Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрийоми і процедури отримання аудиторських доказів
Читайте также:
  1. Докази і доказування, їх роль в цивільному процесі. Належність і допустимість доказів.
  2. Дотримання вимог пожежної безпеки
  3. Забезпечення дотримання вимог електробезпеки системи
  4. Зміст і класифікація аудиторських доказів
  5. Контроль за дотриманням ліцензійних умов
  6. Контрольно-ревізійні процедури.
  7. Лекція 5. Авторське право і патентне право. Процедури державної реєстрації об’єктів інтелектуальної і промислової власності
  8. Мал. 22. Прийоми з автоматом в положення "на груди" з положення "на ремінь".
  9. Мал. 23. Прийоми з автоматом в положенні, "на груди" з положення "на ремінь".
  10. Мал. 24. Прийоми з автоматом в положення "на ремінь" з положення " на груди".

Аудиторська процедура --це певний порядок і по­слідовність дій аудитора для отримання необхідних аудиторсь­ких доказів на конкретній ділянці аудиту.

Основними процедурами одержання аудиторських доказів є: перевірка, спостереження; опитування і підтвердження; підрахунок; аналітичні процедури.

Перевіркаскладається із вивчення бухгалтерських регістрів, документів чи матеріальних активів.

Процедура спостереженняполягає в нагляді за процесами чи процедурами, які виконуються іншими особами.

Опитуванняполягає в пошуку інформації, яку можна отри­мати від обізнаних осіб підприємства чи за його межами. Опиту­вання може варіювати від формальних письмових записів, адре­сованих третім особам, до неформального усного опитування працівників підприємства. Відповіді на опитування можуть дати інформацію, якою аудитор раніше не володів чи яка підтверджує аудиторські докази.

Підтвердженняполягає в отриманні аудиторами підтверджуючої інформації, яка міститься в бухгалтерських регістрах. Напри­клад, аудитор, як правило, шукає пряме підтвердження сум дебітор­ської заборгованості, зв'язуючись із боржниками підприємства.

Процедура підрахункуполягає в перевірці арифметичної точ­ності первинних документів і регістрів обліку або в самостійному здійсненні підрахунків.

Аналітичні процедурипередбачають аналіз найважливіших по­казників і співвідношень, включаючи підсумкове дослідження від­хилень і взаємозв'язків, що суперечать іншій інформації, які стосу­ються даної справи, або відхиляються від очікуваних показників.

При проведенні аудиту використовують загальнонаукові методичні прийоми і власні методичні прийоми контролю прийоми контролю.

Власні методичні прийоми контролю можна об’єднати в такі групи:

· Прийоми документального контролю.

· Прийоми фактичного контролю.

· Розрахунково-аналітичні прийоми.

· Способи узагальнення і реалізації результатів контролю.

Документи перевіряють за різними ознаками, використовуючи методичні прийоми документального контролю.

Перевірка документів за змістом – це прийом вивчення відповідності факту здійснення господарської операції документальному її оформленню.

Перевірка документів за формою (формальна перевірка) передбачає встановлення повноти та правильності заповнення всіх реквізитів, обов’язкових для даного документа, дійсності підписів посадових осіб, які відповідають за оформлення документів.Арифметична перевірка документів полягає у перевірці всіх арифметичних підрахунків, що містяться в документі.

Прийом юридичної перевірки документів використовується з метою встановлення відповідності господарської операції, відображеної в документі, чинному законодавству, а також економічної доцільності її. Перевірку документів можна здійснювати в хронологічному, систематичному порядку.

Прийом зустрічної перевірки засовують тоді, коли одну і ту ж, або взаємопов’язані господарські операції вивчають за різними документами з метою встановлення істини. Зустрічні перевірки можуть бути: внутрішніми – охоплюють документ складені на даному підприємстві; зовнішніми – передбачають перевірку документів складеними різними підприємствами, установами, організаціями.

Спосіб зворотного рахунку полягає в попередній експертній оцінці матеріальних витрат з метою послідуючого визначення величини необґрунтованого списання сировини і матеріалів на виробництво певного виду продукції більша частина якої (або вся продукція) є в наявності в складах підприємства або покупців.Балансовий спосіб застосовують при перевірці показників які перебувають у функціональній залежності або відносяться як частка до цілого. Балансовий прийом дуже часто використовують при перевірці стану зберігання товарно-матеріальних цінностей.

Прийом порівняння полягає у співставленні з встановленими критеріями (нормами). Важлива умова –це співставність показників. Цей прийом дуже часто використовують під час аудиту на відповідність встановленим вимогам та інших видах аудиту.

Оцінка законності і обґрунтованості господарських операцій на основі кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку полягає у співставленні записів в облікових регістрах з виправдовуючи ми документами, а також даних облікових регістрів з даними звітності.

До прийомів фактичного контролю відносять: інвентаризацію, контрольний обмір виконаних робіт, контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво, дослідження об’єкту, контрольні перевірки, лабораторний аналіз.

Інвентаризація – прийом співставлення фактичної наявності майна, розрахунків з даними бухгалтерського обліку на певну дату.

Контрольний обмір виконаних робіт – різновид інвентаризації – застосовують для перевірки обсягу і вартості виконаних робіт. Прикладом контрольного обміру може бути перевірка обсягу і вартості виконаних будівельно-монтажних робіт.

Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво проводять з метою перевірки фактичних витрат сировини і матеріалів на виробництво продукції, а також встановлення реальності і правильності розробки і застосування норм витрат сировини і матеріалів. При контрольному запуску сировини і матеріалів у виробництво в присутності контролера і запрошеного спеціаліста перевіряється весь технологічний процес, починаючи від зважування сировини і матеріалів, їх обробки і закінчуючи зважуванням готової продукції, виробленої з цієї кількості сировини.

Дослідження об’єкту – включає питання пов’язані з вивченням організаційно-виробничої діяльності і перевіркою забезпечення збереження майна підприємства.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты