Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 24. Законність, правопорядок, дисципліна
Читайте также:
  1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).
  2. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).
  3. Безпека життєдіяльності як галузь науково-практичної діяльності та навчальна дисципліна
  4. Державна дисципліна
  5. Дисциплінарні (нормативні) методи
  6. Завдання по темі: Історія держави та права України як наука і навчальна дисципліна
  7. Законность, правопорядок, правонарушение и юридическая ответственность.
  8. Історія України як наука та навчальна дисципліна. Періодизація курсу. Джерелознавство та історіографія історії України.
  9. Матеріали доаудиторної самостійної підготовки (міждисциплінарна інтеграція).
  10. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо атестації та дисциплінарної відповідальності суддів

Методичні вказівки до вивчення теми

Наприкінці даного курсу ми переходимо до вивчення та­ких трьох взаємопов'язаних фундаментальних категорій юридичної науки та практики, як законність, правопорядок і дисципліна.

Слід зазначити, що законність, з одного боку, являє собою своєрідний правовий засіб державної влади та народу щодо встановлення та підтримки правопорядку, а з іншого — є серцевиною, основою дисципліни, яка, своєю чергою, становить одну з форм проявів правопорядку в країні.

Законність виражає загальний принцип ставлення суспільства до права в цілому. У зв'язку з цим її зміст необхідно розглядати у трьох аспектах: а) як «правовий» характер суспільного життя; б) з позиції вимоги загальної поваги до закону й обов'язків його виконання всіма без винятку; в) під кутом зору вимог реального захисту і забезпечення прав, інтересів громадян і охорони право­порядку в цілому від будь-якого свавілля.

Крім того, слід особливо зауважити, що сутність законності як невід'ємного елемента демократії неможливо усвідомити без ви­вчення її основоположних принципів (табл. 24.1) та відповідних гарантій (табл. 24.2).

Таблиця 24.1

ПРИНЦИПИ ЗАКОННОСТІ

 

Назва принципу Зміст принципу
Єдність законності Усезагальність та загальнообов'язковість до­тримання і виконання вимог чинного законодав­ства усіма суб'єктами правовідносин, єдине тлу­мачення юридичних критеріїв оцінки суб'єктів та їхня рівність перед законом
Гарантованість голов­них прав і свобод лю­дини та громадянина Соціальну основу даного принципу становить ідея усезагального захисту індивіда та необхід­ність забезпечення пріоритету загальногуманітар-них цінностей
Невідворотність пока­рання за скоєння право­порушення Будь-яке протиправне діяння має бути своєчасно розкрите, а винні у його скоєнні особи мають бути покарані відповідно до скоєного правопо­рушення
Недопустимість проти­ставлення законності та доцільності Учасники правовідносин відповідно до вимог норм права мають змогу прийняти найдоцільні­ше рішення і варіант поведінки згідно з фактич­ними обставинами та у рамках норм права
Взаємозв'язок законно­сті та культури Законність не може розвиватися та функціону­вати без опори на досягненя у духовній сфері, оскільки загальносоціальна та правова культура — це морально-етична основа законності; у свою чергу, і законність є однією з політико-правових передумов формування культури суспільства
   

Таблиця 24.2
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты