Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНайтиповіші порушення облікових правил щодо собівартості продукції, робіт
Як свідчать матеріали контролю Державної контрольно-реві­зійної служби, до основних порушень,які впливають на обсяги оподаткування, належать: а) за об'єктивної наявності незавершеного виробництва на кі­нець місяця (кварталу) списання всіх витрат виробництва (за по­точний звітний період на випуск продукції та реалізацію); б) включення до складу витрат звітного періоду витрат майбут­ніх періодів, нарахування резервів з витрат невиробничого ха­
рактеру діяльності підприємства або витрат капітального харак­теру — капітальний ремонт, реконструкція і т. д.; в) неправомірність включення окремих видів витрат, як основ­
них, так і накладних, по об'єктах витрат, що веде до завищення со­бівартості окремих видів продукції і вуалювання собівартості нерен­табельних видів продукції або окремих замовлень робіт і послуг; г) порушення методики обліку витрат на виробництво та визна­чення виробничої собівартості видів готової продукції, що впливає на об'єктивність фінансових результатів роботи підприємства і до­стовірність визначення бази його оподаткування.

9.1. Завдання та джерела ревізії обсягів виробництва та доходів від основної діяльності. Завдання ревізії:

1)об'єктивно оцінити підприємницьку діяльність ревізовано­го підприємства;2)виявити наявні порушення щодо правомірності підприєм­ницької діяльності в частині виробництва продукції, виконання робіт (послуг) та отримання доходів від їхньої реалізації як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;3) установити наявні факти неправильного обчислення і відо­браження у звітності даних про обсяги доходів від реалізації і фі­нансових результатів, які впливають на оподаткування підприєм­ства та його розрахунки з бюджетом;4)ужити заходів до реалізації матеріалів ревізії в частині: а)нарахування та стягнення штрафних санкцій до бюджету за порушення чинного законодавства про оподаткування і під­приємницьку діяльність, про бухгалтерський облік та фінансову звітність; б)притягнення до відповідальності винних службових осіб з адміністрації підприємства; в)усунення виявлених фактів викривлення даних обліку й звіт­ності та запобігання майбутнім порушенням і зловживанням, зміц­нення виконавської і трудової дисципліни апарату управління.Основні джерела інформації:1)документи на право здійснення підприємницької діяльності та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві; 2)первинні документи з обліку випуску та реалізації готової продукції, доходів і фінансових результатів діяльності: акти приймання готової продукції на склад, товарно-транспортні наклад­ні, рахунки-фактури; 3)облікові регістри: картки складського обліку готової продук­ції (ф. М-17), оборотні відомості з номенклатур готової продукції, виписки з розрахунків у банках, журнали № 6, 5 і 5А, 4, 3; 4) фінансова та податкова звітність: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, примітки до річної фі­нансової звітності, декларація про прибуток підприємства;

9.2. Нормативно-правова база ревізії виконання виробничої програми і доходів від основної діяльності. Нормативно-правова база.Під час проведення ревізії ревізор керується Законами України: «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991р., «Про підприємництво» від 7 лютого 1991р., «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. (зі змінами та доповненнями), «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р. (зі змінами та доповненнями), «Про бухгалтер­ський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р.; Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій під­приємств та організацій, затвердженою наказом Міністерства фі­нансів України від ЗО листопада 1999 р. № 291; Положеннями (стан­дартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО): П(С)БО 15 «Дохід», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 листо­пада 1999 р. № 290, П(С)БО 17 «Податок на прибуток», затвердже­ним наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353, П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87; іншими законодавчими та нормативно-правовими актами про фі­нансово-господарську діяльність підприємств та порядок її обліку.

 

9.3. Напрями та способи контролю обсягів випуску готової продукції і виконання виробничої програми підприємства. Нормативно-правова база. 1)Контроль правомірності здійснення підприємницької діяльності в частині виду виробничої діяльності з асортименту випус­ку продукції, надання послуг чи виконання робіт. На початку ре­візії підприємства, застосовуючи методи обстеження та норма­ тивної візуальної перевірки, перевіряється дотримання Закону України «Про підприємництво».2) Контроль обгрунтованості програми випуску починається з аналізу залишків готової продукції за вартістю і номенклату­рою готової продукції. Ревізор повинен з'ясувати, як на під­приємстві оцінюється готова продукція. Обраний варіант оцінки готової продукції має бути зафіксований як елемент облікової політики підприємства.3) Оцінка фактичного виконання виробничої програми та вивчен­ня ритмічності випуску готової продукції (по днях, місяцях, кварта­лах року) проводиться методами аналізу даних про виконання графіків випуску готової продукції. У процесі перевірки з'ясовують, чи були порушення графіків випуску та чи узгоджується випуск про­дукції з термінами її відвантаження, передбаченими в договорах з по­купцями.4) Перевірка комплектності випуску та якості готової продук­ції, обгрунтованості включення до складу готової продукції, виконаних робіт (послуг). До готової продукції належить тільки та, яка пройшла всі стадії технологічної обробки, відповідає
встановленим стандартам чи технічним умовам, укомплектова­на, прийнята відділом технічного контролю. 5)Перевірка повноти оприбуткування зданої на склад готової продукції. Для контролю достовірності даних бухгалтерського облі­ку проводиться візуальна, формальна й зустрічна перевірка первин­них документів, даних складського обліку та облікових регістрів про випуск готової продукції.6)Перевірка відповідності фактичних запасів готової продук­ції даним обліку здійснюється методом вибіркової інвентаризації залишків на складах готової продукції з номенклатури, вибраної ревізором. 7)Перевірка стану контролю за достовірністю оперативного обліку та збереженням готової продукції у виробничих цехах і центральному складі з боку бухгалтерії підприємства. При цьо­му дані оборотних відомостей з рахунку 26«Готова продукція» в розрізі відповідальних осіб і номенклатури готової продукції зіставляються з картками складського обліку

 

 

9.4. Методичні прийоми контролю повноти оприбуткування готової продукції. Для контролю достовірності даних бухгалтерського облі­ку проводиться візуальна, формальна й зустрічна перевірка первин­них документів, даних складського обліку та облікових регістрів про випуск готової продукції. Особлива увага звертається на обґрунтованість бухгалтерських записів щодо наявних виправлень даних у первинних 'документах за поточний місяць, а також додатково вне­сених змін за минулі періоди на підставі довідок бухгалтерії про виявлені помилки. Повнота оприбугкування виробленої продукції може бути також перевірена шляхом складання альтернативного ба­лансу витрат сировини й обсягу готової продукції, виходячи з нор­мативних витрат. Для перевірки обсягу виробництва продукції за­стосовуються дані первинних документів і виробничих звітів, актів інвентаризації незавершеного виробництва, регістрів аналітичного і синтетичного обліку. Зіставляючи документи, що відображають тех­нологічні процеси виробництва продукції (документи на виплату за­робітної плати, дані оперативного обліку про закладення сировини і випуск готової продукції тощо), а також документацію, що підтвер­джує вивезення готової продукції з підприємства (перепустки, рахунки-фактури, накладні та ін.), ревізор може виявити факти не оформлення випуску готової продукції приймально-здавальними докумен­тами цеху або складу підприємства та відповідного його невідображення в регістрах бухгалтерського обліку. У такому випадку в мате­ріалах перевірки визначається сума матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, та вказуються винні в цьому службові особи.

 

9.5. Перевірка якості проведених інвентаризацій готової продукції і відображення в обліку її результатів. Перевірка відповідності фактичних запасів готової продук­ції даним обліку здійснюється методом вибіркової інвентаризації залишків на складах готової продукції з номенклатури, вибраної ревізором. Крім цього, можуть бути проведені інвентаризації окремих партій готової продукції, що підготовлені до відванта­ження покупцям, але не вивезені зі складу. Якщо виявляються значні відхилення (нестача, надлишок), то призначається повна інвентаризація готової продукції. Під час інвентаризації здійс­нюється обстеження дотримання умов зберігання готової продук­ції в цехах та на центральному складі (відповідність приміщень вимогам зберігання, організація складування, охорона примі­щень, здавання на центральний склад, закріплення за відповідаль­ними особами).

 

9.6. Особливості контролю своєчасності відображення в обліку операцій з відвантаження та реалізації продукції. Перевірка стану контролю за достовірністю оперативного обліку та збереженням готової продукції у виробничих цехах центральному складі з боку бухгалтерії підприємства. При цьо­му дані оборотних відомостей з рахунку 26 «Готова продукція» в розрізі відповідальних осіб і номенклатури готової продукції зіставляються з картками складського обліку, який ведеться в це­хах, на складі, а потім — у цілому з даними за цим рахунком у Книзі головних рахунків. Під час перевірки поставлення обліку готової продукції ревізор звертає увагу на оперативний контроль, який має здійснюватись на підприємстві за відвантаженням готової продукції і своєчасним надходженням коштів від покупців, та аналізує результати контрольної роботи бухгалтерії, її якість і ефективність.

 

9.7. Напрями та способи контролю доходів і фінансових результатів від основної діяльності:1)Перевірка правомірності отримання доходів від здійснення операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та іншої операційної діяльності. Застосовуючи методи обстеження та нормативного контролю документів, ревізор встановлює: наявність договорів на постачання продукції та правильність їхнього оформлення.2)Контроль обсягів реалізації готової продукції, виконаних робіт (послуг). Здійснюється загальна оцінка виконання планів з обсягів реалізованої продукції та перевіряється організація обліку відвантаження продукції покупцям у відділах збуту. 3)Правильність оцінки та визнання доходів і фінансових ре­зультатів від операційної діяльності перевіряється із застосу­ванням методів арифметичного контролю та порівняння сум пе­рвинних документів і облікових регістрів та даних договорів з покупцями та замовниками. 4)Перевірка правильності відображення доходів від реалізації продукції в обліку починається з зістав­лення даних звіту про фінансові результати (ф. 2) за статтею «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» з даними Книги головних рахунків, які відповідають обороту за кредитом рахунку 70 «Доходи від реалізації» за мінусом податку на додану вартість, акцизного збору та інших вирахувань з дохо­ду (рядки 015, 020 і 030 ф. 2). 5)Контроль правильності визначення фінансових результатів від операційної діяльності. Ревізор за до­помогою прийому арифметичного контролю визначає правиль­ність підрахунку фінансового результату від операційної діяль­ності як результату від реалізації продукції (робіт, послуг) — валового прибутку (збитку), збільшеного на суму інших опера­ційних доходів і зменшеного на суму адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. 6)Контроль достовірності відображення доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для цілей оподаткування здійс­нюється із застосуванням методів нормативної та арифметичної документальної перевірки, порівняння й аналізу даних податко­вого обліку й податкової звітності з ПДВ, обсягів реалізації про­дукції (робіт, послуг).

9.8. Контроль правильності оцінки і визнання доходів від реалізації продукції. Спершу здійснюється загальна оцінка виконання планів з обсягів реалізованої продукції та перевіряється організація обліку відвантаження продукції покупцям у відділах збуту (аналіз даних договорів з покупцями-замовниками та докумен­тів про відвантаження й оплату продукції (рахунків-фактур, накладних на відвантаження, платіжних доручень-вимог, виписок банку тощо), обстеження наявності систематизованих переліків асортименту поставок за замовниками і термінами відвантажен­ня та відміток про фактичне виконання договорів по звітних пе­ріодах року). Методом зіставлення даних виписок банку про надходження виручки від реалізації продукції та планового об­сягу реалізації ревізор виявляє факти відмов (повних або част­кових) покупців від оплати за відвантажену продукцію і звертає увагу на заходи, які вжито підприємством для запобігання та­ким фактам. З застосуванням методу порівняння показників на­кладних на відвантаження з даними оперативного обліку відділу збуту, даних про випуск продукції та її відвантаження за дата­ми місяця, ураховуючи обсяги залишків на складі, здійснюєть­ся перевірка своєчасності відвантаження готової продукції по­купцям. Ревізор повинен також визначити своєчасність здачі первинних документів про відвантаження продукції покупцям до бухгалтерії (метод порівняння дати звіту і дати відвантажен­ня) та перевірити своєчасність і правильність оформлення фі­нансовим відділом і бухгалтерією платіжних документів для розрахунків з покупцями (метод візуальної перевірки реквізитів рахунків-фактур, платіжних доручень-вимог, аналіз листування з покупцями, арифметична перевірка обсягів за вартістю, дого­вірних цін, ПДВ).

 

9.9 Методичні прийоми ревізії правомірності отримання доходів від здійснення операцій з реалізації продукції (робіт, послуг).На початку ревізії, застосовуючи методи обстеження та нормативного контролю документів, ревізор перш за все встановлює: наявність договорів на постачання продукції та правильність їхнього оформлення, повноту реєстрації виписа­них рахунків-фактур, дотримання строків оплати покупцями за продукцію, що постачається. Оскільки операції з реалізації про­дукції мають систематичний характер і є типовими, їх слід конт­ролювати вибірково. До вибірки включаються операції з різних звітних періодів, з різними покупцями (замовниками), різнома­нітною продукцією (товарами, роботами, іншими активами). У процесі контролю здійснюється візуальна та зустрічна перевір­ка рахунків-фактур, накладних на відвантаження й облікових ре­гістрів, у яких узагальнюються відомості про реалізацію продук­ції. Ревізор перевіряє відповідність зазначених у первинних до­кументах і облікових регістрах різних показників: номенклатури реалізованої продукції, цін на неї, кількості та суми, дат здійс­нення операцій.

9.10.Напрями контролю доходів від реалізації продукції на експорт. 1)Контроль правомірності здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Перевірці підлягає не тільки дотримання підприємст­вом законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність, а й виконання ревізованим об'єктом митного режиму — дотримання чинного порядку акредитації на митниці для роботи на зовнішньому ринку та встановлених вимог щодо оформлення митної документації, яка засвідчує експорт продукції (товару).2)Перевірка обґрунтованості цін на експортовану продукцію. Застосовуючи методи аналізу діючих цін на зовнішньому ринку та порівняння їх з передбаченими в договорах, ревізор повинен з'ясувати, чи не є ціни на експортовану продукцію нижчими за встановлені державою мінімальні ціни або вищими за встанов­лені контрактами ціни відповідно до умов поставки на експорт.3)Перевірка виконання обсягів реалізації продукції на експорт здійснюється шляхом аналізу виконання договорів з покупцями-нерезидентами України чи посередниками, трейдерами-резидентами України і порівняння даних договорів з даними журналу №6 за кредитом субрахунку 701 та оперативного обліку вико­нання договорів. 4)Контроль повноти та своєчасності надходження коштів від по­купці в-нерезиденті в за експортовану ними продукцію, виконані на експорт роботи (послуги) здійснюється методами порівняння і нор­мативної перевірки даних про оплату рахунків покупцями за датами та обсягами відвантаження.5) Правильність відображення й оцінки доходів від реалізації продукції на експорт перевіряється за допомогою методів аналізу, нормативної, логічної і зустрічної перевірки договорів з покупцями-нерезидентами, наказу про облікову політику, облікових регістрів та форм фінансової звітності.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 65; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты