Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАбо кадрово-контрактних питань
Читайте также:
 1. II. ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ
 2. Аркуш запитань
 3. Види інструктажів з питань техніки безпеки.
 4. Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці
 5. З питань ОР та ЦЗ.
 6. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ
 7. Перелік питань до заліку
 8. Перелік питань з
 9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

До цієї групи документів належать: заяви, скарги, пропозиції, накази щодо особового складу, автобіографія, характеристика, резюме, контракти з найму працівників, трудова книжка, особовий листок з обліку кадрів, особова справа та ін. Розглянемо особливості складання деяких з них.

Заява – це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, за допомогою якого громадяни реалізують через державні, приватні або громадські організації (установи, заклади) надані їм права (на працю, відпочинок, матеріальне й соціальне забезпечення тощо) або захищають свої інтереси.

Заяви класифікують, як правило, за призначенням (особисті й службові) і за походженням (зовнішні й внутрішні).

Особиста заява містить прохання (звертання) до керівної посадової особи й пишеться власноручно в одному екземплярі.

Службова заява укладається посадовою особою від власного імені або від організації (підприємства, об'єднання), які він репрезентує, до посадової особи іншої організації, структури тощо й може бути відтворена механічним способом у декількох екземплярах, мати відповідні реквізити (назву й адресу організації, вихідний номер документа тощо).

Зовнішні заяви (особисті й службові), як правило, складаються від імені людини, яка вперше звертається до організації, установи, підприємства (наприклад, під час влаштування на працю), або службової особи, що представляє свою організацію, установу, підприємство.

У зовнішніх заявах обов’язково зазначається адреса адресанта: в особистих зазначається повна домашня адреса, дані документа (паспорта, військового білета, посвідчення та ін.), контактний телефон, а в службових – повні поштова й юридична адреси підприємства (фірми, установи) з усіма належними реквізитами. Адреса вказується через відсутність відомостей про адресанта (людину або організацію) в організації, до якої він звертається.

У внутрішніх заявах (про надання відпусток, звільнення та ін.) такі реквізити не є обов’язковими, оскільки, усі відомості про людину, яка вирішує питання в межах організації, де вона працює, зберігаються у відділі кадрів.

Універсальними реквізитами заяви є такі:

1. Адресат (з великої літери праворуч) – посада, назва установи, звання, прізвище й ініціалипосадової особи, на ім’я якої подається заява, у давальному відмінку. При цьому для уникнення збігу кінцевих голосних іменників чергують закінчення -ові (-еві, -єві)з -у (-ю), наприклад: Ректорові Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут», Директоровізаводута ін. Ініціали адресата зазначають через те, що ним є відома всім керівна особа установи або структурного підрозділу та ін., наприклад: проф. Кривцову В.С.2. Адресант (без прийменника «від» з малої літери) – посада, звання, назва структурного підрозділу, прізвище й повністю пишуться ім'я та по батькові особи, яка звертається із заявою, у родовому відмінку (без крапки в кінці останнього слова). Ім’я адресанта зазначається повністю через те, що він може бути невідомим для керівної особи. При цьому слід пам’ятати, що на відміну від жіночих, чоловічі прізвища, які закінчуються на –о, відмінюються згідно з правилами правопису, наприклад: студента 715 гр. Іваненка Івана Івановича, але: студентки 715 гр. Іваненко Ірини Іванівни. Якщо це зовнішня заява, то вказується ще адреса адресанта, як зазначалося вище.

3. Назва документа пишеться посередині з великої літери, після чого не ставиться крапка, наприклад: Заява4. Текст (з великої літери, з абзацу), як правило, починається зі слова «Прошу», після чого чітко викладається прохання з його коротким обґрунтуванням.

5. Додаток (підстава): перелік документів, що додаються до заяви на підтвердження її правомірності або вагомості аргументації. Цей реквізит є обов’язковим у заявах, де слід підтвердити правомірність висловленого в ній прохання. Якщо документ має додатки, повних назв яких немає у тексті, то ці назви треба подати після тексту, зазначивши кількість аркушів у кожному додатку й кількість їхніх екземплярів. Наявність додатків позначається словом «Додатки» або фразою «До заяви додаються». Якщо додатки зброшуровані, то кількість їхніх аркушів не зазначають.

6. Дата написання (ліворуч), після якої крапка не ставиться, наприклад: 30.03.2009

Заява пишеться від руки в одному екземплярі.

Приклади заяв:

До зовнішньої організації:

 

Директорові Харківського тракторного заводу

Іванову І.І.

Петрова Петра Петровича, який проживає за адресою:

вул. Данилевського, 38,

кв. 24, м. Харків-141,

дом. тел. 8(057)701-11-11

Заява

Прошу прийняти мене на роботу на посаду інспектора відділу кадрів з 03.02.2008.

 

Додатки:

 

1. Трудова книжка.
2. Копія диплома про вищу освіту (на 1 арк. в 1 екз.).

3. Автобіографія (на 2 арк. в 1 екз.).

4. Медична довідка (ф. 086).

5. Чотири фотокартки.

 

31.01.2008 Підпис

До внутрішньої організації:

Директорові Харківського тракторного заводу

Іванову І.І.

інспектора відділу кадрів

Петрова Петра ПетровичаЗаява

 

Прошу надати мені відпустку з 10.03.2009 за власний рахунок на 15 календарних днів для оздоровлення дитини.

 

Додаток:

Медична довідка про необхідність санаторного лікування дитини (на 2 арк. в 1 екз.).

 

 

07.03.2009 Підпис

Автобіографія(від гр. autos – сам, bios – життя, grapho – пишу) – це документ, у якому особа власноручно подає стислий опис свого життя й діяльності в хронологічному порядку. Автобіографія є обов’язковим документом особової справи. Автобіографія складається працівником самостійно за довільною формою на аркуші паперу форматом А4 або на трафаретному бланку, як правило, при влаштуванні на роботу, вступі до навчального закладу. Існують такі види автобіографії: автобіографія-розповідь, яку складають в описовій формі; автобіографія-документ, у якій точно викладають факти. Незважаючи на довільний виклад тексту, обов’язково зазначають від імені першої особи такі відомості:

1. Назва документа (посередині, з великої літери): Автобіографія.

2. Прізвище, ім'я та по батькові теперішні й колишні (ініціали не допускаються), якщо їх було змінено, у називному відмінку однини відповідно до паспорта або іншого документа, який підтверджує особу.

3. Дата народження (словесно-цифровим способом): 15 травня 1988 року.

4. Місце народження: село, селище, місто (у називному відмінку), район (у родовому відмінку), край, країна (якщо за межами України) (у називному відмінку). Усі дані про місце народження пишуться так, як їх зазначено у свідоцтві про народження, наприклад: народився 15 травня 1988 року в м. Москва, Росія. Крім цього можуть указуватися відомості про соціальне походження, наприклад: у родині службовця.

5. Відомості про навчання: повне найменування навчальних закладів (як вони називалися на час навчання), дати вступу до навчального закладу і його закінчення, здобуті спеціальності й кваліфікації, які отримали (за дипломом), наприклад: 2000 р. вступив до Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, який закінчив у червні 2005 р., здобувши вищу освіту за спеціальністю „Українська мова та література” і кваліфікацію викладача української мови та літератури.

6. Відомості про трудову діяльність (повне найменування місць роботи й посад у хронологічній послідовності), наприклад: з вересня 2005 р. працюю викладачем української мови в Харківській загальноосвітній середній школі №15. Якщо особа не працює, це обов’язково зазначається, наприклад: тимчасово не працюю.

7. Нагороди, стягнення, заохочення.

8. Відомості про громадську роботу.

9. Короткі відомості про склад сім'ї (без займенників). Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права й обов'язки. Подружжя вважається сім’єю й тоді, коли дружина й чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми й з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Склад сім’ї, якщо особа не одружена:

– батько, мати (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, посада й місце роботи), наприклад: Батько – Іванов Іван Іванович, 1968 року народження, доцент кафедри психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;

– сестри, брати, якщо вони не мають своєї сім'ї (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце навчання, роботи, посада).

Склад сім’ї, якщо особа одружена:

– дружина, чоловік (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце роботи або навчання);

– діти (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, місце роботи або навчання).

10. Місце проживання, де зазначається повна адреса проживання особи та її сім’ї. Якщо місце проживання є однаковим для всієї родини, повна адреса зазначається після відомостей про склад сім’ї (крім адреси можна зазначити ще й номер телефону; на вимогу організації можуть зазначатися ще й паспортні дані особи, яка складає автобіографію). Якщо місце проживання відрізняється, до відомостей про склад сім’ї зазначається адреса особи, яка складає автобіографію, а у відомостях про склад сім’ї зазначаються місця проживання членів сім’ї.

11. Дата написання (ліворуч, оформлюється цифровим способом), наприклад: 30.03.2009. Після дати крапка не ставиться.

12. Підпис автора (праворуч).

Кожне нове повідомлення в автобіографії слід починати з абзаца. Якщо автобіографію пишуть на трафаретному бланку, то висвітлюють деякі додаткові питання: судимість, участь у воєнних діях тощо. Обсяг автобіографії має бути до 2000 друкованих знаків.

 

Зразок автобіографії:

 

Автобіографія

Я, Іванов Іван Іванович, народився 21 листопада 1984 року в м. Харків у родині службовців.

З 1990 по 2000 роки навчався в Харківській загальноосвітній середній школі № 17, м. Харків, яку закінчив із золотою медаллю.

2000 року вступив на філологічний факультет Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна за спеціальністю «Українська мова та література», після закінчення якого 2005 року мені присвоєно кваліфікацію вчителя української мови та літератури.

З вересня 2005 р. працюю викладачем української мови в Харківській загальноосвітній середній школі №15.

Склад сім’ї:

дружина – Іванова Олена Ігорівна, 1985 року народження, вчителька української мови та літератури Харківської загальноосвітньої середньої школи № 17;

дочка – Іванова Ольга Іванівна, 2005 року народження.

Домашня адреса: вул. Дзержинського, буд. 52, кв. 35, Харків, 61031.

Тел. 8(057)705–55–55

05.03.2009 Підпис

Характеристика — це документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про особу (працівника, студента, учня), що містить оцінку його ділових і моральних якостей.

Характеристика складається на вимогу особи, яка працює в установі, для подання в іншу установу (при вступі до навчального закладу, висуванні на виборні посади, переобранні, атестації, оформленні на роботу за конкурсом до науково-дослідних інститутів, представленні до нагороди тощо) або відповідно до письмового запиту іншої установи. Згідно з типовим запитом характеристика може надсилатися до вищих інстанцій, судових і адміністративно-господарчих органів та інших установ.

Характеристики оформлюють на загальних бланках або чистих аркушах паперу форматом А4 у двох екземплярах: перший видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи.

Відповідно до призначення характеристики поділяються на виробничі, атестаційні, рекомендаційні й нейтральні.

Характеристика має містити такі відомості:

1. Назва документа (посередині, з великої літери, якщо пишеться від руки, з великих літер, якщо її друкують).

2. Прізвище, ім'я та по батькові особи, на яку складається характеристика (у родовому відмінку).

3. Статус; посада; науковий ступінь і вчене звання (якщо є); місце роботи або навчання.

4. Рік народження (якщо треба – національність, освіта, а іноді й домашня адреса).

5. Текст — дані про трудову діяльність (навчання), з якого часу працює (учиться), просування по службі; як ставиться до виконання своїх службових обов’язків, який має рівень професійної майстерності; найвагоміші досягнення, заохочення або покарання. Зазначаються також моральні якості – риси характеру, авторитет у колективі. Текст характеристики викладається від третьої особи. Якщо характеристика складається на працівника, що звільнився, або на випускника навчального закладу, то текст викладається у формі минулого часу, а якщо на момент складання характеристики працівник ще працює або студент навчається, то у формі теперішнього часу.

6. Висновки – призначення характеристики, наприклад: Характеристику видано для подання до … або Характеристику видано на запит до …

7. Посада (ліворуч), ініціали, прізвище керівника установи, закладу (праворуч), підпис (посередині). За потреби можуть указуватися підписи й інших відповідальних осіб, наприклад голови громадської організації (як правило, обов'язковими є підписи керівника підприємства (організації, установи), керівника структурного підрозділу).

8. Дата (ліворуч, цифровим способом), крапка в кінці не ставиться.

9. Підпис відповідальної службової особи, яка видала характеристику.

10. Відбиток гербової печатки організації або круглої, що прирівнюється до гербової.

Завірену характеристику видають особисто працівникові (учневі, студентові) або надсилають до установи (організації, підприємства), яка її затребувала.

Зразок характеристики:

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

Іванова Івана Івановича, випускника філологічного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (спеціальність «Українська мова та література),

1984 року народження, українця, освіта вища.

Іванов Іван Іванович є випускником філологічного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Під час навчання виявив себе сумлінним студентом, постійно підвищував свій професійний рівень. Іванов І.І. неодноразово брав участь у міжвузівських студентських науково-теоретичних конференціях, де виступав зі змістовними доповідями із проблемних питань розвитку української мови та літератури. Випускник є переможцем Всеукраїнської олімпіади з української мови, у якій посів І місце 2002 року.

З першого курсу Іванов І.І. працював над темою дипломної роботи «Синтез традицій і новаторства у поетиці Миколи Куліша». Дипломна робота свідчить, що випускник прекрасно орієнтується у досліджуваному матеріалі, вільно володіє теоретичними основами, вдумливо поєднує теорію з практичним аналізом як художніх текстів, так і літературознавчого матеріалу з обраної теми.

Слід відзначити, що Іванов І.І. має друковані статті у журналах «Відродження» та «Диво слово».

Під час навчання Іванов І.І. успішно виконував громадські доручення й обов’язки старости групи. Випускник вимогливий до себе, користується повагою серед товаришів і викладачів факультету.

Характеристика видана для подання до...

31.08.2005

Декан філологічного факультету (підпис) П. П. Петров

Гербова

печатка

Резюме (або CV – від лат. Curriculum Vitae шлях життя) – це документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність і професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.

Резюме – це один з найефективніших засобів самореклами. Головна мета резюме – привернути до себе увагу працедавця, створити в нього сприятливе враження про себе й отримати запрошення на співбесіду. Грамотно складене резюме – запорука отримання бажаної вакансії. Але єдиного стандарту для складання резюме у світовій і вітчизняній практиці не існує.

Зважаючи на відсутність стандартизованого оформлення резюме, воно може відрізнятися деталями побудови, але основними вимогами до його ефективності вважаються цілеспрямованість, стислість, зручність сприйняття й культура оформлення.

Цілеспрямованість виявляється у наявності мети резюме, а також висвітленні функції й трудових досягнень при описі досвіду роботи.

Стислість – це дотримання обсягу резюме. Ідеальним уважається обсяг в одну сторінку. Для фахівця з великим досвідом і довгим послужним списком допускається дві сторінки. Резюме обсягом три-чотири сторінки може бути оправданим при відправленні його за попередньою домовленістю сторін або при переадресуванні його в агентство з підбору керівників вищої ланки.

Зручність сприйняття й культура оформлення резюме. Для зручності сприйняття резюме має бути добре структурованим, надрукованим. Не слід переписувати всі відомості з трудової книжки, треба вказувати конкретні відомості про досягнення в роботі; не слід також указувати другорядні відомості (наприклад, про батьків, віросповідання, зріст, вагу, знак зодіаку, дати народження близьких родичів, фізичні дані й стан здоров’я та ін.). У резюме не повинно бути помилок, суржику, рукописного оформлення й інших недоліків.

У сучасному світі, як правило, здійснюється комп’ютерне вивчення резюме, що полягає у виділенні головних (стрижневих) слів: назв компаній, фірм, посад, стажу роботи, здобутої освіти, досвіду. Відповідно до кількості знайдених ним стрижневих слів комп’ютер надає кожному з претендентів на вакантну посаду певний порядковий номер.

Зважаючи на це, слід дотримуватися таких правилскладання резюме:

1) формулювати думку зрозуміло, чітко, дохідливо;

2) вживати якомога більше фахових слів, що відповідають посаді, яку людина хоче обійняти; комп’ютерний перегляд резюме враховує так звані фахові іменники;

3) для кожного конкретного конкурсу бажано складати окреме резюме;

4) замість «я», «ми» на початку речення слід вживати активні дієслова: організував, створив, керував, вивчав, обізнаний з;

5) не слід надсилати фотокартки, якщо цього спеціально не передбачено.

6) не треба вказувати розмір очікуваної заробітної плати й особисті відомості;

7) слід використовувати лише якісний папір стандартного розміру.

Якщо претендент на вакансію обіймає не надто високу посаду, то під час складання резюме краще зосередитися на великому досвіді роботи й набутих навичках.

Резюме має містити такі відомості:

1. Контактна інформація й назва документа:

· ім’я й прізвище (по батькові можна опустити) – обов’язкова інформація; іноді вказують рік народження й сімейний стан, але вони вважаються не обов’язковими;

· адреса (повністю, включаючи індекс);

· телефон (домашній, контактний із зазначенням коду міста; робочий телефон вказується тільки за умови можливості вільно спілкуватися на робочому місці);

· адреса електронної пошти (за відсутності її слід створити перед розсиланням резюме).

2. Мета (не обов’язково, але бажано): зазначення посади, на яку претендуєте. Якщо переслідується декілька різних цілей, можна скласти два-три варіанти резюме, що зосереджуються на різних аспектах.

3. Кваліфікація, досвід роботи: зазначається найвагоміша для потенційного роботодавця інформація – про професійні навички й досягнення. Досвід роботи вказується у зворотному хронологічному порядку (спочатку вказується останнє місце роботи).

Це найважливіший блок резюме, у якому описується досвід роботи, як правило, за останні 10 років за такою схемою:

 • строки роботи;
 • назва компанії, напрямок діяльності компанії та її місцезнаходження;
 • посада;
 • посадові обов'язки;
 • професійні навички й досягнення.

Випускники можуть навести короткі відомості про практику на підприємстві з описом знань і навичок та досягнень.

4. Освіта:у зворотному хронологічному порядку вказуються час навчання, повні назви навчальних закладів (без скорочень, абревіатури); зазначаються відомості про спеціальність та отриману кваліфікацію. Якщо назва факультету є фаховою для отримання вакансії, можна вказати і її. Можна також зазначити інформацію про нагороди, підкреслити вивчені дисципліни, які відповідають меті.

У цьому блоці також слід викласти відомості про додаткову освіту: курси, семінари, тренінги, стажування тощо.

5. Додаткова інформація: володіння іноземними мовами й комп’ютером, наявність прав водія, особисті якості (комунікабельність, відповідальність та ін.) тощо.

Резюме привертає увагу, якщо складене двома мовами, але це можна здійснити за умови вільного володіння іноземною мовою.

До складання резюме іноземною мовою ставляться такі ж вимоги й правила, як і до резюме рідною мовою.

Готуючись до співбесіди, слід заздалегідь отримати рекомендаційні листи або пам’ятати імена людей, які можуть вас рекомендувати.

Під час складання резюме слід зважати також на портрет ідеального кандидата на отримання вакансії, який, на думку фахівців з персоналу, відрізняється:

• наявністю знань, досвіду й навичок роботи в обраному напрямку або в суміжних сферах;

• володінням іноземною мовою (для роботи в західних і в багатьох українських компаніях);

• здатністю швидко навчатися;

• умінням планувати й організовувати свою роботу, визначати пріоритети;

• творчим підходом і високою ініціативністю;

• наявністю комунікативних навичок, умінням контактувати з людьми й особистих якостей: готовністю допомогти, дружелюбністю, тактовністю, почуттям гумору.

 

 

Зразок резюме:

Проспект Гагаріна, 55, м. Харків, 61135 тел. 8(057) 737–33–21, 8(067) 333–33–33 petrova@hotmail.com

 

РЕЗЮМЕ

ПЕТРОВА ІРИНА ІВАНІВНА

 

 

Мета Заміщення вакантної посади начальника відділу міжнародного туристичного бізнесу з метою подальшого вдосконалення й професійного росту.  
Досвід роботи 2004–2009 Туристична компанія «Всесвіт», м. Харків Заступник начальника відділу маркетингу: 1. Маркетингові дослідження. 2. Організація й проведення переговорів з вітчизняними й зарубіжними туристичними компаніями. 3. Підготовка й повне супроводження контрактів укладання договорів, переписка, підготовка документів для бухгалтерії тощо. 4. Політика ціноутворення компанії.
Освіта 1999–2004 Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна   Факультет міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу. Спеціальність «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація – міжнародник-економіст.  
Додаткові відомості Практичний досвід роботи з ПК (Microsoft Office, Power Point); Знання мов програмування: Java, Delphi, С++. Знання мов: українська, російська, англійська, німецька – вільне володіння;французька – зі словником. Права водія – В (стаж – 4 роки). Друкування – сліпим методом (200 знаків за хвилину).

 

Додаткова інформація, дипломи, рекомендації – для співбесід.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.037 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты