Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення вартості та доходності фінансових інвестицій
Читайте также:
  1. A. Визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів
  2. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  3. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  4. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  5. Аналіз запасу безпеки інвестиційних проектів та аналіз беззбиктовості (CVP-analysis, break-even analysis).
  6. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
  7. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
  8. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
  9. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
  10. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ В ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Первісна оцінка фінансових інвестицій є однаковою як для поточних, так і для довгострокових фінансових інвестицій та відображається у фінансовому обліку за собівартістю.

Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’яз­кових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції. Якщо ж придбання фінансової інвестиції здійснюється через обмін на інші активи, то її собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів.

Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу може суттєво відрізнятися від їх первісної оцінки і для відображення у фінансовій звітності вимагає проведення переоцінки.

Для оцінки фінансових інвестицій на дату балансу використовують один із трьох методів:

− за справедливою вартістю;

− за амортизованою собівартістю;

− за методом участі в капіталі.

Оцінка фінансових інвестицій за справедливою вартістювідповідно доП(С)БО 12, передбачає врахування суми реалізації фінансових інвестицій в результаті операції між обізнаними та незалежними сторонами. Іншими словами, справедливою вважається ринкова вартість фінансових інвестицій. Визначення справедливої вартості фінансових інвестицій ускладнюється нерозвиненістю вітчизняного фондового ринку. Цінні папери переважної більшості українських компаній неможливо вільно придбати на користуючись послугами фондових бірж. Тому, у разі неможливості достовірного визначення справедливої вартості фінансових інвестицій, їх собівартість визначається з урахуванням зменшення її корисності.

Визначення вартості фінансових інвестицій з використанням методу амортизованої собівартості, полягає в тому, що різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується зменшується інвестором протягом періоду від дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка. Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням прибутку від фінансових інвестицій, відображається у складі інших фінансових доходів. Нарахування прибутку приводить до збільшення балансової вартості фінансових інвестицій.

Для використання методу амортизованої вартості застосовується ефективна ставка відсотка, що розраховується таким чином: 

(4.1)

 

де Н – номінальна вартість цінних паперів;

В - вартість придбання цінних паперів;

T – термін обігу цінних паперів, роки;

r – річна ставка доходності, частка одиниці.

Як бачимо, ефективна ставка визначається як відношення річного доходу від придбання цінних паперів (що складається з середньорічного зниження ціни придбання порівняно з номіналом та річних відсоткових доходів інвестора) та середньої величини номінальної та фактичної вартості.

Розглянемо оцінку фінансових інвестицій за методом ефективної ставки процента на спрощеному прикладі.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.03 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты