Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТеми рефератів. 1.Система права як прояв внутрішньої узгодженості правових норм.
Читайте также:
  1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК КУРСОВОГО ТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, ЗВІТІВ З ПРАКТИК, РЕФЕРАТІВ
  2. ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ, ТЕМАТИЧНИХ НАУКОВИХ РОБІТ
  3. Тематика рефератів
  4. Теми для підготовки доповідей та рефератів
  5. Теми рефератів
  6. Теми рефератів
  7. Теми рефератів
  8. Теми рефератів
  9. Теми рефератів

1.Система права як прояв внутрішньої узгодженості правових норм.

2. Структурні елементи системи права.

3. Види правових інститутів.

4. Підстави поділу системи права на галузі та підгалузі.

5. Нормативно-правовий акт як структурний елемент системи законодавства.

6. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.

Галузі процесуального та матеріального права: порівняльна характеристика.

Питання для дискусій

1. Надайте загальну характеристику публічним та приватним галузям права.

2. Ленін як ідеолог більшовизму не визнавав поділу права на публічне й приватне. З цього приводу він зазначав: «Не визнаємо нічого "приватного", для нас усі галузі господарства є публічно-правовими, а не приватними».

Спробуйте пояснити причини негативного ставлення ідеолога більшовизму до поділу права на публічне та приватне. Обгрун­туйте свою відповідь.

3. У чому полягає відмінність матеріальних галузей права від процесуальних.

4. Спробуйте визначити, які, на Вашу думку, проблеми на­ближення законодавства України до норм міжнародного права та права ЄС є найбільш актуальними.

Завдання для перевірки знань

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте сутність предмета та метода правового регулювання.

2. Які основні елементи системи права?

3. У чому полягає відмінність системи права від систе­ми законодавства?

4. Визначте момент набрання чинності закону, прийнято­го 16.09.2003 p., якщо Президентом України 20.09.2003 р. було накладено вето, а при повторному розгляді 05.10.2003 р. закон був прийнятий знову й опублікова­ний у газеті «Голос України» 20.10.2003 р.

 

5. Визначте момент набрання чинності наказу МВС України від 28.12.2003 р. № 237, який був зареєстрова­ний в Міністерстві юстиції України 17.01.2004 р.

Визначте момент набрання чинності закону Украї­ни, якщо у його прикінцевих положеннях було за­значено, що цей закон набирає чинності з моменту опублікування (опублікований закон у газетах «Го­лос України» — 10.11.2003 p., «Урядовий кур'єр» — 31.10.2003 р.).

Тема 18. Формиреалізації норм права: поняття та види

Методичні вказівки до вивчення теми

Розглянувши загальну характеристику «нормативної площини» слід, насамперед, наголосити на тому, що вона може бути втілена в реалії життєдіяльності лише у разі, якщо її суб'єкти скористаються своїми правами та виконають відповідні обов'язки, тобто норми права зможуть «запрацювати» на ко­ристь суспільства та особи лише за наявності відповідного ме­ханізму їх реалізації.З огляду на це доцільно зазначити, що реалізація норм права як втілення приписів юридичних норм в суспільні реалії завжди взаємопов'язана з правомірною поведінкою, оскільки суб'єкти правовідносин впроваджують норми через активні правомірні ді­яння (дії та бездіяльність). У разі ж, коли суб'єктами вчиняються негативні, соціально шкідливі, винні діяння, які підпадають під ознаки правопорушень, мова про «реалізацію норм права» йти не може. Таким чином, норми права реалізуються через правомірні діяння суб'єктів, порушуються норми права — через неправомір­ні діяння.

Метою даної теми є розкриття особливостей реалізації «безпо­середніх» форм реалізації норм права (дотримання, використан­ня, виконання), а також дослідження відповідних причин втру­чання компетентних інститутів держави та суспільства в процес реалізації норм права для видання правозастосовчого ак­та, яким забезпечуються права та законні інтереси суб'єктів пра­вовідносин (табл. 18.1).Особливо слід звернути увагу студентів на об'єктивні чинни­ки, які сприяють виникненню підстав для задіювання правозасто­совчого механізму реалізації норм права, що, насамперед, пов'я­зані з періодом перехідного суспільства. Адже жодне законо­давство за перехідних умов не може врахувати все різноманіття суспільних відносин, які вимагають правового регулювання, і тому об'єктивно існують так звані прогалини у праві (випадки відсутності правових норм, необхідних для регулювання суспіль­них відносин), юридичні колізії (суперечності між правовими нор­мами) тощо.

Таблиця 18.1

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА

 

Назва форми її зміст
Дотримання форма реалізації, що здійснюється через виконан­ня заборонних норм права
Виконання форма реалізації, що здійснюється через вико­нання зобов'язальних норм права
Використання форма реалізації, що здійснюється через уповнова-жувапьні норми права
Застосуванння це особлива форма реалізації норм права, яка здійс­нюється компетентними органами та посадовими особами через винесення персоніфікованих інди­відуально-правових актів, що спрямована на ство­рення умов, необхідних для реалізації суб'єктами правовідносин норм права

Схема 18.1

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОГАЛИН У ПРАВ

Аналогія закону вирішення конкретної справи на ос­нові норми права, яка розрахована на регулювання подібних суспільних від­носин, близьких зазначеним за харак­тером

Аналогія права

вирішення конкретної справи за на­явності прогалини у законодавстві і відсутності аналогічної правової нор­ми, виходячи із принципів права в цілому або принципів галузі чи ін­ституту даної галузі праваКрім того, саме за таких реалій можливі неузгодженості, не­відповідності, суперечливі положення тощо, які, своєю чергою, заважають нормальному процесу реалізації норм права та потре­бують втручання правозастосовчих або нормотворчих органів. У зв'язку з цим доцільно розглянути шляхи подолання «прогалин у праві» (схема 18.1), а також розкрити причини виникнення, зміст і способи вирішення такого явища як «юридичні колізії».

План семінарського заняття

1. Поняття та види реалізації норм права.

2. Необхідність виникнення особливої форми реалізації норм права — правозастосування. Ознаки правозастосування.

3. Прогалини в праві та шляхи їх усунення і подолання.

4. Юридичні колізії та способи їх розв'язання.

Література

1. Алексеев С. С.Теорія права. — М.: БЕК, 1994. — 245 с

2. Оксамитний В. В. Правомерное поведение личности. — К.: Наукова думка. 1989. — 79 с.

3. Словарь терминов по теории государства и права: Учеб. пособие Рук. авт. кол. Н. И. Панов. — Харьков: Ос­нова, 1997.

4. Смирнова Т. Форми реалізації громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні за Конституцією Украї­ни // Право України. — 1998. — № 5. — С. 12—14.

5. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. М. Н. Марченко. — М.: БЕК, 1997. — 253 с.

6. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 368 с.

Термінологічний словник

Форми безпосередньої реалізації права — це такі форми реалізації приписів юридичних норм, за яких норми права втілюються в суспільні відносини безпосередньо через правомірні діяння суб'єктів правовідно­син без втручання правозастосовчих інститутів.

Причинами виникнення прогалин в праві є недоліки юридичної техніки в процесі підготовки та прийняття нормативних актів, а також виникнення нових суспільних відносин, яких на момент прийняття за­кону ще не існувало і вони не могли бути враховані суб'єктами нормо-творчої діяльності.

Передумовами правозастосування є випадки, коли правовідно-шення не може з'явитися без владного веління державного органу або посадової особи; коли виникає спір про право та сторони самостійно не можуть прийти до узгодженого рішення або існують перепони для реа­лізації суб'єктивних прав та юридичних обов'язків; коли з'являється необхідність офіційно встановити наявність або відсутність конкретних фактів або визнати їх юридично значимими; коли суспільне відношення завдяки його особливій значимості має пройти контроль з боку органів держави для перевірки його законності тощо.

Юридичні колізії — суперечності між окремими нормами права, які регулюють однорідні, споріднені між собою суспільні відносини, а також суперечності, що виникають в процесі правозастосовчої ді­яльності.

Навчальні завдання


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты