Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНайтиповіші порушення, що виявляються під час проведення
Читайте также:
  1. V. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ І СПОРТИВНИХ СТРІЛЬБ
  2. V. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ
  3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ
  4. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ
  5. З охорони праці під час проведення навчальних занять у швейній майстерні
  6. Завдання , основні напрями та джерела інформації для проведення ревізії витрат на виробництво.
  7. Значення, завдання та інформація для проведення аналізу
  8. ІІІ. Підготовка до проведення перевірки
  9. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ комплексного ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
  10. Методика проведення ревізії операцій на поточному рах. під-ва в банку.

ревізії оцінки і визнання доходів від реалізації продукції:

1)неправильне визнання та оцінка доходу від реалізації про­дукції (робіт, послуг);

2)відсутність окремого обліку доходів, отриманих від здійс­нення різних видів операційної діяльності; 3)арифметичні помилки в рахунках-фактурах при визначенні ПДВ та загальної суми до сплати; 4)відвантаження продукції покупцям, за цінами нижчими до­говірних; 5)відсутність наказу про облікову політику та належного санк ціонування операцій відвантаження та реалізації продукції з боку адміністрації ревізованого підприємства; 6)порушення договорів щодо термінів або обсягів поставки, асортименту, якості продукції, виконаних робіт чи послуг;7)фальсифікація обсягів реалізації при готівкових розрахун­ках з покупцями;8)заниження обсягів валових доходів щодо реалізації продук­ції, робіт (послуг) у податковому обліку; 9)порушення методики обліку резервів, створених за сумнів­ними боргами, і, як наслідок, неправильне відображення суми дебіторської заборгованості в розрахунках за поставку продукції, здійснення робіт (послуг); 10) заниження фінансових результатів від операційної діяльності через: зменшення обсягів реалізації внаслідок недостовірного ві­дображення в обліку доплат від покупців під виглядом фінансо­вої допомоги, заниження собівартості незавершеного виробниц­тва шляхом неправильного розподілу відхилень від облікових цін, завищення витрат від операційної діяльності шляхом вклю­чення до їхнього складу витрат, які відповідно до договору (бази­су) поставки належать до відшкодування покупцями (наприклад, відшкодування зворотної тари), і витрат від фінансових операцій та іншої операційної діяльності.

 

9.13. Методичні прийоми контролю інших операційних доходів. Ревізору необхідно перевірити правильність відображення у звіті про фінансові результати сум інших операційних доходів (рядок 060 ф. 2). За даною статтею ма­ють відображатися операції, пов'язані з операційною орендою ак­тивів, операційними курсовими різницями, реалізацією оборотних активів (крім фінансових інвестицій). Застосовуючи методи порівняння, арифметичної і нормативної візуальної перевірки, ре­візор визначає відповідність і правильність відображення даних про інші операційні доходи у формі 2 і Книзі головних рахунків за кредитом рахунку 71 «Інший операційний дохід». При цьому суми інших операційних доходів, наведені у звіті про фінансові результати за ревізований рік, порівнюються з даними відповідних рядків Приміток до річної фінансової звітнос­ті, де інші операційні доходи показуються розгорнуто. За допомогою методів формаль­ного й зустрічного документального контролю ревізор перевіряє обґрунтованість записів за відповідними субрахунками рахун­ку 71, ретельно аналізує повноту та правильність заповнення пер­винних документів, які є підставою для відображення інших опе­раційних доходів у бухгалтерському обліку, надавши особливе значення матеріалам інвентаризації. При перевірці правильності оцінки інших операційних доходів ревізор звертає увагу на те, чи визнаються останні як доходи відповідного ревізованого періоду з урахуванням способу отримання економічних вигод та чи не від­носяться до складу інших операційних доходів суми, що виникли у результаті іншої звичайної діяльності. Особливій перевірці підлягають доходи, пов'язані з отриманням державних грантів і асигнувань з бюджету та позабю­джетних фондів для цілей операційної діяльності.9.14. Напрями та прийоми ревізії доходів і фінансових результатів від іншої звичайної діяльності. 1) Контроль правомірності отримання доходів і фінансових результатів від іншої звичайної та надзвичайної діяльності (методи обстеження та нормативної візуальної перевірки статуту й уста­новчих документів, договорів про спільну діяльність, бланків цінних паперів, проспектів емісій, договорів на придбання ціннихпаперів, виписки з регістрів цінних паперів, договорів оренди,
депозитних угод, договорів страхування майна підприємства, до­говорів продажу фінансових інвестицій, основних засобів тощо). 2) Перевірка правильності відображення доходів від іншої звичайної діяльності. Ревізору необхідно перевірити правиль­ність відображення сум доходів від участі в капіталі, інших фінансових доходів та інших дохо­дів. Здійснюючи логічну пе­ревірку фінансових та інвестиційних операцій ревізованого під­приємства, ревізор перевіряє правильність визначення і відоб­раження доходів від таких операцій у системі рахунків бухгал­терського обліку. Під час формальної перевірки даних операцій необхідно встановити наявність первинних документів, які є під­ставою для їхнього відображення в обліку. Обов'язково треба перевірити на відповідність записи в Книзі головних рахунків і в журналі №6 за кредитом рахунків 72, 73, 74. 3) При перевірці фінансових результатів від звичайної діяльностіь спочатку арифметично перевіряється правильність підрахунку
фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткуван­ня у звіті про фінансові результати. З застосуванням методів аналізу й нор­мативної перевірки детально вивчається правильність визначення й обґрунтованість відображення в обліку витрат від іншої зви­чайної діяльності. 4) Контроль правильності відображення доходів і результатів від надзвичайної діяльності передбачає перевірку обґрунто­ваності відображення в обліку надзвичайних доходів і надзвичайних витрат. Застосовуючи методи обстеження та нормативного візуаль­ного контролю, ревізор перевіряє акти, що засвідчують факти здійс­нення надзвичайних подій та підписані керівником ревізованого під приємства й незацікавленими особами, спеціалістами (пожежники, ДАІ та ін.), розрахунки бухгалтерії (кошториси) втрат від надзвичай­ної події, висновки експертів про можливість відновлення зіпсовано­го майна, рішення суду про встановлення винних осіб та відшкоду­вання збитків, платіжні доручення на суми відшкодування збитків тощо. Проводиться арифметична та зустрічна перевірка даних журналу № 6 за кредитом рахунку 75 «Надзвичайні доходи» з даними змісту первинних документів, які є підставою для відображення надзви­чайних доходів в обліку. Ревізор звертає увагу на правильність визначення й відображення в регістрах податкового та бухгалтерсь­кого обліку сум страхового відшкодування при страхуванні майна підприємства, які зменшують податок на прибуток від звичайної дія­льності, та належного до сплати податку з надзвичайного прибутку. Достовірність формування чистого прибутку (збитку) та правиль­ність його списання після закінчення звітного періоду визначаються шляхом аналізу кореспонденцій рахунків у журналах № 6 і 7 за кре­дитом рахунків 79 «Фінансові результати» і 44 «Нерозподілені при­бутки (непокриті збитки)», а також порівнянням підсумкових даних цих облікових регістрів із записами в Книзі головних рахунків, що стосуються дебету рахунків 79 і 44, та показниками звіту про фінан­сові результати за рядками 200 і 205.
Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 7; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты