Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
Індивідуальна науково-пошукова робота є однією з форм самостійної навчальної і науково-дослідної роботи студентів.

Метою виконання індивідуальної роботи з дисципліни "Державне регулювання економіки" є перевірка знань студентів з питань основ державного управління, отриманих у ході лекційних і семінарських занять, а також в тім, щоб навчити студентів аналізувати й узагальнювати матеріали, що розкривають зв'язки між теорією і практикою розвитку національної економіки, пов'язувати теорію з практикою, користуватися літературою, статистичними даними, розвинути уміння аналізувати складні питання та робити висновки.

Кращі роботи представляються на конкурс. Студенти представляють роботи на кафедру протягом семестру.

Основні завдання виконання курсової роботи:

вивчення законів України й інших нормативних документів, спеціальної навчальної і наукової літератури, проблемних статей, статистичних даних по конкретній темі;

аналіз, узагальнення і систематизація матеріалів по конкретних напрямках регулювання національної економіки в цілому або одного із секторів національного господарства;

вивчення питань функціонування цього сектора на рівні конкретного регіону;

оцінка перспектив і шляхів удосконалювання господарського механізму регулювання національної економіки, її окремих секторів.

Робота студента складається з наступних етапів: вибір тими на основі тематики, розробленою кафедрою; нагромадження інформаційного матеріалу; підготовка і написання роботи; захист роботи на семінарі чи конференції.

Індивідуальна робота повинна, як правило, базуватися на конкретних матеріалах функціонування одного із секторів національного (або регіонального) господарства і містити аналіз економічної діяльності в динаміці останніх трьох-п'яти років.

Вибір теми роботи здійснюється студентом самостійно, виходячи, насамперед з можливостей одержання необхідних для її виконання фактичних і статистичних матеріалів. Зміна формулювання теми з ініціативи студента не допускається.

План роботи розробляється студентом самостійно, але при цьому він повинний враховувати нижче викладені положення.

Структура індивідуальної роботи з дисципліни “Державне регулювання економіки”, як правило, включає:

вступ; теоретичну частину; аналітичну частину; практична частина, присвячена розвиткові ситуації в найближчій перспективі; висновок; список використаної літератури; додатки.

У вступі необхідно охарактеризувати актуальність проблеми, цілі й завдання роботи, об'єкт і предмет дослідження, методи, які використовуються при виконанні роботи, її теоретичну і методологічну основу. Дуже важливо розрізняти поняття "об'єкт" і "предмет" дослідження. Як правило, під об'єктом розуміється певний напрямок економічної політики або категорія, яка досліджується у роботі (наприклад, стратегічне планування, міграція населення, і т.п.). Предмет дослідження – це більш конкретна характеристика певних аспектів об'єкта (наприклад, функції, методи, система показників стратегічного планування, механізм регулювання міграції населення і т.п.).

У теоретичній частині роботи розкривається сутність розглянутої економічної категорії (об'єкта дослідження). Необхідно вивчити законодавчу і нормативну базу України та її окремих суб'єктів, охарактеризувати на основі узагальнення навчальної і наукової літератури, у т.ч. зарубіжних авторів, різні трактування і класифікації досліджуваного об'єкта. Теоретична частина роботи може включати історичні аспекти появи і розвитку даного напрямку регулювання економіки в різних економічних системах.

Центральне місце в індивідуальній роботі посідає аналітична частина. Метою даної частини є всебічний аналіз завдань, напрямків і результатів регулювання ринкової економіки в динаміці. Необхідно привести загальні відомості про об'єкт, у т.ч.:

- інституціональні зміни, що відбулися за останні десять років;

- мета і конкретні завдання державного регулювання;

- абсолютні показники економічної діяльності (наприклад, розмір державного - сектора, чисельність і структура зайнятих у ньому працівників і т.п.);

- організаційну структуру управління.

У даному розділі необхідно проаналізувати статистичні дані як у цілому по Україні, так і по конкретному регіону, або навіть його складових. Варто показати власну позицію в оцінці проблемної ситуації і можливостей її рішення. Обов'язково потрібно робити посилання на використану літературу і точки зору цитуємих авторів.

Проведений аналіз об'єкта дослідження з використанням сучасних, включаючи економіко-математичних, методів є базою для розробки конкретних пропозицій.

Практична частина роботи з дисципліни "Державне регулювання економіки" - пропозиції з проблем удосконалювання державного регулювання досліджуваного об'єкта в різних напрямках, поліпшення його показників і т.п. Усі рекомендації повинні носити реальний характер.

У даній частині необхідно розглянути удосконалювання сучасної нормативно-правової бази. Бажано показати, як варто використовувати іноземний досвід, накопичений у розвинених індустріальних країнах. Тут же варто оцінити економічну і соціальну ефективність пропонованих заходів.

У висновку індивідуальної роботи, спираючись на цілі і завдання, сформульовані у вступі, і результати трьох попередніх частин, потрібно зробити висновки по досліджуваній проблемі й узагальнити пропозиції, спрямовані на поліпшення державного регулювання і планування економіки.

Список використаної літератури повинний включати дійсно використані в роботі джерела. При цьому бібліографія складається в наступному порядку:

- Закони України, укази Президента, постанови, розпорядження Уряду;

- галузеві нормативні документи і відомчі акти;

- спеціальна навчальна і наукова література (за абеткою).

При цьому вказуються прізвище й ініціали автора (авторів), місце і рік видання. Для статей додатково приводяться назва журналу або збірника, рік його видання, номер.

При посиланні в тексті роботи на використане джерело приводиться його порядковий номер у загальному списку в квадратних дужках.

У додатки включаються допоміжні матеріали, використані в роботі для характеристики об'єкта дослідження, підготовки таблиць, розрахунку показників. У додатки можуть виноситися фрагменти нормативних документів, малюнки, графіки, таблиці, діаграми і т.п.

Індивідуальна робота виконується в обсязі 25-35 сторінок друкованого тексту (без додатків) у форматі 14 через 1,5 інтервалу, підписується студентом і представляється на кафедру у встановлений термін. Робота, виконана відповідно до вищевказаних вимог, оцінюється викладачем. У випадку невиконання зазначених вимог робота не оцінюється і повертається студентові для усунення зазначених у рецензії зауважень і недоліків. Остаточна оцінка індивідуальної роботи в такому випадку виставляється після усунення зауважень.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 50; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты