Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиробничий процес - це
Читайте также:
  1. I. Основные процессы
  2. VI. УЧАСТНИКИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
  3. VII. Психология процессов сновидения
  4. А я в процессе!
  5. А. Изохорный процесс
  6. Автоматические и автоматизированные процессы и оборудование
  7. Адиабатный процесс
  8. Активные морфонологические процессы в структуре русского производного слова. 1 страница
  9. Активные морфонологические процессы в структуре русского производного слова. 2 страница
  10. Активные морфонологические процессы в структуре русского производного слова. 3 страница

д) зміна форми, розміру, внутрішнього змісту, зовнішнього виду предмета праці;

е) зміна властивостей предмета праці без участі людини;

ж) зміна засобів праці, яке здійснюється за участю людини;

з) сукупність взаємозв’язків процесів праці та природних процесів, направлених на виготовлення певної продукції.

9. Виробничий відділ виконує наступні функції:

д) планування прибутку, фінансування господарської діяльності;

е) складання планів на зміну, закупівля сировини, контроль якості;

ж) аналіз роботи, планування асортименту, реклама;

з) нормування витрат, бюджетний контроль;

 

10. Маркетинговий відділ займається:

а) зіставленням виробничого плану на добу;

б) плануванням прибутку підприємства;

в) організацією планування у цеху;

г) збутом продукції, рекламою;

Планування - це

д) процес розробки та подальший контроль за ходом реалізації плану, його коректування у відповідності зі змінами умов;

е) безперервне виконання всіх операцій, ліквідація перерв у виробництві;

ж) ступінь постійного завантаження робочих місць однієї і тієї ж виробничої роботи;

з) вибір найкоротшого шляху проходження виробу по всім операціям.

12. Нормативна база – це

д) система науково обґрунтованих величин, які характеризують внутрішню і якісну міру витрат робочого часу, сировини і грошових коштів;

е) діяльність людини, щодо створення життєвих благ;

ж) наука, яка вивчає виробничі відносини, що виникають у процесі організації праці і відтворення робочої сили;

з) постійно гарантована частина заробітної плати, яка не залежить від результатів праці підприємства.

13. До трудових нормативів відносяться :

д) регіональні і місцеві норми, світові і міжнародні норми;

е) норма часу, норма обслуговування, норма виробітку, норма чисельності;

ж) електричні норми, фізичні норми, механічні норми;

з) норми ручні, норми палива;

14. Час, затрачений на виробництво одиниці продукції – це…

д) норма виробітку;

е) норма обслуговування;

ж) норма часу;

з) норма чисельності.

15. Норма виробітку визначається за формулою:

д) Нвир = tп.з / n + tшт;

е) Нвир = t / Нчасу.обсл;

ж) Нвир = tзм / Нчасу;

з) Нвир = Нвиг.часу А / tзм .

16. За часом дії в плановому році нормативи можуть бути:д) перспективні;

е) цехові;

ж) групові;

з) аналітичні.

17. Собівартість – це :

д) грошове вираження всіх затрат підприємств, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції;

е) документ, який визначає кількість виробленої продукції;

ж) важлива функція управління будь-яким підприємством;

з) встановлена кількість об’єктів, які повинні обслуговуватись одним або групою працівників протягом зміни.

18. Собівартість не буває:

д) цехова;

е) виробнича;

ж) повна;

з) одинична.

19. Витрати, абсолютна величина яких зростає із збільшенням обсягу випуску продукції:

д) опосередковані;

е) одноразові;

ж) змінні;

з) продуктивні;

20 Сума всіх затрат підприємства, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції – це:

д) потужність;

е) прибуток;

ж) повна собівартість;

з) цехова собівартість.

21 .Реалізована продукція розраховується по формулі:

а) РП = ТП + НЗПк - НЗПп

б)РП = ТП + Залишок ТПп – Залишок ТПк

в) РП = ГП + ПФ + Рпром

г) РП = Тном .- Тппр - Ттех.

22. Продукція, яка знаходиться на різних стадіях виробництва та підлягає наступній обробці або складанню – це…д) чиста продукція

е) незавершене виробництво

ж) готова продукція

з) реалізована продукція

23. Вартісними показниками виробничої програми є:

а)товарна, валова продукція

б) собівартість

в) виробіток

г) потужність

24. Робітники, які зайняті ремонтом та обслуговуванням обладнання,транспортними, вантажними роботами - це

д) професіонали;

е) спеціалісти;

ж) допоміжні робітники;

з) основні робітники.

25. До керівників відносять

д) економістів

е) касирів

ж) головних інженерів

з) юрисконсультів

26. Кількість днів і годин, які повинен відпрацювати один робітник на протязі планового року, розраховується за допомогою :

д) балансу робочого часу;

е) коефіцієнту невиходів;

ж) собівартості;

з) операції.

27. Ефективний фонд робочого часу (Теф.) розраховується за формулою:

д) Теф. = 365(366) днів;

е) Теф. = Т ном. - (О+Б+ГО+Л);

ж) Теф. = 365 – ( В+П);

з) Теф. = Кневих.

28. Враховує всіх робітників, в тому числі і тих, хто знаходиться у відпустках,відрядженнях

д) чисельність спискова (облікова);

е) чисельність явочна;

ж) оборотні фонди;

з) коефіцієнт використання обладнання;

29. Спискова (облікова) чисельність визначається за формулою:

д) Ч сп = Ч яв. * К невих.

е) Ч сп. = Ч яв.: К невих.

ж) Ч сп. = Т ном * Т еф.

з) Ч сп. = Т ном.* К невих. .

30. Заробітна плата, яка встановлюється на підставі тарифних ставок, відрядних розцінок:

д) додаткова

е) основна

ж) інші заохочувальні та компенсаційні виплати

з) реальна

31. За формулою: Д = ТС год.* Т зм. * Ч яв. * СВ * ЗМ / n , розраховується

д) сума доплат за роботу в святкові дні

е) сума доплат за роботу в вечірній часж) інші заохочувальні та компенсаційні виплати

з) фонд додаткової оплати праці

32. Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, визначається тарифними ставками, посадовими окладами, відрядними розцінками – це

д) додаткова заробітна плата

е) основна заробітна плата

ж) інші заохочувальні та компенсаційні виплати

з) загальний фонд оплати праці

33. Календарний період часу, протягом якого виріб проходить усі операції виробничого процесу і перетворюється в завершений продукт

д) виробнича структура

е) виробничий цикл

ж) напівфабрикат

з) вантажопотік

34. При паралельному пересуванні предметів праці тривалість технологічного циклу визначається за формулою:

д) Тц.пар. = t в.о. + t max * ( n - 1)

е) Тц.пар. = t в.о. + ( n - 1)

ж) Тц.пар. = t max * ( n - 1)

з) Тц.пар. = t в.о. * n

35. Інтервал часу, через який сходять із лінії вироби, що йдуть один за одним, - це

д) такт потокової лінії:;

е) швидкість потокової лінії;

ж) кількість робочих місць;

з) чисельність робітників;.

36. Виробнича програма транспортного цеху складається з:

д) обсягів транспортних послуг;

е) норм витрат енергії та палива;

ж) обсягів послуг інструментального господарства;

з) ремонтного циклу;

 

37. Загальний розподіл праці – це:

д) розділення праці, яке призвело до утворення галузей;

е) розділення праці, коли утворюються автоматичні потокові лінії;

ж) зміна властивостей і змісту предмета праці, яке здійснюється за участю людини;

з) кількість днів і годин, яку повинен відпрацювати один робітник.

38. Розподіл праці в середині підприємства по продукції, що випускається і по видам робіт –

д) загальний розподіл праці;

е) приватний розподіл праці;

ж) індивідуальний розподіл праці;

з) професійний розподіл праці.

39. Професійний розподіл праці це

д) розподіл праці всередині підприємства за видами робіт та продукції, що випускається;

е) розміщення продуктивних сил відповідно з раціональною спеціалізацією;

ж) класифікація робітників по професійним знанням і навичкам;

з) розподіл праці всередині галузей виробничої сфери, утворення окремих галузей.

40. У сфері матеріального виробництва не існує такий вид розподілу праці:

д) додатковий розподіл праці;

е) приватний розподіл праці;

ж) індивідуальний розподіл праці;

з) професійний розподіл праці..

41. Природний процес – це

д) зміна властивостей предмета праці без участі людини;

е) розділення праці по видам робіт;

ж) це зміна форми, розміру продукції;

з) основна ціль виробництва.

42. Розрізняють наступні виробничі операції :

д) виконавчі;

е) основні, допоміжні;

ж) економічні, соціальні;

з) зовнішні, внутрішні.

43. Виробництво, яке характеризується обмеженою номенклатурою виготовлених виробів, виготовленням їх партіями, які періодично повторюються

д) одиничне

е) серійне

ж) масове

з) змішане

44. Виробничі процеси бувають:

д) основні, оперативні, нагадувальні;

е) допоміжні, основні, обслуговуючі;

ж) обслуговуючі, оперативні, інформаційні;

з) оперативні, прогресивні, розкриті;

45. Частина виробничого процесу, яка виконується на одному робочому місті одним або декількома робітниками однієї професії, над одним предметом праці – це:

д) операція;

е) спеціалізація;

ж) номенклатура;

з) собівартість.

46. Операція - це

д) різноманітність продукції по типам, розмірам і сортам;

е) частина виробничого процесу, здійснювана на одному робочому місці, одним або декількома робітниками однієї професії над одним і тим же предметом праці;

ж) характеризується певною номенклатурою продукції;

з) одночасно виконування окремих операцій, поєднання основних та допоміжних операцій

47. На підприємстві існують відділи:

д) плановий відділ, фінансовий відділ, відділ маркетингу, виробничий відділ;

е) відділ маркетингу, фінансовий відділ, соціальний відділ, прогресивний відділ ;

ж) виробничий відділ, плановий відділ, статистичний відділ, оперативний відділ;

з) виробничий відділ, фінансовий відділ, основний відділ;

48. Плановий відділ виконує наступні функції:

д) організацію планування; розробка перспективних і поточних планів;

е) планування прибутку, бюджетний контроль;

ж) планування маркетингу, планування асортименту;

з) закупка сировини, контроль якості.

49. Відділ маркетингу не займається:

д) складанням фінансових планів;

е) плануванням маркетингу;

ж) рекламою;

з) збутом, цінами.

50. Організація планування – це:

а) база для планування та аналізу виробничо-господарської діяльності з метою контролю та підвищення ефективності виробництва;

б) діяльність, що показує здатність праці створювати певну кількість матеріальних благ;

в) сукупність взаємозв’язаних процесів праці та природних процесів, направлених на виготовлення певної продукції;

г) характеризується певною номенклатурою продукції.

51.Система науково обґрунтованих величин, які характеризують внутрішні і якісні міри втрат робочого часу, сировини і грошових коштів – це…

д) посадовий склад;

е) штатний розпис;

ж) надбавки;

з) нормативна база.

52. Фінансові нормативи – це…

а) розрахунки підприємства з бюджетом, банками, та іншими установами;

б) спосіб кількісної і якісної характеристики виробничої діяльності;

в) комплексний синтетичний облік усіх засобів підприємства;

г) показники обсягу виконаних операцій та процесів.

53. Норми часу розраховуються за формулою:

а) Нчас = (tосн + tдоп) / Тзм

б) Нчас = (tпз + tосн + tдоп + tобсл) / Тзм

в) Нвир.зм = Тзм – (tп.з.+ tобсл + tвід) Нобсл

г) Нчас = Тзм ./ Нвир

54. Час, протягом якого працівник або група працівників обслуговують обладнання:

а) норма виробітку;

б) норма часу;

в) норма обслуговування;

г) норма чисельності.

55. До трудових нормативів не відносять:

а) норму часу;

б) норму відпочинку;

в) норму виробітки;

г) норму обслуговування.

56. Планова калькуляція – це:

а) затрати на виробництво одиниці продукції, розраховані по даним бухгалтерського обліку;

б) заплановані затрати на виробництво одиниці продукції;

в) складається на нові види продукції;

г) сума відшкодувань підприємства;

57. Сума затрат цеха на виробництво продукції – це:

д) цехова собівартість;

е) виробнича собівартість;

ж) повна собівартість;

з) загальнозаводська;

58.Грошове вираження всіх затрат підприємства пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції – це…

д) собівартість;

е) виробнича потужність;

ж) виробнича програма;

з) виробничий процес.

59. Готова продукція – це…

д) предмети праці, які поступають на виробництво або знаходяться на складі підприємства

е) продукція, яка пройшла всі стадії обробки і готова до реалізації

ж) всі витрати пов'язані з реалізацією і виготовленням продукції

з) промислова продукція, яка належить подальшій обробці

60. Виробнича потужність ділиться на:

а) нормально досяжна

б) технічно досяжна

в) нормально та технічно досяжна

г) об'єм виробництва і готова продукція

61. Штатна чисельність – це :

д) сума явочного складу і кількість працюючих на підміну у вихідні дні;

е) мінімальна необхідна чисельність працюючих ;

ж) кількість працюючих, які повинні вийти на роботу;

з) якісні і кількісні характеристики на досягнення яких підприємства направляють свою діяльність.

62. Календарний фонд, номінальний, ефективний – це складові:

д) графіка змін;

е) цілі підприємства;

ж) балансу робочого часу;

з) задач підприємства.

63. Безпосередньо беруть участь у процесі виробництва, тобто діють на предмети праці:

д) допоміжні робітники;

е) основні робітники;

ж) обслуговуючі робітники;

з) спеціалісти.

64. Чергування виходу на роботу, чергування днів праці і відпочинку – це

д) графік змінності;

е) цілі підприємства;

ж) баланс робочого часу;

з) задачі підприємства.

65. Керівники - це :

д) посади, які починаються зі слів: генеральний, директор, головний, майстер

е) працівники, які беруть участь у процесі виробництва, діють на предмети праці

ж) технічні виконавці;

з) робітники,які зайняті оформленням документації .

66. Заробітна плата, яка включає доплати, надбавки, виплати, премії:

д) додаткова

е) основна

ж) інші заохочувальні та компенсаційні виплати

з) реальна

1 20%

67. За формулою Д = --- * Ф осн. * -------- , розраховується

3 100%

д) сума доплат за роботу в святкові дні

е) сума доплат за роботу в вечірній час

ж) інші заохочувальні та компенсаційні виплати

з) фонд додаткової оплати праці

68. Фонд основної оплати праці обчислюється за формулою:

д) Фосн = ТСгод * Теф * Чсп

е) Фосн = Теф * Тзм

ж) Фосн = Дніч + Двеч + ПР + Дшк

з) Фосн = Тп + ПФ + Рп

69. Для визначення тривалості циклу при послідовному виді руху предметів праці використовують показники:

д) Кількість предметів (деталей) в партії;

е) Кількість робочих місць;

ж) Капітальні вкладення;

з) Собівартість;

70. Виробнича структура підприємства включає:

д) Сукупність виробничих процесів;

е) Сукупність елементів виробничого процесу;

ж) Склад підрозділів підприємства та їх взаємозв’язок;

з) Сукупність чисельності працівників;

71. В енергетичному балансі підприємства відображається:

д) Показники, що характеризує потребу підприємства у різних видах енергії, а також джерела їхнього покриття;

е) Собівартість виробництва електроенергії;

ж) Чисельність працівників, зайнятих енергообслуговуванням;

з) Обсяги транспортних послуг;

72. Комплекс підрозділів, які займаються навантажувально-розвантажувальними роботами та переміщенням вантажів – це

д) Складське господарство;

е) Ремонтне господарство;

ж) Транспортне господарство;

з) Енергетичне господарство;

 

73. Сфера матеріального виробництва ( виробнича) включає :

а) побутове обслуговування і транспорт;

б) охорона здоров’я і освіта;

в) промисловість і будівництво;

г) культура і будівництво;

74. У сфері матеріального виробництва існують такі види розподілу праці:

д) загальне, приватне, громадське, індивідуальне, грошове;

е) загальне, приватне, часткове, професійне, державне;

ж) загальне, приватне, індивідуальне, територіальне, професійне;

з) загальне, часткове, грошове, територіальне, державне;

75. Індивідуальний розподіл праці – це:

а) розміщення продуктивних сил відповідно з раціональною спеціалізацією;

б) розподіл праці всередині підприємства за видами робіт та продукції, що випускається;

в) розподіл праці всередині галузей виробничої сфери, утворення окремих галузей;

г) класифікація робітників по професійним знанням і навичкам

76. До виробничої сфери державного господарства України належить:

д) охорона здоров’я;

е) культура;

ж) просвітництво;

з) лісне господарство.

77. Державне господарство України поділяються на такі дві сфери:

а) виробнича і невиробнича;

б) побутове обслуговування і транспорт;

в) засоби виробництва і предмети споживання;

г) культура і промисловість.

78. Означає рівномірний випуск продукції в продовж декади, місяця, року:

а) прямоточність;

б) ритмічність;

в) безперервність;

г) тривалість;

79. Одночасне виконання окремих операцій, поєднання виконання основних і допоміжних операцій відповідає такому принципу організацій виробничого процесу:

д) асортимент;

е) собівартість;

ж) номенклатура;

з) серійне виробництво;

80. Асортимент – це

а) перелік видів продукції;

б) різноманітність продукції по типам, сортам і розмірам;

в) розділення праці по видам робіт;

г) це зміна форми, розміру продукції;

81. Основою виробничої діяльності є:

а) потужність;

б) потокова лінія;

в) ритмічність;

г) виробничий процес;

82.Степінь постійної завантаженості робочих місць однією і тією ж виробничою роботою

а) тип виробництва;

б) номенклатура;

в) асортимент;

г) операція

83. До функцій планового відділу не відноситься:

а) організація планування;

б) розробка перспективних і технічних планів;

в) аналіз роботи;

г) контроль якості.

84. В залежності від строків плани бувають:

а) довгострокові, короткострокові, середньострокові;

б) тривалі, тимчасові;

в) місячні, безперервні, годинні;

г) погодинні, денні, перервні.

85. Процес розробки, подальшого контролю за ходом реалізації плану і його коректування відповідно до змінних умов – це:

а) планування;

б) організація;

в) норма часу;

г) норма обслуговування

86. До функцій фінансового відділу відносять:

а) планування прибутку, контроль за кредитами;

б) планування маркетингу, дослідження ринку, збут;

в) контроль якості, реклама;

г) організація планування, розробка планів.

87. До трудових нормативів відносять:

а) норма часу, норма виробітку, норма обслуговування, норма чисельності;

б) фінансові нормативи, статистичні нормативи, екологічні нормативи;

в) норма оплати праці, норма фінансових розрахунків;

г) локальні норми, механічні норми, фізичні норми.

88. Розрахунки підприємства з бюджетом, банками та іншими підприємствами - це:

а) кількісні нормативи;

б) якісні нормативи ;

в) фінансові нормативи ;

г) статистичні нормативи.

89. Норми виробітку – це…

а) час затрачений на виготовлення одиниці продукції;

б) час протягом якого працівник або група працівників обслуговують обладнання;

в) кількість продукції виготовленої за одиницю часу;

г) переміщення робітників в зоні обслуговування.

90. По часу дії в плановому році планові нормативи поділяються на:

а) перспективні, оперативні, поточні;

б) аналітичні, дослідні;

в) цехові, міжзаводські, міжгалузеві;

г) натуральні, змішані.

91. Зміна властивостей і складу предмета праці здійснене за участі людини, називається

а) собівартість;

б) процес праці;

в) номенклатура;

г) природний процес.

92. Частина виробничого процесу, яка виконується на одному робочому місці одним або декількома робітниками однієї професії, над одним предметом праці - це

д) операція

е) виробіток

ж) продукція

з) прибуток

93. Сума всіх витрат підприємства, які пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції – це :

д) калькуляція собівартості;

е) цехова собівартість;

ж) повна собівартість;

з) виробнича потужність.

94. Види собівартості:

д) цехова, загальнозаводська, повна;

е) фактична, планова, смітна;

ж) основна, допоміжна, обслуговуюча;

з) загальна, індивідуальна, територіальна.

95. ГП + НФ + Рпром … - це формула розрахунку

д) товарна продукція (ТП);

е) валової продукції(ВП);

ж) реалізована продукція(РП);

з) потужність(М).

96.Напівфабрикати – це…

д) фактично виготовлений об'єм продукції за відповідний період часу

е) продукція, яка не пройшла всіх стадій виробництва і потребує доопрацювання

ж) максимально можливий випуск продукції при найбільш повному використанні обладнання за рік в натуральному виразі

з) всі грошові витрати пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції

97.Потужність розраховується за формулою:

а) П = ТП + ВТПн - ВТПк

б) П = ПФ + ГП + Рпром.

в) П =Продуктивність ∙ А ∙ Теф

г) П =

98. Робітники, які виконують різноманітні допоміжні або підсобні операції

д) керівники;

е) допоміжні робітники;

ж) економісти;

з) основні робітники.

99. Робітники, які безпосередньо беруть участь в процесі виготовлення продукції

д) основні

е) допоміжні

ж) учні

з) охоронці

100. Баланс робочого часу – це

а) кількість днів і годин, які повинен відпрацювати один робітник на протязі планового року

б) мінімальна необхідна чисельність працюючих ;

в) кількість працюючих, які повинні вийти на роботу;

г) якісні і кількісні характеристики

101. Графік змін - це :

а) виражена послідовність виходів на роботу;

б) показує кількість днів і годин, які повинен відпрацювати один працівник протягом року;

в) характеризує витрати на виробництво;

г) використовується для розрахунку собівартості.

102. Номінальний безперервний фонд робочого часу розраховується за формулою:

д) 365 – В;

е) 365 – ( В + Св );

ж) 365 – ( Відпустка + Хв )

з) 365 - Відпустка + Св.

103. Фонд оплати праці обчислюється за формулою:

д) ФОП = Фосн + Фдод

е) ФОП = Фосн

ж) ФОП = Фосн + Фдод + ПР

з) ФОП = Фосн + Фдод +Дінш і комп

104. За формулою: Двеч + Дніч + Дсв + Овідп + Одо + ПР +Врок + Дшк + Дбр + Дпільг розраховується

д) фонд основний оплати праці

е) фонд додаткової оплати праці

ж) інші заохочувальні та компенсаційні виплати

з) плановий фонд

105. За формулою : Ф = ТСгод.* Ч сер.сп * Теф. , розраховується

д) фонд основний оплати праці

е) фонд додаткової оплати праці

ж) інші заохочувальні та компенсаційні виплати

з) плановий фонд

106. Додаткова оплата праці встановлюється за:

д) Тарифною ставкою

е) Відрядними розцінками

ж) Надбавками та доплатами

з) Об’ємом виробництва

107. Виробничий цикл вимірюється у:

д) Днях, годинах,хвилинах;

е) Штуках, метрах, кг;

ж) Гривнях;

з) Відсотках;

108. Існують наступні види руху предметів праці:

д) Послідовний, грошевий;

е) Послідовний

ж) Послідовний, паралельний, змішаний;

з) Грошевий, валютний;

109. При послідовному види руху предметів праці тривалість технологічного циклу визначається: за формулою:.

д) Тц.пос. = t в.о. + t max * ( n - 1)

е) Тц.пос. = t в.о. + ( n - 1)

ж) Тц.пос. = t max * ( n - 1)

з) Тц.пос. = t в.о. * n

110. Інтервал часу, за який із лінії сходять вироби, що пересуваються послідовно один за одним

д) Такт потокової лінії;

е) Ритм потокової лінії;

ж) Швидкість руху конвеєра;

з) Кількість робочих місць;

111. Використовується для перевезень вантажів на території підприємства (між цехами, службами, складами)

д) Міжцеховий транспорт;

е) Внутрішньоцеховий транспорт;

ж) Зовнішній транспорт;

з)Відповідь відсутня;

112. Даний розподіл праці призвів до утворення галузей ( промисловість, сільське госп-во):

д) територіальний;

е) частковий;

ж) загальний;

з) професійний.

113. До невиробничої сфери не входить:

д) охорона здоров’я;

е) транспорт;

ж) культура;

з) освіта.

114. Охорона здоров’я належить до сфери:

д) предметів споживання;

е) виробничої ;

ж) невиробничої;

з) засобів виробництва.

115. Класифікація робітників по професійним знанням і навичкам – це:

д) професійний розподіл праці;

е) індивідуальний розподіл праці;

ж) загальний розподіл праці;

з) частковий розподіл праці.

116. Одночасне виконання окремих операцій, зіставлення виконання основних і допоміжних операцій - це

д) паралельність;

е) прямоточність;

ж) безперервність;

з) ритмічність

117. Перелік видів продукції, що випускається підприємством – це

д) асортимент;

е) собівартість;

ж) номенклатура;

з) серійне виробництво.

118. Одиничне виробництво – це

д) характеризується виготовленням виробів в одиничних примірниках;

е) виготовлення виробів партіями;

ж) характеризується виготовленням виробів в великих кількостях;

з) характеризується виготовленням виробів широкого вжитку;

119. До основних принципів організації виробничого процесу не входить

д) паралельність;

е) прямоточність;

ж) стратегія;

з) ритмічність

120. Різноманітність продукції по типам, сортам і розмірам - це

д) номенклатура

е) асортимент

ж) предмет праці ;

з) рентабельність

121. До типів виробництва належать:

д) одиничне, серійне, масове;

е) безперервне, ритмічне, паралельне;

ж) основне, допоміжне, обслуговуюче;

з) індивідуальне, територіальне, загальне.

122. До функції відділу маркетингу не відносяться:

а) планування маркетингу;

б) планування асортименту;

в) складання виробничого плану на зміну;

г) реклама.

123. До відділів промислового підприємства не відносяться:

а) грошовий;

б) маркетингу;

в) плановий;

г) виробничий;

124. Можуть існувати наступні відділи на промисловому підприємстві:

а) відділ статистики;

б) невиробничий відділ;

в) плановий відділ;

г) грошовий відділ;

125. Норма часу, норма обслуговування, норма численності відносяться до:

а) трудових нормативів;

б) фінансових нормативів;

в) екологічних нормативів;

г) транспортних нормативів.

126. Норма часу – це…

а) одноразове переміщення робітників при виконанні трудових дій;

б) майже закінчена трудова робота;

в) спосіб здійснення процесу праці і склад трудових операцій;

г) час затрачений на виконання трудової операції;

127. Кількість продукції виготовленої за одиницю часу – це…

а) норма виробітку;

б) норма часу;

в) норма обслуговування;

г) норма чисельності.

128. Документ, який визначає витрати на виробництво і реалізацію продукції – це:

а) виробнича програма;

б) виробничий процес;

в) калькуляція;

г) потужність

129. До цехової собівартості не належать:

а) сировина і матеріали;

б) напівфабрикати;

в) плата за послуги банків;

г) цехові витрати.

130. За якою формулою розраховується валова продукція:

а) ВП = ГП + НФ + Рпром

б)ВП = ТП + НЗВ к.р .- НЗВ п.р.

в) ВП = ТП + ВТПп.р. - ВТПк.р.

г) ВП = П ∙ А ∙ Теф.

131. Продукція, яка пройшла усі стадії обробки й призначена до реалізації – це…

а) напівфабрикати

б)готова продукція

в) незавершене виробництво

г) собівартість

132.Середньорічна потужність розраховується за формулою:

а) М = М вв – М вив.

б)

в) М = П ∙ А ∙ Теф

г) М =

133. Робітники підприємства поділяються на:

а) працюючих і найманих

б) основних і допоміжних

в) сумісників і власників

г) трудові ресурсі

134. Робітники зайняті оформленням документації або обліком – це :

а) керівники;

б) допоміжні робітники;

в) технічні виконавці;

г) основні робітники.

135. Робітники, які виконують функції обслуговування основного виробництва

а) основні

б) допоміжні

в) учні

г) охоронці

136. Посади, які починаються зі слів: генеральний, директор, головний, майстер та всі їх заступники - це :

а) керівники;

б) спеціалісти;

в) технічні виконавці;

г) основні працівники.

137. Коефіцієнт невиходів показує:

а) у скільки разів спискова (облікова) чисельність, більше явочної;

б) кількість днів і годин, які повинен протягом року відпрацювати один працівник;

в) чергування виходу на роботу, чергування днів праці і відпочинку;

г) чисельність працівників на певну дату періоду.

138. Т = Тном. - (Відп. + Хв + ДО + Пільг.) , це формула за якою визначається :

а) ефективний фонд часу;

б) баланс робочого часу;

в) виробнича потужність;

г) готова продукція;

139. Винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник виплачує працівникові за виконану ним роботу – це

д) заробітна плата

е) баланс робочого часу;

ж) виробнича потужність;

з) готова продукція;

140. Витрати на оплату праці складаються з:

д) Основної, додаткової заробітної плати,інших компенсаційних виплат;

е) Основної, додаткової заробітної плати;

ж) Інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

з) Заробітної плати

1 40%

141. За формулою Д = --- * Ф осн. * -------- , розраховується

3 100%

а) фонд основний оплати праці

б) сума доплат за роботу в нічний час

в) інші заохочувальні та компенсаційні виплати

г) фонд додаткової оплати праці

142.Виплати у формі винагороди за підсумками роботи за рік, одноразові заохочення за виконання особо важливих виробничих завдань – це

д) Додаткова заробітна плата

е) Основна заробітна плата

ж) Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

з) Фонд оплати праці

143.Рух пересування предметів праці , при якому обробка партії деталей на кожній наступній операції починається лише після того, коли вся партія пройде обробку на попередній операції –

д) Послідовний

е) Паралельний

ж) Змішаний

з) Суміщений

144. Відстань між двох суміжних робочих місць – це

д) Такт потокової лінії;

е) Ритм потокової лінії;

ж) Крок конвеєра;

з) Кількість робочих місць;

145. Тривалість технологічного циклу є найкоротшою при:

д) Послідовному виді руху предметів праці;

е) Паралельному виді руху предметів праці;

ж) Типовому виді руху предметів праці;

з) Складському виді руху предметів праці;

146. Енергетичні ресурси промислового підприємства можуть бути:

д) Тільки отримані ззовні;

е) Тільки власного виробництва;

ж) Отримані ззовні та власного виробництва;

з) Акумулевані;

147. До складу енергетичного господарства підприємства входять такі його види:

д) Електросилове, теплосилове, газове;

е) Капітальне, середнє;

ж) Механізоване, автоматизоване, ручне;

з) Спеціалізоване;

148.Існують наступні типи виробництва:

д) Одиничне, фактичне, повне;

е) Одиничне, масове, серійне;

ж) Нормативне, масове, серійне;

з) Шкідливе, масове, серійне;

149. Послідовність виходу на роботу, порядок переходу робітників зі зміни в зміну, чергування днів праці і відпочинку

д) Норма часу

е) Баланс робочого часу

ж) Графік змінності

з) Норма обслуговування;

150. Обсяг випуску і реалізації продукції по номенклатурі, ассортименту і якості, це

д) Гнучкість

е) Норма часу

ж) Виробнича программа

з) Прибуток;

151. Витрати, пов'язані з транспортуванням сировини і напівфабрикатів з місця їх закупівлі

д) Транспортно-купівельні

е) Транспортно-заготівельні

ж) Заготівельно-купівельні

з) Купівельно- транспортувальні

152. До типів виробництва не відносяться:

д) Масове

е) Вибухонебезпечне

ж) Серійне

з) Масове

153. Графік змінності характеризує

д) Чергування днів праці і відпочинку

е) Тип виробництва

ж) Виробничу програму

з) Потужність обладнання

154. Річний план по випуску готової продукції

д) Виробнича программа

е) Норма часу

ж) Гнучкість

з) Прибуток;

155.Обсяг випуску продукції дільниці

д) Не може перевищувати величину виробничої потужності

е) Завжди дорівнює виробничої потужності дільниці

ж) Перевищує величину виробничої потужності дільниці

з) Не залежить від величини потужності

156.Виробництво. яке забезпечується впровадженням автоматичних машин, конвеєрів, безперервної технології:

д) Безперервне

е) Періодичне

ж) Шкідливе

з)допоміжне


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.196 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты