Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ 10. Законність та правопорядок
89. Поняття законності та правопорядку, їх співвідношення: Законність як режим, принцип життєдіяльності особи, громадянського суспільства, держави. Основні принципи. Законність та дисципліна. Поняття правопорядку та його співвідношення із законністю.

90. Поняття та види гарантій законності: Система гарантій законності. Загальні гарантії законності. Юридичні гарантії законності: поняття та їх класифікація. Конституційне забезпечення законності.

Тема № 51+№ 52

Тема № 61+№ 62

Тема № 66+№ 67

Тема № 74+№ 75

Тема № 76+№ 77

Тема № 86+№ 87

Основна література:

1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Х.: Консум, 2001.

2. Шульга А.М. Теорія держави і права. Навчальний посібник: стислий курс. Харків, 2008.

Додаткова, довідкова література

1. Алексеев С.С. Право: теория, философия, энциклопедия. М. 1999.

2. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави та права: Підручник. - Львів: „Новий Світ-2000", 2003.

3. Лившиц Р.З. Современная теория права. М., 1992.

4. Письменицький А.А., Слинько Д.В. Теория государства. Х.: Консум, 2004.

5. Погребной И.М. Теория права. Х.: Национальный ун-т внутренних дел. Х., 2003.

6. Рабинович П.С. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2001.

7. Теорія держави і права /За ред. академіка М.В.Цвіка, проф. О.В.Петрішина, доц. В.Д. Ткаченка. Х., 2002.

8. Теорія держави і права: Навч. посіб. /А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2003.

9. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. - К.: Укр. енцикл., 1998-2004.

Тематичний план

Настановча сесія

Лекція 1 Семінар 1 Теорія держави і права нормативно-навчальна дисципліна та наука. Організаційно-установчий

Навчально-екзаменаційна сесія

Лекція 2 Поняття держави, її форма та механізм
Лекція 3 Право як соціальний інститут. Право як системне утворення.
Лекція 4 Правотворчість та її результати
Лекція 5 Право як нормативний регулятор суспільних відносин. Законність та правопорядок.
Семінар 2 Право як соціальний інститут. Теми № 27-31
Семінар 3 Право як системне утворення. Теми № 32-37
Семінар 4 Право як нормативний регулятор суспільних відносин. Теми № 79-88

Контрольними питаннями є заголовки тем навчальної програми. Вони ж являють собою й теми курсових робіт з правом вільного вибору студента.

Курсова робота: за обсягом складає 25-36 сторінок друкованого тексту через 1,5 інтервали на аркушах стандарту А4, сторінки курсової роботи нумеруються. Шрифт: Times New Roman розміром 14 пт. Кількість строк на аркуші 29-30 (враховуючи посторінкові посилання на джерела). Кількість знаків у строчці – 57-70 (враховуючи пропуски між словами та знаки пунктуації).

Курсова робота включає наступні обов’язкові складові частини: титульний аркуш з назвою теми і номером теми за програмою та вихідні дані студента; план; вступ, який визначає предмет дослідження, вказує актуальність дослідження та його структуру, дає короткий огляд літератури, яка використана; основна частина, що підрозділяється на розділи; висновки; список використаної літератури; додаток – таблиці, схеми, тощо.

В розгорнутому вступі визначаються проблеми теми, рівень її дослідженості у наукових статтях, монографіях, робиться їх аналіз і оцінка. Визначаючи проблеми теми, автор курсової роботи формулює цілі і коло завдань на їх вирішення.

Безпосереднє розкриття теми передбачає обов’язкове використання фактичного матеріалу, який підтверджує висунуті положення.

Завершується курсова робота висновками автора. Висновки повинні бути чіткими, містити формулювання і оцінки, які логічно витікають із змісту курсової роботи. В курсових роботах не допускається плагіат. В тексті обов’язково робляться посторінкові посилки на документи, підручники або монографії, при цьому студент обов’язково повинен описати джерело такої посилки.

Курсова робота надсилається на рецензування не пізніше ніж за місяць до початку навчально-екзаменаційної сесії.

Позитивно оцінена курсова робота позначається відміткою “допускається до захисту” та можливим виставленням попередньої оцінки. В рецензії також можуть бути сформульовані питання до захисту.

У випадках незадовільної рецензії курсової роботи викладач повертає її студенту для повної або часткової переробки з чітко висловленими вимогами щодо усунення помилок і недоліків і відміткою “до захисту не допускається”. Повторна курсова робота надається на рецензію тільки разом із раніш незарахованою. При повторному рецензуванні викладач перевіряє виконання його вимог і рекомендацій, позначених в незарахованій курсовій роботі.

Захист курсової роботи проводиться у період навчально-екзаменаційної сесії перед комісією у складі двох викладачів кафедри.

Якість виконання та результати захисту курсової роботи оцінюється за бальною шкалою, про що робиться відповідний запис у заліковій книжці та відомості.

Студент, який не виконав курсову роботу або під час захисту отримав оцінку “незадовільно”, не допускається до складання екзамену.

Контрольні заходи – включають поточний самоконтроль за допомогою навчальної програми, контрольних питань з теорії держави і права та контроль, який здійснює викладач під час проведення семінарських занять: шляхом усного опитування або проведення тестування. Тестування проводиться протягом 10-15 хвилин з метою визначення наявності у студентів знань ключових понять теорії держави і права.

Підсумковий контроль проводиться у формі сесійного екзамену по білетах. Результати складання екзаменів оцінюються за чотирьохбальною системою і вносяться в екзаменаційну відомість, та залікову книжку.

Студентам, які отримали під час сесії незадовільну оцінку з теорії держави і права, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступної навчально-екзаменаційної сесії: один раз викладачу, другий – комісії.

Укладачі: професор, д.ю.н. Скакун О.Ф., доцент, к.ю.н. Шульга А.М., доцент, к.ю.н. Зайцев Л.О., доцент, к.ю.н. Волошенюк О.В., к.ю.н. Спаський А.С..


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 51; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты