Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДо семінарського заняття № 2
Читайте также:
  1. I. Мета заняття
  2. VII Методика проведення заняття та організаційна структура заняття.
  3. VII. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  4. В основній частині заняття
  5. Варіанти практичного заняття № 1
  6. Вибір, обладнання та заняття місця (окопу) для стрільби.
  7. групового заняття.
  8. Групового заняття.
  9. До практичного заняття
  10. До семінарського заняття № 1

Політика— це складне, багатоаспектне явище, джерелами якого є боротьба за владу; існує велика кількість її різновидів: внутрішня та зов­нішня, соціальна, національна, економічна, правова, науково-технічна, культурна, фінансова, військова, екологічна тощо.

Правова політика— науково обґрунтована програма заходів, ідей, ці­лей, методів, які реалізуються в сфері дії права та через право, що сприяє розумному проведенню державної політики; особлива форма вираження державної політики, закріплення і здійснення політичного курсу країни.

Навчальні завдання

Теми рефератів

До семінарського заняття № І

1. Суб'єкти політики та суб'єкти права.

2. Політика і право як нормативні регулятори суспіль­них відносин.

3. Право та його соціальна спрямованість.

4. Сфери правової та політичної діяльності.

5. Зміст політики та права.

6. Зовнішні форми вираження політики та права.

7. Держава і право в їх співвідношенні та взаємодії.

8. Головні відмінні ознаки громадянського суспільства від станового.

9. Ідея правової держави в історії політико-правової думки.

10. Правова держава: поняття та основоположні засади.

До семінарського заняття №2

1. Суб'єкти правової політики.

2. Правова політика та її завдання в Україні.

3. Шляхи подолання правового нігілізму та правового ідеалізму.

4. Загальна характеристика політики як основи процвітання на­ції та стабільності суспільства.

5. Політика як складне та багатоаспектне явище. Види політики.

6. Рівень політизації суспільства. Сучасна політико-правова ситуація в Україні та її основні риси.

Питання для дискусій

До семінарського заняття№ 1

У своїй праці «Німецька ідеологія» (1846) Карл Маркс зазна­чав: «В дійсній історії ті теоретики, що бачили основу права в си­лі, перебували в найгострішій суперечності з тими, які вважали основою права волю, — перебуваючи в такій суперечності, як су­перечність між реалізмом і ідеалізмом. Якщо визнавати силу ба­зисом права, як це роблять Гоббс і т. д., то право, закон тощо — тільки симптоми, вираження інших відносин, на яких ґрунтується державна влада. Матеріальне життя індивідів жодним чином не залежне просто від їхньої «волі». їх спосіб виробництва і форма спілкування, які взаємно зумовлюють одне, є реальний ба­зис держави і залишається ним на всіх ступенях, на яких ще не­обхідні поділ праці і приватна власність, цілком незалежно від волі індивіда. Ці дійсні відносини зовсім не створені державною владою, а, навпаки, самі вони утворююча її сила. Крім того, що пануючі за даних відносин індивіди мають конституювати свою силу у вигляді держави, вони повинні надати своїй волі, зу­мовленій цими певними відносинами, загального виразу у вигляді державної волі, у вигляді закону, — виразу, зміст якого завжди дається відносинами цього класу, як це особливо ясно доводить приватне і кримінальне право. Подібно до того, як від ідеалістич­ної волі чи сваволі цих індивідів не залежить вага їхніх тіл, так не залежить від їх волі і те, що вони проводять свою власну волю у формі закону, роблячи її в той же час незалежною від особистої волі кожного окремого індивіда серед них. їх особисте панування має в той же час конституюватися як загальне панування, їх осо­биста сила ґрунтується на життєвих умовах, які вони, як паную­чі індивіди, мусять забезпечувати проти інших індивідів, і до того ж у вигляді умов, що мають силу для всіх. Вираз їх волі, зу­мовленої їхніми спільними інтересами, є закон».Проаналізувавши підхід К. Маркса до питань співвідношення та взаємодії права з матеріальними відносинами, спробуйте ви­словити свою думку з цього приводу.
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 3; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты