Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАнотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  3. VI. Основні етапи заняття
  4. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  5. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
  6. БАКАЛАВРСЬКИХ) РОБІТ З КУРСУ
  7. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  8. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  9. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
Анотація – стисла характеристика роботи з погляду змісту і призначення.Реферат – це короткий виклад великого дослідження (наприклад,автореферат – виклад основного змісту дисертації) або кількох праць зякоїсь наукової проблеми. У процесі його підготовки необхідно опрацювати одне чи кілька джерел, вибрати найцікавіші положення, найяскравіші приклади.Тези є одним із найстійкіших жанрів. Вони мають суворо нормативнузмістово-композиційну структуру, в якій виділяються: преамбула, основне теоретичне положення, завершальна теза (висновок). Чітке логічне членування змісту тез підкреслюється рубрикацією, а в деяких випадках –і виділенням абзаців під однією рубрикою.Стаття – невеликого розміру наукова праця, присвячена певній темі ірозрахована на фахівців, які обізнані у тій темі. Друкують науковістатті у фахових часописах або в збірниках наукових праць.Монографія – наукова праця (книга), в якій досліджується одна проблема,обмежене коло питань. Монографія передбачає опрацювання великоїкількості фактичного матеріалу, переконливих висновків. Автор монографіїпропонує власну наукову гіпотезу чи концепцію розв'язання важливоїнаукової проблеми. У монографії обов'язково мають бути теоретичнірозділи, висновки і наукова література.Дисертація– наукова праця, підготовлена для прилюдного захисту наздобуття вченого ступеня. У дисертаційних дослідженнях відкривають новінапрями в науці, започатковують досі невідомі підходи до розв'язанняскладної проблеми, вивчають ще невідоме або з'ясовують питання, якізабезпечують подальше просування у цій проблемі чи галузі. ДисертаціяМає визначені розмір і чітку структуру, стандартні композиційно-мовленнєві форми, які мають бути наповнені оригінальним змістом дослідження. Наприклад, мовні формули – актуальність теми дослідження зумовлюється…; наукова новизна роботи полягає…; аналіз дає підстави зробити висновок, що… – продовжуються і підтверджуються мовними конструкціями, що містять конкретний зміст дослідження.Підручник і посібник як жанри науково-навчального підстилю мають багатоспільного і відмінного у текстотворенні. До спільних ознак належать:науковість, об'єктивність викладеного матеріалу, відповідність йогонавчальній програмі, наступність і перспективність у процесі розгортаннянавчального курсу, доступність подавання матеріалу, спрямована наактивізацію мислення учнів, студентів; поступове і послідовне введеннятермінологічної лексики; суворе дотримання норм української літературноїмови; культура й естетика мовлення. Відмінність підручника і навчального посібника стосується способівдодавання матеріалу і мовного викладу. Підручник містить весьобов'язковий зміст навчального курсу. Навчальний посібник можерозглядати не всі розділи, теми, проблеми, а ті, що, на думку автора,потребують особливої уваги, або містити матеріал ширший, ніж передбачаєпрограма. Часто навчальний посібник є першою спробою підручника і внаступних виданнях трансформується в нього.

 


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 107; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты