Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПравове положення господарських товариств.
Читайте также:
  1. Дати характеристику економіко-географічного положення Великобританії
  2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  3. Классификация юридических дисциплин. Место теории государства и права в правоведении
  4. Основні положення меді-маркетингу.
  5. Охарактеризуйте основні положення та висновки хромосомної теорії спадковості
  6. Положення марксистської теорії державного регулювання покладені в
  7. Положення про Державну екологічну інспекцію Міністерства екології та природних ресурсів. Загальні дані. Права та обов´язки інспекторів з охорони навколишнього середовища.
  8. Правоведение ТЕСТ 1
  9. Ред.] Стандартні положення

Господарські товариства – це господарські організації, які створюються фізичними та/або юридичними особами на договірних засадах шляхом об’єднання майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку (як загальне правило).
Правове становище господарських товариств регулюється Господарським кодексом України (статті 79-92), Цивільним кодексом України (статті 113-162), Законом України від 19.09.1991 р. “Про господарські товариства”.
Характерні риси (статті 79-92 ГК України; статті 113-118 ЦК України; статті 1-23 Закону “Про господарські товариства”):
- господарські організації корпоративного типу (як правило, наявність двох і більше засновників – фізичних та/або юридичних осіб, а також подільність майна на частки та корпоративна форма управління справами);
- універсальність цієї організаційно-правової форми: можливість її застосування для підприємств, інших господарських організацій низової ланки економіки, що мають на меті отримання прибутку (банків, страхових компаній, інвестиційних фондів, неприбуткових господарських організацій (фондові біржі тощо), господарських об’єднань (холдингові компанії з мережею дочірніх підприємств);
- наявність статусу юридичної особи;
- основний правовий титул майна товариства – право власності, джерелами формування якого є: вклади засновників та учасників товариства; вироблена продукція; отримані доходи; майно, набуте на підставі договорів та інших правочинів, не заборонених законом;
- корпоративний характер управління – учасниками товариства (в персональних товариствах) або системою органів (об’єднання капіталів);
- подільність майна товариства на частки, розмір яких визначається установчими документами товариства;
- можливість для засновників (залежно від їх інтересів щодо порядку управління товариством, можливості залучення коштів інших осіб до формування майна товариства, ступеня закритості товариства, виду діяльності та ін.) вибору форми товариства, що передбачені законом: акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство; наявність в учасників ГТ корпоративних прав: право участі в розподілі прибутку товариства, право участі в його управлінні, право участі в розподілі майна товариства у разі його ліквідації.35. Поняття та види кооперативів.

Правові, організаційні, економічні та соціальні основи функціонування кооперації в Україні визначає Закон України "Про кооперацію". Відповідно до статті 1 Закону про кооперацію, "кооператив – це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування". Відповідно до статті 41 "Прикінцеві положення" зазначеного Закону кооперативи та кооперативні об'єднання, які створено до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом року з дня набрання чинності ним Законом привести свої статути у відповідність із цим Законом. До приведення статутів у відповідність із цим Законом кооперативи та кооперативні об'єднання керуються положеннями діючих статутів у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Типи (види) кооперативів

Питання класифікації кооперативів має важливе значення, оскільки Законом по кооперацію встановлена вимога щодо відображення в статуті "типу" кооперативу (ст. 8). Згідно зі статтею 6 Закону, відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на три типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі.Статтями 10, 11 Закону України "Про кооперацію" визначено, що членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземні та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників, які внесли вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, додержуються вимог статуту і користуються правом ухвального голосу. В розумінні Закону України "Про кооперацію" пай - майновий поворотний внесок члена (асоційованого члена) кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, у тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки (стаття 2 Закону). 

Установчі документи кооперативу

В Цивільному Кодексі України визначається порядок створення юридичної особи, відповідно до якого учасники (засновники) розробляють та підписують установчі документи. При цьому установчими документами товариств визначено статут або «засновницький договір між учасниками, "якщо інше не встановлено законом" (ч. 2 ст. 87 ЦКУ). Спеціальною нормою ЦКУ (ч. 1 ст. 164 ЦКУ) єдиним установчим документом виробничого кооперативу визначено його статут, що затверджується загальними зборами його членів. При цьому можливість встановлення законом інших правил не передбачена. Згідно зі ст. 8 ЗПро кооперацію» статут кооперативу – це правовий документ, що регулює його діяльність.Статут кооперативу повинен містити такі відомості:

· найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;

· мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;

· склад його засновників;

· умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього;

· права і обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу;

· порядок внесення змін до статуту кооперативу;

· порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати;

· форми участі членів кооперативу в його діяльності;

· порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;

· порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;

· порядок розподілу його доходу та покриття збитків;

· порядок обліку і звітності у кооперативі;

· порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов'язаних з цим майнових питань;

· порядок скликання загальних зборів;

· умови і порядок повернення паю.

36. Обєднання громадня як суб’єкти цивільних правовідносин.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты