Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні завдання курсу
Читайте также:
  1. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  2. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  3. Б) офіційна підтримка курсу «перебудови» та фактичне блокування реформаторських кроків союзного партійного керівництва
  4. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  5. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  6. Визначте основні види діяльності соціального працівника на виробництві.
  7. Визначте основні шляхи управління адаптацією персоналу організації.
  8. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  9. Виконання завдання;
  10. Діалог як категорія журналістського дискурсу.

Міністерство освіти та науки України

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Інститут педагогіки і психології

Психолого-педагогічне відділення

Кафедра практичної психології

«Затверджую»

Перший проректор

___________________________

 

Програма навчальної дисципліни

Методика викладання психології

(за вимогами кредитно-трансферної системи)

Для студентів вищих навчальних закладів за спеціальностями «Психологія» та «Практична психологія»

Автор програми проф.Радчук Г.К.

Тернопіль, 2013

Структура навчальної програми курсу

«Методика викладання психології»

1.1.Опис предмету навчального курсу..................................................

1.2.Мета ....................................................................................................

1.3.Програма..............................................................................................

1.4. Структура залікових кредитів курсу...............................................

1.5. Теми практичних занять..............................................

1.6. Завдання для самостійної роботи.....................................................

1.7. Завдання для індивідуальної роботи................................................

1.8. Методи навчання...............................................................................

1.9. Методи оцінювання..........................................................................

1.10. Розподіл балів, що присвоюються студентам...............................

1.11. Шкала оцінювання...........................................................................

1.12. Методичне забезпечення................................................................. 1.13. Література....................................................................................

 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

„Методика викладання психології ”

І. ОПИС ПРЕДМЕТУ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

 

 

Предмет: Методика викладання психології

Підготовка бакалаврів Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів відповідних ЕСТS: 2 Модулів:3 +самостійна робота + ІНДЗ Змістових модулів: 3 Загальна кількість годин: 72 год. Тижневих годин: 2   0401 ”Суспільно-політичні науки ” 0101 – „Психологія” 6. 040100 – Психологія   Бакалавр психології Обов’язковий Курс: 4 Лекції: 12 год.   Практичні заняття: 12 год.   Лабораторні заняття: 4 год.   Самостійна робота: 36 год. Індивідуальна робота: 8 год. Вид контролю: залік

 ІІ. МЕТА

сприяння свідомому творчому засвоєнню методології викладання, теорії навчання та виховання учнів в умовах середньої школи, набуттю навичок й умінь професійної діяльності; формування стійкого інтересу до психологічних знань й оволодіння методикою їх викладання, а також вміння їх адекватно застосовувати у викладанні психологічних дисциплін.

Основні завдання курсу

· оволодіння психолого-педагогічним, методологічним і загальнокультурним змістом, необхідним для викладання психології у навчальних закладах;

· освоєння різних форм навчальних занять і методики їх проведення;· формування умінь розробки методичних, дидактичних і інших психолого-педагогічних матеріалів, необхідних для викладання психології;

· активізація творчого самовираження студентів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

 

знати:

· психологію навчання і навчальної діяльності;

· теорію і методику навчання;

· особливості організації навчання дітей;

· специфіку викладання у школі;

· методику викладання психології;

вміти:

· розробляти і проводити різні форми навчальних занять;

· використовувати активні методи навчання;

· ефективно організовувати педагогічне спілкування

 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты