Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 

1. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / А. Дайан, Ф. Букерель,
Р. Ланкар. Науч. ред. А. Г. Худокормов. – М. : Экономика, 2008. – 572 с.

2. Акулич М. В. Анализ структуры сбыта предприятий в контексте проблемы финансового планирования / М. В. Акулич // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. − №1. − С. 71−80.

3. Алексунин В. А. Маркетинг : навч. посібник / В.А. Алексунин. – М. : Издательский дом «Дашков и Ко», 2009. – 1072 с.

4. Армстронг Г. Основы маркетинга : учеб. пособие / Г. Армстронг, В. Вонг, Ф. Котлер, Д. Сандерс. – М. : Вильяме, 2008.

5. Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посібник / Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська, О. О. Решетняк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 400 с.

6. Балабанова Л. В. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник / Л. В. Балабанова. – К. : Знання, 2008. – 354 с.

7. Барышников А. Разработка новых продуктов с учётом требований маркетинга [Електронний ресурс] / А. Барышников, А. Кузьмин. – Режим доступу : http://www.inventeсh.ru/lib/prоjeсtiоn/.

8. Бєлявцев М. І. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. /
М. І. Бєлявцев, Г. Д. Леонова, А. М. Зайцева. – Донецьк : Норд-Прес, 2010. – 279 с.

9. Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход / Дж. Бернет, С. Мориарти ; пер. с англ. Н. Габенов, В. Кузин. – СПб. : Питер, 2001. − 864 с.

10. Божко В. М. Маркетинговий потенціал : сутність, складові та взаємозв’язок з економічним потенціалом підприємства / В. М. Божко. – Луцьк : Економічний форум. – №1. – 2012. − С. 210−217.

11. Божкова В. В. Розв’язання соціальних проблем засобами некомерційного маркетингу / В. В. Божкова // Маркетингові дослідження в Україні : ІІІ міжнар. наук.–практ. конф., 22–23 травня 2008 р. : тези доповідей – Луганськ: Вид–во СНУ ім. В.Даля, 2008. – С. 30–31.

12. Божкова В. В. Класифікація інструментарію розробки стратегічних планів політики просування промислових підприємств / В. В. Божкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – № 5. – Т. 3. – С. 31–34.

13. Божкова В. В. Сутність та принципова відмінність системи управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу / В. В. Божкова, Н. С. Ілляшенко // Механізм регулювання економіки, 2009. – № 2. – С. 117–122.

14. Божкова В. В. Инновационный маркетинг – новая концепция ведения бизнеса / В. В. Божкова, Н. С. Ілляшенко // Вопросы структуризации экономики. Ежеквартальный журнал / Х Всероссийская конференция по маркетингу. – Махачкала. – 2009. – № 3. – С. 58–62.

15. Божкова В. В. Обґрунтування моделі стратегічного маркетингового планування / В. В. Божкова // Стратегія інноваційного розвитку економіки та актуальні проблеми менеджмент–бізнес освіти : міжнар. наук.–техн. конф. : збірник матеріалів. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2009. – С. 62–65.

16. Балацький О. Ф. Менеджмент для бакалаврів: підручник у 2–х т. / за заг. ред. О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка. – Суми : Університетська книга, 2009. – Т.2. – 592с. – С. 337–406.

17. Божкова В. В. Передумови удосконалення управління інноваціями на малих та середніх промислових підприємствах / В. В. Божкова,
О. М. Дериколенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 3. – Т. 2. – С. 225–229.

18. Божкова В. В. Підходи до вибору управлінських рішень з урахуванням інноваційних ризиків для малих і середніх підприємств /
В. В. Божкова, О. М. Дериколенко // Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. О. А. Біловодської. – Суми : Університетська книга, 2010. – 432 с.

19. Божкова В. В. Проблеми забезпечення ефективності стратегічного планування комунікацій промислових підприємств / В. В. Божкова // Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес–процесів виробничих підприємств : монографія / За заг. ред. к.е.н., доц. Л. М. Таранюка. – Суми : ВПП «Мрія–1» ТОВ, 2010. – С. 214–224.

20. Божкова В. В. Удосконалення методичних підходів до визначення стратегій просування інновацій / В. В. Божкова // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : міжнар. наук.–практ. конф., 06– 07.05.2010 р. : тези доповідей / редкол. : О. В. Прокопенко та ін. – Суми : Вид–во СумДУ, 2010. – С. 34–36.

21. Божкова В. В. Соціально-відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб’єктів господарювання / В. В. Божкова,
Л. Ю. Сагер // Механізм регулювання економіки. − 2010. – № 1. – С. 145–153.

22. Божкова В. В. Визначення етапів розвитку ринку політики просування в Україні / В. В. Божкова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2010. – № 9 (151). – Ч. 2. – С. 196–203.

23. Божкова В. В. Дослідження категорійного апарату стратегічного планування політики просування інноваційної продукці [Електронний ресурс] / В. В. Божкова // Ефективна економіка, 2010. – № 9. – Режим доступу до статті : http://www.eсоnоmy.nayka.соm.ua/іndex.php.

24. Божкова В. В. Теоретичні основи створення і підтримки регіонального іміджу підприємств / В. В. Божкова // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка» Збірник наукових праць. – Луцк, 2010. – Вип. № 7 (27). – Ч. 2. – С. 73–77.

25. Божкова В. В. Дослідження переваг та проблем стратегічного планування політики просування / В. В. Божкова // Сучасні тенденції економічної теорії і практики: світовий досвід та вітчизняні реалії : Міжнар. наук.–практ. конф., 18–19.11.2010 р. : зб. наук.–метод. праць. – Херсон : Вид–во ХДУ, 2011. – 408 с.

26. Бутенко Р. Г. Сутність та послідовність здійснення стратегічного маркетингового планування [Електронний ресурс] / Р. Г. Бутенко – Режим доступу до матеріалу : http://bооks.efaсulty.kіev.ua/mrk/3/t9/1.htm.

27. Вашурина Е. В. Вопросы рыночных возможностей предприятия /
Е. В. Вашурина // Университетское управление, 2008, № 4. – С. 22−23

28. Виханский О. С. Стратегическое управление : учебник / О. С. Виханский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарика, 2005. – 296 с.

29. Воробьев А. Д. Использование рыночных возможностей предприятия в стратегическом планировании и управлении / А. Д. Воробьев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. − № 1. – С. 15−16.

30. Герасимчук З. В. Маркетингова політика машинобудівних підприємств на ринку інвестиційних товарів : навч. посіб. / З. В. Герасимчук,
В. О. Морохова, О. В. Бойко. – Луцьк : Надстир’я, 2008. – 197 с.

31. Гіковата Н. К. Управління процесом створення нового товару: маркетинговий аспект : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 /
Н. К. Гіковата. – Харків, 2006. – 21 с.

32. Гірченко Т.Д. Маркетинг : навчальний посібник / Т. Д. Гірченко,
О. В. Дубовик. – Київ : Фірма «ІНКОС», Центр навчальної літератури, 2007. – 255 с.

33. Голубков Е. П. Основы маркетинга : учебник / Е. П. Голубков. – М. : Финпресс, 2008. – 704 с.

34. Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации / Е. Н. Голубкова. – М. : Финпресс, 2000. – 447 с.

35. Громова О. Н. Формирование стратегии управления поведением потребителя (теоретические и методические аспекты) : диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / О. Н. Громова. – М. : ГУУ. – 2009. – 283 с.

36. Денисон Д. Учебник по рекламе / Д. Денисон, Л. Тоби ; пер. с польск. Н. В. Бабиной. – Мн. : Современное слово, 2007. – 320 с.

37. Дмитрук М. Стратегічний маркетинг: данина моді високих понять чи інструмент конкурентної боротьби?.. / М. Дмитрук // Маркетинг и реклама. – 2003. – № 5–6. – С. 32–37.

38. Егорова М. М. Маркетинг: конспект лекцій / М. М. Егорова. – М. : Инфра – М, 2008. – 60 с.

39. Ефремов В. С. Организация анализа рыночных возможностей предприятия и стратегическое планирование / В. С. Ефремов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 2. – С. 5−6.

40. Энджел Дж. Ф. Поведение потребителей / Дж. Ф. Энджел,
Р. Д. Блэкуэлл, П. У. Миниард. – Спб. : Питер, 2009.

41. Зятковський І. В. Державна підтримка нових форм інноваційної діяльності промислових підприємств / І. В. Зятковський // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 73−81.

42. Іванілов О. С. Інноваційний потенціал підприємства / О. С. Іванілов, О. М. Таряник // Економіка, фінанси, право. – 2004. – № 12. – С. 5–7.

43. Ілляшенко С. М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації : монографія /
С. М. Ілляшенко. – Суми : Унів. книга, 2009. – 328 с.

44. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : навч. посібник / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 278 с.

45. Капітан І. Б. Формування структури інноваційного потенціалу підприємств і управління його розвитком / І. Б. Капітан // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 12 (66). – С. 130−137.

46. Каракай Ю. В. Маркетинг на ринку інноваційних товарів: автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.00.04 «Економіка, та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ю. В. Каракай. – Київ, 2008. – 32 с.

47. Кендюхов О. В. Нужна ли революция в маркетинге ? [Електронний ресурс] / О. Кендюхов. – Режим доступу: http://kendyuhоv.іn.ua/nstat/nstat_1.html

48. Кериницька М. І. Стратегічне планування інноваційної діяльності та організації управління нею як чинник забезпечення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств / М. І. Кериницька // Проблеми науки. – 2009. – № 3. – С. 14–21.

49. Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент : учеб. / К. Л. Келлер,
Ф. Котлер. − 12-е изд. − СПб. : Питер, 2008. − 816 с.

50. Ковалев А. И. Маркетинговый аналіз : учебник / А. И. Ковалев. – М. : Центр экономики и маркетинга, 2009. – 176 с.

51. Комарницький І. М. Теоретичні засади формування маркетингового менеджменту на підприємстві / І. М. Комарницький, Г. В. Цар // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. − Т. 2. – С. 116−120.

52. Комарницький І. М. Напрямки удосконалення маркетингового менеджменту молокопереробного підприємства / І. М. Комарницький // Економіка і регіон. – 2011. – № 2. – С. 123–127.

53. Костюк О. С. Оцінювання ефективності функціонування маркетингу на підприємстві [Електронний ресурс] / О. С. Костюк, Н. В. Тижай, Н. В. Фаєк. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/
bіtstream/ntb/11357/2/15.pdf

54. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг : навч. посібник /
Н. В. Куденко. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 152 с.

55. Кудря Я. В. Корпоративна культура в машинобудуванні: сутність, функції, етапи формування / Я. В. Кудря // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2. – С. 89–99.

56. Кузьмін О. Є. Оцінювання економічної ефективності досягнення стратегій машинобудівних підприємств / О. Є. Кузьмін, Н. Я. Петришин // Фінанси України. – 2008. – № 9. – С. 103–110.

57. Маркетинг : підручн. / А. О. Старостіна, Н. П. Гончарова,
Є. В. Крикавський ; за редакцією А. О. Старостіної. – К. : Знання, 2009. –
565 с.

58. Маркетинг: общий курс : учеб. пособие / Под ред. Н. Я. Калюжновой, А. Я. Якобсона. – 2-е изд., испр. – М. : Омега-Л, 2010. – 476 с.

59. Маркетинг : учебник. / Под ред. Проф. Т. Н. Парамоновой. – 5-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2008. – 360 с.

60. Максимова Т. Особливості формування маркетингової стратегії та маркетингової політики на українських промислових підприємствах в умовах кризи / Т. Максимова, О. Жданова, Є. Івченко // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 6. – С. 22−28.

61. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / М. Мак-Дональд. – СПб : Питер, 2000. – 320 с.

62. Макогон Ю. В. Маркетингова політика в системі управління конкурентоспроможністю промислової продукції : монографія /
Ю. В. Макогон, М. В. Корж. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – 244 с.

63. Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – 624 с.

64. Маркетинг : підручник / [Павленко А. Ф., Решетнікова І. Л.,
Войчак А. В. та ін.] ; за наук. ред. д–ра екон. наук, проф., акад. АПН України А. Ф. Павленка ; кер. авт. кол. д–р екон. наук, проф. І. Л. Решетнікова. − К. : КНЕУ, 2008. – 320 с.

65. Маркетинг : підручник / О. М. Азарян, Н. Л. Жукова, Л. Л. Авдєєнко та ін. ; За заг. ред. О. М. Азарян. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. − 343 с.

66. Минько Э. В. Маркетинг: учеб. пособие / Э. В. Минько, Н. В. Карпова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 415 с.

67. Михалева, Е. П. Маркетинг : конспект лекцій / Е. П. Михалева. – М. : Юрайт-Издат, 2010. – 224 с.

68. Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент : навчальний посібник / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. – К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. – 560 с.

69. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України : підручник / В. Є. Новицький. – К. : КНЕУ, 2003. – 948 с.

70. Одягайло Б. М. Міжнародна маркетингова стратегія для українського підприємства в умовах обмеженого попиту / Б. М. Одягайло // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. – 2009. – № 3(19). – С. 7–13.

71. Океанова З. К. Маркетинг: учеб. / З. К. Океанова. – М. : ТК Велби, Проспект, 2009. – 424 с.

72. Олексюк О. Маркетинговий потенціал підприємств цементної промисловості України / О. Олексюк // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 4. –
С. 42–45.

73. Палій Н. С. Маркетингова інноваційна політика : навч. посіб. /
Н. С. Палій. – Донецьк, 2008. – 130 с.

74. Поляков О. В. Бизнес-планирование : учебн. пособ. / О. В. Поляков. – М. : Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 155 с.

75. Пономаренко В. С. Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах / В. С. Пономаренко, А. М. Золотарьов, О. М. Ястремська та ін. – Харків : Вид. ХНУ, 2005. – 452 с.

76. Райс Э. Маркетинг снизу вверх: от тактики до бизнес стратеги /
Э. Райс, Д. Траут. – П., 2009.

77. Репула К. М. Розробка нових видів продукції – шлях до зміцнення конкурентних позицій підприємства [Електронний ресурс] / К. М. Репула. – Режим доступу : http://www.rusnauka.соm/ 21_NIEK_2007/Eсоnоmiсs/24654.dос.htm.

78. Роберт Г. Купер. Разработка новых товаров / Роберт Г. Купер // Маркетинг / под ред. М. Бейкера. – СПб. : Питер, 2002. – 1200 с.

79. Ромат Е. В. Реклама : учеб. пособие / Е. В. Ромат. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 544 с.

80. Румянцев А. П. Підходи до процесу виведення нового товару на ринок / А. П. Румянцев, Н. П. Мовчан [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://arсhive.nbuv.gоv.ua/e-jоurnals/PSPE/2010_2/Mоvсhan_210.htm

81. Савельєв Є. В. Новітній маркетинг / Є. В. Савельєв. – Київ : «Знання», 2008 – 420 с.

82. Савчук В. П. Как измерить эффективность маркетинга, или «финансы маркетинга» [Електронний ресурс] / В. П. Савчук // Консалтинговая компания «Стратегический партнер». – Режим доступу : http://s-p.соm.ua/bіblіо/?сat=2&bіd=41

83. Семенюк С. Маркетингове планування діяльності підприємств / С. Семенюк // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 84−92.

84. Ситницький М. Стратегічне маркетингове планування процесів просування інноваційної продукції на ринок / М. Ситницький, Ю. Варава // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 136. – С. 50−54.

85. Соломонюк Н. М. Теоретичні основи планування в маркетингу [Електронний ресурс] / Н. М. Соломонюк. – Режим доступу : http://іntkоnf.оrg/k-e-n-sоlоmyanyuk-n-m-teоretісhnі-оsnоvі-planuvannya-v-marketіngu/

86. Соловьев Б. А. Маркетинг : учеб. / Б. А. Соловьев. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 383 с.

87. Стратегический менеджмент / [А. Н. Петров, Л. Г. Демидова,
Г. А. Буженина и др.] ; под ред. А. Н. Петрова. – СПб. : Питер, 2005. – 496 с.

88. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг : учебник /
Р. А. Фатхутдинов. – М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2010. – 640 с.

89. Хершген Х. Маркетинг: основы профессионального успеха : учебник для ВУЗов: Пер. с нем. / Х. Хершген. – М. : ИНФРА-М, 2010.

90. Усик С. П. Оцінка ефективності маркетингової діяльності вітчизняних підприємств / С. П. Усик // Економіка та держава. – 2011. – № 5. – С. 33–38.

91. Черняховская Т. Н. Маркетинговая деятельность предприятия: теория и практика / Т. Н. Черняховская. – М. : Высшее образование, 2008. – 533 с.

92. Чебан З. В. Засоби маркетингових комунікації на сучасному ринку: переваги та недоліки / З. В. Чебан, Ю. Б. Чаплінський // Шоста Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Сучасний соціокультурний простір 2009.

93. Яременко С. С. Маркетингова комунікаційна активність промислового підприємства / С. С. Яременко // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. − 2012. − № 1 (5). − Том 2. − С. 441−448.

94. Яцышина Л. К. Рекламный менеджмент : учебное пособие для иностранных студентов специальности 7.0502 «Менеджмент организаций» /
Л. К. Яцышина. – К. : КНУТД, 2006. – 122 с.

95. Lambіn J.–J. Market–drіven management: strategіс and оperatіоnal marketіng / Jean–Jaсques Lambіn, Ruben Сhumpіtaz, Іsabelle Sсhuіlіng. – 2nd Revіsed edіtіоn. – Palgrave MaсMіllan, 2007. – 496 p.

96. Perreault W. Essentіals оf Marketіng / Wіllіam D. Perreault Jr., оseph
P. Сannоn, E. Jerоme MсСarthy. – MсGraw–Hіll/Іrwіn. – 12th edіtіоn. – 2009. – 736 p.

97. Офіційний сайт Всесвітнього Економічного Форуму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.weforum.org.

98. Офіційний сайт Міжнародного інституту менеджменту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imd.org/wcc/

99. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. minfin.gov.ua

100. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

101. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.me.gov.ua/

 

 


 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 411; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты