Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСемінарське заняття №3
Читайте также:
  1. Завдання до заняття
  2. Завдання до заняття
  3. Завдання до заняття
  4. Заняття 1. (2 години) Тема: «Цілі і завдання музичної освіти та музичного виховання в Україна на сучасному етапі культурного розвитку
  5. Заняття 18. Проектна робота.
  6. Заняття з розвитку голосових реакцій та наслідування звуків
  7. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 1
  8. Лабораторне заняття 1
  9. Лабораторне заняття 2.
  10. ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 6

Тема 4. Сучасної освіти з погляду психології: проблеми і перспективи

1. Основні тенденції розвитку сучасної освіти.

2. Проблема відчуження в сучасній освіті.

3. Практична психологія як методологія сучасної освіти.

4. Гуманістична та традиційна парадигми навчання.

Питання для самостійного опрацювання

1. Синергетичні стратегії в освіті.

2. Феноменологічний контекст розвивального навчання.

3. Особистісно-орієнтований підхід як основа організації освітнього процесу.

Література

13. Асмолов А.Г. XXI век: психология в век психологии. // Вопр. психологии. – М., 1999. - № 1. – С. 3-12.

14. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. – М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО “МОДЭК», 1996. – 768 с.

15. Асмолов А.Г. Практическая психология как фактор конструирования образовательного пространства личности // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / Под ред. Д.А.Леонтьева, В.Г.Щур. – Смысл, 1997. – С.239 – 248.

16. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн.- Кн.. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

17. Буданов В.Г. Синергетические стратегии в образованиии // http:spkurdyumov.narod.ru

18. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого достоинства: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – С. 269 – 328.

19. Радчук Г.К Виклики та орієнтири розбудови освіти з позиції синергетики / Г.К. Радчук // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Макисменка, Л.А.Онуфрієвої. Вип. 14. – Кам`янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 674 – 683.

20. Радчук Г.К. Аксіопсихологія вищої школи. Монографія / Г.К.Радчук. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – 415 с. – Бібліограф.: с. 372 – 414.

21. Радчук Г.К. Феноменологічна рефлексія особистості в контексті розвивального освітнього середовища /Г.К. Радчук // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – 2008. – Спеціальний випуск. – С. 188-192.22. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. – М.: Издательская корпорация «Логос», 1999. – 272 с.

23. Татенко В.О. Суб’єктна парадигма у психології освіти / В.О. Татенко // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 2. – С. 11-23.

24. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному?: пособие для учителя / А.В.Хуторской. – М., Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 383 с.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

Теорія і методика викладання психології у середній школі: сучасні досягнення

Семінарське заняття №4


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты