Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКЛАСИФІКАЦІЯ НОРМ ПРАВА
Читайте также:
  1. Communio. Право на долю вещи и доля права на вещь (реальная и идеальная доли). Правовой режим res communes.
  2. II.отношение объединения “Свидетели Иеговы” к правам и свободам человека и гражданина.
  3. III. Государство и муниципальные образования как субъект гражданского права
  4. III. Система гражданского права.
  5. IV. Отграничение гражданского права от других отраслей права.
  6. Negotiorum gestio. Права и обязанности сторон.
  7. Quest14Функции международного права
  8. Quot; Права человека
  9. Quot;Салічна правда" – пам’ятка ранньофеодального права франків.
  10. Res divini iuris (вещи божественного права) и res humani iuris. Виды вещей божественного права.

 

Критерії поділу Види норм права
1. За функціональним зна­ченням Вихідні (відправні, установчі), норми-принципи, норми-засади, норми-дефініції, норми — прави­ла поведінки, загальні норми, спеціальні норми
2. За предметом право­вого регулювання Це виокремлення норм права за галузевою при­належністю — норми конституційного, адмініс­тративного кримінального, цивільного, трудово­го та інших галузей права
3. За методом правового регулювання Імперативні, диспозитивні, заохочувальні, реко­мендаційні
4. За юридичною силою Залежно від суб'єкта нормотворчої діяльності — законодавчі, підзаконні
5. За сферою дії Норми загальної дії, обмеженої дії, локальні
6. За характером припи­сів (формою вираження диспозиції) Уповноважувальні, забороняльні, зобов'язувальні
7. За структурними ха­рактеристиками права Норми публічного права, норми приватного права; норми матеріального права; норми процесуаль­ного права

Ще на початку цього розділу, розкриваючи багато­гранну сутність права та основні концепції праворозуміння, ми розглядали питання щодо існування в суспільстві системи соці­альних норм з метою загального визначення місця норм права в цій системі.

Норма права як загальне правило вбирає в себе все різноманіття соціального досвіду суспільства і держави; вона є моделлю суспіль­них відносин, що відображає інтереси суспільства, держави й особи.

Розглядаючи питання щодо співвідношення норми права зі статтею нормативного акта, доцільно звернути увагу на те, що зміст і призначення такої видової групи правових норм як норми — правила поведінки тісно переплітається з їх структурою, що яв­ляє собою логічний взаємозв'язок гіпотези, диспозиції та санкції; тож виділяється декілька варіантів співвідношення норм права та статті нормативного акта: в одній статті нормативного акта може міститися одна норма права або декілька статей у своїй сукупно­сті можуть складати одну норму права тощо

План семінарських занять

1. Поняття та ознаки норми права.

2. Класифікація норм права за певними критеріями

3. Гіпотеза, диспозиція та санкція як складові структури нор­ми права — правила поведінки.

Література1. Алексеев С. С. Теория права. — М.: БЕК, 1994. — 245 с.

2. Пеньков Ю. Социальные нормы. — М.: 1990. БЕК, 140 с.

3. Словарь терминов по теории государства и права: Учеб. пособие. / Рук. авт. кол. Н. И. Панов. — Харьков: Основа, 1997.

4. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.

Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. Н. Марченко. — М.: БЕК, 1997. — 253 с.

Термінологічний словник

Норма права — це таке правило поведінки, яке встановлюється у відповідному порядку компетентними суб'єктами нормотворчої діяль­ності для регулювання й охорони суспільних відносин, має загально­обов'язковий, формально визначений характер, забезпечується держа­вою та діє в часі, в просторі та за колом осіб.

Структура норми права — це об'єктивно зумовлена потребами правового регулювання її внутрішня форма, складовими елементами якої є диспозиція, гіпотеза та санкція Диспозиція норми права — це така її частина, де безпосередньо зафіксоване правило поведінки, що виражене в правах і обов'язках суб'єктів; уповноважувальна диспозиція надає суб'єктам право на здійс­нення певних дій, визначає той чи інший варіант їх можливої поведін­ки; зобов'язувальна диспозиція покладає на суб'єкта обов'язок щодо здійснення певних дій; забороняльна диспозиція містить заборону щодо здійснення суб'єктом певних дій.Гіпотеза норми права — це така її частина, де визначені обстави­ни, умови, за наявності яких настає дія правил, що містяться в диспози­ції; визначена гіпотеза вичерпно окреслює ті умови, за наявності яких настає дія правил, які містяться в диспозиції; не повністю визначена гі­потеза містить формулювання в загальній формі «у необхідному випад­ку»; відносно визначена гіпотеза — обмежує умови застосування норми певним колом формальних вимог.

Санкція норми права — це така її частина, де закріплені заходи державного примусу у разі невиконання або неналежного виконання правил, які містяться в диспозиції, та недотримання вимог, що визначе­ні в гіпотезі; визначена санкція вказує на заходи державного впливу, які мають бути застосовані у випадку порушення норми; відносно визна­чена санкція встановлює нижчі та вищі або лише вищі межі державного впливу на правопорушника; альтернативні санкції надають змогу особі, яка застосовує норми права, обрати з двох або декількох можливих ва­ріантів заходи державного впливу такі, котрі найбільш відповідають конкретним обставинам скоєного правопорушення.

Навчальні завдання

1. Правова норма як первинна ланка системи права.

2. Формальна визначеність як ознака норми права.

3. Дія норм права в просторі.

4. Дія норм права в часі.

5. Дія норм права за колом осіб.

Питання для дискусій

1. Проаналізуйте співвіднесеність прогалин у праві зі структу­рою норм права — правил поведінки. 2. Проаналізуйте зміст ч. 1 і ч. 2 ст. 299 Кримінального кодексу України з погляду їх структури:1. Знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хулігансь­ких мотивів, а також нацьковування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, — караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мініму­мів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

2. Ті ж самі дії, вчинені у присутності малолітнього, — кара­ються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.

Обґрунтуйте співвідношення норми права та статті норматив­но-правового акта на конкретному прикладі (зокрема, використо­вуючи Кримінальний кодекс України).

3. Визначте до якого виду норм права відносять такі положення, сформульовані у ст. 1 Конституції України:

«Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава».

Завдання для перевірки знань Питаннядля самоконтролю

1. У чому полягає сутність структури норми права?

2. Які існують види диспозицій норми права?

3. У чому полягає значення науково обґрунтованої класифікації норм права? Наведіть приклади можливих критеріїв класифікації норм права.

4. Визначте, які структурні елементи норми права наве­дені у статті Цивільного процесуального кодексу (ЦПК) (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належ­ність (абсолютно визначені, відносно визначені тощо): «Особа, яку призначено експертом, повинна з'явитися на виклик суду і дати правдивий висновок щодо постав­лених їй питань».

5. Визначте, які структурні елементи норми права наве­дені у статті ЦПК (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність: «Якщо у судове засідання не з'яв­ляться свідки або експерти, суд заслуховує думку осіб, які беруть участь у справі, про можливість розгляду справи за відсутності свідків або експертів, які не з'явилися, та постановляє ухвалу про продовження судового розгляду або про відкладення розгляду справи на певний строк». 6. Визначте, які структурні елементи норми права на­ведені у статті ЦПК (гіпотеза, диспозиція, санкція). Назвіть їх видову належність: «Якщо при розгляді ци­вільної справи суд виявить у діях сторони або іншої особи ознаки злочину, він повідомляє про це прокуро­ра або порушує кримінальну справу».


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты