Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання , основні напрями та джерела інформації для проведення ревізії витрат на виробництво.
Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. V. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ І СПОРТИВНИХ СТРІЛЬБ
  3. V. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ
  4. А. Сміт про сутність і джерела багатства
  5. Аналіз витрат на оплату праці
  6. Аналіз матеріальних витрат
  7. Банківська система: суть та структура. Основні банківські операції.
  8. Безробіття. Суть, основні типи і форми
  9. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  10. Визначити основні групи депозитів як інструментів грошового ринку. Дати характеристику основних споживчих характеристик різних груп депозитів

До основних зав­дань ревізіїналежать такі: виявити наявні порушення щодо достовірності визначення витрат на виробництво та собівартості продукції, робіт і послуг, методики їхнього облікового процесу; розробити заходи впливу для їхньої ліквідації, внесення відповідних коректив, притягнення до відповідальності винних службових осіб. Джерела інформаціїдля контролю: а)первинні документи: лімітні картки, відомості, накладні, акти, матеріальні вимоги на відпуск матеріальних цінностей для вироб­ничої діяльності структурним підрозділам підприємства; розрахун­ково-платіжні відомості з оплати праці працівників, відомості роз­поділу трудозатрат і витрат на оплату праці працівників підприєм­ства; авансові звіти підзвітних осіб, рахунки-фактури, акти про одер­жані послуги від інших підприємств і т. ін.; б) облікові регістри з аналітичного та поточного синтетичного бухгалтерського обліку (картки аналітичного обліку в розрізі об'єктів. Напрями ревізії основних прямих витрат на виробництво: 1. Перевірка матеріальних витрат на виробництво. Здійснюю­чи контроль матеріальних витрат, треба визначити обґрунтова­ність включення їх до виробничих витрат: а) за номенклатурою матеріальних ресурсів, виходячи з аналі­зу напрямів цільового використання за призначенням безпосеред­ньо на виробничий процес відповідно до технології; б)за оцінкою вартості матеріальних витрат (сировини, комплек­туючих, напівфабрикатів, палива, електроенергії тощо). При цьому проводиться нормативний контроль правильності визначення бсягів фактичних витрат за вартістю, виходячи з діючих ринкових і фактичних договірних цін, обсягів транспортно-заготівельних та особливо додаткових витрат (послуги товарних бірж, комісійні посередницькі послуги організацій і фізичних осіб, їх рівень у структурі ціни); в)правомірність включення витрат на тару; г) важливо встановити, чи виключенавартість зворотних від­ходів сировини, матеріалів, обгрунтованість їхньої оцінки, подаль­ше їхнє використання.. 2. Важливе місце в структурі витрат на виробництво посі­дають витрати на оплату праці. У процесі контролю вивчається правомірність зарахування до витрат виробництва в розрізі об'єктів витрат при групуванні та­ких витрат за місцями їхнього виникнення (центрами витрат) та за видами продукції (за кожним найменуванням виробів на дебет відповідних субрахунків до рахунку 23 «Виробництво»). Для пе­ревірки використовують машинограми, відомості розподілу тру-дозатрат та обсягів нарахованої заробітної плати працівникам структурних підрозділів підприємства за об'єктами витрат. Особлива увага звертається на обгрунтованість внесених виправ­лень щодо витрат на оплату праці як коригування раніше допущених помилок за минулі періоди (довідки бухгалтерії про перенесення ви­трат з одного об'єкта на інший, додаткові розрахункові відомості, ви­правлення в групувальних відомостях як додаткові записи). Тісно пов'язані з витратами на оплату праці витрати на обо­в'язкове державне соціальне страхування працівників. При здійсненні контролю застосовують такі методичні при­йоми та способи: візуальна перевірка оформлення і достовірності первинних документів та аналіз їхнього змісту щодо виду витрат на конкретний об'єкт та договорів з організаціями—виконавцями послуг, робіт, плановими калькуляціями; нормативна перевірка дотримання встановлених норм відшкодування витрат на відря­дження; техніко-економічні розрахунки обсягів витрат; перевірка правильності кореспонденцій бухгалтерських рахунків на підста­ві аналізу змісту первинних документів. 

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты