Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Активні і пасивні рахунки мають різну будову.
Будова активних і пасивних рахунків:

ДЕБЕТ Активний рахунок КРЕДИТ ДЕБЕТ Пасивний Рахунок КРЕДИТ
Початковий залишок (сальдо)       Початковий залишок (сальдо)
Збільшення (+) Зменшення (-) Зменшення (-) Збільшення (+)
Кінцевий залишок (сальдо)     Кінцевий залишок (сальдо)

 

В активних рахунках залишки (сальдо) записуються за дебетом, в пасивних — за кредитом. На боці рахунку, де показується залишок, відображається збільшення, а на протилежному — зменшення. В активних рахунках збільшення показується за дебетом, а зменшення — за кредитом. В пасивних рахунках записи відображаються навпаки:

за кредитом — збільшення, а за дебетом — зменшення.

Сума змін за певний період за дебетом чи кредитом називається оборотом (відповідно розрізняють дебетові і кредитові обороти). Різниця між сумами, проставленими на одному боці рахунку, і сумами на іншому боці рахунку, називається залишком (сальдо). Загальне правило визначення залишків на кінець періоду: початковий залишок плюс збільшення мінус зменшення. В активних рахунках кінцевий залишок (дебетовий) дорівнює: початковий залишок дебетовий плюс оборот за дебетом мінус оборот за кредитом.

У пасивних рахунках кінцевий залишок (кредитовий) дорівнює: початковий залишок кредитовий плюс оборот за кредитом мінус оборот за дебетом.

Крім активних і пасивних рахунків застосовуються активно-пасивні рахунки, які об’єднують ознаки і активних, і пасивних рахунків. В активно-пасивних рахунках залишок може бути дебетовий, кредитовий чи дебетово-кредитовий (розгорнутий). У практиці бухгалтерського обліку військових частин активно-пасивними рахунками користуються порівняно рідко.

Виходячи з викладеного порядок записів на рахунках бухгалтерського обліку такий:

· рахунки відкриваються на початку календарного (бюджетного) року, а в разі необхідності — і протягом року;

· на початку року (місяця) за даними балансу на рахунках записуються початкові залишки;

· протягом місяця на рахунках відображаються господарські операції;

· в кінці звітного періоду (місяця, кварталу, року) на рахунках підраховуються обороти і виводяться кінцеві залишки;

· на підставі даних про кінцеві залишки складається новий баланс.

Кожна господарська операція призводить до подвійних змін активів і пасивів. Так, у разі отримання готівки в касу з рахунку, відкритого в органі Державного казначейства, з одного боку, зменшується сума коштів на рахунку, а з іншого — збільшується сума грошей в касі.

Подвійні зміни активів і пасивів у результаті господарської операції вимагають також подвійного відображення операцій на рахунках. При цьому кожна господарська операція записується на двох (чи більше) рахунках — один раз за дебетом, другий раз за кредитом в одній і тій самій сумі. В цьому і є суть подвійного запису.

Взаємозв’язок між рахунками в результаті відображення господарської операції називається кореспонденцією рахунків, а відображення господарської операції та її суми на рахунках називається бухгалтерським проведенням.

Для складання бухгалтерського проведення необхідно послідовно з’ясувати такі питання:

1) економічний зміст господарської операції;

2) які рахунки кореспондують;

3) кореспондуючі рахунки активні чи пасивні;

4) до яких змін призводить господарська операція — збільшення чи зменшення;

5) яке буде бухгалтерське проведення.

Подвійний запис має велике контрольне значення і дозволяє перевірити повноту і правильність записів на рахунках.

У бухгалтерському обліку військових частин застосовуються різні за змістом, призначенням і структурою бухгалтерські рахунки: матеріальні, грошові, розрахункові, операційні, фондові, фінансово-результативні. Для забезпечення однаковості відображення господарських операцій, групування і накопичення облікової інформації, необхідної для систематичного контролю, складання звітності та проведення економічного аналізу, призначений план рахунків.

Наказом Головного управління Державного казначейства України «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 10.12.1992 № 114 затверджено План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, які використовуються для поточного обліку операцій у військових частинах.

План рахунків розроблений на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ, затвердженого Мінфіном України від 30.11.1999р. №291, і має структуру, яка дає можливість отримувати вичерпну інформацію, необхідну для складання балансу та звітності про виконання кошторисів бюджетних установ. Усі рахунки згруповано в 2 розділи: 1 розділ — балансові рахунки, II розділ — позабалансові рахунки. Балансові рахунки за економічним змістом згруповані у вісім класів, кожний з яких включає синтетичні рахунки, близькі за економічним змістом обліковуваних на них об’єктах. Структура Плану рахунків зорієнтована на потреби складання балансу та інших форм фінансової звітності.

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Синтетичні рахунки Субрахунки 1-го рівня
код назва код назва
РОЗДІЛ І. БАЛАНСОВІ РАХУНКИ
КЛАС 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Основні засоби Земельні ділянки
    Капітальні витрати на поліпшення земель
    Будинки та споруди
    Машини та обладнання
    Транспортні засоби
    Інструменти, прилади та інвентар
    Робочі і продуктивні тварини
    Багаторічні насадження
    Інші основні засоби
Інші необоротні матеріальні активи Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок
    Бібліотечні фонди
    Малоцінні необоротні матеріальні активи
    Білизна, постільні речі, одяг та взуття
    Тимчасові нетитульні споруди
    Природні ресурси
    Інвентарна тара
    Матеріали довготривалого використання для наукових цілей
Нематеріальні активи Авторські та суміжні з ними права
    Інші нематеріальні активи
Знос необоротних Знос основних засобів
  активів Знос інших необоротних матеріальних активів
    Знос нематеріальних активів
КЛАС 2. ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ
Виробничі Сировина і матеріали
  запаси Обладнання, конструкції і деталі до установки
    Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами
    Будівельні матеріали
    Інші виробничі запаси
Тварини на виро- Молодняк тварин на вирощуванні
  щуванні і відгодівлі Тварини на відгодівлі
    Птиця
    Звірі
    Кролі
    Сім’ї бджіл
    Доросла худоба, вибракувана з основного стада
    Худоба, прийнята від населення для реалізації
Малоцінні та швидкозношувальні предмети Малоцінні та швидкозношувальні предмети, що перебувають на складі та в експлуатації
Матеріали і Матеріали для учбових, наукових та інших цілей
  продукти харчу- Продукти харчування
  вання Медикаменти i перев’язувальні засоби
    Господарські матеріали i канцелярське приладдя
    Паливо, горючі та мастильні матеріали
    Тара
    Матеріали в дорозі
    Запасні частини до машин i обладнання
    Iншi матеріали
Готова продукція Вироби виробничих (навчальних) майстерень
Продукція сільсько- господарського виробництва Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств
КЛАС 3. КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ
Каса Каса в національній валюті
    Каса в іноземній валюті
Рахунки в банках Поточні рахунки на видатки установи
    Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам
    Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів
    Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями
    Поточні рахунки для обліку депозитних сум
    Поточні рахунки для обліку інших власних надходжень
    Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів
    318/1 318/2 318/3   Розподільчий рахунок в банку в іноземній валюті Поточний рахунок в іноземній валюті Біржовий рахунок в частині безготівкових операцій з іноземною валютою
    318/4 Бюджетний рахунок в банку з іноземної валюти
    Інші поточні рахунки
Рахунки в Реєстраційні рахунки
  казначействі Особові рахунки
    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів
    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями
    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум
    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших власних надходжень
    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку субвенцій, одержаних з бюджету іншого рівня
    Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших доходів спеціального фонду
Інші кошти Грошові документи в національній валюті
    Грошові документи в іноземній валюті
    Грошові кошти в дорозі в національній валюті
    Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
Короткострокові Векселі, одержані в національній валюті
  векселі одержані Векселі, одержані в іноземній валюті
Розрахунки з покупцями та замовниками Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи
Розрахунки з різними Розрахунки в порядку планових платежів
  дебіторами Розрахунки з підзвітними особами
    Розрахунки із відшкодування завданих збитків
    364/1 Розрахунки за централізовані закупки матеріальних засобів
    364/2 Розрахунки військових частин за централізовані постачання матеріальних засобів
    364/3 Розрахунки з іншими дебіторами
КЛАС 4. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Фонд у необоротних активах Фонд у необоротних активах за їх видами
Фонд у малоцін- них та швидкозно- шувальних предметах Фонд у малоцінних та швидкозношувальних предметах за їх видами
Результати виконання кошторисів Результат виконання кошторису за загальним фондом
    Результат виконання кошторису за спеціальним фондом
Результати перео- Переоцінка матеріальних активів
  цінок Інша переоцінка
КЛАС 5. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові Довгострокові кредити банків
  позики Відстрочені довгострокові кредити банків
    Інші довгострокові позики
Довгострокові век- селі видані Видані довгострокові векселі
Інші довгострокові зобов’язання Інші довгострокові фінансові зобов’язання
КЛАС 6. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Короткострокові Короткострокові кредити банків
  позики Відстрочені короткострокові кредити банків
    Інші короткострокові позики
    Прострочені позики
    Короткострокові позики з бюджету
Поточна заборгова- ність за довгостро-ковими зобов’язаннями Поточна заборгованість за довгостроковими позиками
  Поточна заборгованість за довгостроковими векселями
  Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями
Короткострокові векселі видані Видані короткострокові векселі
Розрахунки за Розрахунки з постачальниками та підрядниками
  виконані роботи Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів
    Розрахунки із замовниками за виконані роботи i надані послуги з власних коштів
    Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті
      Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами
Розрахунки із податків та платежів Розрахунки за платежами і податками в бюджет
  Інші розрахунки з бюджетом
Розрахунки із Розрахунки з пенсійного забезпечення
  страхування Розрахунки із соціального страхування
    Розрахунки із страхування на випадок безробіття
    Розрахунки з інших видів страхування
Розрахунки із оплати праці 661/1   661/2 Розрахунки з грошового забезпечення військовослужбовців Розрахунки із заробітної плати працівників
  Розрахунки зі стипендіатами
  Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит
    Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках
    Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування
    Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків
    Розрахунки з працівниками за позиками банків
    Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання
    Інші розрахунки за виконані роботи
Розрахунки за іншими операціями і кредиторами Розрахунки з депонентами
  Розрахунки за депозитними сумами
  Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями
    Розрахунки за спеціальними видами платежів
    675/1 Розрахунки за централізовані закупки матеріальних засобів
    675/2 Розрахунки військових частин за централізовані постачання матеріальних засобів
    675/3 Розрахунки з іншими кредиторами
Внутрішні розрахунки 681/1   Внутрішні розрахунки з асигнувань за загальним фондом
681/2 Внутрішні розрахунки за рахунок загального фонду на централізовані заходи
  682/1   Внутрішні розрахунки з асигнувань за спеціальним фондом
682/2 Внутрішні розрахунки за рахунок спеціального фонду на централізовані заходи
КЛАС 7. ДОХОДИ
Доходи загального фонду Асигнування з Державного бюджету України на видатки установи та iншi заходи
    Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи
Доходи Доходи за спеціальними коштами
  спеціального Доходи за іншими власними надходженнями
  фонду 713/1 Доходи за іншими коштами в частині сум за дорученнями
    713/2 Доходи за іншими коштами в частині субвенцій, одержаних з бюджету іншого рівня
    713/3 Доходи за іншими коштами в частині інших доходів спеціального фонду
    Кошти батьків за надані послуги
    Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду
    Доходи за витратами майбутніх періодів
Доходи від реалізації Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень
  продукції, виробів і виконаних робіт Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств
    Реалізація науково-дослідних робіт за договорами
Інші доходи бюджетних установ Інші доходи бюджетних установ
КЛАС 8. ВИТРАТИ
Витрати із загального фонду Видатки з Державного бюджету України на утримання установи та iншi заходи
    Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи
Видатки спеціального фонду Видатки за спеціальними коштами
    Видатки за іншими власними надходженнями
    Видатки за іншими коштами
Виробничі витрати Витрати виробничих (навчальних) майстерень
    Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств
    Витрати на науково-дослідні роботи за договорами
    Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв
    Витрати на заготівлю i переробку матеріалів
    Видатки до розподілу
РОЗДІЛ ІІ. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ
КЛАС 0. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ
Орендовані необоротні активи    
Активи на відпові- дальному збереженні    
Непередбачені активи і зобов’язання    
Гарантії та забезпе- чення    
Списані активи та зобов’язання    
Бланки суворого обліку    
Озброєння, військова техніка та майно спеціального призначення    

У самостійний розділ у Плані рахунків відокремлено позабалансові рахунки. Вони призначені для обліку активів і розрахунків, які виключені з обороту військової частини і не відображаються в балансі.

З урахуванням специфіки діяльності Збройних Сил України поза балансом обліковується військове майно спеціального призначення.

На забалансових рахунках господарські операції відображаються без застосування методу подвійного запису, тобто облік на них ведеться за простою системою.

План рахунків та Порядок застосування є обов’язковим і важливим засобом державного управління бухгалтерським обліком у військових частинах. Цілком закономірно, що в кожному конкретному випадку може використовуватися лише певна частина синтетичних рахунків і субрахунків, передбачених Планом рахунків. Тому кожна військова частина розробляє для себе робочий план рахунків, включаючи в нього лише ті рахунки, які мають (чи можуть мати) практичне застосування. Робочий план рахунків затверджується командиром військової частини, а порядок використання кожного рахунку і субрахунку залишається незмінним. Начальник фінансово-економічного органу, приховуючи специфіку діяльності військової частини і необхідність деталізації інформації, має право відкривати рахунки III порядку.

6. Бухгалтерський облік необоротних активів

Оголосивши навчальне питання, керівник заняття зосереджує увагу студентів на тому, що особливістю необоротних активів є багаторазове їх використання в процесі повсякденної діяльності військ, збереження початкового зовнішнього вигляду (форми) протягом тривалого періоду, який перевищує один рік.

Необоротні активи за матеріальними ознаками поділяються на матеріальні активи (ті, які мають фізичну матеріальну форму, — земля, основні засоби) та нематеріальні активи (ті, які не мають фізичної матеріальної форми, — патенти, авторські права, репутація).

Це є загальні ознаки, що дозволяють виділити необоротні активи в складі інших активів. Однак слід зазначити, що необоротні активи досить різноманітні і їх класифікують за іншими ознаками. Необоротні активи за видами поділяються на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи.

До основних засобів належать необоротні активи, що мають матеріальну форму і вартість яких становить більше 1000 гривень за одиницю (комплект).

До основних засобів належать незалежно від вартості: сільськогосподарські машини та знаряддя; будівельний механізований інструмент; робочі та продуктивні тварини; усі види засобів пересування, призначені для переміщення людей і вантажів, а також документація з типового проектування. До основних засобів також належать сценічно-постановочні засоби вартістю за одиницю понад 10 грн. (декорації, меблі і реквізит, бутафорія, театральні і національні костюми, головні убори і т. п.).

Не належать до основних засобів матеріальні цінності незалежно від вартості:

· формений одяг, призначений для видачі військовослужбовцям;

· спеціальний одяг, спеціальне взуття;

· постільні речі;

· тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах або для здійснення технологічних процесів;

· молодняк тварин і тварини на відгодівлі.

Зупинимося більш детально на характеристиці основних засобів за функціональним призначенням. За цими ознаками вони поділяються на такі групи:

1) земельні ділянки;

2) капітальні витрати на поліпшення земель;

3) будівлі;

4) споруди;

5) передавальні пристрої;

6) машини та обладнання;

7) транспортні засоби;

8) інструменти, приладдя та інвентар;

9) робочі та продуктивні тварини;

10) багаторічні насадження;

11) інші основні засоби.

До групи «Земельні ділянки» належать земельні ділянки чи земля, які згідно з чинним законодавством придбані або надані для користування військовій частині, зокрема здані в оренду.

До групи «Капітальні витрати на поліпшення земель» відносяться витрати неінвентарного характеру (не пов’язані з будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, що провадиться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм та інше).

До групи «Будівлі» відносяться будинки, які є архітектурно-будівельними об’єктами, призначеними для створення умов для праці (несення служби), соціально-культурного обслуговування і зберігання майна.

До групи «Споруди» відносяться інженерно-будівельні об’єкти, призначені для створення умов, необхідних для здійснення процесу бойової, мобілізаційної і господарської діяльності військ шляхом виконання тих чи інших технічних функцій.

До групи «Передавальні пристрої» відносяться завершені функціональні пристрої, призначені для передачі енергії, рідких та газоподібних речовин, інформації до споживача, а також ряд інших аналогічних об’єктів з усіма відповідними комплексами інженерних споруд.

До неї включаються:

лінії електропередач, трансмісії і трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації і передачі енергії для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача;

спеціалізовані споруди систем зв’язку;

інші передавальні пристрої.

До групи «Машини та обладнання» відносяться пристрої, які перетворюють енергію, матеріали та інформацію, з виділенням на окремі підгрупи:

силові машини і обладнання (енергетичне обладнання);

робочі машини і обладнання;

вимірювальні прилади;

регулюючі прилади та пристрої;

лабораторне обладнання;

обчислювальна техніка;

медичне обладнання;

інші машини та обладнання (обладнання стадіонів, спортивних майданчиків та приміщень, обладнання кабінетів, класів і майстерень в навчальних закладах, обладнання автоматичних телефонних станцій, пральні, швейні машини, холодильники і пилососи, технологічне обладнання їдалень, телефони, факси, копіювальна техніка, технічні засоби приготування та транспортування їжі тощо).

До групи «Транспортні засоби» відносяться засоби пересування, які призначені для переміщення особового складу і вантажів.

Об’єктом класифікації є кожний окремий об’єкт з усіма пристроями, приладдями та запасними частинами до нього. У складі цієї групи:

рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту;

рухомий склад повітряного транспорту;

гужовий транспорт;

виробничий транспорт;

усі види спортивного транспорту;

спеціальний транспорт.

До групи «Інструменти, приладдя та інвентар» відносяться:

інструменти — механічні і немеханічні засоби праці загального користування, а також прикріплені до машин предмети, призначені для обробки матеріалів;

виробничий інвентар і приладдя — предмети технічного призначення, які беруть участь у виробничому процесі, але не можуть бути віднесеними до обладнання або споруд. Це ємності для зберігання рідини, предмети виробничого призначення, які використовуються для полегшення виробничих операцій під час роботи (робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо);

господарський інвентар — предмети конторського і господарського обзаведення, предмети протипожежного призначення. Об’єктами класифікації групи можуть бути тільки предмети, які мають самостійне значення і не є частиною якогось іншого предмета.

До групи «Робочі і продуктивні тварини» відносяться:

робоча худоба (включаючи транспортних та спортивних коней, інші транспортні тварини);

продуктивна та племінна худоба;

службові собаки;

інші тварини.

Об’єктом класифікації даної групи є кожна доросла тварина.

До групи «Багаторічні насадження» відносяться:

штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку;

плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, у парках, садах, скверах, на території військових частин, у дворах житлових будинків;

штучні насадження ботанічних садів, науково-дослідних установ та навчальних закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження.

До групи «Інші основні засоби» відносяться:

сценічно-постановочні засоби вартістю понад 10 грн. за одиницю (декорації, меблі та реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки);

документація з типового проектування незалежно від вартості;

навчальні кінофільми, магнітні диски, стрічки, касети та інші активи, що належать до фільмофонду військової частини.

До інших необоротних матеріальних активівналежать усі інші необоротні активи, що мають матеріальну форму і не увійшли до переліку основних засобів, це:

1) музейні цінності, експонати зоопарків, виставок;

2) бібліотечні фонди;

3) малоцінні необоротні матеріальні активи;

4) білизна, постільні речі, одяг та взуття;

5) тимчасові нетитульні споруди;

6) природні ресурси;

7) інвентарна тара;

8) матеріали довгострокового використання для наукових цілей.

До групи «Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок» підносяться:

музейні цінності (незалежно від вартості), крім предметі мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту і;і експонатів наукового, історичного і технічного значення, що обліковуються у порядку, встановленому для обліку цих цінностей у державних музеях;

експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах незалежно від їх вартості.

До групи «Бібліотечні фонди» відносяться бібліотечні фонди незалежно від вартості окремих примірників книг. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.

До групи «Малоцінні необоротні матеріальні активи» відносяться:

знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо);

бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або за індивідуальними замовленнями);

предмети виробничого призначення вартістю до 1000 гривень за одиницю (комплект) — робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо;

обладнання, що сприяє охороні праці;

предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світлокопіювальні рами тощо);

предмети, призначені для видачі напрокат;

господарський інвентар вартістю до 1000 гривень за одиницю (комплект) — предмети конторського та господарського облаштування, конторське обладнання, переносні бар’єри, вішалки, гардероби, шафи, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок зі спеціальним обладнанням), килими, портьєри, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного призначення — гідропульти, степлери, драбини ручні тощо;

інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 1000 грн., — телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники тощо.

До групи «Білизна, постільні речі, одяг та взуття» у військових частинах відносяться (з виділенням в окремі групи) необоротні матеріальні активи незалежно від вартості і терміну служби:

білизна (сорочки, халати);

постільні речі та білизна (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, мішки спальні тощо);

одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани тощо);

взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі, валянки тощо);

спортивний одяг і взуття (костюми, черевики тощо).

До групи «Тимчасові нетитульні споруди» відносяться:

тимчасові нетитульні споруди, пристосування і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт;

сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг і тимчасові будівлі в лісі (пересувні будиночки, котлопункти, пилкозаточувальні майстерні, бензозаправки тощо).

До групи «Природні ресурси» відносяться мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин, внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, що згідно з чинним законодавством належать військовій частині.

До групи «Інвентарна тара» відноситься інвентарна тара тривалого

використання для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки тощо), шафи торговельні та стелажі, інша інвентарна тара.

До групи «Матеріали довготривалого використання для наукових цілей» відносяться матеріали, одержані зі складу лабораторією або іншими структурними підрозділами науково-дослідних інститутів, вузів для науково-дослідних робіт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а також матеріали, що є об’єктами наукових досліджень. До цієї групи в установах культури включаються дорогі матеріали, одержані зі складу для реставрації і ремонту видань мистецтва, музейних цінностей та пам’яток архітектури.

До групи «Авторські та суміжні з ними права» відносяться права військової частини на літературні та музичні твори, програми для електронно-обчислювальних машин, бази даних тощо.

До групи «Інші нематеріальні активи» відносяться нематеріальні активи з розподілом за такими підгрупами:

права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

права користування майном (право користування земельною ділянкою, будівлею, на оренду приміщень тощо);

права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

гудвіл (перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань на дату придбання);

інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Розглянуте групування є основним у класифікаційній схемі необоротних активів. Саме на ньому базується поділ рахунків і субрахунків, що становлять клас 1 «Необоротні активи».


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 155; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты