Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИДИ ПРАВОВІДНОСИН
Читайте также:
  1. Види інформаційних правовідносин.
  2. Види правовідносин
  3. Зміст правовідносин.
  4. Об'єкти правовідносин.
  5. Об'єкти соціально-забезпечувальних правовідносин
  6. Об’єкти інформаційних правовідносин та їх види.
  7. Передумови виникнення правовідносини
  8. ПОНЯТТЯ ПРАВОВІДНОСИН ТА ЇХ ОСНОВНІ ОЗНАКИ
  9. Поняття та види правовідносин соціального забезпечення

 

Критерії поділу Види правовідносин
За функціональним при­значенням Регулятивні та охоронні
За часом дії Довготривалі та короткострокові
За галузями права Цивільно-правові, кримінально-правові та ін.
За розподілом прав та обо­в'язків між суб'єктами Односторонні (кожна сторона має або лише права, або лише обов'язки); двосторонні (кож­на сторона має як права, так і обов'язки)

При цьому слід виділити особливу природу правовідносин з-поміж інших суспільних відносин, оскільки саме правовідноси­ни відображають той аспект конкретних, життєвих відносин між індивідами, їх групами та спільнотами, які визначаються норма­ми права; не всі суспільні відносини набувають юридичної форми.

Правова доктрина виділяє загальні та спеціальні (юридичні) передумови виникнення правовідносин. До загальних належать потреби та інтереси матеріального, духовного, фізіологічного ха­рактеру, під впливом яких суб'єкти вступають у правовідносини. До юридичних передумов належить кожен з елементів складу правовідносин, і передусім, правосуб'єктність.

З приводу цього важливо звернути увагу на проблеми співвід­ношення понять «суб'єкти права» та «суб'єкти правовідносин». В історії, як відомо, були часи, коли далеко не всі люди визнава­лися суб'єктами права (наприклад, раби у давньому Римі, які мог­ли бути лише об'єктами права як предметами купівлі-продажу, «знаряддями, які говорять», речами тощо; феодальне право було правом станово-кастового суспільства, правом привілеїв, за якого чітко проводилося розмежування людей залежно від соціального походження, станів тощо).

У сучасному цивілізованому світі у Загальній декларації прав людини (1948) та у Міжнародному пакті про цивільні та політич­ні права (1966) закріплюється, що «кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності».

Розкриваючи елементи складу правовідносин і, зокрема, їх зміст, варто також зазначити, що юридичний і фактичний зміст — це нетотожні поняття і співвідносяться між собою відповідно як ціле та його частина; при цьому права й обов'язки суб'єктів пра­вовідносин тісно пов'язані між собою, оскільки неможливо одержа­ти будь-які права без одночасного виникнення певних обов'язків.План семінарського заняття

1. Поняття і ознаки правових відносин.

2. Види правовідносин.

3. Склад правовідносин. Загальна характеристика кожного з елементів складу правовідносин.

Література

1. Загальна декларація прав людини (1948)// Liga.com.ua.

2. Міжнародний пакт про цивільні та політичні права (1966) // Liga.com.ua.

3. Алексеев С. С. Теорія права. —- М.: БЕК, 1994. — 245 с

4. Кикотъ Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права України // Право України. — 2003. — № 7. — С 24—29.

5. Кравчук В. Правові ознаки юридичної особи // Предприни­мательство, хозяйство и право. — 1999. — № 9. С. 10—12.

6. Протасов В. Н. Правоотношение как система. — М.: Наука, 1991.—47 с.


 

7. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій,

8. В. Копєйчиков та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.

 

8. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. Н. Марченко. — М.: БЕК, 1997. — 253 с.

9. Ющик О. І. Суб'єктивне право — вихідний пункт дослі­дження права // Держава і права. Юрид. і політ, науки: 36. наук, пр. —2003. —Вип. 21. —С. 16—23.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты