Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТеми рефератів. Термінологічний словник
Читайте также:
  1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК КУРСОВОГО ТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, ЗВІТІВ З ПРАКТИК, РЕФЕРАТІВ
  2. ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ, ТЕМАТИЧНИХ НАУКОВИХ РОБІТ
  3. Тематика рефератів
  4. Теми для підготовки доповідей та рефератів
  5. Теми рефератів
  6. Теми рефератів
  7. Теми рефератів
  8. Теми рефератів
  9. Теми рефератів

Термінологічний словник

Нормотворча діяльністьяк одна із головних ланок механізму пра­вового регулювання суспільних відносин (у вузькому розумінні цього поняття) являє собою процес створення норм права компетентними ін­ститутами держави та суспільства.

Юридичний процес— це визначений нормами права порядок здійс­нення відповідних операцій, який веде до вирішення юридично значимих пи­тань; тобто, іншими словами, це система взаємопов'язаних правових форм діяльності уповноважених суб'єктів (органів держави, посадових осіб, суспільних інститутів тощо), яка регулюється процесуальними нор­мами та знаходить своє конкретне вираження у здійсненні операцій, що породжують певні юридичні наслідки і спрямовані на розв'язання юридич­них справ.

Нормотворчість державних органів— це діяльність щодо створен­ня нормативно-правових актів органами державної влади й управління.

Санкціонована нормотворчість— це дозволена державою нормо­творча діяльність підприємств, установ та організацій всіх форм влас­ності щодо створення правових приписів локального характеру в межах їхніх повноважень.

Народна нормотворчістьпредставлена діяльністю щодо створення правових приписів органами місцевого самоврядування, котрі реалізують право територіальної громади села, селища, міста, та народом на референ­думі з найбільш важливих питань державного та суспільного життя.

Систематизація норм права— це впорядкування та вдосконален­ня чинних нормативно-правових актів, приведення їх до певної внутріш­ньої узгодженості через створення єдиних нормативних актів та їх збір­ників; інкорпорація — вид систематизації нормативних актів, який по­лягає у зведенні їх у збірники у певному порядку без зміни змісту; ко­дифікація — вид систематизації нормативних актів, які мають спільний суб'єкти законодавчої ініціативи в Україні.

1. Структура та значення Регламенту Верховної Ради України в процесі законотворення.

2. Обговорення законопроекту у комітетах Верховної Ради України.

3. Промульгація законів: поняття та зміст.

Питання для дискусій

1. Видатний російський правознавець Борис Чичерін у своїй праці «Про народне представництво» зазначав, що переваги народного представництва не обмежуються вільним виявленням суспільної думки... Набагато важливішим є те, що слово на цьому рівні безпосередньо переходить у закон....Проаналізуйте значимість засад народного представництва у формуванні таких особливих нормативно-правових актів як закони.

2. У своєму трактаті «Про суспільний договір, або принципи політичного права» (1762) Жан-Жак Руссо зазначав: «Коли увесь народ виносить рішення, яке стосується усього народу, то сутність того, про що виноситься рішення, має загальний характер так само, як і воля, що виносить це рішення. Саме такий акт я і називаю законом. Усі ж розпорядження, які самовладно робить будь-яка приватна особа, ким би вона не була, жодним чином законами вважати не можна».

Проаналізувавши концепцію Руссо, спробуйте висловити свою думку щодо призначення нормотворчої діяльності та її суб'єктів.

3. Проаналізуйте подану тезу 111. Л. Монтеск'є з його праці «Про дух законів»:

«Дух поміркованості має бути духом законодавця...

Що потрібно мати на увазі в процесі розробки законів? Склад їх має бути ємним... простим.... Рішення відкриті завжди кращі для розуміння.... Суттєва умова — щоб слова закону викликали у всіх людей одні і ті самі поняття».Завдання для перевірки знань

Питання для самоконтролю

1.У чому полягає зміст нормотворчої діяльності?

2. Що означають поняття «нормотворчий процес» та «нормотворча процедура»? Яким чином вони співвід­носяться між собою?

3. Хто бере участь у розробці законопроектів?

4. Де відбувається обговорення законопроектів?

5. Яким чином відбувається процес опублікування за­кону та введення його в дію? Проаналізуйте відповідні статті Конституції України.

6. У чому полягає науковий характер нормотворчої ді­яльності?

7. Розкрийте зміст таких принципів нормотворчої діяль­ності, як демократизм та прозорість.

8. Спробуйте визначити місце нормотворчої діяльності державних органів серед інших видів нормотворчої ді­яльності.

9. Проаналізуйте зміст кожної стадії законодавчого про­цесу.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты