Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОзнаки раціоналізаторської пропозиції

Читайте также:
  1. Біржова угода: смисловий зміст, умови, реєстрація на біржі, основні ознаки.
  2. Висновки і пропозиції
  3. Висновки та пропозиції
  4. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
  5. Висновки та пропозиції
  6. Висновки та пропозиції ревізорів
  7. Висновки та пропозиції.
  8. ВПЛИВ ЗРОСТАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ГРОШЕЙ НА ОКРЕМІ ЕКОНОМІЧНІ ЗМІННІ
  9. Вплив на рівновагу ринку грошей змін у пропозиції грошей та механізм його вирівнювання.
  10. Головні ознаки проекту

Відповідно до наведених нормативних актів раціоналіза­торською визнається пропозиція, яка є новою і корисною для підприємства, якому вона подана, і передбачає створення або зміну конструкції виробів, технології виробництва, техніки або

складу матеріалів.

Отже, раціоналізаторська пропозиція має стосуватись виро­бів, технології, задіяної техніки або складу матеріалів. Тож об'єкта­ми раціоналізаторських пропозицій можуть бути конструктивні рішення виробів, технологічні процеси, тобто способи, а також ре­човина (склад матеріалів). Але не треба розуміти наведений пе­релік об'єктів як обмеження раціоналізаторства. Раціоналізаторсь­ка пропозиція може стосуватись будь-якої сфери суспільне корис­ної діяльності людини. Це може бути удосконалення медичних інструментів та апаратури, зв'язку і транспорту тощо.

До раціоналізаторської пропозиції законодавство встанови­ло три необхідних вимоги:

1) вона має належати до профілю підприємства, якому пода­на;

2) має бути новою;

3) має бути корисною підприємству, якому подана. Пропозиція подається тому підприємству, якому відповідає

за профілем його діяльності. При цьому не має значення, де пра­цює раціоналізатор і взагалі чи він працює. Раціоналізаторська пропозиція має відношення до діяльності підприємства, якщо во­на може бути використана в технологічному процесі цього підприємства, у продукції, що ним виробляється, у техніці або ма­теріалах.

Така пропозиція визнається новою для Підприємства, якому вона подана, якщо її сутність на цьому підприємстві до подачі за­яви на неї не була відома. Для встановлення новизни раціоналіза­торської пропозиції використовуються усі наявні на підприємстві джерела інформації, які містять відомості про цю або подібну про­позицію.

Однак новизна раціоналізаторської пропозиції не втра­чається, якщо вона використовується за ініціативою її автора не більше як три місяці до подання заяви. Безумовно, мова йде про використання на тому підприємстві, де подана заява.

Раціоналізаторська пропозиція визнається корисною для підприємства, якому подана заява на неї, якщо її використання дає змогу підвищити економічну ефективність виробництва, одержа­ти кращий доход (прибуток) або одержати інший позитивний ефект. Позитивний ефект може полягати в будь-якому підвищенні технічного рівня виробництва, поліпшенні умов та безпеки праці, зниженні негативного впливу на навколишнє середовище тощо.Зазначені Методичні рекомендації про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію (далі - Методичні рекомендації) містять ряд умов, за наявності яких про­позиція не може бути визнана раціоналізаторською. Це:

• запозичення чужого досвіду без власного творчого внеску;

• пропозиції, що містять відомі рішення;

• пропозиції не технічного, а організаційного характеру;

• пропозиції щодо удосконалення організації і управління господарством.

Другу групу пропозицій, що не визнаються раціоналізатор­ськими, складають такі, що погіршують умови праці, якість робіт, викликають або збільшують рівень забруднення навколишнього середовища, знижують надійність та інші показники якості про­дукції. Не визнаються раціоналізаторськими пропозиції, які лише ставлять завдання, але не дають конкретного вирішення.

Раціоналізатором, тобто автором раціоналізаторської про­позиції, визнається особа, що створила її своєю творчою працею. Якщо раціоналізаторська пропозиція створена спільною творчою працею кількох осіб, то вони визнаються співавторами, а порядок користування правами на їх пропозицію визначається угодою між ними. Не визнаються співавторами особи, які надавали авторові раціоналізаторської пропозиції лише технічну допомогу, напри­клад, здійснювали креслярські роботи, виготовляли зразки, допо­магали в оформленні документації, виконували розрахунки, про­водили дослідну перевірку тощо, або сприяли оформленню прав на раціоналізаторську пропозицію та її використання.Склад співавторів на раціоналізаторську пропозицію після подання заяви за загальним правилом не може змінюватись. Проте у виняткових випадках за відсутності спору про авторство склад співавторів може бути переглянутий підприємством, установою чи організацією, куди подано заяву на раціоналізаторську пропозицію. Зазначені Методичні рекомендації встановлюють досить суворі правила зміни складу співавторів на раціоналізаторську пропо­зицію. Заява про зміну складу співавторів має розглядатися поса­довою особою, що прима рішення по пропозиції, спільно з пер­винною організацією Товариства винахідників і раціоналізаторів України (далі — ТВР) до винесення рішення щодо пропозиції.

Значні обмеження існують щодо пропозицій, які подаються інженер но-технічним и працівниками. Мова йде лише про інженерно-технічних працівників науково-дослідних, проектних, кон­структорських, технологічних організацій і аналогічних підрозділів підприємств. Під такими підрозділами маються на увазі науково-дослідні, проектні, конструкторські технологічні організації, відділи головного конструктора і конструкторські відділи, відділи головного технолога і технологічні відділи, відділи головного металурга, заводські лабораторії. Пропозиції цієї категорії працівників не визнаються раціоналізаторськими за умови, що подані ними пропозиц стосуються проектів, яки ними розробляються. На інженерно-технічних працівників інших підрозділів і тих, що не брали участі в розробці зазначених про­ектів, таке обмеження не поширюється.

То що ж, пропозиції зазначеної групи працівників взагалі не можуть визнаватися раціоналізаторськими? Ні, пропозиції, які вносяться інженсрно-технічними працівниками вищезазначених організацій і підрозділів та стосуються проектів, що ними розроб­ляються, можуть бути визнані раціоналізаторськими за наявності умов, визначених Методичними рекомендаціями.

Пропозиції інженерно-технічних керівних працівників на­уково-дослідних, проектних, конструкторських, технологічних організацій і аналогічних підрозділів підприємств, які не розроб­ляли проекти, конструкції і технологічні процеси, а також пропо­зиції інших працівників, подані на стадії експериментальної (дослідної) перевірки, проекту, конструкції, технологічного про­цесу, можуть визнаватися раціоналізаторськими.

Пропозиції інженерно-технічних керівних працівників, які беруть участь у розгляді і затвердженні в усталеному порядку відповідних проектів, конструкцій і технологічних процесів, а та­кож пропозиції, подані цими працівниками у співавторстві з іншими особами, визнаються раціоналізаторськими в спеціально установленому порядку.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 13; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Лекція 16. Захист прав на знаки та раціоналізаторські пропозиції | Складання, подання та розгляд заяви на раціоналізаторську пропозицію
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты