Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 1 страница
Читайте также:
  1. D. Қолқа доғасынан 1 страница
  2. D. Қолқа доғасынан 2 страница
  3. D. Қолқа доғасынан 3 страница
  4. D. Қолқа доғасынан 4 страница
  5. D. Қолқа доғасынан 5 страница
  6. D. Қолқа доғасынан 6 страница
  7. D. Қолқа доғасынан 7 страница
  8. D. Қолқа доғасынан 8 страница
  9. D. Қолқа доғасынан 9 страница
  10. F80.0 Специфическое расстройство речевой артикуляции.

<variant>2,3

<question1>Қай қосылыс HBr мен әрекеттеседі

<variant> изобутилен

<question1>Ацетилен сумен каталитикалық әрекеттескенде не түзіледі

<variant>CH3CHO

<question1>Қай қосылыстан Кучеров реакциясы бойынша ацетон алуға болады

<variant>пропин

<question1>Карбон қышқылы спиртпен әрекеттескенде не түзіледі

<variant>күрделі эфир

<question1>Соңғы өнімді көрсет

CH3COOH+C2H5OH X

<variant>этилацетат

<question1>Изопропилкарбинолды жүйелік номенклатура бойынша ата

<variant>2-метилпропанол-1

<question1>Қай қосылыстан диэтил эфирін алуға болады

<variant>метилкарбинол

<question1>Екіншілік спиртті көрсет

<variant> диметилкарбинол

<question1>СН3СООН-ты СН3СН2ОН-тан қандай реакция көмегімен ажыратады

<variant>NaHCO3

<question1> Белгісіз реагентті анықта

СН3СООН+Х СН3СООС2Н52О

<variant>этанол

<question1>Соңғы өнімді көрсет

СН3СНО+NH3 X

<variant> альдимин

<question1> Біріншілік спирттер тотыққанда не түзіледі

<variant>Альдегид

<question1>Бастапқы реагентті көрсет

Х+2КОН(спирт) C2H2

<variant>СН3СНСI2

<question1> Бастапқы реагентті көрсет

HgSO4

X+HOH бутанон

<variant>Бутин-1

<question1>Қандай қосылыстар өзара құрылымдық изомерлер

<variant>спирт және жай эфир

<question1> Қосылыстардың қайсысында сутектік байланысты болады

<variant> этанол

<question1>Этанолды қышқыл ортада қыздырғанде не түзіледі?

<variant>жай эфир

<question1> Бром суын қай қосылыс түссіздендіреді

1.этилен. 2. этан. 3. ацетилен. 4. этанол.

<variant>1,3

<question1>Көрсетілген қосылыстың қайсысында барлық көміртегі атомы SP2

гибридтену күйінде болады

<variant> дивинил<question1>Соңғы өнімді көрсет

KMnO4

гексен –3 X

H2SO4

<variant>2 моль пропион қышқылы

<question1>Соңғы өнімді көрсет

HOH

СH3MgBr+CO2 /// X

<variant>этан қышқылы

<question1> Гриньяр синтезі бойынша қай қосылыстан изомай қышқылын алуға болады

<variant> (CH3)2CHMgBr

<question1>Қай қосылыс ең белсенді түрде нуклеофильдік орын басу реакциясына түседі

<variant>CH3 CO Cl

 

<question1>Соңғы өнімді көрсет

CH3 CO Cl+ CH3 COONa X

<variant>сірке ангидриді

<question1> Пентан қышқылының қанша изомері бар

<variant>4

<question1>Соңғы өнімді анықта

CH3CCI2CH3 +HOH X

<variant>ацетон

<question1>Бастапқы реагентті көрсет

X+KМnO4+H2SO4 ацетон

<variant> пропанол-2

<question1>Бастапқы реагентті көрсет

X+PCI5 CH3CCI2 CH3

<variant> ацетон

<question1>Соңғы өнімді көрсетCH3 CN+HOH PCl5 X
<variant>CH3 COCl

 

Орташа сұрақтар

<question>Соңғы өнімді көрсет

CH3 CHO+Ag(NH3)2 OH NaOH X

 

<variant>CH3 COONa

P2O5

CH3CONH3 Х

T0C

<variant>CH3CN

<question>Соңғы өнімді көрсет

H2 O2 2Na

пропилен +HBr /// X

<variant>гексан

<question>Бұл кімнің реакциясы

HgSo4

Пропин+HOH ацетон

 

<variant>Кучеров реакциясы

<question>Альдегидтерге сапалық реакція

<variant>күміс айна реакциясы

<question>Спирттің жалпы формуласы
<variant>Cn H2n+2O

<question>Қанықпаған көмірсутектерді көрсет

1. C3 H8

2. C5 H8

3. C4 H8

4. C5 H12

5. C7 H12

<variant>2,3,5

<question>Альдолды-кротонды конденсация реакциясына түсетін қосылысты көрсет.

<variant>CH3CHO

<question>Үшіншілік спиртті көрсет

<variant> 2 – метилпропанол - 2

<question> Қай қосылыстан Лебедев әдісі бойынша дивинил алуға болады
<variant>етанол

<question> Бутанон қандай қосылыс класына жатады
<variant>кетон

<question> Бастапқы реагентті көрсет

X+Zn этилен

<variant>1.2-дибромэтан

<question> Соңғы өнім қандай және реакция механизмі

Пропилен + HBr(H2O2) X

<variant>AdR; 1-Бромпропан

<question>Соңғы өнім қандай және реакция механизмі

пропилен+HBr X

<variant>AdE; 2- Бромпропан

<question> Соңғы өнімдиметилэтилен+KМnO4+H2SO4 X

<variant>2 моль сірке қышқылы

 

<question> Соңғы өнім Т0С

CH3-CH-CHBr- CH3+KOH(спирт) Х

CH3

<variant>триметилэтилен

<question> Бромсутектің алкендерге қосылу тәртібін кім ашты
<variant> Марковников В

<question> Қосарланған диендерді көрсет

1. дивинил 2. пропадиен. 3. изопрен. 4. 1,5- гексадиен

<variant>1,3

<question> Дильс-Альдер реакциясымен (диен синтезі) қандай қосылыстарды алады

<variant>алты мүшелі циклдер

<question> C5H8 формулалы алкиннің қанша изомері бар

<variant>3

 

<question> Соңғы өнімді анықта

пропин- HOH(Hg+2 ) X

<variant> ацетон

<question> Реакцияның соңғы өнімін көрсет

ацетилен +HCN X

<variant> акрилонитрил

<question> Көрсетілген көмірсутектердің қайсысы Ag(NH3)2OH пен әрекеттескенде

қышқылдық қасиет көрсетеді

1. ацетилен 2. этилен 3. диметилацетен 4. метилацетилен

<variant>1,4

<question> Көрсетілген реагенттердің қайсысымен ацетилен Иоцыц комплексін түзеді

<variant> CH3MgJ

<question> Ацетиленге этиленнен ерекше қандай реакциялар тән

1. қышқылдық 2. электрофильді қосылу

3. нуклеофильді қосылу 4. тотығу

<variant>1,3

<question> Бастапқы реагентті көрсет

[c]

X+ бензол

T

<variant>.ацетилен

 

<question> Ацетиленді көмір қорлары көп елдерде неден алады

<variant>кальций карбидінен

 

<question> Метилацетиленді диметилацетиленнен қандай реакциямен айырады

<variant>.Ag(NH3) 2OH

<question> Қышқылдығы кему ретімен орналастыр

1. ацетилен 2. этан 3. этилен

<variant>1>3>2

 

<question> Қандай қосылыстармен әрекеттескенде ацетилен қышқыл ретінде тұз түзеді

1.НСN 2.HBr 3.Ag(NH3)2OH 4.NaNH2

<variant>3,2

<question> Алкиндер қандай қосылыстармен электрофильді қосылу реакциясына түседі

1. Br2 2.HBr 3.HCN 4.NaNH2

<variant>1,2

<question> Бастапқы реагентті көрсет

Х+РСI5 Хлорэтан

<variant>этанол

<question> Соңғы өнім мен реакция механизмі

бромэтан+NaOH(HOH) X

<variant>этанол SN2

<question> Соңғы өнім мен реакция механизмі

2-хлор 2-метилпропан+ NaOH(HOH) X

<variant>Триметилкарбинол SN1

<question> Нитроглицерин қандай спирттен түзіледі

<variant>Пропантриол-1,2,3

<question> Соңғы өнімді көрсет

пиролиз

(CH3COO)2 Ca Х

<variant>Ацетон

<question> C4H9Cl неше изомері бар

<variant>4

<question> Бастапқы реагентті анықта

X+Cl2(5000C) CH2=CH-CH2Cl

<variant> пропилен

<question>Соңғы өнімді анықта

CH3-CH2Cl+C2H5ONa X

<variant>диэтиловый эфир

<question> Соңғы өнімді анықта

CH3MgCl+HCHO

<variant>этанол

<question> Соңғы өнімді анықта

CH3MgCl+CH3CHO

<variant>диметикарбинол

<question> Бастапқы реагентті анықта

X+KMnO4+HOH пропандиол-1,2

<variant>пропилен

<question> Соңғы өнімді анықта

CH3-CH2Cl+C2H5ONa X

<variant>диэтил эфирі

<question> Соңғы өнімді анықта

[O]

CH3-CH- OH X

CH3

<variant>ацетон

<question> Соңғы өнімді анықта

H2SO4

2-метилпентанол – 2 X

Т0С

<variant>2-метилпентен-2

<question> Соңғы өнімді анықта

Х
[Н]

CH3C ≡CH + HOH(Hg+2) .....

<variant>изопропил спирті

<question>Бір элементтік электрон жұбын екінші элементтің электрон жоқ орбитасымен бөлісу арқылы түзілетін байланыс

<variant>Электроваленттік

<question>2,2,4 триметил гександа қанша екіншілік көміртегі атомы бар

<variant> 3

<question> Қай көмірсутек қосарланған диенге жатады

<variant>Бутадиен – 1,3

<question> Бутаннан бутадиен – 1,3 қандай реакция арқылы алады

<variant>дегидрлеу

<question> Бензальдегидтегі – CHO тобымен әрекеттесуге қабілетті реагенттер

1. PCI5 2.CI2(AICI3) 3.CH3MgBr. 4.HNO3+H2SO4

<variant> 1,3

<question> Соңғы өнімді анықта.

изопрен + 2Н2

<variant>диметилэтилметан

<question> Тек префикс ретінде қолданылатын характерлі топтар.

<variant>– NО2; – OR

<question> Суффикс бола алмайтын характерлі топтар.

<variant>– ОR; – Вч

<question> Характерлі топтарды үлкендігіне сәйкес қатарға орналастыр:

1. – SO3Н; 2 – СОOН; 3 – СНО; 4 – OН

<variant> 2 > 1 > 3 > 4

<question> Ең кіші характерлі топты анықта.

<variant> – ОН

<question> Суффикстің анықтамасы.

<variant> ең үлкен характерлі топ

<question> Сәйкестігін анықта.

суффикс префикс

а > С ═ О 1 – ол 3 – оксо

в – ОН 2 – он 4 – гидрокси

<variant> а 3,2; в 4,1.

<question> Сәйкестігін анықта.

суффикс

а – СНО 1– аль

в – SН 2– тиол

3 – оксо

<variant> а1; в2

 

<question> Префикстің анықтамасы.

<variant>алфавиттік ретпен ең үлкен характерлі топтан басқа характерлі топтар.

 

<question> Сәйкестігін анықта:

префикс

а – SО3Н 1. амино

в – SН 2. сульфо

с – NН2 3. меркапто

4. тиол

<variant> а2, в3, с1

 

<question>Үлкендігінің өсуіне сәйкес қатарға орналастыр:

1 – NН2 2 – СНО 3 – SН

<variant>2 > 3 > 1

 

<question>

СН3

Дұрыс атауын анықта: СН2 – СН – СН2 – СН2 – СНО

 

ОН

<variant> 5 – гидрокси – 4 – метилпентаналь

<question>

О СН3

 

Дұрыс атауын анықта: СН3 – С – СН – СН2 – СООН

<variant> 3 – метил – 4 – оксопентан қышқылы

 

<question>

СН3

 

Дұрыс атауын анықта: СН2 – СН – СН – СН2 – ОСН3

 

СІ NO2

<variant> 1 – хлор – 2 – метил – 3 – нитро – 4 – метоксибутан

<question>Дұрыс атауын анықта: СН3 – СН– С – СН2 – СООН

 

ОН О

<variant>4 – гидрокси – 3 – оксопентан қышқылы

<question>

СН3

 

Дұрыс атауын анықта: СН3 – СН – СН – СН – СН2Вч

 

ОН NO2

<variant> 5 – бром – 4 – нитро – 3 – метил – пентанол – 2

<question>

СН3

Дұрыс атауын анықта: СН3 – СН – СН – СН2 – ОСН3


Вч

<variant>2 – бром – 3 – метил – 4 – метоксибутан

<question>

Дұрыс атауын анықта: ═ СН3 – СН – СН – СН2 – СН2SO3H

 

СН3

<variant>4 – меркапто – 3 – метилпентансульфо қышқылы

 

<question> Дұрыс атауын анықта: СН3 – СН – СН2

 

СН3

<variant>изобутил

<question>

 
 


Дұрыс атауын анықта: СН3 – С – СН3

 

СН3

<variant>үшіншілік бутил

<question> Пропаннан қанша алкил топтары алуға болады:

<variant>2

<question> Бутаннан алынған алкил топтары:

1 СН3 – СН2 – СН2 – СН2

2 СН3 – С – СН3

 

СН3

3 СН3СН2

4 СН3СН2СН2

<variant>1; 2

<question> Изопропилді анықта:

 
 


<variant>СН3 – СН – СН2

<question>Карбоксил тобын көрсет:

<variant>– COOH

 

<question> Тиоспирттер мен жай эфирлердің функционалды топтарын көрсет.

<variant>– ОR; – SН

<question> Изомерлерді анықта:

1. СН3СН2СН3

2. СН3 – СН2 – СН2 – СН3

3. СН3 – СН – СН3

 

СН3

4. СН3 – СН3

 

<variant>2,3

<question>Рационалды номенклатура бойынша ата: Н3С – СН – СН2 – СН3

 

СН3

<variant>диметилэтилметан

 

<question>

СН3

 
 


Рационалдық номенкалатура бойынша ата: Н3С – С – СН2СН3

 

СН2

 
 


СН3

<variant>диметилдиэтилметан

<question>Систематикалық номенклатура бойынша ата:

СН3 – СН – СН2 – СН – СН3

 

СН3 СН2

 

СН3

<variant>2,4 – диметилгексан

 

 

Күрделі сұрақтар

<question>НСІ мен әрекеттессе пропан, ал Вюрц синтезімен әсер етсе гексан түзетін қосылысты анықта.

<variant>СН3СН2СН2СІ

 

<question> СПН2П - 2 – жалпы формуласына сәйкес келетін структуралық изомерлерді анықта?

1. СН3СН2 – С ≡ СН 2. СН3 – CH = СН – СН3 3. СН2 = СН – СН = СН2

4. СН3 – СН2 – СН2 – СН3

<variant>1,3

<question>СПНО – жалпы формуласына сәйкес келетін структуралық изомерлерді анықта?

1. СН3 – СН2 – СН2 – СНО 2. СН3 – СН – СНО 3. СН3 – СО – СН2 – СН3

СН3

4. СН3СН2СН2СН2ОН 5. СН3СН2ОСН2СН3

<variant>1,2,3

<question>СПНО2 – жалпы формуласына сәйкес келетін структуралық изомерлерді анықта?

1. СН3СН2СН2СНО 2. СН3СН2СН2СООН 3. СН3СН2 – СОСН3

4. СН3СООСН2СН3

<variant>2,4

<question>Оптикалық активті қосылысты анықта?

1. СН3СН2СН2СН3 2. СН3СНВчСН2СН3 3. СН3СН2СН2СН2Вч

4. СН3СН(ОН)СООН

<variant>2,4

 

<question>Сәйкестігін анықта:

1. бутанол – 2 а) геометриялық изомерия

б) оптикалық изомерия

2. Бутен – 2 с) структуралық изомерия

<variant>1в; 2а

<question>Сәйкестігін анықта:

1. СПН а) алкен

в) алкин

2. СПНО с) спирт

д) альдегид

<variant>1а; 2д

<question>Диастереомерлер түзе алатын қосылысты анықта:

<variant>СН3СНВчСНВчСН2СН3

<question>Рацематтың анықтамасына сәйкес келетін жауапты анықтаңыз?

<variant> 1 гр (+30) + 1 гр (- 30)

<question>Мезо – форма түзе алатын оптикалық активті қосылысты анықта:


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 58; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.11 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты