Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні джерела та завдання ревізії статутної діяльності.
Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. А. Сміт про сутність і джерела багатства
  3. Банківська система: суть та структура. Основні банківські операції.
  4. Безробіття. Суть, основні типи і форми
  5. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  6. Визначити основні групи депозитів як інструментів грошового ринку. Дати характеристику основних споживчих характеристик різних груп депозитів
  7. Виникнення й основні етапи розвитку економічної теорії
  8. Відсутність в рефераті посилань на літературні джерела або їх неправильне оформлення може потягнути за собою не зарахування реферату або зниження оцінки.
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

2) Завдання: 1) об¢єктивно оцінити юридичний статус ревізованого підприємства та його права здійснювати підприємницьку діяльність згідно зі статутом та чинним законодавством; 2) виявити наявні порушення щодо правомірності здійснення статутної діяльності в частині формування власного капіталу та забезпечення зобов'язань перед учасниками, які впливають на
оподаткування підприємства; 3) розробити заходи з виконання рішень, прийнятих за резуль­татами ревізії в частині притягнення до відповідальності винних службових осіб, нарахування та стягнення штрафних санкцій за допущені порушення чинного законодавства про господарські товариства, оподаткування, бухгалтерський облік та фінансову звітність. Джерела: 1) засновницькі та організаційні документи: статут, засновни­цький договір, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів засновників, документи про приватизацію, свідоцтво про реєстрацію в органах статистики, договір на банківське обслуго­вування, реєстри акціонерів для акціонерних товариств, витяги з протоколів зборів акціонерів (засновників), накази та розпоря­дження виконавчої дирекції підприємства, бізнес-плани, ліцензії і дозволи на право здійснення певних видів підприємницької дія­льності, свідоцтва про акредитацію, договори та контракти з іншими підприємствами й організаціями, наказ про облікову політику та інші внутрішні регламенти підприємства; 2) документи, які свідчать про внесення часток засновників до статутного капіталу в грошовій, матеріальній і нематеріальній формах чи у вигляді цінних паперів: виписки банку, прибуткові касові ордери, платіжні доручення, акти оприбуткування майна, товарно-матеріальних цінностей тощо, довідки та розрахунки бух­галтерії; 3) облікові регістри: журнали № 7, 6, 3, 1 (кредит рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 70—79, 64, 67, 30, 31), відомості 1.1—1.3 за дебетом рахунків 30, 31, 33, відомість 3.6 аналітично­го обліку розрахунків з бюджетом, відомість 7.1 аналітичних да­них рахунку 42 «Додатковий капітал», відомість 7.2 аналітичних даних рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», Книга головних рахунків; 4) фінансова та податкова звітність: річна фінансова звітність за ревізований період і на дату реорганізації (ліквідації) під­
приємства, декларації про податок на додану вартість і про прибуток підприємства; 5) інші джерела: акти та довідки про проведення попередніх ревізій і перевірок податковою та контрольно-ревізійною служ­ бами, листування із засновниками й акціонерами, проспекти емісій, методики оцінки часток, що вносяться в статутний капітал у натуральній та нематеріальній формах, штатні розклади.
Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты