Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНапрями контролю статутного капіталу підприємств недержавної форми власності (АТ, СП та ін).
Читайте также:
  1. III. Порядок формирования Единой комиссии
  2. Амортизація і відтворення основного капіталу.
  3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та їх використання
  4. Аналіз показників фінансових результатів і фінансового стану підприємства
  5. Аналіз рентабельності підприємства
  6. Безробіття. Суть, основні типи і форми
  7. Бригадир пути по контролю за состоянием пути.
  8. Взаимоотношение природы и культуры. Формирование экологического сознания.
  9. Відносини власності
  10. Вільний рух капіталу і платежів

1) Фактичний контроль стану власного капіталу полягає в під­твердженні сальдо аналітичних рахунків обліку за кожним учас­ником і здійснюється методом вибіркової інвентаризації зобо­в'язань підприємства перед учасниками (власниками, акціонера­ми) та забезпечень виплат відпусток, гарантійних зобов'язань. 2) Перевірка правильності та своєчасності формування статут­ного капіталу здійснюється методом контроль повноти надходжень внесків учасників та методом порів­няння даних аналітичного обліку з рахунків 46 і 40 про суми вне­сків з первинними документами про їхню оплату (прибутковими касовими ордерами, виписками банку з поточних рахунків, акта­ми оприбуткування майна та прийняття матеріальних цінностей у рахунок внесків). Для перевірки своєчасності розрахунків за внесками до статутного капіталу порівнюють фактичні внески за дата­ ми в розрізі засновників із зазначеними в документах на заснуван­ня підприємства. 3) Перевірка правильності та наявності підстав розрахунків за здійснюється шляхом обгрунтованості оцінок внесків, здійснюваних у формі матеріальних цінностей (включаючи об'єкти нерухомості), нематеріальних активів, цін­них паперів та ін. З застосуванням методів порівняння, норматив­но-правової перевірки та техніко-економічних розрахунків пере­віряється адекватність методів оцінки таких внесків у статутний капітал. 4) У спільних підприємствах перевірці підлягає повнота, своє­часність і достовірність внесків іноземних засновників у конвер­тованій валюті, виходячи із засновницьких документів. 5) Під час перевірки правильності формування статутного капі­талу в акціонерних товариствах ревізор звертає увагу на номіна­льну вартість акцій, що формують статутний капітал АТ, на до­тримання умов внесення коштів засновниками при створенні АТта на випадки прострочення викупу акціонерами заявленої нимикількості акцій. Контролюючи порядок розповсюдження акцій між акціонерами — учасниками ЗАТ, ревізор з'ясовує, чи не роз­повсюджуються акції шляхом відкритої підписки або купівлі продажу на фондовій біржі. 6) Перевірка обгрунтованості змін величини статутного капіталу здійснюється на підставі аналізу даних обліку за кредитом рахунку 40 та візуального контролю про наявність змін у засновницьких документах, документів про перереєстрацію розміру статутного капіталу в разі нового додаткового випуску акцій, підвищення їхньої номінальної вартості або зменшення (викупу акцій у власників акцій) чи зни­ження номінальної вартості акцій. 7) Перевірка правильності формування додаткового, резерв­ного, вилученого та неоплаченого капіталу. 8)Контроль правильності відображення в обліку операцій з формування статутного капіталу, а також методики ведення облікових регістрів з аналітичного обліку за рахунками 40, 46, 67 здійснюється методом аналізу кореспонденції рахунків і первин­
них документів, які є підставою для бухгалтерських записів у та­ ких регістрах.
Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты