Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТеми рефератів
Читайте также:
  1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК КУРСОВОГО ТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, ЗВІТІВ З ПРАКТИК, РЕФЕРАТІВ
  2. ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ, ТЕМАТИЧНИХ НАУКОВИХ РОБІТ
  3. Тематика рефератів
  4. Теми для підготовки доповідей та рефератів
  5. Теми рефератів
  6. Теми рефератів
  7. Теми рефератів
  8. Теми рефератів
  9. Теми рефератів

1. Правопорушення та правомірна поведінка.

2. Злочин як один із видів правопорушень та його особливості.

Провина як один із видів правопорушень та її особливості.

Питання для дискусій

1. Серед важливих чинників, які спричиняють появу правопорушень, правова доктрина, насамперед, виокремлює дестабілізацію нормального функціонування соціального середовища.

Проаналізуйте основні причини виникнення правопорушень.

2. Видатний мислитель епохи Просвітництва Чезаре Беккаріа зазначав: «Краще запобігати злочинам, аніж карати за них. Це мета будь-якого законодавства».

Якими, на Вашу думку, є найбільш ефективні шляхи подолання злочинності?

Завдання для перевірки знань

Питання для самоконтролю

1. Чи може бути, на Вашу думку, правопорушення без вини?

2. Проаналізуйте головні ознаки правопорушення. В чо­му полягає головна відмінність злочину від провини?

3. Порівняйте цивільну, адміністративну та кримінальну деліктоздатність осіб.

4. Визначте основні елементи складу відомого право­порушення, користуючись матеріалами ЗМІ, популяр­ними виданнями (зокрема, Русская защита: Нашумев­шие уголовные процессы / Сост. М. А. Анашкевич. — М.: ООО «Издательство Астрель», 000 «Издательство ACT», 2003).

Тема 23. Юридична відповідальність: поняття та види

Методичні вказівки до вивчення теми

Логічним продовженням попередньої теми є вивчення питань щодо «юридичної відповідальності» (як одного з видів «соціальної відповідальності»), оскільки держава має не лишездійснювати роботу щодо усунення причин та передумов виник­нення правопорушень, а й протидіяти правопорушенням, пере­слідуючи порушників та притягаючи їх до відповідальності.

Переходячи до розгляду даної теми, насамперед, необхідно наголосити на тому, що юридична відповідальність як така, що визначена в формалізованих нормах права, безпосередньо пов'я­зана з державою; проте не слід зводити юридичну відповідаль­ність виключно до державного примусу, оскільки, крім заходів дер­жавно-примусового впливу (що застосовується лише як допоміж­ний засіб), юридична відповідальність супроводжується відповід­ними негативними наслідками, як-то: позбавлення прав, обме­ження майнових, особистих інтересів тощо, тобто сукупністю відповідних каральних санкцій.З приводу цього варто розкрити багатогранну природу юри­дичної відповідальності, її основні ознаки, види, мету та функції, а також визначити підстави притягнення та звільнення від неї (схема 23.1), виокремити загальні засади, на основі яких вона за­стосовується (табл. 23.1).

Схема 23.]


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 16; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты