Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» ЗА ТЕМАМИ
Навчально-методичні вказівки для самостійного вивчення

Дисципліни ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 

Для спеціальності 6.601 «Правознавство»

 

 

УХВАЛЕНО:

На засіданні кафедри «Правознавство»

Протокол ____від «__»________2006р.

Завідувач кафедри ______________Копайгора І.Д

 

 

Погоджено:

Заступник директора

З навчальної роботи ______________Б.М. Одягайло

 

Начальник навчального відділу _______________Є.Г.Дяченко

 

КРИВИЙ РІГ 2006р.

Навчально-методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни

Дисципліни ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Для студентів 1-го курсу

Спеціальності 6.601 «Правознавство»

 

 

Укладач: Завідувач кафедри «Правознавство» к.ю.н. професор Копайгора І.Д

Криворізький Економічний інститут КНЕУ, 2006р.

 

 

Рецензент: к.ю.н., доцент Олюха В.Г, доцент Панченко М.І.

Відповідальний за випуск

Зав. кафедрою, к.ю.н. професор Копай гора І.Д.

 

Методичні вказівки для самостійного вивчення з курсу «Теорія держави і пра­ва» включає методичні вказівки до тематичного матеріалу, навчальні за­вдання, схеми та таблиці.

Вступ

У системі юридичних знань теорія держави і права є фундаментальною методологічною наукою.

Мета даної навчальної дисципліни — засвоєння ком­плексу загальних базових знань про державно-правові явища, державно-правову організацію суспільства; отри­мання уявлень про основні категорії, що відображають особливі властивості держави і права; з'ясування зако­номірностей становлення та розвитку загальнотеоре­тичної юридичної науки та значення загальнотеоретич­них знань для наступної практичної діяльності тощо.

Слід зазначити, що в процесі розробки програмних питань даного курсу постала нагальна необхідність на­дати більшу увагу закономірностям становлення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки, оскіль­ки це природно відповідає об'єктивним вимогам су­часного світу. Враховуючи інтегративні процеси нашої держави, входження її до спільноти міжнародних орга­нізацій, участь в програмах ООН, тенденції світової глобалізації, а також перспективи розвитку освіти в Україні в контексті Болонського процесу, — особливо важливим є вивчення української державно-правової думки в контексті становлення світової політико-правової ідеології. У зв'язку з цим для поглибленого ви­вчення даного курсу в сучасних умовах існує нагальна необхідність вивчення історії становлення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки в процесі розвит­ку світової та вітчизняної політико-правової ідеології (розділ II).

Структура даного курсу побудована з використан­ням загальнонаукових методів, одним із яких є метод «від загального до конкретного», що природно необхідно в процесі вивчення закономірностей становлення і розвит­ку явищ державно-правової дійсності як невід'ємних складо­вих єдиного всеохоплюючого соціального організму.

У зв'язку з цим, зокрема, розділ III«Особливості сучасного розуміння сутності держави» включає такі логічно взаємо­пов'язані блоки тем:

Блок 1. Державогенез (теми 5—7), де розкривається зміст по­няття «державогенезу» у широкому його розумінні, тобто вклю­чаючи питання походження держави, державної влади, її взаємо­зв'язку з політичною владою та народовладдям; аналізуються питання типології держави, її сутності, значимості правової соці­альної держави як гаранта прав і свобод людини тощо.

Блок 2. Організаційно-політичний механізм реалізації функцій держави (теми 8, 9), де розглядаються форми держави, її меха­нізм та функції.

Розділ IV «Особливості сучасного право розуміння» включає такі логічно взаємопов'язані блоки тем:

Блок 1. Право, його сутність та форми прояву. Юридична кар­та світу (теми 10—12), де розглядаються питання щодо доміну­вання різних концепцій право розуміннята відповідного прояву певних форм правав тих чи інших правових системах,які, своєю чергою, об'єднуються у відповідні правові сім'ї.

Блок 2. Механізм правового регулювання (теми 13—24), де розкривається зміст механізму правового регулювання у ши­рокому розумінніцього поняття, тобто включаючи не лише ви­роблення диспозиції, гіпотези тощо (в процесі нормотворчої діяль­ності), а й враховуючи, передусім,відповідний соціально-еко­номічний, політичний ґрунт, де відбувається їх формування, пев­ний рівень правової культури, правосвідомості тощо.

Завдання дисципліни:усвідомлення її фундаментального ха­рактеру, врахування широкого діапазону зв'язків не тільки з фі­лософськими, економічними та політологічними вченнями, а й з галузевими науками; глибоке засвоєння закономірностей форму­вання, функціонування та розвитку держави і права, яке є підґрун­тям як у вивченні галузевих і прикладних навчальних юридичних дисциплін, так й у правильному розумінні приписів чинного за­конодавства та державно-правової практики.

Предметом вивченнядисципліни є загальні й специфічні за­кономірності виникнення, розвитку і функціонування державно-правової організації суспільства, держави і права, що розгляда­ються як цілісні соціальні інститути, а також система основних понять і категорій юриспруденції. У результаті вивчення «Теорії держави і права» студенти по­винні:

Знати:

• Предмет, методи пізнання та місце в системі юридичних наук.

• Виникнення уявлень про державу і право в країнах стародав­нього світу.

• Становлення та розвиток державно-правової ідеології у країнах Західної Європи, Північної Америки та в Росії.

• Особливості розвитку вітчизняної державно-правової ідеології.

• Держава: її походження та поняття.

• Сутність та типи держави. Правова, соціальна держава як гарант здійснення та захисту прав людини.

• Місце держави в політичній системі суспільства.

• Форми держави.

• Держава: її мета, механізм та функції.

• Право: його поняття, сутність, функції та принципи.

• Джерела (форми) права.

• Правові сім'ї світу: порівняльна характеристика.

• Право в системі соціально-політичних явищ, цінностей і ма­теріальних відносин.

• Правосвідомість, правове виховання та правова культура: поняття та взаємодія.

• Нормотворча діяльність: поняття, види та стадії.

• Норми права в системі соціальних норм: поняття, види та структура.

• Система права та система законодавства: поняття, зміст і співвідношення.

• Форми реалізації норм права: поняття та види.

• Застосування права як особлива форма його реалізації.

• Правовідносини: поняття, склад, підстави виникнення, зміни та припинення.

• Правопорушення: поняття та склад.

• Юридична відповідальність: поняття та види.

• Законність, правопорядок, дисципліна.

Вміти:

• Давати характеристику державно-правовим явищам.

• Давати характеристику основним етапам розвитку світової та вітчизняної політико-правової ідеології.

• Виявляти особливі ознаки юридичних категорій.

• Виявляти відмінні та спільні риси при порівнянні тих чи ін­ших понять державно-правової дійсності тощо

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА» ЗА ТЕМАМИ


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 37; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты