Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Читайте также:
  1. I. Пояснительная записка
  2. I. Пояснительная записка
  3. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  4. I. Пояснительная записка
  5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
  6. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  7. Пояснительная записка
  8. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  9. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  10. Пояснительная записка

Технологічна практика № 2 є обов’язковим завершальним етапом всього курсу навчання і проводиться після засвоєння студентами теоретичного курсу навчання відповідно до освітньо-професійної програми і навчального плану щодо підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5. 050202 «Організація виробництва». Програма розроблена для денної та заочної форми навчання.

Студенти, які мають академічну заборгованість, до проходження практики не допускаються.

Мета практики полягає у практичної апробації та закріпленні знань з основ управління та організації виробництва, які були засвоєні студентами у процесі вивчення спеціальних дисциплін, що відповідають навчальному плану спеціальності 5.050202 «Організація виробництва».

Студенти повинні проходити практику у якості помічника керівника любого структурного підрозділу, відділу, цеху, виробничої дільниці та інших середніх та нижчих ланок управління на підприємстві, організації або установи різних форм власності.

Основними завданнями проходження технологічної практики є:

ü закріплення, систематизація, поглиблення знань, одержання фахових умінь і навичок зі спеціальності;

ü оволодіння сучасними формами та методами управлінської діяльності;

ü перевірка можливостей самостійної роботи в умовах конкретного підприємства, установи, організації на посадах, передбачених освітньо-професійною програмою;

ü сформування та закріплення практичних умінь та навичок під час виконання конкретних видів робіт;

ü виховання потреби систематично поновлювати власні знання та творчо їх застосовувати на практиці.

Перед направленням на практику студенти ознайомлюються з орієнтовним планом практики, формою і порядком ведення щоденників, виконання звітів. А також проводиться інструктаж з техніки безпеки при проходженні практики.

На студентів-практикантів на період проходження технологічної практики поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку та охорони праці, що діють на підприємстві, в установі і організації проходження цієї практики.

Керівником практики від навчального закладу призначаються тільки викла­дачі спеціальних та профілюючих дисциплін, які періодично виїжджають на місця практики для перевірки виконання студентами-практикантами програми і надання їм необхідної методичної допомоги.При проходженні технологічної практики студент-пракгикант зобов'язані:

ü непорушно дотримуватись правил внутрішнього розпорядку,
діючого на підприємстві, в установі, організації;

ü своєчасно виконувати затверджений календарно-тематичний план проходження переддипломної виробничої практики;

ü регулярно вести записи до текстової частини звіту, погоджувати їх з керівником;

ü своєчасно і якісно готувати передбачені програмою матеріали до документальної частини звіту.

Керівник практики від навчального закладу зобов'язаний:

ü надати необхідні документи (програму, щоденник практики);

ü перевірити, а за необхідності допомогти скласти календарний план практики;

ü сприяти в проходженні практики згідно з програмою;

ü проводити консультації з питань проходження практики, оформлення звітів;

ü регулярно інформувати навчальний заклад про хід виконання програми та календарного плану, допущені відставання і відхилення від програми;

ü перевіряти звіт про технологічну практику.

Безпосереднє керівництво практикою студентів здійснюють керівники від бази практики, що закріплюються наказом керівника підприємства, організації, установи. Керівник дає письмовий висновок про виконання та засвоєння студентами програми, здатність практиканта до самостійної роботи.Керівники практики на місцях, відповідно до програми, надають безпосередньо (або сприяють в одержанні в інших структурних підрозділах, організаціях) необхідну інформацію, довідковий матеріал студентам, організовують і контролюють проходження ними практики, щоденно оцінюють їх роботу. Вони також створюють для практикантів належні умови праці та побуту.

Керівник практики від бази практики зобов'язаний:

ü створити нормальні умови для роботи студентів-практикантів;

ü організувати проходження практики відповідно до програми навчального закладу;

ü ознайомити студентів з організацією роботи бази практики;

ü провести обов'язкові інструктажі з охорони праці та техніки безпеки;
забезпечити належний контроль за рівнем трудової дисципліни і якісним виконанням студентами програми виробничої практики;

ü своєчасно інформувати навчальний заклад про порушення дисципліни студентами-практикантами;

ü контролювати виконання звіту, заповнення щоденника, а також необхідних документів;

ü підготувати об'єктивну характеристику на студентів-практикантів за період перебування на практиці, оцінити проходження практики, відзначивши позитивні та негативні сторони; висловити, по можливості, свою думку про перспективи професійного розвитку студента-практиканта після закінчення навчального закладу на відповідних засадах.

Під час проходження практики студент вивчає діяльність підприємства згідно з програмним розподілом часу та графік переміщення на робочих місцях. При цьому він має право змінювати порядок проходження практики в різних установах, регулювати його залежно від порядку роботи бази практики, але в межах загальної кількості годин з практики. У вихідні дні студент повинен оформляти звіт, проводити аналіз зібраної інформації на практиці.У звіті студент-практикант згідно з методичними рекомендаціями дає детальний аналіз діяльності підприємств, установ, організацій по визначеним розділам практики. У кінці кожного розділу студент повинен оформлювати узагальнюючий висновок та індивідуальне завдання.

Метою виконання індивідуальних завдань під час проходження технологічної практики є вироблення студентами умінь та навичок самостійного розв'язання навчальних, дослідних та організаційних завдань. Виконання індивідуального завдання активізує діяльність студентів, розширює світогляд, підвищує ініціативу, робить проходження практики конкретнішим і спрямованим на більш якісну підготовку студента до державних кваліфікаційних екзаменів.

У кожному розділі в програмі практики передбачено рекомендований перелік документів, що може бути доданий до роботи для обґрунтування викладеного в звіті матеріалу. Практикант повинен підшити всі документи у кінці звіту окремо по кожному розділу, пронумерувати їх у послідовності, у якої вони зустрічаються у тексті звіту.

Таким чином, звіт повинен мати:

- звіт про проходження практики;

- індивідуальне завдання по кожному розділу;

- додатки до звіту з практики.

Звіт практики повинен бути написаний від руки або надрукованим. Всі записи необхідно виконати чітко, охайно, розбірливо на білому папері формату А-4 у рамках зі штампіком. Зміст практики викладається на листі А-4 з великим штампіком, а останній текст звіту виконується на листах А-4 з маленьким штампіком (див. додатки 1,2,3) На аркуші необхідно розмістити 26-28 рядів тексту. Поля повинні становить: ліве - 35 мм, праве -10 мм, верхнє та нижнє - 20 мм. Нумерація сторінок наскрізна та починається з титульної сторінки, на якій номер сторінки не проставляється. Номер сторінки проставляється арабськими цифрами в правову верхньому кутку вгорі або внизу.

Кожний розділ, який зазначається у змісті звіту, повинен починатись з нової сторінки і мати свій заголовок. Якщо заголовок складається з двох речень, то розділяють крапкою. Крапка наприкінці заголовка не ставиться. Скорочення слів тексту, крім загальноприйнятих, не допускається. Розділи позначають порядковими номерами арабським цифрами (1,2,3), підрозділи - номерами розділу та підрозділу через крапку (4.1, 4.2 або 5.1, 5.2 тощо).

Цифровий матеріал, який студент вважає за доречним вмістити у текст роботи, як правило, подається у табличній формі. Назва таблиці підписується вверху над нею наступним чином: прописними буквами пишуть слово «Табл.», проставляють номер розділу та порядковий номер, ставлять крапку (знак «№» перед цифрою не ставиться). Далі продовжуючи той самий рядок, з великої літери вписують назву таблиці, яка повинна відображати його зміст.

Ілюстративний матеріал у формі схем, документів, графіків оформляється наступним чином: знизу під ілюстрацією прописними буквами пишуть слово «Мал.», проставляють номер розділу та порядковий номер, ставлять крапку (знак «№» перед цифрою не ставиться). Далі продовжуючи той самий рядок, з великої літери вписують назву ілюстративного матеріалу, яка повинна відображати його зміст.

Нумерація ілюстрацій здійснюється окремо від нумерації таблиць та у кожному розділі починається знову. В тексті звіту мають бути посилання на всі вміщені ілюстрації та таблиці.

Додатки до звіту з практики оформлюють так: у правому верхньому кутку аркуша з прописної букви пишуть слово «Додаток» та вказують його порядковий номер (знак «№» перед цифрою не ставиться). Послідовність уміщення додатків визначається порядком появи посилань на них у тексті. Нумерація додатків здійснюється наскрізну, підряд, від першого до останнього, арабськими цифрами.

Оформлений відповідно до сформульованих вимог та повністю укомплектований звіт повинен бути зброшурований у твердій обкладинці.

Після закінчення практики звіт, щоденник з висновком керівника практики, а також характеристикою (дод. 4), які повинні бути завірені печаткою і підписом керівника, здаються викладачу-керівнику практики від технікуму для перевірки та допуску до захисту. У процесі захисту комісія визначає якість опрацювання та засвоєння програми практики, виставляє оцінку.

Студенти, які не виконали програму технологічної практики №2, до здачі державних іспитів не допускаються та відраховуються з технікуму.

Оцінку «відмінно» отримує студент, в якого акуратно і правильно оформлена робота, виконані індивідуальні завдання, надаються відповідні додатки, звіт вміщує глибокий аналіз питань технологічної практики, висновки про позитивні моменти і недоліки та в зазначений термін виконаний звіт.

Оцінку «добре» одержує студент за роботу, у якій виконані всі вказані вимоги, але є деякі недоліки стилістичного чи методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки і пропозиції, не повно виконані індивідуальні завдання, відсутні деякі додатки. Робота повинна бути виконана охайно.

Оцінку «задовільно» отримує студент, в якого недостатньо розкриті питання технологічної практики, не виконано індивідуальне завдання, слабо проведений аналіз, висновки і пропозиції аргументовані недостатньо, оформлення неакуратне, відсутня значна кількість додатків.

ОРІЄНТОВАНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п\п Зміст практики Кількість днів Кількість часів
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
  1.1 Загальні відомості о підприємстві
  1.2 Оцінка господарської діяльність
       
ТАКТИЧНЕ ТА ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ
  2.1 Планування у рішенні завдань підрозділу
  2.2 Планування у рішенні особистої роботи менеджера
       
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДРОЗДІЛІВ
  3.1 Організація управління підрозділом
  3.2 Організація робочого місця та умови праці
  3.3 Організація документування
  3.4 Організація роботи менеджера з підлеглими
       
СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ
  4.1 Система оплати труда на підприємстві
  4.2 Потреби персоналу підрозділу
  4.3 Існуюча система стимулів у підрозділі
       
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  5.1 Контроль виконання рішень
  5.2 Контроль виробничого (торгового) процесу
       
  Всього

 

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 32; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты