Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунки середньомісячних проектних показників виробничо-економічної діяльності підприємства в стартовому (початковому) році господарювання
 

2.1.1. Проектний обсяг середньомісячних доходів підприємства (обсяг продукції й послуг) ВДст у стартовому році визначається за формулою:

; (2.1)

де: ВДбаз –доходи в базових розрахунках.

У прикладі: ВД ст = 114 931,2 х 1,1 х 1,17 = 147 916,45 грн

2.1.2. Проектна середньосписочна чисельність робітників у стартовому році:

(2.2)

У прикладі: = 12 х 1,1 = 13,2 одиниці

Приймаємо чисельність робітників – 14 осіб (округлення в більшу сторону).

Проектна середньосписочна чисельність керівників і фахівців у стартовому періоді (Краб – див. пункт 3 табл. 1):

= 14/3 = 4,6 одиниці

Приймаємо = 5 чол.

Тобто, проектний індекс росту чисельності керівників (фахівців):

= 5/4 = 1,25

Усього працівників: 14 + 5 = 19 чол.

2.1.3. Проектний середньомісячний фонд заробітної плати робітників з нарахуваннями в стартовому році:

(2.3)

У прикладі: = 24 750 х 1,15 х 1,1 = 31 309 грн.

Проектний середньомісячний фонд заробітної плати керівників (фахівців) з нарахуваннями в стартовому році:

(2.4)

У прикладі: = 10 120 х 1,15 х 1,25 = 14 548 грн.

2.1.4. Проектний (необхідний) розмір вартості основних фондів підприємства (ОФст) у стартовому періоді за рахунок статутного фонду і придбання додаткової техніки (група 4 основних фондів) визначається за формулою:

(2.5)

У прикладі: = 27 600 х 1,2 х 1,1 = 36 432 грн.

2.1.5. Приріст основних фондів у стартовому періоді:

= 36 432 – 27 600 = 8 832 грн.

Збільшення амортизаційних відрахувань за рахунок цього приросту визначається за формулою:

де: Tа – мінімально допустимий строк корисного використання машин і обладнання (група 4 основних фондів), Tа = 5 років (див. табл. 1.1).

У прикладі:

∆А = 8 832 / 5 = 1 766,4 грн.;

Середньомісячне збільшення амортизаційних відрахувань за рахунок введення додаткових ОФ у стартовому періоді:

= 1 766,4 / 12 міс = 147,2 грн.

2.1.6. Розмір середньомісячних амортизаційних відрахувань у стартовому періоді:

= 377,2 + 147,2 = 524,4 грн.

Річна сума амортизаційних відрахувань дорівнює: = 524,4 х 12 міс = 6 292,8 грн.

Середня норма амортизації

2.1.7. Середньомісячна вартість матеріалів і енергоресурсів у стартовому періоді ( ) визначається за формулою (1.8):

У прикладі: = 31 309 х 2,7 = 84 534 грн.

2.1.8. Розрахункові середньомісячні чисті загальновиробничі і адміністративні витрати в стартовому періоді приймаються рівними їх розміру в базовому періоді (розділ 1.1.3), тобто = 8280 грн.

2.1.9. Середньомісячні постійні витрати в складі загальної суми витрат (формули 1.2 і 1.3):

У прикладі: = 524,4 + 14 548 + 8 280 = 23 352,40 грн.

2.1.10. Середньомісячні змінні витрати у складі загальної суми витрат визначаються за формулою (1.9):

У прикладі: = (31 309 + 84 534) х 1,05 = 121 635 грн.

У т. ч. місцеві податки: (31 309 + 84 534) х 0,05=5 792 грн.

2.1.11. Загальна середньомісячна сума витрат складе:

= 23 352,4 + 121 635 = 144 987,40 грн.

2.1.12 Оборотні кошти, необхідні для ритмічного безперебійного здійснення виробничого процесу, складаються з 2 частин:

- нормовані оборотні кошти;

- ненормовані (проектні або фактично встановлені) оборотні кошти.

Нормовані оборотні кошти (ОКн), наявність яких необхідно на початок кожного місяця (кінець попереднього), визначаються згідно прийнятим для підприємств даної галузі нормам до вартості матеріалів і енергоресурсів (С мер) за наступними елементами оборотних коштів:

1) норма оборотних коштів у виробничих запасах –N пз

2) норма оборотних коштів у незавершеному виробництві – N нп

3) норма оборотних коштів у витратах майбутніх періодів – N б

4) норма оборотних коштів у готовій продукції на складі – N гп

Ненормовані оборотні кошти проектуються самим підприємством виходячи з умов ринку і реалізації продукції (відвантажена, але не оплачена продукція, дебіторська заборгованість на кінець місяця).

У курсовій роботі коефіцієнт ненормованих оборотних коштів для всіх варіантів прийнятий: К = 0,2від суми нормованих оборотних коштів.

У курсовій роботі нормативи оборотних коштів за їх елементами наведені по варіантах завдання в п. 9 табл. 1.

У прикладі:

Прийняті: N пз = 5 %; N нп= 7%; N б= 3 %; N гп= 4%.

тобто: 1) ОК у виробничих запасах:

ОК пзмер х N пз = 84 534 х 0,05 = 4 227 грн.

2) ОК у незавершеному виробництві:

ОК нп = С мер х N нп= 84 534 х 0,07 = 5 917 грн.

3) ОК у витратах майбутніх періодів:

ОК б = С мер х N б= 84 534 х 0,03 = 2 536 грн.

4) ОК у готовій продукції на складі:

ОК гп = С мер х N гп= 84 534 х 0,04 = 3 393 грн.

Місячна сума нормованих оборотних коштів:

(2.7)

У прикладі: ОК н = 4 227 + 5 917 + 2 536 + 3 393 = 16 073 грн.

Загальна місячна проектна сума оборотних коштів (нормованих і ненормованих) у стартовому році визначається за формулою:

ОК ст = ОК н х (1+К ) (2.8)

У прикладі: ОК СТ = 16 073 х (1+0,2) = 19 288 грн.

У т.ч. ненормовані оборотні кошти (дебіторська заборгованість) запроектовані в розмірі:

ОК нн = ОК н хК = 16 073 х 0,2=3 215 грн.

2.1.13. Згідно формули (1.13) коефіцієнт середньомісячної оборотності оборотних коштів визначається:

Річний коефіцієнт оборотності визначається аналогічно:

Результати всіх розрахунків, проведених у розділі 2, зводяться в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Проектні показники виробничо-економічної діяльності підприємства
в стартовому році

№ п/п Найменування показника Од. виміру Середньомісячно Порядок розрахунку За рік Порядок розрахунку
Виручка грн. 177 499,74 рядок 2 + рядок 3 2 129 996,88 рядок 1 х 12
ПДВ грн. 29 583,29 20% п. 3 354 999,48 рядок 2 х 12
Доходи грн. 147 916,45 розрахунок 2.1.1 1 774 997,4 рядок 3 х 12
Прибуток грн. 2 929,05 п. 3 – п. 5 35 148,6 рядок 4 х 12
Витрати, всього, у т.ч.: грн. 144 987,4 рядок 5.1+ рядок 5.2 1 739 848,8 рядок 5 х 12
5.1 Постійні витрати всього, у т.ч.: грн. 23 352,4 рядок5.1.1+ рядок5.1.2+ рядок5.1.3 280 228,8 рядок 5.1 х 12
5.1.1 - амортизація ОФ грн. 524,4 розрахунок 2.1.6 6 292,8 рядок 5.1.1 х 12
5.1.2 - зарплата керівників і фахівців з нарахуваннями грн. 14 548 розрахунок 2.1.3 174 576 рядок 5.1.2 х 12
5.1.3 - загальновиробничі і адміністративні витрати грн. 8 280 рядок 2.1.3 табл. 1.2 99 360 рядок 5.1.3 х 12
5.2 Змінні витрати всього, у т.ч.: грн. 121 635 рядок5.2.1+ рядок5.2.2+ рядок5.2.3 1 459 620 рядок 5.2 х 12
5.2.1 - зарплата робітників з нарахуваннями грн. 31 309 розрахунок 2.1.3 375 708 рядок 5.2.1 х 12
5.2.2 - вартість матеріалів і енергоресурсів грн. 84 534 розрахунок 2.1.7 1 014 408 рядок 5.2.2 х 12
5.2.3 - місцеві податки грн. 5 792 розрахунок 2.1.10 69 504 рядок 5.2.3 х 12
Чисельність працівників усього, у т.ч.: чол. розрахунок 2.1.2 розрахунок 2.1.2
6.1 - керівників і фахівців чол. розрахунок 2.1.2 розрахунок 2.1.2
6.2 - робітників чол. розрахунок 2.1.2 розрахунок 2.1.2
Основні фонди грн. 36 432 розрахунок 2.1.2 36 432 розрахунок 2.1.2
Загальна сума оборотних коштів на кінець місяця грн. 19 288 розрахунок 2.1.12 19 288 розрахунок
Виробітка - на одного робітника грн/ чол 10 565,5 рядок 3 / рядок 6.2 126 785,5 рядок 3 / рядок 6.2
  - на одного працівника грн/ чол 7 785 рядок 3 / рядок. 6 93 420,9 рядок 3 / рядок 6
Фондовіддача основних фондів грн/ грн. 4,06 рядок 3 / рядок 7 48,72 рядок 3 / рядок 7
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів Об. 7,21 розрахунок 2.1.13 89,9 розрахунок 2.1.13
Фондоозброєність праці робітників грн/ чол 2 602,3 рядок 7 / рядок 6.2 2 602,3 рядок 7 / рядок 6.2

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 65; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты