Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практикалық сабақтарының тізбесі
Тақырып атауы Көлемі, сағ Әдебиеттер   Ағымды бақылау, балл
1.Қазақстан Республикасының «ТҚ» заң актілері. Негізгі ұғымдармен анықтамалар 2,3,7,13,14
2.Қазақстан Республика аймағында болуы мүмкiн төтенше жағдaйлар, олардың сипаттамасы мен салдары 7,13,14
3.Террористiк акт қаyiпiнде халықтың және лауазымды тұлғалардың ic-әрекетi 7,13,15
4.Жарақаттану және сәтсіз оқиға болғанда алғашқы дәрігерлік көмек көрсету
Барлығы:  

7. Пән бойынша СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі
Сабақтың тақырыбы СӨЖ тапсырмалары Тапсырманың мақсаты мен мазмұны Ұсынылатын әдебиеттер Бақылау түрі Тапсыру мерзімі Бағалау балы
 
  ²Tipшiлiк қayiпciздiriнің негіздері² курсының мақсаты және мазмұны. Заң актілері. Ұғымдар мен анықтамалар. Ұй тапсырмасы: 1.Тақырып бойынша конспект дайындау; 2. № 1 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсың 1. ТЖ және АҚ туралы Заңға сәйкес азаматтардың құқықтары мен жауапкершілігін білу керек. 2. АҚ жұмыстарын қаржыландыру көздерін білу. 1,2,3,4,5   1. Конспекті тексеру. 2. Топпен жұмыс.   1. Сұрақ - жауап. 2. Пікір - талас. Сәуір 1 апта  
2 Адам және мекендеу ортанын қауіптілігі. Организмді қорғаудың негізгі жүйесі. Аса ауыр инфекциялар, қатты ауруларды таңуды оқыту және дәрігерге дейінгі көмек керсету. Ұй тапсырмасы: 1.Тақырып бойынша конспект дайындау; 2. № 2тақырып СОӨЖ-ге тапсы-рылсын және конспект ұсынылсың 1. Организмнің қауіптен қорғану ерекшеліктерін білу.   2. Травматикалық сыну мен қауіпті инфекцияларды таңуды үйрену.   3,4,5,6,8 1. Конспекті тексеру. 2. Топпен сұқбат. 1. Сұқбаттасу.   Сәуір 1 апта
Төтенше жағдайлардың жіктелуі және пайдаболу себептері. ТЖ бағалау. Табиғи апаттарды, өндірістік аварияларды және апат тарды талдау. Апаттар теориясы. АҚ объектілік құрылымдары-ның ұйымдастырылуы. АҚ соғыс және бейбіт уақыттағы рөлі мен мақсаты. Ұй тапсырмасы: 1.Тақырып бойынша конспект дайындау; 2. № 3 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсың 1. АҚ ұйымдастырылу принципін білу.     2. АҚ құрылымдарын және олардың мақ- сатын білу. 3,4,5,6,8,10,11 1. Конспекті тексеру.     2. Пікір талас (дебат). Сәуір 1 апта
Зақымдалу ошактары (ядролық, биологиялық, химиялық). Шаруашылық жүргізу объектілерінің тұрақтылығы            
4 Ядролық ошақ. Ядролық жарылыстың зақымдаушы факторлары және оның адамдарға, малдарға, қоршаған ортаға әcepi. РЗ зоналары. РЗ зонасының көздері. Атом энергетикасы объектілеріндегі болған авариядағы ТҚ. Химиялық қару. Биологиялық қару. Ұй тапсырмасы: 1.Тақырып бойынша конспект дайындау; 2. № 4 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсың 1. Соққы толқынынан, сәулеленуден сақтану ережелерін білу.   2. РЗ зонасында жүріп - тұру ережесін білу. 3,4,5,6,8,10,11 1. Конспекті тексеру.     1. Сұрақ - жауап. 2. Пікір - талас.   Сәуір 2 апта
Халықты қорғау. ТЖ зақымдаушы факторла- рынан қорғау. Халықты қорғау әдістері (радиа-циялық зақым). Қорғаныс құрылыстарын, жеке қорғану құралдарын және медициналық құралдарды қолдану. Санитарлық өңдеу. Халықты және заттарды көшіру. Оны ұйымдастыру және жүргізу тәртібі. Ұй тапсырмасы: 1.Тақырып бойынша конспект дайындау;   2. № 5 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсың 1. Халықты қорғауды ұйымдастыруды үйрену.     2. Берілген уақытта ыңғайлы қорғау әдісін таңдауды үйрену. 3,4,5,6,8,10,11 1. Конспекті тексеру. 2. Топпен жұмыс.   1. Топпен жұмыс. 2. ²Лаби- ринт². Сәуір 2 апта
6 ТЖ болғаннан кейінгі жағдайды жою. Зақымдану ошағында құтқару және кезек күттірмейтін басқа жұмыстар. Жұмысты Ұй тапсырмасы: 1.Тақырып бойынша конспект дайындау;   1. ТЖ құтқару жұмыс тарын ұйымдастыруды үйрену.   3,4,5,6,8 1. Конспекті тексеру. 2. ²Лабиринт².   Сәуір 2 апта
жүргізу әдістері мен қи мылдары. Радиациялық және химиялық барлау дозиметрлік құралдарымен жұмыс істеу тәртібі. Зaқымдaлғaн ошақта жұмыс шылардың болу уақытын анықтау. ТЖ болғанда құтқару және басқа кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу негізгі және ұйымдастыру 2. № 6 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсың 2. АҚ күштерін және құтқару жұмыстарын жүргізу құралдарын дұрыс бөлуді үйрену.   1. Сұрақ - жауап. 2. Пікір - талас.    
7 Техносфераның кepi әсер көрсеткіштері. Өндіріс ортасының кері факторларының жүктелуі.. Ұй тапсырмасы: 1.Тақырып бойынша конспект дайындау; 2. № 7 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсың 1. Техносфераның кері факторларын білу.   2. Оларды жою әдістерін білу. 3,4,5,6,8 1. Конспекті тексеру. 2. Топпен жұмыс. 1. Пікір - талас. 2. Топпен сұқбат. Сәуір 3 апта
Радиациялық және химиялық барлау, дозиме- трлік бақылау құ ралдары. Радио активтілік сәулелену дозасы, радиация деңгейі, радиоактивтілік зақымдану дәрежесі. Дозиметрлік құралдардың маңызы, классификациясы, жұмыс принципі. (ДП-5; ДП-22Б; ДП-24; ИД-1) әскери барлаудың химиялық, құралдары. Ұй тапсырмасы: 1.Тақырып бойынша конспект дайындау;     2. № 8 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсың 1.Радиациялық және химиялық барлау при борларымен практи калық жұмыс істеуді үйрену.   2. УЗ мен радиация түрін анықтай білу 3,4,5,6,8,10,11 1. Конспекті тексеру. .   1. Сұқбаттасу. 2. Топпен жұмыс Сәуір 3 апта
9 Шаруашылық жүргізу объектілердегі жұмысшыларды және қызметкерлерді инженерлік қорғау. Қорғаныс құрылыстарының жалпы құрылысы және негізгі қондырғылары. Қорғаныс құрылыстары, радиациядан қорғайтын орындар, қарапайым қорғайтын орындар. Қорғаныс құрылыстарын пайдалану және толтыру тәртібі. Ұй тапсырмасы: 1.Тақырып бойынша конспект дайындау;   2. № 9 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсың 1. Халықты қорғауды ұйымдастыруды үйрену.     2. Берілген жағдайда құтқарудың тиімді түрін таңдау. 3,4,5,6,8,10,11 1. Конспекті тексеру. 2. Пікір талас (дебат).   1. Сұқбаттасу. 2. Топпен жұмыс. Сәуір 3 апта
Радиоактивтілік жағдайды бағалау есептерін шешу: - Сәулеленудің басталуын табу - ішкі сәулелену дозасын табу; - Сыртқы сәулелену дозасының жиынтығын табу; - Адамдарды қорғау шаралары; - жарылыстан кейін 1 сағат өткендегі радиация деңгейін табу; - Сәулелену дозасын табу   Ұй тапсырмасы: 1.Тақырып бойынша конспект дайындау; 2. № 10 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсың 1. Радиациялық жағдайды бағалауды үйрену.   2. Адамдардың сәулену дозасын алу және жұмыс сменасын есептеуді үйрену. Адамдарды қорғау әдістері мен шара- ларын білу. 3,4,5,6,8,10,11 1. Конспекті тексеру.     1. Топпен сұқбат жүргізу.     Сәуір 4 апта
11 ТЖ а/ш объектілерінің тұрақты жұмыс icтeyiн анықтау. ТЖ шаруашылық объек тілерінің тұрақты жұмысына әсер ететін факторлар. Ұй тапсырмасы: 1.Тақырып бойынша конспект дайындау; 2. № 11 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсың 1. А/ш жұмыс тұрақ- тылығын бағалауды үйрену.   2. Тұрақтылықты жобалауды үйрену. 3,4,5,6,8,9 1. Конспекті тексеру. 2. Сұқбаттасу.   1. Топпен сұқбат. 2. Пікір - талас. Сәуір 4 апта
Жер ciлкiнici кезіндегі жағдайда инженерлік, медициналық және өрт жағдайын бaғaлay. Ғимараттар мен құрылыстарды жоғары температураға және құлап жойылуға тұрақтылығын бағалау. Халық шығынын есептеу және болдырмау жолдары. Ұй тапсырмасы: 1.Тақырып бойынша конспект дайындау;   2. № 12 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсың 1. Жер сілкінгенде не жасау керектігін үйрену.     2. Объектіні жер сілкінгенде дайын- дауды үйрену. 3,4,5,6,8,9 1. Конспекті тексеру. 2. Топпен жұмыс.   1. Пікір - талас. 2. Топпен - сұқбат. Мамыр 1 апта
Химиялық қayiпті объекті лерде транспорт та қатты әсер ететін улы заттар мен зақымдану масштабын жобалау. Ұй тапсырмасы: 1.Тақырып бойынша конспект дайындау; 2. № 13 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсың 1. Химиялық жағдайды бағалауды үйрену.   2. Химиялық зақым- дану зонасын анықтап оны карта бетіне түсіру. Адамдарды қорғау әдістері.     3,4,5,6,8,9 1. Конспекті тексеру.     1. Топпен жұмыс.   Мамыр 1 апта
Табиғи және техногенді ТЖ зонасын анықтау. ТЖ таралу масштабына байланысты жіктеу. Ұй тапсырмасы: 1.Тақырып бойынша конспект дайындау; 2. № 14 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсың 1. ТЖ таралу масшта- бына байланысты бөлуді үйрену. 2. ТЖ зоналарын анықтай білу. 3,4,5,6,8,10,11 1. Конспекті тексеру.   2. Пікір талас (дебат). Мамыр 2 апта  
Дәрігерге дейін медицина-лық көмек, жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен көмек көрсету. Жеке аптечкамен, химиялық, пакетпен қолдану тәртібі. Tepiнi және тыныс алу орган- дарын қорғау құралдары (респираторлар, газ сүз- гіштер, қорғау костюмдары). Ұжымдық қорғану құралдары: қор- ғаныс орындары, радиациядан қорғау орындары, қарапайым қорғаныс орындары. Ұй тапсырмасы: 1.Тақырып бойынша конспект дайындау; 2. № 15 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсың 1. ЖЖҚ қолдана білу.   2. Ұжымдық қорғану құралдарын пайдалануды үйрену. 3,4,5,6,8,10,11 1. Конспекті тексеру. 2. Топпен сұқбат. 1. Пікір - талас. 2. Презентация. Мамыр 2 апта

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 96; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты