Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 2 страница
Читайте также:
  1. D. Қолқа доғасынан 1 страница
  2. D. Қолқа доғасынан 2 страница
  3. D. Қолқа доғасынан 3 страница
  4. D. Қолқа доғасынан 4 страница
  5. D. Қолқа доғасынан 5 страница
  6. D. Қолқа доғасынан 6 страница
  7. D. Қолқа доғасынан 7 страница
  8. D. Қолқа доғасынан 8 страница
  9. D. Қолқа доғасынан 9 страница
  10. F80.0 Специфическое расстройство речевой артикуляции.

<variant>СН3СН(ОН)СН)ОН)СН3

<question>Эффектлерді анықта: СН3 – СН = СН – СІ

<variant>– І; +М

<question>Эффектлерді анықта: СН2 = СН – СООН

<variant>– І; +М

<question> Тек –І эффектісі бар қосылысты анықта:

<variant>СН3СН = СН – СН2 – Вч

<question>– І; +М эффектлері бар қосылысты анықта:

<variant>СН3СН = СН – Вч

<question> SN – реакциясына ең жеңіл түсетін қосылысты анықта?

<variant>СН2 = СН – СН2Вч

<question>С4Н9СІ – изомерлер саны.

<variant>5

<question>Нуклеофилдігі күшті анион.

<variant> І

<question>Соңғы өнім, реакцияның механизмі:

 
 


СН3СІ + NaOH

<variant>метанол; SN2

 

<question>Соңғы өнім, реакцияның механизмі:

 
 


(СН3)3С – СІ + NaOH

<variant>триметилкарбинол; SN1

<question> Соңғы өнім, реакцияның механизмі:

 
 


СН3СН2СІ + КІ + КҒ

<variant>СН3СН2І; SN2

<question>Соңғы өнім реакцияның механизмі.

(СН3)3ССІ + КІ + КҒ

<variant> (СН3)3СҒ; SN1

<question> Амбидентті иондарды анықта:

1. – NO2 2. – ОН 3. – СN 4. – NН2

<variant>1,3

<question>Соңғы өнім, реакцияның механизмі:

эфир

L – 2 – хлорбутан + NаОН

<variant>Д – бутанол – 2; SN2

<question>Соңғы өнім, реакцияның механизмі:

(спирт)

СН3СНВчСН3 + NаОН

<variant>пропанол – 2; SN1

<question>Соңғы өнім, реакцияның механизмі:

ДМСО

СН3СН2СНВчСН3 + NaNО2

<variant>2 – нитробутан; SN2

<question>Соңғы өнім, реакцияның механизмі:

спирт

СН3СНСІСН3 + NaCN

<variant>СН3СН(NС)СН3; SN1

<question>Қандай еріткіш қолдану қажет.

 
 

 


СН3СНВчСН3 + NаNО2 СН3СН(NО2)СН3

<variant>ацетон

<question>Қандай еріткіш қолдану қажет.

 
 

 
СН3СНВчСН3 + NаСN СН3СН(NС)СН3

<variant>спирт

<question>Соңғы өнім, реакцияның механизмі

эфир

(СН3)3СІ + AgNO2

<variant> (СН3)3СONO; SN1

 

<question>Соңғы өнім, реакцияның механизмі:

Т0С

2 – бромбутан + КОН(спирт)

<variant>бутен – 2; Е2

<question>Галогеналкандармен амбидентті аниондардың әрекеттесу ережесін анықтаған автор?

<variant>Корнблюм

Х

<question>Соңғы өнімді анықта

HOH

CH3CH2MgBч + HCHO …

<variant>пропанол - 1

 

 

<question>Соңғы өнімді анықта

НOH

СН3CH2MgBч + CH3CHO …

 

<variant>бутанол - 2

<question>Соңғы өнімді анықта

HOH

СН3MgBч + CН3 – CO – CН3 ....

<variant>триметилкарбинол

 

Х
<question> – анықта.

Х
НОН

+ СН3СН2СНО .... этилизопропилкарбинол

 

<variant>СН3 – СН – MgBч

СН3

Х

<question> – анықта.

 
 


СН3СН2СН2MgBч + бутанол - 1<variant>метаналь

Х

<question> – анықта.

 
 


СН3СН2MgBч + триэтилкарбинол

<variant>пентанон - 3

 

<question>Соңғы өнімді анықта.

О

/ \ НОН

СН3MgBч + СН2 – СН2 ...

<variant>пропанол - 1

 

<question>Соңғы өнімді анықтa.

СН3СН2MgBч НОН

Ацетилен + НОН (Нg+2) .... ...

<variant>бутанол - 2

<question>Соңғы өнімді анықта.

НОН

СН3СН2MgBч + СО2

<variant>CH3СН2СООН

<question>Соңғы өнімді анықта.

Ғе + НСІ

2 – нитропропан

<variant>изопропиламин

 

<question>Соңғы өнімді анықта.

[H]

Бутан + НNO3 (15%) ….

<variant>2 – бутанамин

 

<question>Соңғы өнімді анықта.

Х
КВчО

СН3СОNН2

<variant>СН32

 

<question>Соңғы өнімді анықта.

Х
АІ(ОС2Н5)3

2СН3СНО

<variant>СН3СН2ОСОСН3

 

<question>Күрделі эфир конденсациясында қолданылатын катализаторды анықта.

<variant>АІ(ОС2Н5)3

Х

<question> – ты анықта.

Х

+ СНN СН3 – СН – СN

ОН

<variant>СН3СНО

Х

<question> – ты анықта.

Х

СН3СНО + СН3СН =NОН

альдоксим

<variant> NH2ОН

 

Х

<question> – ты анықта.

Х

СН3СНО + СН3СН =N – NН – С6Н5 + НОН

фенилгидразон

<variant>С6Н5NHNH2

 

 

<question> Сәйкестігін анықта.1. С6Н5NHNH2 а) фенилгидразин

б) гидроксиламин

2. NH2 - NH2 в) гидразин

<variant> 1а; 2в

Х

<question> – ты анықта.

Х

2 + КОН (СН3)3ССООН + (СН3)3ССН2ОН

 

<variant> (СН3)3С – СНО

 

Х

<question> – ты анықта.

Х
КОН

2 СН3 – СН2СН = C - СНО

СН3

<variant>СН3СН2CНО

 

Х

<question> Соңғы өнімді анықта.

 

Х
КОН

2СН3СН2СНО

СН3

<variant>СН3СН2СН = С – СНО

<question> Альдоль – кротон конденсациясына түсе алмайтын альдегидті анықта.

<variant>НСНО

 

<question> Канницаро реакциясына түсетін альдегидті анықта.

<variant> (СН3)2С - СНО

Х

<question> Соңғы өнімді анықта.

 

 

Х
КОН

2СН3СН – СНО

СН3

СН3 СН3

│ │

<variant>СН3С = СН – С – СНО

СН3

 

<question>Соңғы өнімді, реакцияның механизмін анықта.

Х

СН3СН2СНО + НСN

<variant>СН3СН2СН(ОН)СN AdN

 

<question>Қышқылдық қасиетінің өсуіне сәйкес қатарға орналастыр.

1. СН3СН2ОН 2. СН3СООН 3. НС ≡ СН

<variant> 2 > 1 > 3

<question> Қышқылдық қасиет көрсете алатын көмірсутекті анықта.

<variant>НС ≡ СН

Х

<question> Соңғы өнімді анықта.

Х

НС ≡ СН + 2НСНО

<variant>СН2ОН – С ≡ СН2ОН

Х

<question> А. Фаворский синтезін аяқтаңыз.

 

Х
КОН

НС ≡ СН + СН3СОСН3

эфир

<variant>НС ≡ С(ОН)(СН3)2

<question>Күміс айна реакциясын анықтаңыз.

 

<variant>СН3СНО + Ag(NH3)2OH

<question>Сәйкестігін анықтаңыз.

1. СН3СНО + Ag(NH3)2OH а) СН3СН2ОН

б) СН3СООН

2. НС ≡ СH + Ag(NH3)2OH в) НС ≡ САg

 

<variant>1б; 2в

 

Х

<question> – ты анықта.

Х
Н+

+ СН3СН2ОН СН3 – СООСН2СН3

 

<variant>СН3СООН

<question>Этерификация реакциясын анықтаңыз.

<variant>СН3СООН - СН3ОН

 

<question> Соңғы өнімді анықта.

Х

СН3СООNa + СН3СОСІ

<variant> (СН3СО)2О

Х

<question> – ты анықта.

 

Х
+ NH3 CH3COOH + CH3CONH2

<variant> (СН3СО)2О

 

<question>Соңғы өнімді анықта.

Х

CH3COCI + NH3

<variant>СН3СONH2

Х

<question> – ты анықта.

Х

CH3COOH + CH3COCI + SO2 + HCI

<variant>SO2CI

Х

<question> – ты анықта.

Х

+ 2HOH CH3CH2COOH + NH3

 

<variant>СН3СH2CN

Х

<question> Соңғы өнімді анықта.

Х
НОН

CH3CH2CH2MgВч + СО2 ....

<variant>бутан қышқылы

 

<question> Карбон қышқылдарының функционалды туындыларына жатпайтын қосылыс?

<variant>RCOONa

<question> Оптикалық активті оксиқышқылды анықтаңыз?

<variant>2 – оксипропан қышқылы

 

<question> Энантиомерлердің оптикалық пәрменсіз қоспасын атаңыз.

<variant>рацемат

<question>Оптикалық изомерлердің салыстырмалы номенклатурасын ұсынған химик.

<variant>Розанов

 

Х

<question> – ты анықта.

Х
Т0С

малон қышқылы

<variant>СН3СООН + СО2

Х

<question> – ты анықта.

RONa

2CH3COOC2H5

<variant>СН3СOCН2СООC2H5

 

 

<question> Ацетосірке эфирін анықтаңыз.

<variant>СН3СOCН2СООC2H5

 

<question> Шарап қышқылынан қанша энантиомерлер түзіледі.

<variant> 4

 

<question> Ассиметриялы көміртегі атомдары бар қосылыстарды анықтаңыз.

1. СН3СНОНСООН 2. СН2(ОН)СН2СООН 3. СН3СНОНСНОНСООН

4. СН3СН2СН2СООН

<variant>1,3

<question> Реакцияның соңғы өнімін, механизмін анықтаңыз.

 
 


СН3СООН + РСІ5

<variant>СН3СОСІ; SN

<question> Реакцияның механизмін, соңғы өнімін анықтаңыз.

 
 


СН3СНО + С2Н5ОН

 

<variant>СН3СН(ОН)ОC2H5

 

<question> Реакцияның механизмін, соңғы өнімін анықтаңыз.

 
 


СН3СНО + NН2ОН

 

<variant>СН3СH = NOH E

 

<question> Соңғы өнімді анықтаңыз.

 
 


СН3СООН + Са

<variant> (СН3СОО)2Са

 

<question> Соңғы өнімді анықтаңыз.

 
 


СН3СООН + СІ2

<variant>СН2СІСООН

 

 

Перцепция – (от лат. perceptio – восприятие) – процесс восприятия, способствующий взаимопониманию участников общения. Для достижения эффективности взаимодействия очень важно межличностное восприятие, то есть целенаправленное отражение внешнего облика и поведения другого человека его понимание и оценка. Оно может быть адекватным (то есть соответствующим действительности) или искажённым из-за приписывания личности некоторых свойств. Зачастую отражение другого бывает неадекватным из-за индивидуальных особенностей партнёра и отсутствия навыков общения, а также умений «читать» характер или намерения других по невербальным сигналам. Как правило, на формирование мнения о другом человеке влияет первое впечатление о нём. В последующих контактах люди в большинстве случаев «играют» необходимые роли, надевают «маски» в соответствии с ситуацией, демонстрируют имидж.

Человек воспринимает мир с помощью пяти сенсорных каналов-органов чувств: зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния. Все они работают 24 часа в сутки. Однако основной объём информации (около 90%) приходится на зрение, а около 10% - на слух. Информации для человеческого разума – непостижимое количество, поэтому природа создала физические и психологические ограничения, которые, с одной стороны, способствуют, а с другой стороны, препятствуют точному восприятию мира. Физические ограничения предохраняют нас от переизбытка информации. Психологические ограничения восприятия окружающей действительности, в том числе и других людей, являются результатом истории жизни каждого человека и зависят от многих причин: наследственности, воспитания, места жительства, общения, системы ценностей, полеченной информации. Как свидетельствуют социально-психологические исследования, несмотря на способности понимать окружающий мир, мы часто воспринимаем только то, что хотим воспринимать, и слышим только то, что хотим услышать.

Таким образом, наше восприятие других и реальная действительность зачастую не совпадают, по-разному трактуются слова, понятия, реакции людей, тексты. Следовательно, важнейшей задачей перцептивной функции общения является обеспечение максимального взаимопонимания людей. Способность человека к пониманию других людей является основой процесса общения.

Важным аспектом перцепции является умение людей влиять друг на друга, в результате чего меняются поведение, установки, намерения, оценки. Для эффективного воздействия на другого человека важно использовать его положительные черты, уметь изменяться самому, постоянно обогащать арсенал методов своего воздействия на других.

Мы рассмотрели составляющие процесса общения. Остановимся на особенностях делового общения.

Деловое общение – это процесс взаимодействия деловых партнеров, направленный на организацию и оптимизацию того или иного вида предметной деятельности: производственной, научной, педагогической и пр. В деловой коммуникации предметом общения является деятельность (дело), и партнер по общению всегда выступает как личность, значимая для другого.

Основные задачи делового общения – продуктивное сотрудничество, стремление к сближению целей, улучшение партнерских отношений.

Деловая коммуникация предполагает реализацию следующих условий:

1) обязательность контактов всех участников общения, независимо от их симпатий и антипатий;

2) предметно-целевое содержание коммуникации;

3) соблюдение формально-речевых принципов взаимодействия, с учетом должностных реалий, прав и функциональных обязанностей, придерживаясь при этом субординации и делового этикета;


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.093 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты