Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Контрольні заходи
5.1. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

5.1.1. Поточний контроль здійснюється під час проведення усіх видів навчальних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до цих занять. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються відповідною кафедрою (предметно-методичною комісією).

5.1.2. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки якості засвоєння програмного матеріалу за етапами підготовки та рівня підготовленості студента до виконання посадових обов'язків за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та випускний екзамен.

5.2. Підсумковий контроль здійснюється шляхом складання студентами заліків та екзаменів.

5.2.1. Заліки складаються до початку екзаменаційної сесії.

Кількість заліків та екзаменів визначається програмою військової підготовки студентів. Для студентів, які навчаються за цією програмою, установлюється не більше двох заліків і двох екзаменів за весь період навчання з урахуванням випускного екзамену.

Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше як за місяць до початку сесії. Порядок і методика проведення заліків та екзаменів визначаються ВНЗ (ВВНЗ).

Студент уважається допущеним до семестрового контролю (семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав усі види навчальної роботи, передбачені програмою військової підготовки на семестр.

5.2.2. Студенти, які отримали незадовільну оцінку з екзамену (не склали залік), що передбачений програмою військової підготовки, до повторного складання екзамену (заліку) допускаються за рішенням керівника військового навчального підрозділу (ВВНЗ).

При цьому навчальна заборгованість повинна бути ліквідована до початку наступного семестру. Повторне складання екзамену (заліку), за умови отримання незадовільної оцінки (нескладання заліку), дозволяється не більше двох разів: перший раз - викладачу, другий - комісії, яка створюється за рішенням керівника військового навчального підрозділу (факультету ВВНЗ).

Студенти, які не з'явились на екзамен (залік) без поважних причин, уважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

5.2.3. Студентам, які в установлені строки не склали екзамени і заліки, що передбачені програмою військової підготовки, з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо), що підтверджується документально, за рішенням керівника військового навчального підрозділу (ВВНЗ) установлюються індивідуальні строки їх складання.

5.3. Після проходження навчальних зборів студенти складають випускний екзамен, який проводиться у військовій частині (на кораблі) або у військовому навчальному підрозділі (ВВНЗ).

5.3.1. До складання випускного екзамену допускаються студенти, які пройшли курс військової підготовки у військовому навчальному підрозділі (ВВНЗ), передбачений програмою підготовки офіцерів запасу, та навчальний збір (стажування) у повному обсязі.

5.3.2. Для проведення випускного екзамену виділяються 3 дні на взвод (2 дні на підготовку та 1 день на складання випускного екзамену).

5.4. Випускний екзамен приймається екзаменаційною комісією, до складу якої залучаються представники від замовника на підготовку офіцерів запасу за відповідними військово-обліковими спеціальностями.

5.7. Студенти, які отримали незадовільну оцінку під час складання випускного екзамену, допускаються до повторного його складання у термін, установлений екзаменаційною комісією, але не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення навчання у ВНЗ.

У разі отримання повторної незадовільної оцінки на випускному екзамені студент до присвоєння первинного офіцерського звання не атестується.

5.8. Екзаменаційна комісія діє протягом року з дня видання наказу про створення комісії.

5.9. Після складання випускних екзаменів студенти, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, атестуються до присвоєння первинного офіцерського звання.

5.10. Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, склали Військову присягу, склали встановлені екзамени й атестовані до офіцерського складу, після закінчення вищого навчального закладу наказом Міністра оборони України присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу.

5.11. Студенти, які не атестовані до офіцерського складу після закінчення курсу військової підготовки за програмою офіцерів запасу і не пройшли строкової військової служби, підлягають призову на строкову військову службу з урахуванням фаху, який вони отримали у вищому навчальному закладі або за спорідненими військово-обліковими спеціальностями. Якщо студент проходив військову підготовку за кошти юридичних або фізичних осіб, то раніше сплачені кошти за надання освітніх послуг, пов'язаних з цією підготовкою, йому не повертаються.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 86; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты