Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНапрями та способи контролю правомірності розподілу та використання чистого прибутку товариства.
Читайте также:
  1. VI. Общая задача чистого разума
  2. VII. Идея и деление особой науки, называемой критикой чистого разума
  3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та їх використання
  4. Аналіз показників використання засобів праці
  5. Аналіз показників використання праці і заробітної плати
  6. Аналіз показників матеріально-технічного забезпечення і використання предметів праці
  7. Аналіз стану і використання основних фондів
  8. Антиномия чистого разума
  9. Антитетика чистого разума
  10. Архитектоника чистого разума

1) Контроль обгрунтованості створення резервного капіталу здійснюється методами порівняння і нормативної перевірки сум використання нерозподіленого прибутку за звітними періодами року за даними балансу, звіту про власний капітал і відомості 7.2 аналітичних даних рахун­ку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» та журналу № 7 за кредитом рахунку 43 «Резервний капітал». Перевіряючи відповідність величини щорічних відрахувань від нерозподілено­го прибутку, спрямованого на формування (поповнення) резерв­ного капіталу, його розміру, передбаченому установчими доку­ментами ревізованого товариства, і законодавчо встановленимнормам (не менше 5% чистого прибутку), з'ясовують, чи немає змін суми створеного резерву на кінець ревізованого року порів­няно з даними на його початок. Особлива увага звертається на цільовий характер використання коштів резервного капіталу (на
покриття збитків звітного періоду, не покритих нерозподіленим прибутком, на виплату дивідендів за привілейованими акціями в разі нестачі нерозподіленого прибутку). 2) У процесі перевірки АТ, СП і ТОВ важливого значення надають контролю правомірності розподілу чистого прибутку між акціонерами, засновниками (учасниками) у вигляді дивіден­дів. Ревізор перевіряє наявність рішень керівництва товариств про розподіл чистого прибутку, вивчає протоколи загальних зборів акціонерів за результатами року. Методами порівняння та нормативно-правової перевірки сум розрахунково-платіжних документів і даних Книги головних рахунків за дебетом рахун­ків 44 і 43 та журналу № 3 за кредитом субрахунку 671 «Розра­хунки за нарахованими дивідендами» контролюється правиль­ність нарахування дивідендів та своєчасність їхнього отримання засновниками (учасниками) ревізованого товариства. Обов'яз­ково перевіряється, чи не занижений розмір нарахованих до­ходів від участі в статутному капіталі, якщо серед акціонерів (засновників, учасників) ревізованого підприємства є державні підприємства чи організації. 3) Перевіряючи повноту утримання податків з доходів від участі в капіталі ревізованого підприємства, слід ураховувати, що по­даток на прибуток (податок на дивіденди) обов'язково нарахо­вується з одночасним перерахуванням у бюджет при нарахуванні (перерахуванні чи виплаті) дивідендів засновникам (фізичним або юридичним особам), крім випадків, коли дивіденди випла чуються у вигляді акцій (часток, паїв). Крім цього, ревізор пови­нен упевнитись у тому, що на дебет субрахунку 671 відносяться суми дивідендів, перераховані за платіжними дорученнями кож­ному з утримувачів (засновників, акціонерів), і податку з них у розмірі 30 %, а з засновників — державних підприємствах і ор­ганізацій— у розмірі 100%. 4) Контроль правомірності використання нерозподіленого прибутку на покриття збитків минулих років. Якщо в балансі ре­
візованого підприємства є збитки минулих років, то ревізор нор­мативним візуальним методом перевіряє наявність рішень керів­ника (засновника) щодо списання таких збитків за рахунок нерозподіленого прибутку, а також відповідність цих рішень ви­могам установчих документів і фінансових планів щодо розподі­лу чистого прибутку. 5) Контроль правильності відображення в обліку операцій з розподілу та використання чистого прибутку за звітний рік здійснюється методами аналізу кореспонденцій рахунків за кре­дитом рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» у журналі № 7, де проводиться фактичне списання використано­го прибутку звітного року та неперекритих витрат, джерелом фінансування яких є прибуток (у разі його недостатності). Пе­ревіряючи правильність ведення синтетичного й аналітичного обліку в розрізі субрахунків 441 «Прибуток нерозподілений», 442 «Непокриті збитки» і 443 «Прибуток, використаний у звіт ному році», ревізор повинен переконатись у тому, що всі бухгал­терські записи за цими субрахунками у відомості 7.2 складені
правильно та підтверджені документально і що дані аналітично­ го обліку за рахунком 44 відповідають даним про нерозподілені прибутки (непокриті збитки), наведеним у фінансовій звітності (методи нормативно-правової, зустрічної й арифметичної пере­вірки).

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты