Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Наука як система знань
Тема 2

1. Наукознавство як система знань.

2. Класифікація наук.

3. Основні риси працівника науки.

 

1. Наукознавство як система знань.

В епоху глобальних змін і проблем розвиток науки має величезне значення і вимагає вивчення самої науки як соціального явища. Цю проблему вирішує принципово новий науковий напрям, який має назву наукознавство, або наука про науку. За своєю суттю «науко­знавство» охоплює всі існуючі науки в їх взаємозв'язку та у зв'язку із практикою, враховуючи економічні, соціальні, політичні, куль­турні умови функціонування й розвитку.

Наука в кожний момент часу виступає як сумарне вираження успіхів людства в пізнанні світу.

Наукознавство - це наука, яка вивчає закономірності розвитку науки, структуру і динаміку наукового знання та наукової діяльності, взаємодію науки з іншими соціальними інститутами та сферами ма­теріального та духовного життя суспільства.

Наукознавство не є комплексом окремих дисциплін і навіть не синтезом знань різних аспектів науки, це цілісна наука, що вивчає взаємодію різних елементів, які визначать розвиток науки як істо­рично змінюваної цілісності, або системи.

Більш ніж тисячолітня історія розвитку науки висвітлює ряд за­кономірностей і тенденцій власного розвитку. Наука на кожному етапі нагромаджує в концентрованому виді наукові досягнення, і кожен факт включається в загальний фонд, не перекреслюється по­дальшими досягненнями пізнання, а тільки переосмислюється і уточ­нюється.

Спадковість науки веде до однієї лінії її поступового розвитку і незворотності її характеру, забезпечує функціонування науки як особливого виду соціальної пам'яті людства, яка теоретично вико­ристовує попередній досвід пізнання дійсності та оволодіння її зако­нами.

Процес розвитку науки супроводжується нагромадженням знань і формуванням певної структури самої науки.

Приблизно в 30-ті роки двадцятого століття почала формуватись проблематика наукознавства і тільки в 60-ті роки цього ж століття наука про науку сформувалась як окрема галузь, коли чітко визна­чився предмет і завдання наукознавства. У цей період почали ство­рюватись колективи з питань розробки проблем наукознавства, виз­начення системи показників для ключових наукознавчих понять з використанням методів різних наук. Сформувалась галузь статистич­ного дослідження структури і динаміки інформаційних потоків нау­кової інформації.

В даний час у наукознавстві чітко визначені основні розділи знань про науку, характеристика яких приведена в таблиці.

Розділинаукознавства та їх характеристика

Розділи Елементи наукознавства
1. Загальна теорія науки Розробка концепції науки, основних напрямів її розвитку, методології.
2. Історія науки Дослідження динамічного процесу нагромадження наукових знань, виявлення закономірностей розвитку науки.
3. Соціологія науки Аналіз взаємодії науки та суспільства в різних соціально- економічних формаціях, дослідження соціальних функцій і відносин людей у процесі наукових досліджень.
4. Економіка науки Вивчення економічних особливос­тей розвитку та використання науки, критеріїв економічної ефективності наукових досліджень.
5. Політика і наука Визначення напрямів науки з врахуванням об'єктивних умов, потреб суспільства і загальної політики держави.
6. Теорія наукового прогнозування, пла­нування і управління науковими дослідженнями Розробка стратегії науки на майбутнє, планування матеріального забезпечення і організації наукових досліджень.
7. Методологія науки Дослідження систем у науці, побудова моделей науки і різних видів наукової діяльності.
8. Організація праці, психологія, етика і естетика наукової діяльності Розробка системи організації праці вчених, вивчення психологічних, етичних і естетичних чинників нау­кової діяльності (інтереси, емоції, індивідуальні особливості вчених).
9. Наука і право Дослідження і нормальне забезпе- чення взаємовідносин між наукови­ми колективами і їх працівниками, розробка системи міжнародних та державних законів про науку.
10. Мова науки Розробка міжнародних та націо­нальних систем понять і терміноло­гії, особливостей стилю викладення результатів наукових досліджень.
11. Класифікація наук Розробка міжнародних і національних систем класифікації наук.

 

Основними завданнями наукознавства є:

- вивчення законів і тенденцій розвитку науки;

- аналіз взаємодій наук;

- прогноз розвитку науки;

- проблеми наукового знання й наукової творчості;

- організація науки й управління її розвитком.

Отже, наукознавство є цілісною методолого-соціальною систе­мою знань про науку. Комплексність наукознавства виражається у використанні різних методів і досягнень всього різноманіття наук для розробки специфічних проблем, які не вирішуються жодною із ок­ремих наук.

Наукознавство узагальнює світовий досвід розвитку науки, ак­тивно впливає на інтеграцію вітчизняної науки з науковими систе­мами інших країн, оскільки сучасна наука характеризується цілісним і різностороннім підходом вивчення об'єктів.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 247; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты