Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСТРУКТУРА ПРАВОЗАСТОСОВЧОГО АКТА
Читайте также:
  1. I.СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ. ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ НА ЛИЧНОСТЬ.
  2. II. Структура Системы сертификации ГОСТ Р и функции ее участников
  3. III. Линейно-функциональная структура.
  4. III. Примерная структура фронтального занятия.
  5. IV. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО СОЧИНЕНИЯ
  6. PR в государственных структурах и ведомствах. PR в финансовой сфере. PR в коммерческих организациях социальной сферы (культуры, спорта, образования, здравоохранения)
  7. V2: Структура философии
  8. VII Методика проведення заняття та організаційна структура заняття.
  9. VII. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  10. Активы таможенных органов: понятие, структура и особенности

 

Складові структури
Вступна частина (назва документа та найменування суб'єкта (органу), що його прийняв, предмет справи, термін прийняття тощо)
Констатуюча (описова) частина (виклад суті справи)
Мотивувальна частина (аналіз доказів, їх оцінка, юридична класифіка­ція та її обгрунтування)
Резолютивна частина (висновки правозастосувального суб'єкта (орга­ну) щодо справи, яка вирішується)

Крім того, окремо слід зупинитися на актах застосування права (індивідуально-правових актах), оскільки саме вони є офіційною формою вирішення компетентними органами конкретної юридич­ної справи, результатом правозастосовчої діяльності (табл. 19.2). Цей різновид актів характеризується певними специфічними озна­ками, і зокрема, — спрямованістю на індивідуальне регулювання суспільних відносин, персоніфікованим характером (рішення щодо конкретної справи) тощо.

План семінарського заняття

1. Правозастосовча діяльность: поняття та види.

2. Поняття та види юридичної практики.

3. Стадії процесу застосування норм права та їх загальна харак­теристика.

4. Акти застосування норм права: поняття, особливості, види.

Література

1. Алексеев С. С. Теорія права. — М.: БЕК, 1994. 245 с

2. Гребьонкіна Л. Мета та завдання державної виконавчої служби // Право України. — 2000. — № 2. С 23—25.

3. Исаева Л. Н. Сознание и правопонимание // Государство и право. — 2004. — № 8. — С. 106—109.

4. Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя // Право України. — 2000. —№6. С. 24—25.

Мурашин О. Правозастосовчі акти прямого народовладдя (теоретичний аспект) // Там само. — 1999. — № 8. — с. 7—10.

6. Онуфрієнко О. Правові засоби як основна категорія теорії права// Українське право. — 2003. — № 1. — С 90—99.

7. Плавич В. П. Проблема колізій та шляхів їх подолання в сучасному законодавстві України // Правова держава: Щоріч­ник наук. пр. — 2002. — Вип. 13. — С 500—505.

8. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. Н. Марченко. — М.: БЕК, 1997. — 253 с.

9. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. —368 с.

10.Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України // Право України. — 2000. — № 2. — С. 7—10.Термінологічний словник

Юридична практика— складне поняття, що розглядається і як ви­ди юридичної діяльності (судова, слідча, прокурорська тощо), і як тео-ретико-правовий досвід, юридичне надбання.

Акт застосування правових норм— це формально обов'язкове волевиявлення компетентних органів держави, посадових осіб, яке під­тверджує, встановлює, змінює або припиняє юридичні права та обов'язки персоніфікованих суб'єктів у конкретній життєвій ситуації; за формою вони поділяються на постанови, укази, розпорядження, рі­шення, накази, ухвали, протести, вироки, висновки тощо; правозастосу-вальні акти різноманітні за суб'єктами, але усім їм властива така струк­тура — вступна, описова, мотивувальна та резолютивна частини.

Офіційне тлумачення— роз'яснення норм права, що надається уповноваженими на це суб'єктами та існує у двох формах — норматив­не і казуальне; нормативне — не веде до створення нових правових норм, проте роз'яснює зміст чинних норм та існує, в свою чергу, у фор­мі автентичного та легального; казуальне тлумачення не має загально­обов'язкового характеру та містить роз'яснення норми до конкретного випадку — казусу (судове та адміністративне).Неофіційне тлумаченняне є юридично значимим і поділяється на побутове, професійне та доктринальне.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты