Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛітература. 2. Литвак О. М. Державний вплив на злочинність
Читайте также:
  1. XIII. ЛІТЕРАТУРА
  2. Використана література
  3. Використана література
  4. Додаткова література
  5. Додаткова література
  6. Допоміжна література
  7. Допоміжна література
  8. Й ВИКОРИСТАННЯ література
  9. Література

1.Алексеев С. С. Теорія права. — М.: БЕК, 1994.

2. Литвак О. М. Державний вплив на злочинність. — К.: Наукова думка, 2000. — 58 с

3. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. Н. Марченко. — М.: БЕК, 1997. — 253 с.

Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.

Термінологічний словник

Позитивна (перспективна) юридична відповідальність— це від­повідальність, яка потенційно пов'язана з виконанням певного кола по­садових обов'язків, підзвітністю, юридичною компетентністю (зокрема відставка міністра тощо).

Ретроспективна юридична відповідальність (негативна)— це особливий вид правовідносин між державою та особою-правопоруш-ником, який виникає на підставі скоєного правопорушення і за яким держава має право застосувати відповідні заходи примусу до право­порушника, а правопорушник, у свою чергу, зобов'язаний нести юридич­ну відповідальність; тобто це визначені нормами права несприятливі наслідки, які настають для конкретної особи у зв'язку зі вчиненням нею правопорушення; водночас слід зазначити, що як з боку держави є від­повідні обов'язки (як-то: діяти в межах та на підставі чиннного законо­давства, дотримуючись відповідних принципів), так і з боку правопо­рушника є, крім того, відповідні, встановлені чинним законодавством, права (зокрема, право на захист тощо).

Навчальні завдання

Теми рефератів

1. Соціальна відповідальність та її види.

2. Обставини, які виключають юридичну відповідальність.

3. Види юридичної відповідальності: поняття та ознаки.

Питання для дискусій

1. У чому полягає головна відмінність юридичної відповідаль­ності від інших видів соціальної відповідальності?

У правовій відповідальності демократичного суспільства дер­жавний примус не є головним елементом. Перебільшення значи-мості державного примусу в 30-ті—40-ві роки XX ст. за часів ста­лінізму знайшло відображення і в правознавстві радянської доби. Свідченням цього є панівне на той час визначення права як «сукуп­ності норм, реалізація яких забезпечується державним примусом».

Спробуйте визначити головний елемент юридичної відповідаль­ності в умовах демократичного суспільства. Обґрунтуйте Вашу відповідь.3. Проаналізуйте наведені вислови видатного мислителя епохи Просвітництва Чезаре Беккаріа:

«Для особи-правопорушника ефективним є не стільки суво­рість покарання, скільки тривалість його морального впливу»;

«Смертна кара — це війна держави з громадянином у тих випад­ках, коли вона вважає корисним і необхідним позбавити його життя».

Чому, на Вашу думку, в правових, соціальних і демократич­них державах смертна кара вже давно виключена із системи дер­жавних покарань? Обґрунтуйте свою відповідь, використовуючи найкращі надбання вітчизняної і світової вітчизняної політико-правової думки.

 

Завдання для перевірки знань

Питаннядля самоконтролю

1.Проаналізуйте головні функції юридичної відповідальності.

2. Юридична відповідальність та державний примус: співвідношення та взаємозв'язок.

3. Наведіть приклади перспективної та ретроспектив­ної відповідальності.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты