Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інвентаризація військового майна
Оголосивши навчальне питання, керівник заняття зосереджує увагу студентів на тому, що метою проведення інвентаризації є встановлення фактичної наявності військового майна, його якісного стану (категорійності) і комплектності, виявлення обсягів нестачі, надлишку та надлишкового військового майна, а також відображення результатів інвентаризації в інвентаризаційних описах або відомостях наявності та якісного стану майна.

Під час проведення інвентаризації використовуються терміни у такому значенні:

надлишкове військове майно — військове майно, що зберігається на складах, базах та в арсеналах і в якому немає потреби для комплектування військових частин згідно із затвердженими нормами як у мирний час, так і в особливий період, військове майно, що перебуває на обліку у військових частинах понад установлені норми забезпечення, а також застаріле військове майно (з відпрацьованим ресурсом або з перевищеним терміном зберігання), що підлягає списанню;

надлишок військового майна — виявлене за результатами інвентаризації наявне військове майно, що не обліковано за даними облікових документів;

нестача військового майна — перевищення кількісних показників обсягу військового майна за даними облікових документів над даними про його фактичну наявність, установленими під час інвентаризації;

убуток військового майна — зменшення обсягів військового майна у межах установлених норм внаслідок природних фізичних і хімічних процесів.

Інвентаризації підлягає все майно установи, незалежно від його місцезнаходження, і всі види фінансових зобов’язань.

Інвентаризація майна проводиться за його місцезнаходженням та за матеріально відповідальними особами. Під час інвентаризації в обов’язковому порядку проводиться констатація наявності об’єктів.

Основними завданнями інвентаризації є:

· виявлення фактичної наявності основних засобів, матеріальних цінностей, бланків суворої звітності, грошових коштів у касах, на реєстраційних, бюджетних, валютних та поточних рахунках;

· виявлення невикористовуваних матеріальних цінностей;

· дотримання умов зберігання матеріальних цінностей і грошових коштів, а також правил утримання та експлуатації матеріальних цінностей;

· перевірка реальної вартості обліковуваних на балансі матеріальних цінностей, сум дебіторської та кредиторської заборгованості, в тому числі — щодо якої термін позовної давності минув, та інших статей балансу.

Інвентаризація військового майна у військовій частині проводиться як планова, так і позапланова — у разі перевірки результатів господарської діяльності і документальної ревізії та в інших випадках, коли необхідно встановити наявність військового майна.

Інвентаризація проводиться за наказами (розпорядженнями) командира (начальника) військової частини, вищестоящих командирів (начальників), а також за рішенням органів дізнання, досудового слідства або суду.

Відповідальність за організацію інвентаризації військового майна несе командир військової частини, який повинен створити належні умови для її проведення у стислі терміни, визначити об’єкти (крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим) і терміни проведення інвентаризації.

Інвентаризації підлягає все військове майно, закріплене за військовими частинами, незалежно від його технічного стану, у тому числі те, що перебуває у ремонті, на реконструкції, модернізації, в запасі, а також передане в оренду.

Планова інвентаризація проводиться у такі терміни за видами військового майна:

· пального, інших пально-мастильних матеріалів і спеціальних рідин — не менше одного разу на місяць;

· тварин, птиці та сімей бджіл — не менше одного разу на квартал;

· аеродромних, комунальних та інших об’єктів нерухомого майна -

· один раз на два роки;

· інших видів військового майна — один раз на рік (станом на 1 січня).

Позапланова інвентаризація військового майна проводиться обов’язково у разі:

· приймання (здачі) посади матеріально відповідальними особами;

· передачі, перепідпорядкування, переходу військової частини на матеріально-технічне забезпечення в іншій військовій частині, розформування військової частини;

· відчуження військового майна, його передачі в оренду (щодо майна, яке відчужується або передається);

· установлення фактів зловживань службовим становищем, інших службових порушень, крадіжок або зіпсуття майна, а також за рішенням органів дізнання, досудового слідства або суду;

· виникнення катастрофи, аварії, пожежі або стихійного лиха.

Інвентаризаційна комісія утворюється терміном на один рік і може розподілятися на робочі групи для проведення інвентаризації військового майна окремих служб або видів військового майна.

Головою інвентаризаційної комісії призначається офіцер, який займає посаду не нижче посади командира роти.

В окремій роті або рівнозначних їй підрозділах утворюється одна інвентаризаційна комісія для перевірки усіх видів військового майна.

Склад інвентаризаційної комісії затверджується наказом командира (начальника) військової частини за місяць до початку календарного року.

Голова і члени інвентаризаційної комісії несуть відповідальність за свідоме внесення до інвентаризаційних описів перекручених даних про наявність і якісний стан (категорійність) військового майна, що підлягає інвентаризації, його кількість, комплектність тощо, а також за несвоєчасність проведення інвентаризації, неправильність оформлення її результатів.

До початку інвентаризації військового майна інвентаризаційна комісія зобов’язана:

· опечатати приміщення та інші місця зберігання військового майна, що мають окремі входи та виходи;

· перевірити справність усіх ваговимірювальних приладів;

· одержати останні на момент інвентаризації документи про приймання, видачу (здачу), передачу та списання з обліку військового майна.

Від матеріально відповідальних осіб береться розписка про те, що все військове майно, яке надійшло під їх звітність, оприбутковано (видано, списано) в установленому порядку.

Наявність військового майна встановлюється під час інвентаризації шляхом проведення обов’язкового його підрахунку, зважування, обміру.

Визначення ваги (об’єму) навалочних матеріалів може проводитися шляхом обміру і технічних розрахунків. Акти обміру і розрахунки додаються до інвентаризаційних описів.

Загальна кількість військового майна, що зберігається в непошкодженій упаковці постачальника, може визначатися шляхом проведення його підрахунку (зважування, обміру) на підставі прибуткових документів з обов’язковою вибірковою перевіркою кількості майна, зазначеного в упаковці.

Інвентаризаційна комісія має право:

· вимагати від посадових осіб військової частини подання необхідних довідок і пояснень;

· у разі виявлення фактів зловживань службовим становищем, інших службових порушень, крадіжок та зіпсуття майна вилучати оригінали облікових документів і додавати їх до акта інвентаризації військового майна;

· знімати копії з облікових документів, а у разі потреби опечатувати сейфи або шафи, у яких зберігаються справи з документами, а також приміщення та інші місця зберігання військового майна.

Підготовка військового майна до інвентаризації може провадитися завчасно або у присутності членів інвентаризаційної комісії.

Підготовлене до інвентаризації військове майно повинне бути згруповано за видами, сортами та розмірами, а також розкладено у порядку, зручному для підрахунку.

Інвентаризація військового майна проводиться у присутності і за обов’язковою участю матеріально відповідальних осіб. Заборонено проводити інвентаризацію неповним складом комісії та заносити до інвентаризаційного опису дані із слів матеріально відповідальних осіб або за даними облікових документів без перевірки фактичної наявності військового майна.

У разі коли військове майно зберігається в різних ізольованих приміщеннях, інвентаризація проводиться послідовно в кожному приміщенні. Після закінчення інвентаризації військового майна в одному приміщенні вхід до нього опечатується і комісія переходить до наступного приміщення.

Під час перерви в роботі комісії інвентаризаційні описи і облікові документи обов’язково зберігаються у закритих сейфах або шафах, які, як і вхід до приміщення, де проводиться інвентаризація, опечатуються.

На військове майно, що відвантажено покупцям і своєчасно ними не оплачено, а також на те, що знаходиться в інших військових частинах або орендоване, складаються окремі інвентаризаційні описи.

В інвентаризаційних описах орендованого військового майна також зазначається термін оренди.

На малоцінне і швидкозношуване військове майно, що видано матеріально відповідальною особою в індивідуальне користування військовослужбовців (працівників), можуть складатися групові інвентаризаційні описи, в яких крім установлених відомостей зазначаються відповідальні за таке майно посадові особи. Ці особи повинні бути ознайомлені з груповими інвентаризаційними описами, що засвідчується їх підписом.

Військове майно, що надходить у період проведення інвентаризації, приймається матеріально відповідальною особою в присутності членів інвентаризаційної комісії та вноситься до окремого інвентаризаційного опису із зазначенням дати надходження майна, його постачальника, найменування та кількості.

У разі тривалого проведення інвентаризації у виняткових випадках матеріально відповідальні особи можуть в присутності членів інвентаризаційної комісії відпускати військове майно в користування із складанням окремого інвентаризаційного опису.

Під час проведення інвентаризації об’єктів незавершеного капітального будівництва в інвентаризаційному описі зазначається їх найменування, обсяг виконаних і оплачених робіт за видами і конструктивними елементами, ступінь готовності. Сировина, матеріали і покупні напівфабрикати, що знаходяться на робочих місцях, але ще не оброблялися, фіксуються в окремих інвентаризаційних описах.

Інвентаризаційна комісія повинна перевірити, чи не значиться у складі незавершеного капітального будівництва устаткування, що передано для монтажу, але монтажні роботи фактично ще не розпочато, а також стан об’єктів, будівництво яких тимчасово припинено.

Результати інвентаризації за кожним видом військового майна відображаються у інвентаризаційному описі окремо за місцезнаходженням цього майна і за матеріально відповідальними особами.

В інвентаризаційному описі зазначається:

· найменування військового майна;

· одиниця виміру;

· кількість, якість (категорійність) військового майна за даними облікових документів;

· фактична наявність військового майна, його якість (категорійність);

· обсяг нестачі та надлишку військового майна;

· обсяг надлишкового військового майна.

В інвентаризаційному описі озброєння, військової та спеціальної техніки обов’язково зазначаються заводські номери цього майна.

Інвентаризаційний опис складається в двох примірниках (у разі заміни матеріально відповідальної особи — в трьох), які підписуються головою і усіма членами інвентаризаційної комісії, а також матеріально відповідальною особою та командиром (начальником) підрозділу, де проводилася інвентаризація.

На кожному інвентаризаційному описі матеріально відповідальною особою виконується напис такого змісту: “Усе військове майно, пойменоване в цьому інвентаризаційному описі, перевірено інвентаризаційною комісією у моїй присутності та внесено до опису. Претензій до комісії не маю. Майно, зазначене в описі, знаходиться на моєму відповідальному зберіганні”. Напис засвідчується підписом цієї особи.

У разі наявності претензій у напису зазначається їх зміст.

Бланки інвентаризаційних описів можуть заповнюватися від руки або з допомогою оргтехніки. Записи в бланках, що заповнюються від руки, виконуються кульковою ручкою чітко і зрозуміло.

В інвентаризаційних описах ніякі підчистки не допускаються.

Виправляти помилки потрібно в усіх примірниках опису шляхом закреслення неправильних і написання зверху правильних даних.

Виправлення обов’язково обумовлюються і підписуються всіма членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальною особою.

В інвентаризаційних описах не допускається залишати незаповнені рядки. На останніх сторінках інвентаризаційних описів робляться прочерки.

На кожній сторінці інвентаризаційного опису зазначаються облікові номери військового майна і загальний підсумок його кількості у натуральних показниках незалежно від того, в яких одиницях виміру (штуках, кілограмах, метрах тощо) це майно відображено.

У разі коли матеріально відповідальна особа виявить після закінчення інвентаризації помилки в інвентаризаційних описах, вона повинна негайно (до відкриття складу, комори, секції тощо) заявити про це інвентаризаційній комісії, яка проводить перевірку таких фактів. У разі їх підтвердження інвентаризаційна комісія виправляє виявлені помилки. Виправлення обов’язково обумовлюється і підписується всіма членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальною особою.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 179; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты