ноосфера идеясын орыс философы ... жасады.

| Вернадский+

| Федоров

| Чижевский

| Умов

| Циолковский

~ Философиялық герменевтиканы әмбебап ғылым ретінде жасаған:

| Гадамер+

| Шлейермахер

| Поппер

| Кун

| Дильтей

~ Кун ғылым динамикасында екі фазаны... бөліп көрсетеді.

| қалыпты ғылым мен ғылыми революцияны+

| абсолюттік және салыстырылмалық ғылымды

| ғылымды дамыту және жоққа шығару кезеңін

| теориялар мен гипотезаларды

| ғылымда тоқырау мен дамуды

~ Бейсаналылық аймағын зерттеген дәрігер, философ:

| Фрейд+

| Кант

| Сократ

| Платон

| Лейбниц

~ Философияда болмыс және бейболмыс ұғымын алғаш анықтауға тырысқан:

| Парменид+

| Сократ

| Пифагор

| Фалес

| Левкипп

~ Пікір – бұл ... нақтылаушы ойдың формасы.

| бір нәрсені+

| сезімдерді көрсететіп

| бір нәрсенің мазмұнын

| сезімдік бейнелеу

| адам пікірін

~ Рухани бастаманы әлемнің негізі деп қабылдайтын философиялық бағыт:

| идеализм+

| дуализм

| материализм

| эмпиризм

| агностицизм

~ «Ізгілікті ердің адамгершілігі желге, төмен тұрған адамның адамгершілігі шөпке ұқсайды. Шөп жел қайдан соқса, солай қисаяды»-деген сөз ... философиялық мектепке тән.

| конфушылдық+

| атаулар

| инь-янь

| даосизм

| легизм

~ Л.Фейербахтың негізгі ілімі:

| антропологиялық материализм+

| объективті идеализм

| субъективті идеализм

| рационализм

| прагматизм

~ Диалектиканың категориялары:

| мән мен құбылыс+

| шеңберлік айналым

| атомарлық, валенттілік

| кеңістік

| эклектика

~ И.Канттың «Адамзат сенің бейнеңде, басқа қандай нәрсенің бейнесінде мақсат ретінде қарастырылатындай қимыл жаса » деген ережесі ... императив.

| категориалдық+

| экономикалық

| заңдық

| еркін

| саяси

~ «Ғылым қоғамның тікелей өндіргіш күші болып табылады» - деп айтқан:

| Маркс+

| Фрейд

| Къеркегор

| Рассел

| Витгенштейн

~ Дін-қоғамдық сананың формасы ретінде …білдіреді.

| абсолюттік сенуді бейнелейтін көзқарастар жүйесін+

| ізгіліктік насихаттардың жүйесін

| ғылыми ізденістер мен болжауларды

| құндылықтық бағыттар жиынтығын

| жеке таңдау еркіндігін

~ «Біз алдымызға жалғыз мағынаны табу міндетін, тіпті мәтіндердің мүмкін боларлық мағыналарының бірін де қоя алмаймыз. Біздің мақсатымыз –мәтіндердің көптігін пайымдау, елестету, бастан өткеру» - деп айтқан:

| Р.Барт +

| Ж.Деррида

| М.Фуко

| Ж.Делез

| Г.Гадамер

~ Философияның методологиялық функциясының ең мәнді белгісі:

| теориялық ойлаудың жалпы, әмбебап формаларын зерттеу+

| танымның нақтылы – ғылыми тәсілдерін жіктеу

| танымның бірыңғай формаларын зерттеу

| ғылыми-теориялық білімдердің жетістіктерін толықтыру

| танымның жалпы ғылыми тәсілдерін жүйелеу

~ .... санскрит тілінен аударғанда «бастапқы зерттеуді» білдіреді .

| Миманса+

| Вайшешика

| Веданта

| Санкхья

| Ньяя

~ Өзінің «Философиялық зерттеулер» шығармасында Витгенштейн философияны ... ретінде түсінеді.

| тілдік сөйлемдердің нақтылануы+

| дүниетаным пішіндері

| құдай болмысын негіздеу

| адам туралы ілім

| метафизикалық бастама

~ Жоғарғы күшке деген сенімнің негіздеуін, әлемнің игерілуін сипаттайтын:

| дін+

| мифология

| ғылым

| материализм

| экзистенциализм

~ Адамзаттың рухани мәдениетінің ең ежелгі формасы:

| мифология+

| атеизм

| философия

| ғылым

| дін

~ «Мемлекет – үлкен отбасы, ал отбасы – кіші мемлекет » пікірінің авторы:

| Конфуций+

| Сю-цзю

| Патанджали

| Будда

| Лао-Цзы

~Августин Блаженныйдің дүниеге көзқарасы:

| теоцентристік+

| пантеистік

| материалистік

| мифологиялық

| ғылыми

~ Рационализм қағидасына негізделетін ортағасырлық араб-мұсылман философиясының бағыты:

| шығыс перипатетизмі+

| ортодоксальды ислам

| калам

| суфизм

| аверроизм

~Джордоно Бруно пантеизмі:

| натуралистік+

| политеистік

| атеистік

| релятивистік

| монотеистік

~Эмпиризм әдісінің негізін салушы:

| Бэкон+

| Декарт

| Спиноза

| Локк

| Гоббс

~ И.Кантты сыни кезеңге дейінгі қызметінде оны ... мәселелер толғандырады.

| ғылыми+

| метафизикалық

| этикалық

| антропологиялық

| әлеуметтік

~ Ж.Баласағұн …шығармасы үшін «бас кемеңгер», «сарай министрі» атағын алды.

| «Құтты білік»+

| «Диуани лұғат ат-түрк»

| «Капитал»

| «Мемлекет және революция»

| «Тарихтың жетістіктері»

~ Позитивизмнің негізгі проблемасы ... зерттеу.

| ғылыми танымның тілін+

| сана мәселесін

| құбылыстар мәнін

| жеке адам мәселелері

| қоғам мен табиғат

~ «Ғылыми революция» тұжырымының және «парадигма», «ғылыми қауымдастық», «қалыпты ғылым» терминдерінің авторы:

| Кун+

| Поппер

| Фейерабенд

| Лиотар

| Лакатос

~ «Тірек уақыты» түсінігі – бұл ... тарих философиясының іргелі категориясы.

| Ясперстің+

| Фукуяманның

| Тойнбидің

| Ницшенің

| Поппердің

~ Философияның категориясы ретінде кеңістік:

| материалдық нысандардың өмір сүру формасы+

| материямен бірге құдай жаратқан денелер болмысының жалпы, ішкі жағдайлары

| құбылыстар әлемінің нақтылығын емес, біздің заттарды қабылдау тәсіліміз

| шексіз ұзақтылық

| дербес мән

~ Сандық және сапалық өзгерістердің диалектикасын бейнелейтін заң дамудың .... анықтайды.

| механизмін+

| қорытындысын

| жылдамдығын

| бағыттылығын

| себебін

~ Гносеологияның басты категориясы:

| ақиқат+

| мәдениет

| сана

| болмыс

| адам

~ Эпикурейшілердің негізгі этикалық қағидасы:

| қанағат+

| қайсарлық

| бейқамдық

| аскетизм

| тұрақтылық

~ Н.Коперниктің ғылымға енгізген жаңа теориясы:

| гелиоцентристік+

| геоцентристік

| теоцентристік

| антропоцентристік

| космоцентристік

~ «Философия дегеніміз ақыл-ойда қол жеткізілген өз заманына сай дәуір» - деп нақтылаған:

| Гегель+

| Бэкон

| Спиноза

| Беркли

| Декарт

~Қоғамдық болмыс заңдары мен логикадағы маркстік түсіну негізінде... ұғымы жатыр.

| өндіру тәсілі+

| әлеуметтік еркіндік

| абсолюттік идея

| пролетариат

| коммунизм

~ А.Шопенгауердің ілімі … деп аталады.

| волюнтаризм+

| неотомизм

| психоанализ

| нигилизм

| пантеизм

~ «Орыс коммунизмінің қайнар көзі мен мағынасы» кітабының авторы:

| Бердяев+

| Плеханов

| Маркс

| Сталин

| Ленин

~ Адамның шығу тегінің еңбектік теориясы ... ғасырда кең тарады.

| ХІХ+

| ХҮІ

| ХҮІІ

| ХХ

| ХҮІІІ

~ Мақсат пен мақсат қоюшылық туралы ілім:

| телеология+

| астрология

| валеология

| биология

| мистика

~ Дж. Локтың «Түйсікте болмаған нәрсе ойда да болмайды» деген пікірі ... гносеологиялық ұстанымын білдіреді.

| сенсуализмнің+

| скептецизмнің

| априоризмнің

| релятивизмнің

| рационализмнің

~ Субъект өзіндік түйсікті ғана тани алады деген пікір ... тән.

| сенсуализмге+

| солипсизмге

| агностицизмге

| универсализмге

| идеализмге

~ Философия мен дүниетаным ... анықтамасында сәйкестенеді.

| философия – дүниетанымның бөлігі+

| дүниетанымның қалыптасуында арнайы ғылыми бөлімдер алады

| философия дүниетанымнан алда тұрады

| философия дегеніміз - дүниетаным

| дүниетаным-философияның бөлігі

~Ертедегі Қытай философиясында жарықты, таудың жарық жағын, өзен түсінігін ...ұғымы білдіреді

| ян+

| ли

| инь

| ци

| дэ

~ Антикалық философ, болмыстың атомдық түсінігінің авторы,:

| Демокрит+

| Сократ

| Платон

| Аристотель

| Эмпедокл

~ Теология – ... туралы ілім.

| құдай+

| логос

| болмыс

| ғарыш

| таным

~ Эмпиризм өте ақиқат деп ... білімді мойындайды.

| тәжірибелік+

| көркемдік

| абстрактілі

| интуитивтік

| діни

~ Қайта өрлеу дәуірінде гелиоцентризмді ... негіздеді.

| Н.Коперник+

| Н.Кузанский

| Г.Галилей

| Дж. Бруно

| Дж. Пико

~ Адам санасын «таза тақтаға» теңеген Жаңа дәуір философы:

| Локк+

| Бэкон

| Гоббс

| Беркли

| Юм

~ Неміс философы, субъективтік идеалист және агностик өкілі:

| И.Кант+

| Л.Фейербах

| И.Фихте

| Г.Гегель

| Ф.Шеллинг

~ А.Құнанбаевтың көзқарасының қалыптасуына ... дәуірі философтарының гуманистік дүниетанымы ықпал етті.

| Араб-мұсылмандық орта ғасырлық+

| Батыс еуропалық орта ғасыр

| Ежелгі Үнді

| Ежелгі Қытай

| Антикалық

~ «Ашық қоғам және оның жаулары» шығармасының авторы:

| К.Поппер+

| Г.Фреге

| Р.Карнап

| Д.Витгенштейн

| Б.Рассел

~ «Вена үйірмесі» қызметінде ... идеясы нақты көрініс алды.

| неопозитивизмнің+

| өмір философиясы

| персонализм

| экзистенциализм

| постмодернизм

~ Экзистенциализмге тән белгі:

| еркіндік пен жауапкершілік+

| кеңістік пен уақыт

| құдайлық бастама

| рациональды таным

| әлемді игеру

~Болмыстың философиялық түсінігі:

| объективтік реалдылылық+

| болуға тиісті нәрсе

| мәңгілік өзгеріс

| әлем мен ғарыш

| адамның ішкі әлемі

~ Тәжірибеге орын беретін және одан тәуелсіз білім:

| априори+

| гипотеза

| концепция

| апостериори

| антиномия

~ Философияның пәні:

| жалпы заңдар мен қағидалар+

| санадан тәуелсіз объективтік нақтылық

| адам мен оның әлемдегі орны

| қоғамдық-тарихи үдерістер

| табиғат пен оның заңдары

~ «Біз әлемдегі қатынастарды өзгерте алмаймыз. Біз бір ғана нәрсені жасаймыз – ізгі адамға лайықты жоғары қайраттылыққа жету» - деген пікір ... тән.

| стоицизмге+

| неопозитивизмге

| кинизмге

| скептицизмге

| эпикуризмге

~ Қытайдағы танымал үнділік философиялық мектеп:

| буддизм+

| ньяя

| чарвака

| джайнизм

| йога

~ И Канттың категориальдық императиві:

| моральдық заң+

| адамның субъективтік көзқарасы

| әлемді эстетикалық түрде қабылдау

| табиғат заңдары

| себеп-салдар байланысы

~ Адам мәнінің марксистік түсінігі:

| әлеуметтік-еңбектік+

| идеалдық-рухани

| ғарыштық-планетарлық

| биологизаторлық

| теологиялық

~ С. Къеркегор бойынша адамның басқа тірі жандардан айырмашылығы:

| торығу+

| интуиция

| ақыл-ой

| ерік

| түйсік

~ Орыс космизмінің өкілдері:

| Федоров, Циолковский, Вернадский+

| Хомяков, Самарин, Аксаков

| Белинский, Добролюбов, Огорев

| Тютчев,Фет, Некрасов

| Толстой, Достаевский, Гоголь

~Эмпирикалық таным ... әдісіне негізделеді.

| бақылау, суреттеу, эксперимент+

| математизация, формализация, аналогия

| индукция, дедукция, абстракциялау

| идеализация, үлгілеу, аксиматизация

| анализ, синтез, жалпылау

~Философия әлемді ... көмегімен түсіндіреді.

| рационалдық аргументация+

| мифологиялық бейнелер

| діннің догматтары

| интуиция және шығармашылық

| сенімнің дәлелдері

~Тұлға құрылымындағы мәнділікті анықтайтын қасиеттер:

| әлеуметтік

| биологиялық

| физикалық

| эмпирикалық

| сезімдік

~ Танымның жалғыз қайнар көзі түйсік деп мойындайтын ілім:

| сенсуализм+

| дедукция

| эипиризм

| рационализм

| прагматизм

~ Таным табиғаты мәселелері мен оның мүмкіндіктерін зерттейтін философиялық бөлім:

| таным теориясы+

| бейнелеу теориясы

| антропология

| құндылықтар теориясы

| онтология

~Философия сөзінің этимологиялық мәні:

| даналыққа құштарлық+

| әділеттікке құштарлық

| ғылымға құштарлық

| қайырымдық

| өмір

~ Майевтика әдісінің авторы:

| Сократ+

| Фалес

| Пифагор

| Платон

| Аристотель

~ Ежелгі Үндістандағы қасиетті білімдер тілі:

| санскрит+

| палилік

| дравидтік

| хинділік

| тамильдік

~ «Фәлсафа» термині ортағасырлық арабтілді ойда ... білдіреді.

| әлемді танудың рационалды тәсілін+

| мұсылмандық құқықты

| құдайды тануды мистикалық тәсілін

| мұсылмандық құдайшылықты

| сенім догматтарын

~ Әл-Фарабидің антикалық философиядан қабылдаған бағыты:

| перипатетизм+

| гилозоизм

| материализм

| идеализм

| мистицизм

~ «Құдіретті комедия» философиялық поэмасының авторы:

| Данте+

| М.Монтень

| Ф.Петрарка

| Августин

| Пико делла Мирандола

~Жаңа дәуір философиясы ... беделіне сүйенеді.

| ғылымның+

| шіркеудің

| қоғамның

| мемлекеттің

| адамның

~ Гегельдің абсолюттік идеясы өз дамуын ... бастайды.

| ойлаудан+

| табиғаттан

| қоғамнан

| ізгіліктен

| тарихтан

~Платон құрған философиялық мектеп атауы:

| академия+

| лицей

| гимназия

| агора

| диалектика

~Левкипп,Демокрит және Лукреций Кардың ортақ көзқарастары:

| диалектикалылық+

| атомизм

| діншілдік

| танымдық

| агностикалық

~ «Практика» термині грекшеден аударғанда ... дегенді білдіреді.

| іскерлік+

| қабылдағыш,

| әрекетсіз

| ашық

| жабық, имманентті

~Психоанализдің іргелі идеясы:

| бейсаналылық+

| түсіну

| болмыс

| абсурд

| билік

~Материя болмысының формасы:

| кеңістік пен уақыт+

| секіріс пен өлшем

| өзгеріс пен даму

| масса және уақыт

| сан мен сапа

~ Адам қабылдауы мен елестетуінің сақтаушысы:

| ес+

| түйсік

| ми

| елестету

| интуиция

~Дуализм философия ұстанымы ретінде ... білдіреді.

| екі субстанция – материалдық және руханилықты мойындауды+

| адамның қосалқы табиғатын

| ойлаудың тәжірибелік және теориялық деп бөлінуін

| жаратушы Құдайдың негіздеуін

| ақыл-ойға қарсы келмеуді

~Философияның дұрыс емес анықтамасы, бұл:

| жеке теория+

| дүниетану

| мәдениеттің квинтэссенциясы

| оймен қамтылған дәуір

| қоғам және табиғат дамуының заңдары

~ Адам санасының мәндік негізін ... ойлау құрайды.

| абстрактілі+

| көрнекі

| техникалық

| кибернетикалық

| интуитивтік

~Даолық данышпан ... дұрыс көреді.

| үндемеуді+

| сөйлеуді

| өлең оқуды

| өлең айтуды

| аңыз айтуды

~ «Мәңгілік әлемге» еңбегінің авторы:

| Кант+

| Дидро

| Руссо

| Гердер

| Вольтер

~ Түйсікті білімнің көзі ретінде ... мойындайды.

| сенсуализм+

| скептицизм

| эмпиризм

| рационализм

| агностицизм

~А.Шопенгауердің нақтылауынша ерік:

| адамның рухани қажеттіліктерімен қамтылған+

| болмыстың абсолюттік бастамасы

| адамның материалдық қажеттіліктерімен қамтылған

| бұл мистикалық сезім

| таным үдерісінде қалыптасады

~ Орыс космизмінің өкілі:

| Чижевский+

| Достаевский

| Чернышевский

| Чаадаев

| Бердяев

~ Гегель философиясында ... арасында қарама-қайшылық болды.

| диалектикалық әдіс пен идеалистік жүйенің+

| материалистік жүйе мен метафизикалық әдістің

| метафизикалық әдіс пен идеалистік жүйенің

| диалектикалық әдіс пен метафизикалық жүйенің

| материалистік жүйе мен диалектикалық әдістің

~ «Фальсификация қағидасын» ... ұсынды.

| К.Поппер+

| П.Витгенштейн

| Б.Рассель

| Т.Кун

| К.Лакатос

~Ежелгі үнді философиясының дерек көзі:

| ведалар+

| упанишадтар

| араньяктар

| авеста

| И-Цзын

~Материализмнің тұрпайы, стихиялық формасы ... кезеңде болды.

| антикалық+

| ортағасырлық

| Жаңа дәуір

| Ренессанс

| алғашқы қауымдық

~Құдай мен табиғатты сәйкестендіруші философиялық ілім:

| пантеизм+

| шовинизм

| реализм

| идеализм

| неотомизм

~Индуизмде брахман түсінігі ... білдіреді.

| абсолюттік нақтылықты+

| адам денесін

| жанның қайта туылуын

| аспанның кейпін

| адамның жанын

~ Неопозитивизмнің негізгі мәселесі - ... зерттеуде.

| ғылыми танымның тілін+

| сана проблемаларын

| құбылыстар мәнін

| жеке адам проблемаларын

| қоғам мен табиғатты

~«Айығу кітабы» философиялық шығармасының авторы:

| Ибн - Сина+

| Әл - Киндиг

| Ибн - Рушд

| Әл -Фараби

| Әл - Ғазали

~ К.Юнг бойынша жалпы адамзаттың бастапқы бейнесі -адам психикасында қордаланатын ... .

| архетиптер+

| жоғарғы - Мен

| либидо

| артефактылар

| интуиция

~ Аналитикалық немесе рационалистік атауың алған ғылыми әдіс идеясының авторы:

| Р.Декарт+

| Б.Лейбниц

| Ф.Бэкон

| Дж.Локк

| Б.Спиноза

~ Сананың абсрактылы және логикалық ойлауын қосатын аумағы ...

| танымдық+

| эмоционалдық

| эстетикалық

| этикалық

| мифологиялық

~ К.Маркстің философиялық шығармашылығының сипатты белгісі:

| социоцентризм+

| панлогизм

| деизм

| теизм

| пантеизм

~ А.Қунанбаев, Ы.Алтынсарин, Ш.Уалиханов ... дәуірінің өкілдері.

| Ағартушылық+

| Қайта өрлеу

| Жаңа заман

| Ортағасыр

| Антикалық

~ Гносеологияның іргелі категориясы:

| таным+

| билік

| уақыт

| сана

| болмыс

~ Неопозитивизмнің бір түрі:

| лингвистикалық философия+

| өмір сүру философиясы

| тіршілік ету философиясы

| постмодернизм

| модернизм

~ Әлемді шынайы тануға күманмен қарайтын ілім:

| скептицизм+

| сенсуализм

| рационализм

| эмпиризм

| солипсизм

~ «Болмыс» түсінігіне қарама-қарсы категория:

| «бейболмыс»+

| «диалектика»

| «қалыптасу»

| «адам»

| «қоғам»

~Дедукция – бұл:

| жалпыдан жекеге қатысты таным жолы+

| сезімдіктің диалекикалық бірлігі

| жекеден жалпыға деген зерттеу жолы

| жалпыдан жекеге деген таным жолы

| сезімдік және рационалдылықтың бірлігі

~ Адамның әлемге қатынасы арқылы іске асырылатын философия функциясы:

| гуманистік+

| тәрбиелік

| антропологиялық

| әлеуметтік

| аксиологиялық

~ Алғашқы бастама – рухани субстанция болоып табылатын философиялық ойлау түрі:

| идеализм+

| дуализм

| агностицизм

| материализм

| ~ Адамды құтқарудың сегіздік жолын ... ұсынады.

| буддизм+

| джайнизм

| неокантшылдық

| даосизм

| экзестенциализм

~ Қытай космологиясында Дао ... ретінде көрінеді.

| әлемнің бастапқы себебі+

| ғарыштық ақыл-ой

| жалпылама ғарыш, абсолют

| аспан

| жер

~ «Креационизм» термині ... білдіреді:

| жаратылуды+

| шығармашылықты

| көрсетуді

| бейнелеуді

| субъектіні

~ Француз материализмінің гносеологиясындағы шешуші әдіс

| эксперименттік+

| іс-әрекеті

| бақылау

| теория

| пікір

~ «Өмір сүретіннің бәрі- билік пен құдыреттілікке деген ерік» деп нақтылаған:

| Ницше+

| Платон

| Ленин

| Кант

| Сократ

~ «Материализм және эмпириокритицизм» еңбегінің авторы:

| Ленин+

| Струве

| Маркс

| Хомяков

| Плеханов

~ Гегель философиясының басты қағидасы - .. теңдігі.

| болмыс пен ойлаудың+

| табиғат пен қоғамның

| адам мен Құдайдың

| материя мен сананың

| табиғат пен сананың

~ Ғылыми жорамал:

| гипотеза+

| теория

| фальсификация

| верификация

| тұжырымдама

~ «Философиялық хаттардың» авторы:

| Чаадаев+

| Аксаков

| Соловьев

| Ленин

| Маркс

~ «Сенемін, өйткені абсурдты» - …философиялық кредосы.

| Тертуллианның+

| Августинның

| Плотинның

| Аквинскийдің

| Аристотельдің

~ Вульгарлық материализм көзқарасы бойынша:

| «Бауырдан өт қалай бөлінсе, мидан ой солай бөлінеді»+

| «Таным дегеніміз идеалды заттардың құрылымдануы»

| «Сана дегеніміз нақтылықтың идеалды бейнесі»

| «Қоршаған әлем түйсіктердің кешендік жиынтығы»

| «Объективтік ойлау формалары дамуды анықтайды»

~ Әлем бастамасын сан ретінде қарастырған:

| Пифагор+

| Платон

| Сократ

| Демокрит

| Декарт

~Әл-Фараби ... қаласында туылған.

| Отырар+

| Бағдат

| Хорезм

| Бухара

| Дамаск

~ Коперниктің гелиоцентрлік ілімінің дұрыстығын нақтылаған

Ренесанс дәуірінің дарынды ғалымы:

| Галилей+

| Леонардо да Винчи

| Кузанский

| Кеплер

| Бруно

~Зерттеудің дедуктивтік әдісінің қағидаларын ... жасады.

| Р.Декарт+

| Дж.Локк

| Т.Гоббс

| Т.Кампанелла

| Ф.Бэкон

~ Л. Фейербахтың философиялық ілімі:

| антропологиялық материализм+

| диалектикалық материализм

| трансцендетальдық идеализм

| сыни философия

| жалпы бірлік философия

~ Позитивтік ғылымдар ... сүйенеді.

| бақылау фактілері мен экспериментке+

| априорлық білімдерге

| интуицияға

| ой қорытындысына

| дедуктивтік әдістерге

~ Буддизмді негіздеуші:

| Гаутама+

| Махавира

| Джина

| Патанджали

| Конфуций

~ Тексті түсіндіру ... басты мәселесі болып табылады.

| герменевтиканың+

| неопозитивизмнің

| позитивизмнің

| структурализмнің

| психоанализдің

~ ХХ ғ. адам болмысының абсолюттік бірегейлігін қарастырған философиялық ағым:

| экзистенциализм +

| неопозитивизм

| персонализм

| антропология

| постмодернизм

~ Сезімдік танымның негізгі пішіндері:

| түйсік, қабылдау, елестету+

| бақылау, анализ, синтез

| проблема, гипотеза, теория

| ұғым,пікір, ой қорытындысы

| индукция, дедукция, жалпылау

~ Қозғалыс философиялық мағынасында;

| болмыстың өмір сүру тәсілі+

| бақылау, анализ, синтез

| денелердің орын ауыстыруы

| тыныштық

| даму

~ Философиядағы салыстырмалы ақиқат:

| зат туралы толық емес білім+

| білімнің шындықтан алыстауы

| лайықсыз түсінбеушілік

| зат туралы толық білім

| білімнің заттың өзіне сәйкес келуі

~ Дербес сананы жоғары қоятын ерекше философиялық ағым:

| солипсизм+

| скептицизм

| материализм

| реализм

| прагматизм

~Рационалдықпен, жүйелілікпен және теориялық рәсімдеумен ерекшеленетін дүниетаным:

| философия+

| мифология

| таным

| дін

| болмыс

~ Пракрита и пуруша Ежелгі Үндінің ...классикалық ілімінде қарастырылады.

| санкхьяда+

| иогада

| мимансада

| ньяяда

| ведантада

~ «Категориялық императив» туралы этикалық ілімінің авторы:

| Кант+

| Фейербах

| Фихте

| Гегель

| Беркли

~А.Шопенгауэрдің негізгі философиялық идеясы:

| ерік+

| материя

| рух

| түйсіктер

| түпнегіз

~ «Сұлулық әлемді құтқарады» деп санаған:

| Ф.Достоевский+

| Л.Толстой

| Н.Чернышевский

| В.Белинский

| А.Герцен

~Теориялық және методолгиялық плюрализмдік ұстанымды ... қорғайды.

| Фейерабенд+

| Кун

| Полани

| Локатос

| Поппер

~ Ж.Деррида өзінің философиясында ... ұсынады.

| еуропалық мәдениетті реформациялауды+

| еуропалық философияның ренессансын

| қазақ мәдениетіне бет бұруды

| шығыс мәдениетіне бет бұруды

| еуропалық мәдениетті реформациялауды

~ «Философтар тек әлемді түрліше түсіндірді, мәселе оны өзгертуде» - деп санаған:

| Маркс+

| Дидро

| Ламетри

| Фейербах

| Гольбах

~Қарама-қайшылықтардың бірлігі мен күресі заңы дамудың ... көрсетеді.

| қайнар көзін+

| бағытын

| сабақтастығын

| шығу тегін

| мақсатын

~ Гегель бойынша адам өмірінің мағынасы мен мақсаты:

| еркіндік+

| бақыт

| тыным

| данышпандық

| тәуелсіздік

~ Адамның танымдық қабілетін зерттейтін философиялық білім:

| гносеология+

| этика

| аксимология

| әлеуметтану

| онтология

~ «Платон менің досым бірақ ақиқат қымбат» - деп айтқан:

| Аристотель+

| Парменид

| Зенон

| Лепкипп

| Пратагор

~ Анаксагорда барлық заттарды негізі:

| эйдостар+

| монадалар

| құдай

| ауа

| атомдар

~Платон бойынша білім:

| жанның бұрын білген нәрсені еске түсіруі+

| ақиқатты және сенімлі іздеу

| туа біткен қабілеттер

| саналылық импульстер

| адам өміріндегі нақты оқиғалар

~ Жаман әдеттермен және кемшіліктермен күресте ізгілікті өмірге деген ұмтылысты ... анықтайды.

| аскетизм+

| мораль

| сенім

| дін

| қайырымдылық

~ХІІІ ғ-да «екіұдай ақиқат» ілімінің негізін жасаған араб философы:

| Ибн Рушд+

| Әл Фараби

| Әл Бируни

| Ибн Сина

| Әл Кинди

~Жаңа еуропалық рационализмді негіздеуші:

| Декарт+

| Лейбниц

| Юм

| Спиноза

| Локк

~ «Сенің әрекетіңнің басымдылығы жалпыға бірдей жоғары заң бола алуы үшін соған әрекеттен» - деген Канттың формуласы;

| категориальдық императив+

| рационалды максимализм

| ізгіліктік насихат

| экономикалық заң

| әлеуметтік-құқықтық талап

~Қайырымдылық негізінде білім жатыр-деп санаған ойшыл:

| А.Құнанбаев+

| Ы.Алтынсарин

| Ш.Уәлиханов

| Ш.Құдайбердиев

| Бұқар жырау

~ «Логикалық – философиялық трактат» шығармасының авторы:

| Л.Витгенштейн+

| Б.Рассел

| К.Поппер

| Р.Карнап

| Г.Фреге

~Неопозитивизм ... дәстүрін дамытуды жалғастырды.

| феноменализм мен эмпиризм+

| материализм мен идеализм

| механикалық материализм

| объективті идеализм

| экзистенциализм мен персонализ

~Қазіргі заман философиясындағы бейсаналылық рөлін түсіндіретін бағыт:

| психоанализ+

| махизм

| идеализм

| материализм

| позитивизм

~Прогресс дамуда ...ұйғарады.

| жаңа сапаның пайда болуын+

| өткен жағдайға қайта оралуың

| өзгерістердің болмауын

| құлдыраудың санын

| сапаның жоғалуын

~ Рационализм көзқарасы бойынша танымның қайнар көзі:

| ақыл-ой+

| интуиция

| бықылау

| түйсік

| тәжірибе

~ Материяны бірінші деп қарастыратын бағыт:

| материализм+

| прагматизм

| агностицизм

| идеализм

| дуализм

~ Философияның зерттеу пәні:

| табиғат, қоғам, адам+

| рух, құдай, материя

| әлем және ғарыш

| мифтер және жырлар

| физикалық нақтылық

~ «Ли» түсінігі ... білдіреді.

| салт-дәстүрді ұстануды+

| білім мен күшту

| сүйіспеншілікті және даналықты

| табиғи заңды ұстануды

| ерікті қолдануды

~ Қайта өрлеу дәуірінің гуманистерінің ортақ мәселесі:

| адам+

| құдай

| қоғам

| техника

| табиғат

~ Нысаның сандық және сапалық бірлігін білдіретін категория:

| өлшем+

| мән

| айырмашылық

| сәйкестік

| байланыс

~ «Өмірдің мәні- қайырылымдылық жасауда» деген пікірдің авторы:

| Н. Федоров+

| Л. Толстой

| В.С. Соловьев

| В.И. Ленин

| Н. Бердяев

~ Аналитикалық философия ... талдайды.

| ғылыми тілді+

| сенімді және білімді

| интуицияны

| сезімді

| ойды

~ Философияның іргелі жұп ұғымдары:

| материя мен сана+

| материя мен сана емес

| материя мен объективті нақтылық

| материя мен энергия

| логика және нақтылық

~ Сапа затта .... білдіреді.

| оның нақтылығын+

| даму өлшемдерін

| даму басымдылығын

| қасиеттерін

| мазмұнын

~ «Априори», «апостериори», «антиномия» және ... Кант философиясына тиесілі.

| «аналитика»+

| «аффект»

| «антропософия»

| «ассимиляция»

| «аллюзия»

~Киім, жићаз, ағаш, еңбек құралдары ... формасына жатады.

| заттар, күйлер, үдерістер+

| объектіленген руханилық

| бүтін табиғаттың

| әлеуметтік бүтіндік

| субъектіленген руханилық

~ Әлемдік дінді сипаттайтын белгі:

| монотеизм+

| политеизм

| дуализм

| сиқыр

| монизм

~Эпикурейшілердің негізгі этикалық қағидасы:

| қанағаттану+

| батырлық

| немқұрайлылық

| аскетизм

| қажырлылық

~Антикалық диалектиканың негізін салушы:

| Гераклит+

| Платон

| Фалес

| Эпикур

| Аристотель

~ Ежелгі грек философиясына тән:

| космоцентризм+

| антрополигизм

| материализм

| атомизм

| идеализм

~Буддизмде барлық адамның күш-жігерінің соңғы мақсаты ... жету болып табылады.

| нирванаға+

| танымға

| атманға

| әдемілікке

| сенімге

~ Августиннің басты философиялық еңбегі:

| «Құдайлар қаласы туралы»+

| «Адам жанының мәңгілігі туралы»

| «Теология сомасы туралы»

| «Адам ақылын зерттеу туралы ізденістер»

| «Табиғат туралы»

~ Суфизмге тән идеалдар:

| қайырымдылық, ар-ождан+

| пайдалылық, рационалдылық

| шынайылық және даналық

| құдайшылдық және рухтану

| материалдылық және тәжірібелік

~ Деизмде жаратушы Құдай:

| қоғам ісіне араласпайды+

| табиғат пен адамды жаратушы

| әлемді еш нәрседен жасаушы

| барлық нәрсенің бас-аяғы, абсолют

| адамды емес, табиғатты жасаушы

~Марксизм бойынша антропосоциогенездің негізгі факторы:

| еңбек+

| құқық

| инстинктер

| терінің түсі

| тік жүру

~ «Үш анық» философиялық трактатының авторы:

| Шәкәрім+

| Алтынсарин

| Абай

| Яссауи

| Шоқан

~«Жалпы бірлік» философиясын негізін салушы:

| В.Соловьев+

| А.Хомяков

| К.Циолковский

| Н.Бердяев

| Н.Данилевский

~ «Вена үйірмесі» негізінде неопозитивизмнің ... ағымы қалыптасты.

| логикалық позитивизм+

| тіл қисыны

| ғылымның әлестемесі

| структурализм

| экзистенциализм

~ХХ ғ. ғылыми танымның әдістері мәселесін ... өкілдері пайымдады. .

| неопозитивизм+

| экзистенциализм

| фрейдизм

| неотомизм

| ницшешілдік

~ХХ- ғ. философиялық экзистенциализм ұғымы ... ретінде түсініледі.

| адамның өмір сүруі+

| бос түсінік

| өсімдіктер өмірі

| техника әлемі

| жануарлар өмірі

~Жалпы білімнен жеке білімге өтуге негізделген әдіс:

| дедукция+

| индукция

| синтез

| анализ

| социометрия

~ Кант бойынша философия пәнін құрайтын төрт сұраққа қатысы жоқ мәселе:

| «Әлемнің бастамасы қайда?»+

| «Адам» дегеніміз не?

| «Мен не біле аламын?»

| «Мен неге үміттене аламын?»

| «Мен не істеуім керек?»

~ Аксиология – бұл ... туралы ілім.

| құндылықтар+

| жан

| таным

| Құдай

| болмыстың мәні

~ Даосизмді негіздеуші:

| Лао Цзы+

| Мэн -Цзы

| Мо -Цзы

| Сюнь- Цзы

| Конфуций

~Ренессанс дәуіріндегі философияға тән ерекшілік:

| пантеизм+

| материализм

| атеизм

| теоцентризм

| панлогизм

~ «Ақыл туралы» шығарманың авторы:

| Гельвеций+

| Руссо

| Вольтер

| Ламетри

| Гольбах

~ Сандық және сапалық өзгерістердің өзара ауысуы заңы даму үдерісінің ... ашады.

| механизмін+

| қайтымдылығын

| қайнар көзін

| айналымдылығын

| бағыттылығын

~ Ежелгі грек ойшылы, танымал «апорий»-дің авторы:

| Зенон +

| Пифагор

| Сократ

| Фалес

| Парменид

~Ежелгі Үндістандағы қасиетті білімдер тілі:

| санскрит+

| дравидтік

| тамилдік

| хиндилік

| палилік

~ Ортағасырлық арабтілдес ойда «фәлсафа» термині ... білдіреді.

| әлемді танудың тәсілін+

| құдайды тануды мистикалық тәсілін

| мұсылмандық құдайшылықты

| мұсылмандық құқықты

| сенім догматтарын

~ Музыкалық белгілерді қағазда баяндап және де нотаны матеметикалық әдістің көмегімен жасаған:

| Әл-Фараби+

| Омар Хайям

| Ибн Рушд

| Ибн Сина

| Әл-Бируни

~ «Құдіретті комедия» философиялық поэмасының авторы:

| Д.Алигъери+

| П-Д.Мирандола

| А.Августин

| М.Монтень

| Ф.Петрарка

~ «Адам саяси жануар» афоризмінің авторы:

| Аристотель+

| Пико делла Мирандола

| Августин

| М.Монтень

| Ф.Петрарка

~ Неміс классикалық философиясының өкілі:

| Кант+

| Энгельс

| Конт

| Ницше

| Маркс

~ Абай өз заманындағы қазақ қоғамының жағдайын ... ретінде сипаттайды.

| нақтылы мақсат жолындағы кезең+

| дінмен қамтылған үдеріс

| Ғалам тәртібі

| артта қалған

| мақсатсыз

~ «Логикалық – философиялық трактат» шығармасының авторы:

| Витгенштейн+

| Г.Фреге

| Б.Рассел

| К.Поппер

| Р.Карнап

~ Ежелгі Қытай философиясының негізгі белгілері:

| тәжірибелігі мен консерватизмі+

| адам мен ғарыштың бірлігі

| Құдайға сенім

| табиғатқа сенім

| адамға сенім

~ «Оба» шығармасының авторы:

| А.Камю+

| Ж.П.Сартр

| К.Ясперс

| Г.Марсель

| М.Хайдеггер

~ Болмыс туралы философияның бөлімі:

| онтология+

| эпистемология

| деонтология

| гносеология

| аксиология

~ Жаңаның қашанда ескіні теріске шығарып, ондағы дұрыс нәрсені сақтап қалу заңы...деп аталады.

| терістеуді терістеу+

| сәйкестік және теңесу

| қарама-қарсылықтардың бірлігімен күресі

| үшіншісін жоққа шығару

| санның сапалық өзгерістерге ауысуы

~Философияның негізгі әдісі:

| диалектика+

| абстракция

| синтез

| бақылау

| тәрбиелеу

~Конфуций философиясында қайырымдылықтың орталық қағидасы:

| «алтын аралық» жолы+

| қажеттілікті қанағаттандыру

| өзіндік абырой

| құдайлық ақиқат

| қасіреттен құтылу

~«Мен ойлаймын, сондықтан өмір сүремін»-... философиялық қағидасы.

| Декарттың+

| Сократтың

| Аристотельдің

| Спинозаның

| Лейбництің

~ Кант бойынша білімдер формасы ... байланысты.

| сенсусқа+

| интуицияға

| тәжірибеге

| практикаға

| ақылға

~ «Таным – бұл жанның бір кездегі басынан өткен идеяларды еске түсіруі» анықтамасының авторы:

| Платон+

| Аристотель

| Конфуций

| Сократ

| Эпикур

~«Мемлекетті философтар басқаруы тиіс» - деген:

| Платон+

| Сократ

| Анаксагор

| Эпикур

| Аристотель

~ «Жалпы әрекет философиясы» еңбегінің авторы:

| В.Соловьев+

| Н.Федоров

| П.Флоренский

| П.Чаадаев

| А.Хамяков

~ Материя мен сананың қатынасы мәселесінде,сана алғашқы деп қарайтын философияның бағыты:

| идеализм+

| материализм

| догматизм

| дуализм

| плюрализм

~ Пифагоршыларда сан дегеніміз:

| болмыстың бастама+

| абстракция

| көпшелік

| әлемнің нақтылығы

| ақыл-ойдың жасағаны

~Қоғамдық-экономикалық формация теориясының авторы:

| К. Маркс+

| О.Конт

| О.Шпенглер

| А.Тойнби

| Н.Данилевский

~ «Философия» термині ... білдіреді.

| даналыққа құштарлықты+

| ой қорытындысын

| пікірлесуді

| құзретттік пікірді

| кәсіби пікірді

~ Ортағасыр дәуіріндегі философиялық бағыттар:

| реализм мен номинализм+

| иррационализм мен солипсизм

| позитивизм мен неопозитивизм

| экзистенциализм мен рационализм

| прагматизм мен дзэн-буддизм

~ «Схоластиканың әкесі» деп ортағасыр ойшылы ..... атайды.

| Ф.Аквинскиийді +

| Боэцийді

| Тертулианды

| А.Августин

| Пьер Абелярды

~Әл-Фарабидің антикалық философиядан қабылдаған маңызды дәстүрі:

| перипатетизм+

| мистицизм

| идеализм

| материализм

| гилозоизм

~ Ренессанс деп ... құндылықтар мен идеалдарының қайта өрлеу үдерісін айтады.

| Антикалық+

| Ежелгі Мысырлық

| Мұсылмандық Шығыстық

| Ертедегі Қытайлық

| Византиялық

~ Ф.Бэкон ұсынған таным әдісі:

| индуктивтік+

| дедуктивтік

| аналогиялық

| метафизикалық

| схоластикалық

~ Ағартушылық идеясы рухындағы жазылған «Мәңгілік өмірге» еңбегі ... тиесілі.

| Кантқа+

| Вольтерге

| Дидроға

| Руссоға

| Гегельге

~ «Үш анық» еңбегінің авторы:

| Ш.Құдайбердиев+

| А.Байтұрсынов

| М.Дулатов

| М.Жұмабаев

| С.Сейфуллин

~ Славянофильдер ұсынған орыс идеясы:

| ұлттық дәстүрлердің сақталуы+

| өркениеттер қақтығысы

| жанның жаңаруы

| алтын аралық

| социализм және коммунизм

~ «Вена үйірмесін» философиялық ағымы:

| логикалық позитивизм

| экзистенциализм

| структурализм және сциентизм

| модернизм

| персонализм


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 46; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.67 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты