Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДайте оцінку технологій соціальної роботи з безробітними.
Читайте также:
  1. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  2. Б21_3. “Основи роботи з дисками". Розкрити тему і запропонувати послідовність та методику навчання.
  3. Будова і принцип роботи блока керування БОН9200
  4. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  5. Вимоги до оформлення наукової роботи.
  6. ВОПРОС № 16. Обогащение руд цветных металлов. Задачи обогащения руд. Концентрат, промежуточный продукт, хвосты (дайте определение и приведите примеры). Способы обогащения руд.
  7. Вплив інфляції на оцінку ефективності інвестицій
  8. Готувати пропозиції щодо відрядження представників служби реклами на міжнародні ярмарки та виставки, симпозіуми, семінари й конгреси з метою вивчення досвіду рекламної роботи.
  9. ДАЙТЕ АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕФОРМ ЦАРИЗМА 1867-1868 ГГ.
  10. Дайте визначення поняття процесуальних строків, назвіть їх види та порядок обчислення і перебігу.

Безробітними визнаються працездатні громадяни праце­здатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстро­вані у Державній службі зайнятості як такі, що шукають робо­ту, готові та здатні приступити до підхожої роботи.

Модель психологічного стану безробітного відома як теорія Харрісона. Він припускає, що люди відчувають на різних етапах різні емоції і проходять кілька стадій у своєму пошуку роботи: перша стадія – шок; друга стадія – оптимізм і надія; третя стадія – песимізм; четверта стадія – фаталізм.

Мотиваційна структура в безробітних на відміну від мотивації зайнятих суспільно-корисною працею більш деформована. Як правило, інтереси і захоплення, характерні для працюючих людей, у безробітних значною мірою втрачені.

Основним і безпосереднім провідником державної політики в галузі зайнятості населення є Державна служба зайнятості, а основним комплексним документом, котрий її (політику) відображає, є Державна програма зайнятості населення (ДПЗН).

Державна служба зайнятості —організаційна структура, сукупність державних органів, діяльність яких спрямована на реалізацію державної політики зайнятості населення та соціальної підтримки тимчасово не працю­ючих громадян.

ДПЗН і територіальні програми спрямовані на:

· сприяння структурній перебудові економіки, створенню умов для направлення вивільнюваних працівників, у першу чергу, на рентабельні виробництва і в пріоритетні галузі економіки;

· запобігання розвитку безробіття та його скорочення шляхом підви­щення економічної зацікавленості підприємств у створенні додатко­вих робочих місць, переважно з гнучкими формами зайнятості;

· поліпшення системи відтворення робочої сили у поєднанні з розвит­ком робочих місць, професійної орієнтації, підготовки, перепідготов­ки і підвищення кваліфікації населення, ефективне використання трудових ресурсів;

· захист безробітних та їх сімей від негативних наслідків безробіття та забезпечення зайнятості громадян, які потребують соціального захи­сту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

· формування матеріальної, кадрової, інформаційної, статистичної, фінансової та науково-методичної бази ДПЗ;· заходи сприяння зайнятості населення, яке проживає в сільській місцевості.

Правовими засадами діяльності ДСЗ, як і інших суб'єктів інфраструктури ринку праці, є Конституція і законодавчі акти України. Передусім, це Закони Ук­раїни «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Крім того, у своїй діяльності ДСЗ керується: «Положенням про державну службу зайнятості населення», «Положенням про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку гро­мадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови надання матеріальної допомоги в період професійної підготов­ки та перепідготовки», «Положенням про порядок надання матеріальної до­помоги по безробіттю», «Положенням про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлашту­вання громадян, які потребують соціального захисту», «Положенням про по­рядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт», «Положен­ням про порядок організації сезонних робіт», «Положенням про порядок на­дання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю».Першим етапом психологічної допомогибезробітним є сприяння їм у подоланні негативного впливу стресової ситуації. Потім повинно йти навчання людини навичкам самопрезентації. Крім уміння представити себе ефективно й ефектно себе прорекламувати важливо вміти спланувати своє працевлаштування. У структурі психологічної допомоги клієнтам служб зайнятості і людям, які шукають роботу, велике значення має навчання їх методам пошуку роботи: складанню резюме, пошукового листа, оголошення в газету, основам ділової розмови по телефону, поведінці на співбесіді і т.д. Одна з найбільш ефективних форм роботи з безробітними — це соціально-психологічний тренінг.

В індивідуальній роботі з безробітними велику роль відіграють профорієнтація і профконсультування.


 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты