Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Значення, завдання, інформаційне забезпечення і види аналізу діяльності торгових підприємств
Тема 1. Аналіз діяльності торгових підприємств

1.1. Значення, завдання, інформаційне забезпечення і види аналізу діяльності торгових підприємств.

1.2. Аналіз структури, динаміки та ритмічності товарообігу.

1.3. Факторний аналіз обсягу товарообігу.

1.4. Аналіз швидкості товарообігу.

1.5. Аналіз доходів, витрат та ефективності діяльності торгових підприємств.

1.6. Аналіз комерційних ризиків торгових підприємств.

 

Значення, завдання, інформаційне забезпечення і види аналізу діяльності торгових підприємств

Торгівля є галуззю економіки з найшвидшою оборотністю капіталу. Це спонукає підприємців вкладати кошти саме в цю сферу діяльності. Для досягнення ефективності таких капіталовкладень слід забезпечити належну організацію аналізу торговельної діяльності.

Аналіз діяльності торгових підприємств має певні особливості у зв’язку зі специфікою галузі:

діяльність торгових підприємств здійснюється в умовах ризику і невизначеності;

торгові підприємства знаходяться в приватній власності, тому ана-ліз утруднюється комерційною таємницею;

швидша, ніж в інших галузях оборотність оборотного капіталу;

інвестований в торгівлю капітал характеризується більшою порів-няно з іншими галузями рентабельністю;

аналітичні процедури мають виконуватися з більшою порівняно з іншими галузями оперативністю і гнучкістю, що пов’язано зі швидкою зміною коньюнктури ринку.

Метою аналізу діяльності торговельних підприємств є забезпе-чення задоволення ними платоспроможного попиту споживачів з метою максимізації своїх прибутків.

Для досягнення цієї мети слід поставити ряд завдань (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Завдання, об’єкти, методи і прийоми аналізу діяльності торгових підприємств

Інформаційна база аналізу діяльності торгових підприємств включає:

1) фінансову звітність: ф. №1 “Баланс”, ф. № 2 “Звіт про фінансові результати”, ф. № 3 “Звіт про рух грошових коштів”, ф. № 4 “Звіт про власний капітал”, ф. № 5 “Примітки до річної фінансової звітності” або “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”;

2) статистичну звітність: ф. № 1-торг “Звіт про товарообіг”, ф. № 1-опт “Звіт про діяльність підприємства оптової торгівлі”, ф. № 3-торг “Звіт про надходження, продаж та запаси товарів в роздрібній мережі і на складах”, Ф. № 7-торг "Звіт про наявність торгової мережі і мережі ресторанного господарства". ф. № 1-ПВ “Звіт з праці”;

3) вибіркові облікові дані (товарно-грошові звіти касирів, відомості відвантаження і реалізації продукції, звіт про оборот каси);

4) позаооблікові джерела інформації (матеріали нарад, конфе-ренцій, доповідні і пояснювальні записки, довідники, прейскуранти, дані про діяльність конкурентів, показники, що характеризують коньюнктуру ринку).

Оцінку діяльності торгових підприємств здійснюють з викорис-танням різних видів аналізу, які підрозділяються:

1) за суб’єктами, або користувачами інформації – на внутрішній, що здійснюється аналітиками підприємства і призначений для вузького кола внутрішніх користувачів, і зовнішній, котрий здійснюється зовніш-німи аналітиками і призначений для широкого кола користувачів, у тому числі й зовнішніх);

2) за видом порівняльної оцінки – на горизонтальний, що полягає у визначеннні абсолютних і відносних відхилень складових товарообігу або його показників-характеристик, і вертикальний, який становить собою оцінку структури товарообігу шляхом визначення питомої ваги окремих його видів у загальній сумі товарообігу; трендовий, котрий полягає в побудові рядів динаміки;

3) у залежності від мети дослідження – на перспективний, що виконується для виявлення можливості здійснення будь-яких операцій, наприклад, додаткової закупівлі товарів, (цей вид аналізу може бути довгостроковий та короткостроковий), і ретроспективний, що вико-ристовується для оцінки ефективності діяльності торгових підприємств та виявлення резервів її покращення;

4) за періодичністю проведення – на разовий аналіз, що здійснюється епізодично за якихось певних обставин (у разі зміни керівництва, акціонерів, форс-мажорних обставин); періодичнийаналіз, що здійснюється систематично через певний інтервал часу. Залежно від інтервалу часу проведення періодичного аналізу виділяють – щоденний, тижневий, декадний, місячний, квартальний, річний види аналізу;

5) за ступенем охвату – на повний аналіз, що вивчає всі сторони діяльності торгового підприємства, та тематичний, що досліджує лише вузьке коло питань, які дають змогу виявити можливості поліпшення окремих сторін діяльності підприємства торгівлі.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты