Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорушення правил військового обліку.
Читайте также:
  1. A) оформление текста в соответствии с определенными правилами
  2. A) Правила организация передачи данных в сети
  3. Compensatio. Правила зачета.
  4. I) Приемы и правила стрельбы из АК.
  5. Quot;Правила оказания услуг общественного питания": понятия, инф-я об услугах, порядок оказания услуг, ответс-ть исполнителя и потребителя за предоставление услуг.
  6. Q]3:1:СМИ имеют право. Найдите не правильный ответ
  7. Thesauri inventio, условия и правила закрепления права.
  8. V группа - болезни неправильного режима питания
  9. Аварийные переключения, как правило, производятся в ограниченном временном интервале и требуют от персонала четкости, самостоятельности и ответственности при их выполнении.
  10. Административное наказание: понятие, виды, правила назначения.

13. Військова підготовка здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи студентів, практичної підготовки, навчального збору, контрольних заходів.

14. Студенти та інші особи, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра та пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки у відповідному військовому навчальному підрозділі або вищому військовому навчальному закладі (далі - студенти та інші особи), залучаються до проходження передбаченого програмою військової підготовки навчального збору.

Навчальний збір організовується після закінчення навчання у військовому навчальному підрозділі або вищому військовому навчальному закладі у поточному році або за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку студентів.

Дозвіл на перенесення з поважних причин строку проведення навчального збору на наступний рік для окремих студентів та інших осіб надає Генеральний штаб Збройних Сил.

Під час навчального збору на студентів та інших осіб поширюються права та обов'язки, встановлені актами законодавства для військовозобов'язаних, призваних на збори.

Навчальний збір проводиться у військових частинах (на кораблях) або у вищих військових навчальних закладах (військових інститутах), які мають відповідну навчально-матеріальну базу для проведення практичного навчання.

15. Проведення навчального збору є завершальним етапом військової підготовки.

16. Навчальний збір проводиться з метою удосконалення професійних навичок студентів та інших осіб, набутих ними під час засвоєння програми військової підготовки у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі, виконання вправ із стрільби, керування військовою технікою та виконання інших навчально-бойових завдань.

17. Порядок призову і направлення студентів та інших осіб на навчальний збір, проходження перед початком навчального збору медичного огляду визначається Міноборони разом з Генеральним штабом Збройних Сил.

18. Тривалість навчального збору за всіма військово-обліковими спеціальностями становить 30 діб.

19. Навчальний збір завершується складенням студентами та іншими особами екзамену (далі - випускний екзамен).

Випускний екзамен приймається екзаменаційною комісією, до складу якої включаються представники органів військового управління Збройних Сил та інших військових формувань.20. Після складення випускного екзамену студенти та інші особи складають Військову присягу на вірність Українському народові в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил.

21. На студентів та інших осіб, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, оформлюються атестаційні матеріали.

Порядок і строк подання керівниками військових навчальних підрозділів та вищих військових навчальних закладів атестаційних матеріалів до органів військового управління Збройних Сил та інших військових формувань визначаються Міноборони.

22. Студентам та іншим особам, які пройшли повний курс військової підготовки та атестовані до офіцерського складу, присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.

23. З метою забезпечення проведення на належному рівні військової підготовки Міноборони:

1) здійснює загальне керівництво та контроль за станом військової підготовки у вищих навчальних закладах;

2) затверджує штат (штатний розпис) вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством;3) за погодженням з ректором вищого навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, здійснює добір і призначення:

керівника військового навчального підрозділу (для кафедр медицини катастроф та військової медицини - заступника керівника) та посадових осіб для забезпечення обліку, експлуатації, збереження, обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством;

осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством, для забезпечення такої підготовки за державним замовленням;

4) погоджує:

додатковий штатний розпис військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством, для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов'язаних із зазначеною підготовкою;

призначення осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників за додатковим штатним розписом військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством, для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов'язаних із зазначеною підготовкою;

5) визначає за поданням Генерального штабу Збройних Сил штатні посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями, і відповідні їм військові звання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах, у яких військова підготовка організується Міністерством;6) організовує розроблення кваліфікаційних характеристик та програм військової підготовки офіцерів запасу з відповідних військово-облікових спеціальностей;

7) організовує разом з Генеральним штабом Збройних Сил та центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення та Держспецтрансслужбою:

проведення навчальних зборів;

забезпечення вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів озброєнням та військовою технікою, автомобільними транспортними засобами, пально-мастильними матеріалами, навчальною літературою та іншим майном;

обслуговування і ремонт озброєння та військової техніки вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів;

8) координує разом з іншими військовими формуваннями діяльність вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів з питань навчально-методичної роботи під час організації та проведення військової підготовки;

9) визначає порядок утворення екзаменаційних комісій для проведення випускних екзаменів;

10) здійснює контроль у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах, у яких військова підготовка організується Міністерством, за станом охорони державної таємниці, а також захисту іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави;

11) разом з МОНмолодьспортом (МОЗ) визначає під час організації військової підготовки витрати Міноборони за кожною військово-обліковою спеціальністю;

12) визначає порядок військового обліку студентів та інших осіб;

13) здійснює інші повноваження, визначені у цьому Порядку.

 

24. МОН України здійснює координацію діяльності вищих навчальних закладів, що мають військові навчальні підрозділи, з питань організації та проведення військової підготовки.

МОНмолодьспорт та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, що мають військові навчальні підрозділи:

організовують у межах своєї компетенції військову підготовку відповідно до затверджених програм та переліку військово-облікових спеціальностей;

організовують розміщення озброєння та військової техніки відповідно до вимог Міноборони, установлених для робіт з озброєнням та військовою технікою, забезпечують здійснення заходів із захисту інформації, що становить державну таємницю;

здійснюють капітальне будівництво, експлуатацію, ремонт будівель і споруд, де розміщені військові навчальні підрозділи;

беруть участь у створенні у військових навчальних підрозділах необхідної матеріально-технічної бази (крім озброєння та військової техніки, технічної та іншої спеціальної літератури, забезпечення якими здійснюється Міноборони);

визначають в освітньо-професійних програмах кількість навчального часу, необхідного для проходження військової підготовки;

здійснюють повноваження, передбачені підпунктами 2 - 4, 6, 7 і 10 пункту 23 цього Порядку.

 

25. Генеральний штаб Збройних Сил:

1) вивчає потребу в підготовці офіцерів запасу та надає Міноборони перелік військово-облікових спеціальностей, обсяги підготовки офіцерів запасу за ними з урахуванням територіального принципу комплектування Збройних Сил та інших військових формувань під час мобілізації, бере участь у розробленні кваліфікаційних характеристик;

2) затверджує штат (штатний розпис) вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Генеральним штабом;

3) за погодженням з ректором вищого навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, здійснює добір і призначення:

керівника військового навчального підрозділу та посадових осіб для забезпечення обліку, експлуатації, збереження, обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Генеральним штабом;

осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Генеральним штабом, для забезпечення такої підготовки за державним замовленням;

4) погоджує призначення осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників за додатковим штатним розписом військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Генеральним штабом, для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов'язаних із зазначеною підготовкою;

5) організовує та забезпечує разом з іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення та Держспецтрансслужбою, проведення навчальних зборів;

6) бере участь у здійсненні контролю якості військової підготовки;

7) визначає кількість громадян, які у разі потреби за наказом Міністра оборони можуть бути призвані для проходження військової служби осіб офіцерського складу;

8) проводить у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах та у військових комісаріатах перевірку стану військового обліку студентів та інших осіб.

 

26. Ректор вищого навчального закладу, на базі якого здійснюється військова підготовка, керівник вищого військового навчального закладу:

1) несе особисту відповідальність за організацію військової підготовки, створення для цього необхідної матеріально-технічної бази, забезпечення збереження озброєння, військової та спеціальної техніки, організацію охорони державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та захисту службової інформації в установленому законодавством порядку та здійснення контролю за її станом;

2) виділяє необхідну кількість навчального часу для військової підготовки, у тому числі для проведення навчальних зборів, складення екзаменів, заліків і підготовки до них;

3) подає в установленому порядку заявку на отримання для військового навчального підрозділу озброєння, військової та спеціальної техніки, автомобільних транспортних засобів, пально-мастильних матеріалів, іншого майна, технічної та спеціальної літератури;

4) погоджує:

штатний розпис військового навчального підрозділу для забезпечення військової підготовки за державним замовленням;

призначення керівника військового навчального підрозділу (для кафедр медицини катастроф та військової медицини - заступника керівника) та посадових осіб для забезпечення експлуатації, збереження, обслуговування і ремонту озброєння, військової та спеціальної техніки військових навчальних підрозділів;

призначення осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників військового навчального підрозділу для забезпечення військової підготовки за державним замовленням;

5) за погодженням з Міноборони або іншим центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво військовим формуванням, чи правоохоронним органом спеціального призначення або Держспецтрансслужбою:

затверджує додатковий штатний розпис відповідного військового навчального підрозділу для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов'язаних з військовою підготовкою;

здійснює призначення осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників за додатковим штатним розписом військового навчального підрозділу для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов'язаних з військовою підготовкою;

визначає вартість послуг, пов'язаних з військовою підготовкою, для кожної військово-облікової спеціальності;

6) організовує:

регулярне обговорення на засіданнях ректорату та вченої ради вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу стану військової підготовки;

відбір студентів, які виявили бажання проходити військову підготовку, та укладає з ними контракти;

7) укладає договір з Міноборони або іншим центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення або Держспецтрансслужбою про організацію військової підготовки студентів та умови її фінансування (крім керівника вищого військового навчального закладу);

8) організовує і контролює ведення військового обліку студентів та своєчасно подає військовим комісаріатам відповідні відомості про них;

9) надає висновки і рекомендації щодо подальшого службового використання за отриманою військово-обліковою спеціальністю;

10) забезпечує своєчасне подання атестаційних матеріалів щодо присвоєння первинного військового звання осіб офіцерського складу запасу.

27. Ректор вищого навчального закладу, студенти якого проходять підготовку на базі іншого вищого навчального закладу чи вищого військового навчального закладу:

1) укладає договори з вищими навчальними закладами, на базі військових навчальних підрозділів яких проводиться військова підготовка, або з вищими військовими навчальними закладами про порядок проведення військової підготовки та умови її фінансування;

2) виділяє необхідну кількість навчального часу для військової підготовки, у тому числі для проведення навчального збору, складення екзаменів, заліків і підготовки до них;

3) організовує участь студентів, які виявили бажання проходити військову підготовку, у конкурсному відборі;

4) організовує і контролює ведення військового обліку студентів та своєчасно подає військовим комісаріатам відповідні відомості про них.

28. Контроль за організацією та проведенням військової підготовки у військових навчальних підрозділах та вищих військових навчальних закладах здійснює Міноборони разом з центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення та Держспецтрансслужбою відповідно до своїх повноважень.

 

Вимоги Наказу Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України від 11.11.2004 № 531/857, що затвердив Інструкцію "Про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів".

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты