Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсобливості організації бухгалтерського обліку
Читайте также:
  1. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  2. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  3. Базові принципи бухгалтерського обліку
  4. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
  5. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.
  6. Бюджетне вирівнювання та його особливості
  7. Види листів та їхні особливості
  8. Види обліку і їх призначення
  9. Використання формул масивів у табличному процесорі MS Excel. Особливості формул масивів.
  10. ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА

В Україні здійснюється державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Відповідно до ст. 6 Закону про бухгалтерський облік порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання кошторисів і бюджетів установ регулюється Головним управлінням Державного казначейства України (ГУДКУ). Воно розробляє план рахунків бухгалтерського обліку і порядок його застосування, інструкції з обліку наявності та використання бюджетних і позабюджетних коштів, валютних операцій, основних засобів, видатків. Така сувора регламентація методології обліку забезпечує його єдність, порівнюваність показників установ різних галузей невиробничої сфери, можливість отримання зведених показників для контролю за виконанням кошторисів і бюджетів (рис. 1.4).

Національні П(С)БО, які розроблені і затверджені Мінфіном України, на бюджетні установи не поширюються.

Основними нормативними документами, відповідно до яких організується облік у бюджетних установах, є новий План рахунків бухгалтерського обліку та Порядок його застосування, нова бюджетна класифікація видатків, Інструкція з бухгалтерського обліку № 61 в частині, що не суперечить новому Плану рахунків та новій класифікації видатків. У них викладено методику обліку операцій з виконання кошторису видатків за бюджетним і спеціальним фондами, наведено план рахунків, їх коротку характеристику, форми основних облікових регістрів і вказівки щодо застосування статей (категорій) класифікації видатків для установ, що утримуються за рахунок бюджету.

Міністерства та відомства України за погодженням з ГУДКУ в разі необхідності можуть видавати вказівки про порядок застосування загальних положень з бухгалтерського обліку в установах своєї системи з урахуванням специфіки їх діяльності.

Важливу організаційну роль у господарському обліку відіграє Державний комітет України з статистики, який розробляє та узгоджує з Мінфіном України, ГУДКУ форми звітності. В бюджетних установах обов’язковим є застосування цілої низки первинних документів, наприклад, з обліку основних засобів, грошових коштів у касі, на рахунках у банку та органах Державного казначейства.

Ведення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за виконанням кошторисів видатків, а також складання звітності в бюджетних установах покладається на бухгалтерію, яка є, як правило, самостійною службою і має свою структуру. Існують дві організаційні форми обліку в бюджетних установах: бухгалтерії при окремих установах і централізовані бухгалтерії. Самостійні бухгалтерії мають великі установи: вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, лікарні тощо.Централізовані бухгалтерії — найбільш поширена форма організації обліку. Вони створюються за відомчою чи міжвідомчою ознаками при територіальних і районних медичних об’єднаннях, міністерствах, відомствах та їх управліннях, управліннях місцевих державних адміністрацій і виконують усі функції з обліку та звітності бюджетних установ, які вони обслуговують.

Процес створення централізованих бухгалтерій почався в 60-ті роки, на теперішній час ними обслуговується понад 90% бюд­жетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів.

Централізація справила позитивний вплив на бухгалтерський облік і звітність: поліпшився функціональний розподіл обов’язків між працівниками, набули поширення прогресивні форми і методи обліку, скоротилися видатки на утримання апарату управління, з’явилася можливість порівнювати та узагальнювати результати аналізу і контролю виконання кошторисів однотипних уста­нов, використовувати сучасну обчислювальну техніку (персональні комп’ютери). ТОВ «Парус-Сервіс» розробляє і впроваджує в Україні пакети приклад­них програм з комплексної автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетних установах з виходом на баланс та інші форми звітності.Автоматизація обробки обліково-економічної інформації є вирішальним фактором підвищення оперативності, аналітичності та достовірності даних бухгалтерського обліку.

 


 
Рис. 1.4. Обліковий процес та його регламентація в бюджетних установах

 

 

Контрольні запитання до теми 1:

1. Розкрийте особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

2. Сформулюйте визначення бухгалтерського обліку в бюджетних уста­новах.

3. Охарактеризуйте облікову політику бюджетних установ.

4. Назвіть основні задачі бухгалтерського обліку бюджетних установ.

5. Що включається в поняття «план рахунків бухгалтерського обліку»?

6. Розкрийте зміст нового Плану рахунків бюджетних установ.

7. Охарактеризуйте поняття «уніфікація планів рахунків».

8. Назвіть джерела формування доходів бюджетних установ.

9. Охарактеризуйте забалансові рахунки.

10. Охарактеризуйте поняття «форми бухгалтерського обліку» і сфери їх застосування в бюджетних установах.

11. Розкрийте взаємозв’язок основних регістрів меморіально-ордерної форми (Журнал-Головна).

12. Коротко охарактеризуйте журнально-ордерну форму, яка застосовується в бюджетних установах.

13. Розкрийте зміст державного регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

14. Охарактеризуйте технічне забезпечення бухгалтерського обліку.

15. Назвіть переваги централізації бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

16. Розкрийте зміст і структуру балансу бюджетних установ.

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.029 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты