Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБудь який _______ за певних умов можуть створювати небезпеку для людини чи довкілля.
Читайте также:
  1. A - Общие и связь для координации поиска и спасения
  2. A b c X
  3. A Complete the expressions from the text to make up collocations.
  4. A GOOD CLIMATE FOR FISHING IN THE NORTH
  5. A how long dolphins live D what dolphins are B how dolphins communicate E where dolphins live C how deep dolphins dive F how they stay warm
  6. A Letter
  7. A MULTILINGUAL INTERNET?
  8. A presentation
  9. A REGULAR THING
  10. A subject An adverbial modifier of purpose

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АГРАРНОЇ ОСВІТИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості підготовки фахівців ОКР ″бакалавр″ напряму 6. 040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

з навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”

Київ

″Аграрна освіта″

Навчальна дисципліна “Безпека життєдіяльності” – 54 год

1. Безпека життєдіяльності це – наука про:

умови праці;

технічні пристрої;

природне середовище;

соціальне середовище;

+ вплив на людину вражаючих факторів за умови надзвичайних ситуацій.

 

2. Предметом вивчення безпеки життєдіяльності є суспільний аспект діяльності людини:

ні;

так;

тільки на виробництві;

+тільки під час випадків та надзвичайних ситуацій.

 

3. Найточніше висвітлює завдання безпеки життєдіяльності твердження:

+забезпечення максимально можливої безпеки;

захист населення від зброї масового враження;

виявлення позитивних і негативних аспектів взаємодії людини з екзо- та ендогенними факторами;

виявлення негативних аспектів взаємодії людини з технічними засобами, інформацією.

4. Небезпека для людини – це ________, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров’ю чи життю людини.

речовини, поля, випромінювання та їх поєднання;

матерії, поля, енергії, інформації та їх поєднання;

люди, технічні засоби та екологічні фактори та їх поєднання;

технічні засоби, екологічні фактори, інформація та їх поєднання;

+явища, процеси, об’єкти, властивості.

 

5. За своїм походженням вражаючі фактори можуть бути:

аналітичні, теоретичні, експериментальні;

+фізичні, хімічні, біологічні;

екологічні;

технічні, ергономічні.

 

6. До фізичних факторів відносять:

пестициди;

+іонізуюче опромінення;

бактерії;

сполуки сульфуру.

 

 

7. До хімічних факторів відносять:

+вуглеводні;

електричні поля;

спірохети;

пилок амброзії.

 

8. До біологічних факторів відносять:

сполуки ртуті;

іонізуюче опромінення;

+продукти життєдіяльності мікроорганізмів;

сполуки сульфуру.

 9. До психофізіологічних факторів відносять:

+збуджений натовп;

іонізуюче опромінення;

ударну хвилю;

чадний газ.

 

10. Сприйняття небезпеки особою залежить:

+від ситуації, суспільного устрою, розвитку особистості;

від соціального статусу;

від стану природного, виробничого та соціального середовища;

від екзистенціальних запитів.

 

Будь який _______ за певних умов можуть створювати небезпеку для людини чи довкілля.

суб’єкт;

+об’єкт, суб’єкт, явище та інформація;

ризик, об’єкт, суб’єкт, явище, інформація;

об’єкт;

ризик та непевність.

 

12. Ризик – це:

коли людина збирається зробити щось небезпечне;

+кількісна характеристика небезпеки;

якісна і кількісна характеристика небезпеки;

якісна характеристика небезпека;

коли людину очікує небезпека.

 

13. Правильне визначення ризику – це:

іонізуюче опромінення;

+усвідомлена можливість виникнення події з певними небажаними наслідками;

вартісне визначення шкоди;

дезорганізувальний вплив на суспільство.

 

14. Прийнятий рівень ризику у світовій практиці становить:

1/1000;

106;

10-4;

+10-6;1/100.

 

15. Галузь, у якій найвищий рівень ризику щодо життя та здоров’я
людини – це:

+вугільна;

машинобудівна;

легка;

транспорт;

сфера обслуговування.

 

16. Ризик, якого не буває за ступенем допустимості – це:

надмірний;

+гранично прийнятий;

знехтуваний;

гранично-допустимий;

прийнятий.

 

17. Ризик, якого не буває за масштабом – це:

державний;

регіональний;

+сільський;

місцевий;

об’єктовий.

 

18. Ризик, який не властивий в політиці – це:

колективний;

масштабний;

+добровільний;

невизначений час прояву наслідків;

важко піддається оцінюванню.

 

19. Вартісний засіб визначення шкоди :

+у грошовому еквіваленті;

у людських втратах;

у втратах земель;

у втратах тварин;

немає правильної відповіді.

 

20. Ризик, який не властивий в побуті – це:

індивідуальний;

передбачуваний;

добровільний;

+невизначений час прояву наслідків;

консервативний.

 

21. Типи аналізу , які не відносять до аналізу небезпек:

попередній аналіз небезпек;

системний аналіз небезпек;

причинно-наслідковий аналіз небезпек;

аналіз дерева подій;

+адміністративний аналіз.

 

22. Потреби, які не є складовими життя і діяльності людини:

фізіологічні;

сексуальні;

духовні;

+природні;

соціальні;

особистісні.

 

23. Екзистенціальні запити – це:

потреба у самовираженні;

+потреба у безпеці свого існування;

належність до колективу;

повага з боку інших.

 

Фактор, що найбільш впливає на здоров’я людини:

стан довкілля;

+спосіб життя;

стан медичного обслуговування;

спадковість.

 

25. Досягнення науково-технічного прогресу на здоров’я людини :впливають тільки позитивно;

впливають виключно негативно;

не впливають;

+вплив неоднозначний, є позитив та негатив.

 

 

26. У людини є такі основні аналізатори:

руховий, тактильний, нюховий, вестибулярний, вісцеральний, слуховий, смаковий;

механорецептори, хеморецептори, осморецептори, терморецептори, фоторецептори, вісцеральний;

+тактильний, нюховий, вестибулярний, зоровий, слуховий, смаковий;

руховий, тактильний, нюховий, вестибулярний, вісцеральний, зоровий, слуховий, смаковий, мозковий.

 

27. Закон Вебера-Фехнера – це:

+інтенсивність відчуттів пропорційна логарифму інтенсивності подразника;

інтенсивність відчуттів обернено пропорційна інтенсивності подразника;

інтенсивність відчуттів та інтенсивність подразника не корелюють між собою;

аналізатор має здатність пристосовувати поріг відчуття до інтенсивності дії фактора.

 

28. Адаптаційна властивість аналізаторів – це:

здатність певний час зберігати відчуття після припинення дії подразника;

здатність певний час зберігати дію подразника після припинення відчуття;

інтервал між моментом дії подразника на рецептор і моментом виникнення відчуття в мозку людини;

+здатність пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності подразника.

 

29. Психофізіологічні процеси, які дозволяють аналізувати ситуацію і забезпечувати адекватну поведінку:

мислення, пам’ять;

+мислення, увага, пам’ять, спостережливість;

обережність, увага;

інтуїція.

 

30. До дистресу більш схильні у разі довготривалих надзвичайних ситуацій:

інтернали;

флегматики;

меланхоліки;

+екстернали.

 

31. До властивостей мислення не відносять:

критичність;

глибину;

послідовність;

+пасивність;

швидкість.

 

32. Емоційна пам`ять – це:

запам’ятовування технологічних процесів;

+збереження відчуттів;

збереження і відтворення слів;

інформація про навколишнє середовище.

 

33. Пасивна увага – це:

вольове зусилля зосередження на об’єкті;

+сприйняття інформації без вольового зусилля;

розподіл уваги між об’єктами.

 

34. До чинників зниження життєдіяльності не відносять:

конфлікти;

+оздоровчу фізичну гімнастику;

наркотики, алкоголь;

втому, перевтому.

 

35. Відсоток травм за статистичними даними з вини потерпілих:

10%;

20-40%;

+60-80%;

90%.

 

36. Навколишнє середовище за перебуванням людини можна умовно поділити:

на антропогенне, виробниче;

на антропогенне, біотичне;

на біотичне, абіотичне;

+на природне, виробниче, соціальне.

 

37. Забруднювальні речовини за впливом на організм поділяють:

на стійкі, середньостійкі, нестійкі;

на прямого, непрямого впливу;

на навмисні, супутні, аварійні;

+на мутагени, канцерогени, тератогени, токсикогени.

 

38. За ступенем дії на організм шкідливі речовини поділяють на ___ класи:

2;

3;

+4;

5.

 

39. Стійкі забруднювальні речовини не руйнуються в природному середовищі протягом:

1-2 міс;

4-6 міс;

6-8 міс.;

+2 та більше років.

 

40. До надзвичайно небезпечних відносять шкідливі речовини з ГДК:

+до 0,1 мг/м;

до 1 мг/м;

до 5 мг/м;

до 0,05 мг/м.

 

41. Хімічні забруднювальні речовини атмосферного повітря в містах обумовлюють у першу чергу захворювання систем організму:

+органів дихання;

органів кровотворення;

ендокринної системи;

нервової системи.

 

42. Біологічні забруднювальні речовини питної води обумовлюють в першу чергу інфекційні захворювання систем організму:

органів дихання;

органів кровотворення;

ендокринної системи;

нервової системи;

+шлунково-кишкового тракту (холера, вірусний гепатит).

 

43. Санітарно захисна зона – це:

+ділянка землі навколо підприємства, яку створюють із метою зменшення шкідливого впливу цих підприємств на здоров’я людей, які проживають поряд;

ділянка землі навколо підприємства, яку створюють для захисту виробничого об’єкта;

ділянка землі навколо озера;

всі відповіді правильні.

 

44. Шкідливий фактор призводить:

до смерті;

+до захворювання та зниження працездатності;

до ризику;

немає правильної відповіді.

 

 

45. ГДК у безпеці життєдіяльності, охороні праці – це:

глобальна демократична кооперація;

+гранично-допустима концентрація;

головна діюча концентрація;

градус Кельвіна (К°).

 

46. До підгрупи біологічних факторів входять:

мікроорганізми (віруси, бактерії тощо);

макроорганізми та деякі продукти їх життєдіяльності;

мікроорганізми (віруси, бактерії тощо) та макроорганізми;

мікроорганізми (віруси, бактерії тощо) та деякі продукти їх життєдіяльності;

+мікроорганізми (віруси, бактерії тощо) та деякі продукти їх життєдіяльності, макроорганізми.

 

47. Згідно з Класифікатором надзвичайні ситуації поділяють:

+на техногенні, соціальні, природні;

на соціальні, природні, тектонічні, техногенні;

на природні, метеорологічні, техногенні;

на техногенні, природні, антропогенні;

на природні, техногенні.

 

48. Масове поширення захворювань серед людей на певній території – це:

епізоотія;

+епідемія;

епіфітотія;

епіфлородемія.

 

49. Масове поширення захворювань серед рослин на певній території – це:

епізоотія;

епідемія;

+епіфітотія;

епіфлородемія.

 

50. ЛД100, ЛД50 означає:

+летальна доза відповідно для 100% чи 50% особин;

легальна дія відповідно на 100% чи 50%;

лужна доза відповідно 100% (повн та 50% (на половину) характеризує кислотно-лужний баланс середовища;

латентна дія, що характеризується 100% чи 50% затримкою передачі імпульсу.

 

51. До природних надзвичайних ситуацій відносять:

аварії;

+епідемії;

моральне насильство;

крадіжки;

немає правильної відповіді.

52. До техногенних надзвичайних ситуацій відносять:

збройні напади;

+руйнування будівель;

землетруси;

зсуви.

 

53. До соціально-політичних надзвичайних ситуацій відносять:

+збройні напади;

викиди сильнодіючих отруйних речовин (СДОР);

викиди радіоактивних речовин;

зсуви.

 

54. До біосоціальних небезпек відносять:

+туберкульоз;

викиди сильнодіючих отруйних речовин (СДОР);

моральне насильство;

бомжування.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 130; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.042 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты